Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

14 302 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2015, 15:02

i v ng gii ng tp  th  p - t Trn Th Ngc Mai i hc KHXH&NV Lu i: 60 90 01 01 ng dn: PGS.TS. Trn Th Minh Ngc o v: 2014 Keywords: ng gii; Doanh nghi Content MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài                        nam nữ bình quyềnphụ nữ và nam giới được bình đẳng với nhau trên mọi phương diện    Bình đẳng giới trở thành mục tiêu của sự phát triển đồng thời cũng trở thành vấn đề trung tâm của phát triển, và là một trong những mục tiêu tăng trưởng của Quốc gia, xoá đói giảm nghèo và quản lý Nhà nước có hiệu quả.[12]                                            -    n s n ca ph n nh n s n chung ci v kinh t- - c bit, s bt ng s dn nhng bi, s i x gii, s  ty, thc hing ging nhm to u ki ph n n cng th m  trong mnh ci s, kinh t u cc hin nay. Th p - tt th p tr vi nhn  tung chi. Phn lng n p nhim viu nhiu bng trong thu nhp so vi ng nam. Thc thc hin lung gip p nhic t c t chc thc hin lung gii    u quy, vic ng bng gin, nh ng theo gii c n nhn din  xut git p thi nhm thc hiu qu ch  ng gii hc, ti u ki n  khnh v th ci Xu nh chn v : "Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình  2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ng git trong nhng v n ca mi qun hi ng gii t  ng theo gii  ht sc quan trn bm s n bn vng. Ving theo gii xut hin t rt sm trong lch s i. Phn cht quan h i gia ph n  nam gi n kinh t - i c Trong thp k vn ca ch  - n v ng theo gin gi nu sau: n gc ca ch  c" ca Engels t trong nhu v  ng theo gii sm nh m duy vt lch s s ng theo gii gn lin vi s tn ti cc s hu sn xu a v i ca ph n i k i v quan h i vi u sn xut, v k thu Mt trong nh      c nhi i bi    m "Gi hai" ca Simone De Beauvoir (theo bn dch ca Nguyn Tr Ng a v hng hai" ca ph nnh rng ph n phm nhn phn lc ni tr. Ph n n li ca h p k c cho quyn li ca h u tranh nh ng bng nam - n  gii [34].  u ca E. Boserup v     a ph n   n kinh t" i nhn thc v ng theo gii ci. "L nh m th ph gii s ng theo gin kinh t p" [30, tr.45]. Nh t a bc tranh v ng theo ginh vai ng cng n c thuc th gii th c bin xut c, thc phm  gii. p k 90, Carolin O.N Mosem "K ho gi n - t, thn luyn" (theo bn dch ca Nguyn Th   cung cp nhm then chng theo gi p k hoch v gi ch ra thc trng theo gii  nhing th trong li gii thiu ca cuch sang ting vit: "ma k hoi  n khi v th ya h  quyn" [29, tr.1].  Vit Nam, Ch tch H ng Cng sc ta ngay t nh u cn v c gi n a ph n i, thc hing nam n t ni dung ca i ch i s h tr c chc quc t t c c, mt s v  luc tin v v ging gi  ra nhng bii quyt. u thc hin vi ch   vic ni tr        n Huy & Deboran S. (2000), Nguyn Linh Khinh L chung mt nh n vm nhic ni tr   gia   cnh gi  quan tr i s-  hu ph nu gin c c  i hc. Kh nh gi         n Huy (1997) vi u cng: trong hu ht nhc c n h tham gia ch yu trong mnh v bng gii hin nay c lao  v a ph n trong vip h    kh  nghip. Thc t, ng ca ph n ng s u ki i ca  ng, mi quan h i chi cha, v th ci ph n gii quyt vi  n Huy (2002), Nguyn Linh Khiu (2002), Mai Qunh ng Th  th v v   Nguyn Linh Khiu v th ci ph n n nh ri v c sn xui chng vi quyn quy  hai v chnh, chim t l cao nh th ci ph n mi thin so v n vng vc s ca h.  k n mt s  n Vit Nam: vi nhp, s ngh. M  gii" cy thc trng nng nhp thp, mc sng thp ca phn ln ph n th gi c ta hin nay. T  t s ng v to vithu nh ci thii sng ca ph n  Tu "Ph n trong kinh t h ng cn phi king theo gii hin t gia v i ci ph n. V  10 vi sng ph n mi Nguyo vng quan v ng ca Ngh quyi vi cng mi ra rng ph n mi i gi  cht trong sn xu i chu nhiu thia v  hi th   a ph n trong nn kinh t th ng  Vi a ph n ng ca  lc th  ng ma thc trng y. Vi "V gi i    c mi quan h gii ci  ng theo gia v i ca ph n c thc hing gii   n n (2005) vng theo gin h gia n Vit Nam hin nay - thc trng bi ch ng theo gii  cng ven bit, ch bi trng thu sn, sn xup, ni tr, v.v ng ca