Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh .doc

57 1,039 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:12

Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh LỜI MỞ ĐẦU• Tính cấp thiết của đề tài.Từ khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại phát triển thì cần phải có một chiến lược sản xuất kinh doanh cụ thể, đúng đắn có hiệu quả. Một trong những chiến lược mà bất kì doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải chú trọng đó chính là chiến lược về tiêu thụ sản phẩm. Nếu doanh nghiệp không xác định được chiến lược tiêu thụ sản phẩm một cách đúng đắn thì sẽ gây ra sự tồn đọng hàng hoá, làm chậm vòng quay của vốn sản xuất dẫn đến sự kém hiệu quả trong sử dụng vốn, doanh nghiệp sẽ làm ăn không có lãi.Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ngày càng manh tính cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp nó đòi hỏi sự quan tâm hơn nữa của các lãnh đạo đặc biệt là các bộ phận phòng ban làm công tác tiêu thụ. Chỉ có như vậy doanh nghiệp đứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nền kinh tế hội nhập. Trong bối cảnh trên công ty trang bị bảo hộ lao động Hưng Thịnh cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Qua thời gian nghiên cứu tại công ty em nhận thức được sự cần thiết phải có biện pháp để nghiên cứu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm một cách hợp lý, phù hợp. Được sự hướng dẫn tận tình của cô Phan Thị Mỹ Hạnh, cùng sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các anh, chị cán bộ nhân viên của Công ty Hưng Thịnh, em mạnh dạn chọn thực hiện đề tài: “ Một số giải pháp duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh ”.• Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.- Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty để đề ra giải pháp chủ yếu nhằm duy trì đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho Công ty.- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 1Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh - Tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm của công ty.- Phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty.- Đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm duy trì đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho công ty.• Đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tài.- Đối tượng nghiên cứu : nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm bảo hộ lao động của Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh.- Phạm vi nghiên cứu : + Nội dung nghiên cứu : Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty Hưng Thịnh để đưa ra một số giải pháp duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.+ Thời gian nghiên cứu : Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty Hưng Thịnh qua 2 năm (2008 – 2009)+ Đề tài được nghiên cứu tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh.• Phương pháp nghiên cứu.- Phương pháp thu thập số liệu : thụ thập số liệu qua các báo cáo tài liệu của cơ quan thực tập.- Phương pháp xử lý số liệu : lý luận cơ bản là chủ yếu sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập. So sánh, phân tích, tổng hợc các biến số biến động qua các năm, qua đó đưa ra một số biện pháp nhằm duy trì hoàn thiện hơn công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty.• Kết cấu của đề tài.Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm có ba chương : Chương 1 : Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 2Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh Chương 2 : Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty trang bị bảo hộ lao động Hưng Thịnh. Chương 3 : Một số giải pháp duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH trang bị bảo hộ lao động Hưng Thịnh.Do trình độ nhận thức còn có hạn, thời gian nghiên cứu không nhiều, những thiếu sót xuất hiện trong đề tài này là điều không tránh khỏi. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để đề tài này được hoàn thiện hơn.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 3Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP.1.1. Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm.1.1.1. Khái niệm của tiêu thụ sản phẩm.“Hoạt động tiêu thụmột quá trình trong đó người có hàng hóa tìm hiểu, khám phá gợi mở nhu cầu của người mua tìm cách thỏa mãn nhu cầu ấy một cách tốt nhất trên cơ sở thỏa đáng lâu dài của cả 2 bên”. (Trích: James M.comer – Quản trị bán hàng. Nhà xuất bản thống kê, Hà nội, 1995, trang 44)Ý nghĩa: Qua hoạt động tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Qua tiêu thụ tính hữu ích của sản phẩm mới được xác định hoàn toàn. Có tiêu thụ được sản phẩm mới chứng tỏ được năng lực kinh doanh của công ty.Sau quá trình tiêu thụ công ty không những thu hồi được tổng số chi phí có liên quan đến việc chế tạo tiêu thụ sản phẩm mà còn thực hiện được giá trị lao động thặng dư. Đây là nguồn quan trọng để tích lũy vào ngân sách vào các qũy của công ty nhằm mở rộng quy sản xuất nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 4Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh 1.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm:Đánh giá chung đúng tình hình tiêu thụ về mặt số lượng, chất lượng mặt hàng, đánh giá tính kịp thời của tiêu thụ.Tìm ra những nguyên nhân xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tiêu thụ.Đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ cả về mặt khối lượng lẫn mặt chất lượng.Mục đích: Qua tiêu thụ sản phẩm không những thu được lợi nhuận mà còn giúp công ty tái sản xuất mở rộng sản xuất.Quan hệ Marketing tiêu thụ sản phẩm:Tiêu thụ sản phẩm nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều về chính sách Marketing của công ty chính sách Marketing thực hiện chính là nhằm tiêu thụ sản phẩm. Qua tiêu thụ các thông tin phản hồi sẽ được bộ phận Marketing xử lý để đưa ra chính sách phù hợp hơn.1.1.3. Yêu cầu đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm.Hoạt động tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp sản xuất. Hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp có thuận lợi, có thu được hiệu quả thì vốn của doanh nghiệp mới được quay vòng nhanh, mới có hiệu quả, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mới có thể diễn ra một cách liên tục đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do vậy, đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp cũng có những yêu cầu cụ thể sau đây :- Hoạt động tiêu thụ sản phẩm phải được tiến hành một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, an toàn đảm bảo sự ổn định về số lượng chất lượng sản phẩm.- Hoạt động tiêu thụ sản phẩm phải đảm bảo được tính lâu dài của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.- Đảm bảo tiêu thụ nhanh chóng sản phẩm đảm bảo thời gian thu hồi vốn nhanh nhất.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 5Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh - Đảm bảo uy tín chất lượng của nhà sản xuất đối với người tiêu dùng thông qua các chính sách hậu mãi tiếp thị sản phẩm.1.2. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm.1.2.1. Nghiên cứu dự báo thị trường:Trong kinh doanh muốn kinh doanh lĩnh vực nào thì phải tìm hiểu rõ những yếu tố văn hoá, xã hội con người ở nơi mà trong đó diễn ra hoạt động sản xất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu nhu cầu thị trường thực chất là tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu sức mua của người tiêu dùng để xác định đâu là thị trường trọng điểm đâu là thị trường tiềm năng của công ty, việc xác định này là vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc nghiên cứu nhu cầu thị trường là khâu đầu tiên của quá trình kinh doanh, đó là việc tìm kiếm khai thác cơ hội kinh doanh xuất hiện trên thị trường. Mục đích của việc nghiên cứu nhu cầu thị trường là xác định khả năng bán một loại mặt hàng hoặc một nhóm mặt hàng trên thị trường. Nếu ta xác định thị trường quá hẹp thì có thể làm cho công ty bỏ lỡ thời cơ kinh doanh. Còn nếu ta xác định thị trường quá rộng thì sẽ làm cho các nỗ lực tiềm năng của công ty bị lãng phí làm cho sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Thị trường thích hợp với doanh nghiệp là thị trường phù hợp với mục đích khả năng của doanh nghiệp. Do vậy việc nghiên cứu thị trường có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiêu thụ sản phẩm.1.2.2. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.1.2.2.1. Chính sách sản phẩm:Để có được chiến lược sản phẩm đúng đắn bên cạnh việc tìm hiểu các nhu cầu về thị trường khả năng đáp ứng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ chính sách sản phẩm hợp lý thì mới nâng cao được hiệu quả sản phẩm kinh doanh, hạn chế rủi ro tốt nhất. Chính sách sản phẩm là nền móng cho quá trình phát triển kinh doanh. Bởi vì nếu chính sách sản phẩm không đảm bảo một sự tiêu thụ chắc chắn thì những hoạt động trên có thể bị thất bại.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 6Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh Khi nói đến chính sách sản phẩm thì cần phải phân tích chu kỳ sống của sản phẩm: Một chu kỳ sống của sản phẩm thông thường phải trải qua bốn giai đoạn: thâm nhập – tăng trưởng – chín muồi – suy thoái. Chu kỳ sống của bất cứ sản phẩm nào cũng gắn với một thị trường nhất định. Bởi vì sản phẩm có thể đang ở giai đoạn suy thoái ở thị trường này nhưng có thể đang ở giai đoạn phát triển của thị trường khác. Việc nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm giúp công ty hành động trong lĩnh vực tiếp thị một cách hiệu quả nhằm kéo dài hơn chu kỳ sống của sản phẩm, tăng lợi nhuận mà một sản phẩm đem lại cho công ty toàn bộ đời sống của nó.Nghiên cứu phân tích chu kỳ sống của sản phẩm hiểu biết tỉ mỉ vấn đề này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà kinh doanh. Vì nó giúp cho các nhà kinh doanh hiểu biết được bản chất của vấn đề phát triển sản phẩm mới từ đó tìm mọi cách nâng cao lợi nhuận giảm thiểu rủi ro.1.2.2.2 Chính sách giá cả:Việc quy định mức giá bán cho một sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gọi là chính sách giá. Việc định giá sản phẩmmột quyết định quan trọng đối với doanh nghiệp vì giá cả sản phẩm luôn được gọi là công cụ mạnh mẽ hữu hiệu trong sự cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.Xác định giá cả cho hàng hóa là một quá trình gồm 6 bước:+ Bước 1 : Công ty xác định mục tiêu hay những mục tiêu marketing của mình như: đảm bảo sống sót, tăng tối đa lợi nhuận trước mắt, giành vị trí dẫn đầu về thị phần hay chất lượng sản phẩm hàng hóa.+ Bước 2 : Công ty xây dựng cho mình đồ thị đường cầu thể hiện số lượng hàng hóa chắc chắn sẽ bán được trên thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể theo các mức giá khác nhau.+ Bước 3 : Công ty tính toán xem tổng chi phí của mình thay đổi như thế nào khi mức sản xuất khác nhau.+ Bước 4 : Công ty nghiên cứu mức giá của các đối thủ cạnh tranh để sử dụng chúng làm căn cứ để xác định vị trí giá cả cho hàng hóa của mình.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 7Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh + Bước 5 : Công ty lựa chọn cho mình một trong những phương pháp hình thành giá sau: chi phí bình quân cộng lãi, phân tích điều kiện hòa vốn đảm bảo lợi nhuận mục tiêu, xác định giá căn cứ vào giá trị cảm nhận của hàng hóa, xác định giá trên cơ sở giá hiện hành.+ Bước 6 : Công ty quyết định giá cuối cùng cho hàng hóa có lưu ý đến sự chấp nhận về mặt tâm lý đối với sản phẩm đó nhất thiết phải kiểm tra xem giá đó có phù hợp với những mục tiêu của chính sách giá cả mà công ty đang thi hành không những người phân phối, những nhà kinh doanh, các đối thủ cạnh tranh, những người cung ứng, khách hàng có chấp nhận nó hay không.1.2.2.3. Chính sách giao tiếp khuyếch trương:Đây cũng là một trong những chính sách quan trọng về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Mỗi khi có một sản phẩm mới ra đời, doanh nghiệp cần phải có một chính sách khuyếch trương quảng cáo cho sản phẩm một cách có hiệu quả để sản phẩm có thể đến được nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng. Một sản phẩm có thể tiêu thụ một cách có hiệu quả là sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng cảm giác quen thuộc sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm đó khi có nhu cầu sử dụng. Chính sách giao tiếp khuyếch trương sản phẩm chính là các chính sách về giới thiệu, quảng cáo tiếp thị sản phẩm đến với người tiêu dùng. Do vậy, khi bất kì một sản phẩm mới nào bắt đầu được tung ra thị trường thì ngoài việc xây dựng các chính sách về giá, chính sách phân phối, chính sách về sản phẩm để có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác tồn tại trên thị trường thì các nhà quản trị cũng cần phải xây dựng một chính sách giao tiếp khuyếch trương, tiếp thị, quảng cáo cho sản phẩm đến được với người tiêu dùng.1.2.2.4. Chính sách phân phối:Phân phối là toàn bộ các công việc để đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng có nhu cầu đảm bảo về chất lượng thời gian, số lượng, chủng loại mà người tiêu dùng mong muốn.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 8Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh Kênh phân phối là con đường mà hàng hóa được lưu thông từ các nhà sản xuất đến người tiêu dùng, nhờ nó mà khắc phục được những ngăn cách dài về thời gian địa điểm quyền sở hữu giữa người sản xuất với người tiêu dùng. Do vậy mỗi doanh nghiệp cần phải tìm ra kênh phân phối hiệu quả nhất cho mình.Bảng 1.1 : đồ kênh phân phối sản phẩm.Các kênh phân phối được phân loại theo số cấp cấu thành chúng.Kênh không cấp ( kênh tiêu thụ trực tiếp): Gồm các nhà sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng. Phương thức bán là bán tại công ty, bán lưu động.Kênh một cấp: Bao gồm một người trung gian. Trên các thị trường người tiêu dùng người trung gian này thường là người bán lẻ. Còn trên thị trường hàng tư liệu sản xuất thì người trung gian là người đại lý tiêu thụ hay người giới.Kênh hai cấp: Bao gồm hai người trung gian. Trên thị trường thì những người này thường là người bán sỉ người bán lẻ.Kênh ba cấp : Bao gồm ba nhà trung gian.Đối với kênh tiêu thụ trực tiếp do trực tiếp quan hệ với người tiêu dùng thị trường nên để nắm bắt được thị hiếu, tình hình tiêu thụ hàng hóa từ đó dễ tạo uy tín với khách hàng. Phương thức phân phối trực tiếp diễn ra chậm, công tác thanh toán phức tạp, doanh nghiệp là người chịu rủi ro.SVTH : Võ Trung Kiên Trang 9Nhà SXNhà SXNhà SXNhà SXNgười bán sĩ Người bán lẻNgười TDNgười bán lẻ Người TDNgười TDNgười bán sĩ lớnNgưởi bán sỉ nhỏNgười bán lẻNgười TDKhóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh Đối với kênh tiêu thụ gián tiếp thì việc phân phối diễn ra nhanh chóng, công tác thanh toán đơn giản. Nếu xảy ra rủi ro thì sau khi giao hàng các tổ chức trung gian phải chịu trách nhiệm. Mặc dù vậy ở kênh gián tiếp này công ty không quan hệ trực tiếp với thị trường, với người tiêu dùng nên rất khó kiểm tra đánh giá phản hồi từ phía khách hàng.1.3. Vai trò của việc duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.1.3.1. Thế nào là duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.Duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là việc duy trì mở rộng nơi trao đổi, mua bán hàng hoá dịch vụ, thực chất nó là giữ vững tăng thêm khách hàng của doanh ngiệp.Mở rộng thị trường theo chiều rộng nghĩa là lôi kéo khách hàng mới, khách hàng theo vùng địa lý, tăng doanh số bán với khách hàng cũ.Mở rộng thị trường theo chiều sâu nghĩa là phân đoạn cắt lớp thị trường để thoả mãn nhu cầu muôn hình, muôn vẻ của con người. Mở rộng theo chiều sâu là qua sản phẩm để thoả mãn từng lớp nhu cầu, để từ đó mở rộng theo vùng địa lý. Đó là vừa tăng số lượng sản phẩm bán ra, vừa tạo nên sự đa dạng về chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. Đó là việc mà doanh nghiệp giữ vững, thậm chí tăng số lượng sản phẩm cũ đã tiêu thụ trên thị trường, đồng thời tiêu thụ được những sản phẩm mới trên thị trường đó. Sự đa dạng về chủng loại mặt hàng nâng cao số lượng bán ra là mở rộng thị trường theo chiều sâu.1.3.2. Duy trì mở rộng thị trường tiêu thị sản phẩmmột tất yếu khách quan đối với doanh nghiệp.Trong điều kiện hiện nay, duy trì mở rộng thị trường là khách quan đối với các doanh nghiệp, là điều kiện để cho các doanh nghiệp có thể tồn tại phát triển.Trong kinh doanh, vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp thay đổi rất nhanh cho nên mở rộng thị trường khiến cho doanh nghiệp tránh được tình trạng bị tụt hậu. Cơ hội chỉ thực sự đến với các doanh nghiệp nhạy bén, am hiểu thị trường. Mở rộng thị SVTH : Võ Trung Kiên Trang 10[...]... sản phẩm cho cơng ty. • Đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tài.- Đối tượng nghiên cứu : nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn về tiêu thụ sản phẩm bảo hộ lao động của Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh. - Phạm vi nghiên cứu : + Nội dung nghiên cứu : Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty Hưng Thịnh để đưa ra một số giải pháp duy trì mở rộng thị trường tiêu. .. với Công ty Hưng Thịnh. Bên cạnh đó là các cở sản xuất sử dụng vải SVTH : Võ Trung Kiên Trang 41 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG (BHLĐ) HƯNG THỊNH.2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh. Tên Cơng ty: CƠNG TY TNHH TRANG BỊ BHLĐ HƯNG THỊNH.Giám đốc : Ơng VÕ VĂN HÙNGCơng ty. .. Không chủ động cung ứng nguyên vật liệu.- Nguồn nguyên liệu còn hạn chế.- Tăng cường nghiên cứu thị trường. - Thay đổi mẫu mã bao bì.- Duy trì sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khác hàng cũ khó tính.CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG HƯNG THỊNH.3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển.3.1.1. Mục tiêu. Trên... tiêu thụ sản phẩm của công ty Hưng Thịnh. 3.2.1. Xây đựng chiến lược thị trường. SVTH : Võ Trung Kiên Trang 46 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh - Tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm của công ty. - Phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ sản phẩm của cơng ty. - Đề ra một số giải pháp chủ yếu nhằm duy trì đẩy mạnh tiêu thụ sản. .. cơng tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty. Công ty Hưng Thịnh có quy sản xuất nhỏ nên việc hạn chế về nguồn lực tài chính làm cho cơng tác duy trì mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình phức tạp biến động của thị trường, Công ty phải luôn xác định vị trí chiến lược mặt hàng qua cơng tác tiêu thụ sản phẩm tại Cơng ty để từ đó giành những nhuồn lực về tài chính, lao động cho... mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. + Thời gian nghiên cứu : Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty Hưng Thịnh qua 2 năm (2008 – 2009)+ Đề tài được nghiên cứu tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh. • Phương pháp nghiên cứu.- Phương pháp thu thập số liệu : thụ thập số liệu qua các báo cáo tài liệu của cơ quan thực tập.- Phương pháp xử lý số liệu : lý luận cơ bản... còn chi nhánh công ty vẫn đặt tại 79/5/E12 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P.26 – Q.Bình Thạnh nay cũng chính là xưởng cắt may của công ty 2.1.2. Chức năng – Nhiệm vụ - Mục đích hoạt động của Cơng ty Hưng Thịnh. 2.1.2.1. Chức Năng. Công ty Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnhmột công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, hạch toán độc lập chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho việc bảo hộ lao động. 2.1.2.2.... lý thuyết sản phẩm A: Tập hợp các đối tượng có nhu cầu Thị trường tiềm năng của Doanh nghiệp sản phẩm ANgười không tiêu dùng tuyệt đối Thị trường hiện tại sản phẩm ANgười không tiêu dùng tương đối Thị trường các đối thủ cạnh tranh Thị trường của Doanh nghiệpTrên thực tế đã có nhiều ví dụ cụ thể về sự nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Coca Pepsi... trăm bộ phận thị trường doanh nghiệp nắm giữ trên toàn bộ thị trường sản phẩm đó, là mục tiêu rất quan trọng của doanh nghiệp. Duy trì mở rộng thị trường làm rút ngắn thời gian sản phẩm nằm trong q trình lưu thơng, do đó làm tăng tốc tốc độ tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào việc đẩy nhanh chu kỳ tái sản xuất mở rộng, tăng vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận. Tăng nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, khiến... nghiệp sản xuất kinh doanh, lượng sản phẩm tiêu thụ là những sản phẩm đã xuất kho thành phẩm để giao cho khách hàng đã nhận được tiền. Xác định lượng sản phẩm trong năm phải căn cứ vào sản lượng sản xuất của sản phẩm, hợp đồng kinh tế ký kết với khách hàng, nhu cầu thị trường, khả năng đổi mới phương thức thanh tốn tình hình tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ của năm trước.Lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ . hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty trang bị bảo hộ lao động Hưng Thịnh. Chương 3 : Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. của Công ty Hưng Thịnh, em mạnh dạn chọn thực hiện đề tài: “ Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh .doc, Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh .doc, Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh .doc, Những vấn đề chung về tiêu thụ sản phẩm., Chính sách giá cả: Chính sách giao tiếp khuyếch trương:, Chính sách phân phối:, Thế nào là duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm., Nhóm nhân tố chủ quan: Lượng sản phẩm tiêu thụ: Doanh thu :, Lợi nhuận và mức doanh lợi : Năng suất lao động :, Phương hướng phát triển., Xây đựng chiến lược thị trường., Thàng lập bộ phận Marketing.

Từ khóa liên quan