gii, hc v tng theo gi t s nh gii ca cnh Th" (2005) c Kim  cp mt s  ng gia ph n Tu trong sn xun xuc c bng nam n trong cng   ng theo gii c c  ng theo gii  khu vi k kinh t th ng. Vi xu th nam gic khuyng thu nhp tin mt, ph n gn lin vn xun xun ph ng o ra s bt li cho ph n c vn, sc kho   hc vn ca hu "V s ng   n n Trung" c  ra r n  n g  y  c sn xu ng rung mc du nam gi chia s  m nhnh. V  n i quan h gi  Ngc  n  ng minh rng h i tr ct trong c ni tr TS Trn Th Tạo việc làm cho lao động nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (phân tích tình hình tại Hà Nội)i. Cu ra, trong thi k i mm ving n trong c kinh t vi nhingh t ra nh m vii chu thing n.  Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sácha ThS Nguyn Th Nguyt, B K ho Viu qu kinh t  y ng bng gii v thu nhp theo khu vc  Vit s gi  Bất bình đẳng thu nhập và tài sản ở Việt Nam ng ca nhnh v  hich v n  vinh mc ch v khu vng tinh v   u Những yếu tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong phân công thực hiện công việc nội trợ giữa vợ - chồng cc xi s 4.2008) u thc trng gia v c ni tr ng yu t dn thc tr  u v s ng theo gii, ng n y cn yu t thu nhp, hong theo gii ch trong phu nhng yu t i, ti ng a v ph n  bii ci quan h nh c thc tu v c cn bng ging   n sn xut, ngh nghi v u t  u t phi kinh ti nhp kinh t quc t   n s bng gic ginh vc mm ng ln. Vin dng i nhng gi th i ph n t quan trn thii mi b n  Vin nay va i v v ng ging tp. V t ra    vn di  tr, gii quyt vic bng  Vi p ta  p  t ra cho nho, qu  i hin   ci thia v i ph ng  u v: "Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình phn ging trng trong c tii v thc hin lung gi   thc tin c. 3. Ý nghĩa của nghiên cứu 3.1 Ý nghĩa lý luận u h th n v v u.  xung tip c v bng ging. T khoa hc ti t chc thi v bng ging. 3.2 Ý nghĩa thực tiễn   u tham kh nhn th  khoa hc tin trong vic ng dng kt qu  chc thc hing ging ti nhc, hiu qu, khc phng bt ng ging. 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu i v ng ging tp. 4.2 Khách thể nghiên cứu ng ti 2 doanh nghi p. n dng ca 2 doanh nghip t   i ph n th  i, t chp. 5. Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn về nội dung: Bng gic biu hi     (kinh t, c, y tu kin th  tp trung   i v ng gi  i 2 doanh nghip. - Giới hạn về thời gian: T  - Giới hạn về không gian: Khng chun b liu cng sn xu gi c  6. Câu hỏi nghiên cứu i v ng ging toanh nghip  th    vn d  xut bic can thip gim thing bng gii ti th p  t 7. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 7.1 Mục đích nghiên cứu      a CTXH v ng gi     nghip  p    , ch   ng bin   xut  , t ng gi  p  th p  t 7.2 Nhiệm vụ nghiên cứu -  c tin ca v u; - u thc trng bng gi     p      . Ch u t  ng bing ging; -  xut gi          kii thing bng ging cho ph n ti th p   8. Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết 1: ng bng ging tp  th  p  di bin vi nhiu bt li, thing n. Giả thuyết 2: p ti th u v i v ng ging. [...]... trạng vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp – Ninh Bình Chương 3: Một số biện pháp hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp – Ninh Bình từ góc nhìn của công tác xã hội REFERENCES 1 Lưu Chí An (2006), Nhập môn công tác xã hội, NXB ĐH Mở bán công TP.HCM 2 Báo cáo nghiên cứu chính sách của ngân... bộ về sự tiến bộ phụ nữ có thể trợ giúp, kiểm soát tình trạng bất bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp 9 Phương pháp nghiên cứu 9.1 Phương pháp phân tích tài liệu - Thu thập, tổng hợp các tài liệu: Văn kiện đại hội Đảng, luật bình đẳng giới, báo cáo của thị xã Tam Điệp – Ninh Bình, báo cáo của phòng thống kê và phòng lao động thương binh và xã hội thị xã, báo cáo của các doanh nghiệp, các. .. phát triển xã hội Liên hợp quốc 22 Phòng thống kê thị xã tam Điệp (2008), Niên giám thống kê Thị xã Tam Điệp 23 Tạp chí cộng sản số 77 (2005), Nâng cao vị thế, năng lực cho phụ nữ nước ta 24 Ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp, Ninh Bình( 2012) Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình 25 Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, UNDP (2005) Hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch... học về giới ,NXB ĐH Quốc Gia, Hà Nội 19 Trần Thị Thu (2003), Tạo việc làm cho lao động nữ trong thời kỳ CNH-HĐH, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 20 Trương Thu Trang (2008), Những yếu tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới trong phân công thực hiện công việc nội trợ giữa vợ - chồng, Thông tin khoa học xã hội số 4 21 Lê Anh Tú(2005), Vấn đề giới trong chính sách cải cách cơ cấu và vĩ mô toàn diện, Báo cáo của UNRISD... giới (2002), “Đưa vấn đề giới vào phát triển”, NXB Văn Hóa Thông Tin 3 Trần Thị Minh Đức, Định kiến và phân biệt đối xử theo giới lý thuyết và thực tiễn, NXB Đại học quốc gia, HN 4 Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Những điều cần biết về bình đẳng giới 5 Nguyễn Hải Hữu (2007), Nhập môn An sinh xã hội, NXB Lao động xã hội 6 ILO-MOLISA; Bình đẳng giới trong lao động và bảo trợ xã hội cho phụ nữ và nam giới. .. người làm công tác tuyển dụng, quản lý, chính sách và chính những người lao động để có thể nắm bắt được rõ hơn điều kiện về hoàn cảnh, văn hoá, truyền thống và đưa ra những kết luận về tình trạng bất bình đẳng giới trong lao động Thực hiện 20 phỏng vấn sâu, đối tượng phỏng vấn bao gồm: Cán bộ phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Tam Điệp Phòng tổ chức – hành chính – quản trị của 2 doanh nghiệp. .. Ban giám đốc, tổ chức Công đoàn 2 doanh nghiệp Người lao động tại 2 doanh nghiệp 9.4 Phương pháp chuyên gia Xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia, các thầy/cô giáo, các nhà hoạch định chính sách, các nhà công tác xã hội 10 Kết cấu của đề tài Đề tài gồm có 3 phần: Phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận Trong đó phần nội dung gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu... Lê thị Qúy (2009), Xã hội học giới, NXB Giáo dục việt năm, 2009 16 Lê Thị Quý (1994), Vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, trong kỉ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất, Hà Nội, NXB Thế Giới 11 0-1 17 17 Lê Thi (1990), Phụ nữ Việt Nam: việc làm, thu nhập, sự nghèo khổ Một vài quan điểm xem xét từ góc độ giới, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 18 Hoàng Bá Thịnh(2008), Xã Hội. .. các công trình nghiên cứu của các học giả đi trước; các bài viết đăng trên các báo, tạp chí cũng như các sách, kỷ yếu khoa học đã được công bố và các văn bản, tài liệu của các ngành có liên quan 9.2 Phương pháp trưng cầu ý kiến dùng bảng hỏi Phương pháp áp dụng hỏi những nhà quản lý nhân sự, người lao động tại 2 doanh nghiệp nhằm đưa ra được những số liệu về thực trạng, nguyên nhân vấn đề bất bình đẳng. .. đẳng giới về thu nhập của người lao động Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách Bộ Kế hoạch đầu tư – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 12 Nghị quyết 04 ngày 1 2-7 -1 993 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng 13 Nguyễn Duy Nhiên (2009), Giáo trình công tác xã hội nhóm, NXB ĐH Sư Phạm Hà Nội 14 Trần Thị Quế (chủ biên) (1999), Những khái niệm cơ bản về giới và vấn đề giới ở Việt Nam . trạng vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp – Ninh Bình Chương 3: Một số biện pháp hạn chế tình trạng bất bình đẳng giới trong lao động. u v: " ;Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình  phn ging trng trong c. nh chn v : " ;Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình  
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình, Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình, Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan