tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

26 386 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2015, 21:30

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM THỊ PHIN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BỀN VỮNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ðỊNH Chuyên ngành: Quy hoạch và sử dụng ñất nông nghiệp Mã số: 62 62 15 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – 2012 2 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thành 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Dung Phản biện 1: PGS.TS. Trần Văn Chính Phản biện 2: PGS.TS. Trần Văn Tuấn Phản biện 3: TS. ðặng Phúc Luận án ñược bảo vệ tại hội ñồng chấm luận án cấp trường họp tại: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi giờ, giờ ngày tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội 1 MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Sản xuất nông nghiệp có tầm quan trọng ñặc biệt ñối với sự phát triển kinh tế xã hội của ñất nước; ñặt nền tảng cho công nghiệp hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp nông thôn. Do tốc ñộ gia tăng dân số và ñô thị hóa mạnh mẽ, làm cho quỹ ñất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Yêu cầu cấp bách ñặt ra ñối với sản xuất nông nghiệp hiện ñại là cần sử dụng ñất bền vững. Việc sử dụng ñất nông nghiệp không chỉ quan tâm ñến lợi ích kinh tế trước mắt, mà còn phải ñảm bảo hài hòa cả lợi ích xã hội và môi trường sinh thái. Nghĩa Hưng là huyện ñồng bằng ven biển, nằm ở phía Tây nam tỉnh Nam ðịnh. ðất của huyện ñược hình thành do sự bồi ñắp của 3 con sông (sông ðào, sông Ninh Cơ và sông ðáy), có xu hướng lấn ra biển, tạo nên những vùng bãi bồi rộng lớn. Mặc dù, huyện ñã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, nhưng còn ñang ở giai ñoạn tìm tòi mô hình thích hợp. Việc sử dụng ñất nông nghiệp vẫn còn những bất cập như: một số mô hình chuyển ñổi chưa thích hợp, việc thực hiện chuyển ñổi của nông dân còn tự phát và chưa có cơ sở khoa học, hệ thống thủy lợi chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của loại hình chuyển ñổi mới; nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm ñất do phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất thải nông nghiệp. Vì vậy, "Nghiên cứu sử dụng bền vững ñất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam ðịnh" là rất cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu ðề xuất ñược các LUT nông nghiệp cho huyện Nghĩa Hưng trên quan ñiểm sử dụng ñất bền vững. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3.1. Ý nghĩa khoa học Góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học cho việc sử dụng ñất nông nghiệp bền vững khu vực ven biển. 3.2. Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả nghiên cứu làm rõ ñặc tính và tính chất ñất ñai ở huyện Nghĩa Hưng. 2 - ðề xuất ñược các LUT nông nghiệp bền vững cho huyện Nghĩa Hưng, trên cơ sở luận cứ khoa học ñã xây dựng. 4. ðóng góp mới của ñề tài Sử dụng phương pháp ñánh giá ñất thích hợp của FAO, kết hợp với phương pháp tiếp cận hệ thống và phương pháp tính trọng số AHP ñể xác ñịnh các LUT nông nghiệp bền vững cho huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam ðịnh. Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Cơ sở khoa học của sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 1.1.1. Khái niệm về nông nghiệp bền vững Trên thế giới có nhiều ñịnh nghĩa về nông nghiệp bền vững của các trường phái khác nhau như: Nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế; tổ chức lương thực của Liên Hiệp Quốc (FAO); nghiên cứu về nông nghiệp tại Hội nghị ở New Delhi Ấn ðộ (Baier); ñịnh nghĩa về nông nghiệp bền vững của Croson P. và Anderson J.R . Nội dung của các khái niệm về nông nghiệp bền vững là kiến tạo một nền nông nghiệp có hiệu quả về kinh tế; ñồng thời bảo vệ ñược môi trường ñất, nước và sinh vật. 1.1.2. Chỉ tiêu ñánh giá sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 1.1.2.1. Chỉ tiêu kinh tế ðánh giá hiệu quả kinh tế bao gồm các chỉ tiêu chính: Giá trị sản xuất (GO), tổng chi phí (C), chi phí trung gian (IE), giá trị gia tăng (VA), thu nhập hỗn hợp (MI), lợi nhuận (Pr), tỷ suất lợi nhuận (R), giá trị ngày công lao ñộng (H L MI ). 1.1.2.2. Chỉ tiêu xã hội - Bảo ñảm an ninh lương thực, thực phẩm. - Thu hút lao ñộng tham gia. - Xóa ñói giảm nghèo. - Mức ñộ phù hợp với năng lực của nông hộ. 1.1.2.3. Chỉ tiêu môi trường - Ô nhiễm ñất: Ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd), mức ñộ mặn hóa 3 (Cl - , tổng số muối tan). - Các chỉ tiêu ñánh giá hàm lượng các chất dinh dưỡng trong ñất: N tổng số, OC, P 2 O 5 tổng số, P 2 O 5 dễ tiêu, K 2 O dễ tiêu. - Ô nhiễm nước: NO 3 - , NH 4 + , BOD 5 , DO, Cu, Pb, Zn, Cd, mức ñộ mặn hóa (Cl - , tổng số muối tan). 1.1.3. ðánh giá, phân hạng ñất theo FAO Áp dụng phương pháp ñánh giá ñất của FAO theo 9 bước: Xác ñịnh mục tiêu ñánh giá ñất; thu thập tài liệu; xác ñịnh loại hình sử dụng ñất; xây dựng bản ñồ ñơn vị ñất ñai; phân hạng mức ñộ thích hợp ñất ñai; xác ñịnh kinh tế xã hội và môi trường; xác ñịnh loại sử dụng ñất thích hợp; quy hoạch sử dụng ñất; ứng dụng ñánh giá ñất. 1.1.4. Các trường phái ñánh giá ñất trên thế giới và áp dụng ở Việt Nam 1.1.4.1. Các trường phái ñánh giá ñất ñiển hình trên thế giới Trên thế giới có nhiều trường phái ñánh giá ñất ñiển hình như: Liên Xô cũ theo quan ñiểm phát sinh do Docuchev là người ñại diện; Hoa Kỳ; Canada; Anh Mỗi phương pháp có ý nghĩa và thích hợp với ñiều kiện của từng khu vực, từng quốc gia. Các phương pháp này ñều mang ý nghĩa và mục ñích sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên ñất trong sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, phương pháp ñánh giá ñất của Docuchev quá ñề cao khả năng tự nhiên của ñất, chỉ ñánh giá ñất hiện tại mà không ñánh giá ñược ñất ñai tương lai. Phương pháp ñánh giá ñất của Mỹ có tính chất ñịnh lượng cao nhưng chi phí tốn kém. Phương pháp ñánh giá ñất ở Anh căn cứ quá nhiều ñến năng suất cây trồng, tuy nhiên năng suất không chỉ liên quan ñến yếu tố ñất ñai mà còn liên quan ñến ñầu tư vào ñất… Phương pháp ñánh giá ñất ñai theo FAO ñược coi là phương pháp tiến bộ, kết hợp ñược những ñiểm mạnh của phương pháp ñánh giá ñất theo Liên Xô (cũ) và Hoa Kỳ, ñồng thời có sự bổ sung hoàn chỉnh về phương pháp ñánh giá ñất ñai cho các mục ñích sử dụng khác nhau. ðiểm nổi bật của phương pháp ñánh giá ñất của FAO là coi trọng và quan tâm ñến việc ñánh giá khả năng duy trì và bảo vệ tài nguyên ñất ñai, nhằm xây dựng một nền nông nghiệp bền vững trên phạm vi toàn thế giới cũng như trong từng quốc gia riêng rẽ. 4 1.1.4.2. ðánh giá ñất ở Việt Nam ðánh giá ñất ở Việt Nam ñược tiến hành từ những năm 1970, nhưng còn nặng tính chủ quan và thiếu ñịnh lượng. Phương pháp nghiên cứu ñánh giá ñất theo FAO ñược áp dụng vào nước ta từ cuối những năm 1980. Một số công trình ñánh giá ñất tiêu biểu: ðánh giá tài nguyên ñất ñai Việt Nam của Nguyễn Khang và cộng sự năm 1993; năm 1995, Nguyễn Công Pho ñã ñánh giá ñất vùng ñồng bằng sông Hồng trên quan ñiểm sinh thái và sử dụng ñất lâu bền theo phương pháp của FAO… Những công trình liên quan ñến ñánh giá ñất ở tỉnh Nam ðịnh: Từ năm 1960 - 1967, xây dựng ñược bản ñồ ñất tỉnh Nam ðịnh, tỷ lệ 1/50.000 theo hệ thống phân loại phát sinh của Docuchev. Từ năm 1967 - 1995, xây dựng bản ñồ dinh dưỡng ñất, tỷ lệ 1/2000 tới các xã, hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh. Từ năm 1995 - 2002, xây dựng bản ñồ thổ nhưỡng, tỷ lệ 1/50.000 tỉnh Nam ðịnh theo tiêu chuẩn quốc tế FAO – UNESCO. Tháng 7 năm 2006 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam ðịnh ñã hoàn thành dự án xây dựng mô hình chuyển ñổi cơ cấu sử dụng ñất, phục vụ công nghiệp hoá, hiện ñại hoá, nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nam ðịnh. Trong dự án này, có chuyên ñề ñánh giá thích hợp ñất ñai tỉnh Nam ðịnh. Phương pháp ñánh giá ñất thực hiện theo hướng dẫn của FAO. Kết quả ñánh giá ñất trong dự án này là tài liệu ñịnh hướng sử dụng ñất ở mức tổng quát cho tỉnh Nam ðịnh. Tuy vậy, việc áp dụng kết quả nghiên cứu này cho ñịa bàn cấp huyện thì có hạn chế, vì ñể sử dụng ñất nông nghiệp cấp huyện có hiệu quả và bền vững cần có công trình nghiên cứu ở mức chi tiết hơn. 1.2. Khái quát về tài nguyên ñất nông nghiệp và tình hình sử dụng ñất nông nghiệp vùng ven biển Việt Nam 1.2.1. Khái quát ñặc ñiểm ñất ñai các vùng ven biển Việt Nam  ðất ven biển Việt Nam có 9 nhóm ñất, với tổng diện tích là 5.219.221,15 ha. Trong ñó: Nhóm ñất cát chiếm 9,92%; ñất mặn chiếm 15,21%; ñất phèn chiếm 14,47%; ñất phù sa chiếm 12%; còn lại là các loại ñất khác.  ðịnh hướng sử dụng những nhóm ñất ñiển hình - Nhóm ñất cát: Trồng phi lao phòng hộ, cây trồng cạn, nuôi tôm. - Nhóm ñất mặn: Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nuôi trồng thủy sản nước 5 lợ, trồng rừng ngập mặn, trồng 1 vụ lúa và 1 vụ nuôi trồng thủy sản. - Nhóm ñất phèn: trồng 1 - 2 vụ lúa, nuôi tôm, trồng rừng tràm, ít diện tích trồng rau màu. - Nhóm ñất phù sa: Trồng 2 vụ lúa, 2 vụ lúa + 1 vụ màu, trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày. 1.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất các huyện vùng ven biển Diện tích ñất nông nghiệp các huyện ven biển của các vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ chiếm 73,83% tổng diện tích ñất nông nghiệp các huyện ven biển cả nước. Tổng diện tích ñất nông nghiệp các huyện ven biển của ñồng bằng Sông Cửu Long chỉ chiếm 9,69%, nhưng diện tích trồng lúa lại chiếm ñến 32,79% tổng diện tích trồng lúa các huyện ven biển của cả nước. ðất cỏ dùng vào chăn nuôi, ñất trông cây hàng năm khác tập trung nhiều nhất ở các huyện ven biển Nam Trung Bộ. ðất lâm nghiệp tập trung nhiều ở Bắc Trung Bộ. ðất nuôi trồng thủy sản tập trung nhiều ở ñồng bằng Sông Hồng, ñồng bằng Sông Cửu Long. ðất làm muối tập trung nhiều ở Nam Trung Bộ, ðông Nam Bộ. Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Nội dung nghiên cứu - ðặc ñiểm vùng nghiên cứu. - Thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam ðịnh. - ðánh giá ñất huyện Nghĩa Hưng theo hướng dẫn của FAO. - Lựa chọn các loại hình sử dụng ñất có triển vọng. - Nghiên cứu các mô hình có sẵn của các loại hình sử dụng ñất ñược lựa chọn. - ðề xuất sử dụng ñất nông nghiệp bền vững. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp ñiều tra, thu thập thông tin 2.2.1.1. Thu thập thông tin thứ cấp Thu thập các tài liệu, số liệu có sẵn liên quan ñến nội dung nghiên cứu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn… 6 2.2.1.2 Thu thập thông tin sơ cấp - Sử dụng phương pháp ñiều tra nông thôn (RRA), dùng mẫu phiếu ñã ñược thiết kế sẵn, ñể ñiều tra 170 nông hộ. Nội dung ñiều tra là các thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của nông hộ. - Sử dụng phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên ñể chọn nông hộ ñiều tra có tính ñại diện cao nhất. 2.2.2. Phương pháp ñiều tra lấy mẫu ñất ngoài thực ñịa Lấy mẫu, bảo quản mẫu ñất và nước theo tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 2.2.3. Phương pháp phân tích ñất và nước Các chỉ tiêu cần phân tích của ñất và nước ñược phân tích theo các phương pháp phổ biến, ñảm bảo ñộ chính xác, chẳng hạn: Xác ñịnh N tổng số bằng phương pháp Kjeldhal, công phá mẫu bằng axit H 2 SO 4 , hỗn hợp xúc tác K 2 SO 4 , CuSO 4 và bột Se; xác ñịnh lân tổng số bằng phương pháp so màu xanh Molipñen, công phá mẫu bằng hỗn hợp axit H 2 SO 4 và HClO 4 … 2.2.4. Phương pháp ñiều tra, phúc tra bản ñồ ñất Trên cơ sở bản ñồ ñất của tỉnh Nam ðịnh, tỉ lệ 1/50.000, tách riêng phần huyện Nghĩa Hưng. Sau ñó phúc tra, xây dựng bản ñồ ñất cho huyện Nghĩa Hưng, tỷ lệ 1/25.000 theo phương pháp sau: - ðiều tra, lấy mẫu ñất theo tuyến, 64 phẫu diện chính, 70 phẫu diện phụ và 130 phẫu diện thăm dò ñã ñược ñào. - Phân loại ñất theo FAO-UNESCO 2.2.5. Phương pháp chuyên gia - Lấy ý kiến các chuyên gia nông nghiệp của ñịa phương ñể tham khảo xây dựng bản ñồ ñịa hình tương ñối, bản ñồ chế ñộ tưới nước nông nghiệp, bản ñồ chế ñộ tiêu nước nông nghiệp. Hình thức lấy ý kiến là phỏng vấn trực tiếp cán bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi huyện Nghĩa Hưng. - Lấy ý kiến các chuyên gia ñầu ngành về nông nghiệp ñể xác ñịnh mức 7 ñộ quan trọng của các yếu tố bản ñồ ñơn vị ñất ñai (làm cơ sở lập ma trận so sánh cho phương pháp tính trọng số AHP). Hình thức lấy ý kiến là phỏng vấn trực tiếp và hội thảo. 2.2.6. Phương pháp tính trọng số AHP của các chỉ tiêu thành phần (yếu tố bản ñồ ñơn vị ñất ñai) ñối với các loại hình sử dụng ñất Mỗi chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu ñược lựa chọn ñể xây dựng bản ñồ ñơn vị ñất ñai là một yếu tố ñể ñịnh hạng thích hợp cho LUT cần ñánh giá. Quá trình phân tích phân cấp (Analytical Hierarchy Process - AHP) là một kỹ thuật tính trọng số ñược Saaty ñề xuất: - Bước 1: So sánh cặp ñôi dùng ñể xác ñịnh tầm quan trọng tương ñối giữa từng cặp chỉ tiêu và tổng hợp lại thành một ma trận gồm n dòng và n cột (n là số chỉ tiêu) - Bước 2: Tính trọng số - Bước 3: Tính tỷ số nhất quán CR 2.2.7. Phương pháp ñánh giá ñất theo FAO Sử dụng phương pháp hai bước ñể ñánh giá ñất. Bước thứ nhất tiến hành ñiều tra cơ bản, sau ñó phân hạng thích hợp tự nhiên. Bước thứ hai phân tích kinh tế xã hội và ảnh hưởng ñến môi trường của loại hình sử dụng ñất, sau ñó ñề xuất sử dụng ñất nông nghiệp. 2.2.8. Phương pháp ñánh giá hiệu quả kinh tế GO = Sản lượng sản phẩm x Giá bán; VA = GO – IE; Pr = MI - Lð Gð . R = C x100Pr ; H L MI = MI/Lð Gð . Trong ñó Lð Gð là lao ñộng gia ñình. 2.2.9. Phương pháp GIS và bản ñồ Sử dụng các phần mềm: Microstation; Mapinfo, ArcGIS ñể thành lập bản ñồ. 2.2.10. Phương pháp nghiên cứu các mẫu thực nghiệm ñại diện cho các mô hình ñược lựa chọn Từ 10 LUT có triển vọng, lựa chọn 11 mô hình, với 29 mẫu khác nhau ñể theo dõi trong 3 vụ (mùa mưa 2009, mùa khô 2009, mùa mưa 2010) về năng suất và một số tính chất của ñất, nước tại các LUT này. 8 2.2.11. Phương pháp ñánh giá chất lượng ñất và nước mặt Áp dụng thang ñánh giá chất lượng ñất và nước mặt theo quy ñịnh hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Hội Khoa học ðất Việt Nam. 2.2.12. Phương pháp tiếp cận hệ thống Bằng cách tiếp cận hệ thống ñã kết gắn kết quả ñánh giá ñiều kiện tự nhiên với ñánh giá thích hợp ñất ñai, hiệu quả sử dụng ñất và tổng kết các mô hình thực nghiệm, ñề xuất sử dụng ñất nông nghiệp và xác ñịnh các LUT chi tiết ñến từng cây trồng, loài thủy sản. 2.3. Phạm vi và ñối tượng nghiên cứu 2.3.1. Phạm vi không gian nghiên cứu Nghiên cứu các loại ñất (ñất trồng cây hàng năm, ñất nuôi trồng thủy sản, ñất chưa sử dụng, ñất mặn nước chuyên dùng). 2.3.2. ðối tượng nghiên cứu Hệ thống cây trồng, thủy sản, ñất, nước của huyện Nghĩa Hưng. Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. ðặc ñiểm vùng nghiên cứu 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên Vị trí ñịa lý: Có 3 mặt tiếp giáp với sông và 1 mặt tiếp giáp với biển. ðịa hình: Thấp so với các nơi khác trong tỉnh, nghiêng dần từ Bắc xuống Nam. Khí hậu: Mang ñặc ñiểm của khí hậu nhiệt ñới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều. Thủy văn: Nằm giữa 3 sông lớn thuộc hệ thống sông Hồng, Sông Ninh Cơ ở phía ðông, sông ðào và sông ðáy ở phía Tây. 3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 3.1.2.1.Thực trạng phát triển kinh tế Nghĩa Hưng là một trong các huyện trọng ñiểm sản xuất lúa của tỉnh Nam ðịnh, có trình ñộ thâm canh cao, năng suất trung bình ñạt khoảng 130 tạ/ha. Ngoài ra Nghĩa Hưng còn có tiềm năng khai thác kinh tế biển, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ. [...]... n xu t 3.2 Th c tr ng s d ng ñ t nông nghi p huy n Nghĩa Hưng, t nh Nam ð nh Theo Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Nghĩa Hưng (2010), t ng di n tích ñ t t nhiên c a huy n là 25.444,06 ha Trong ñó: 16.664,87 ha ñ t nông nghi p; 6.549,09 ha ñ t phi nông nghi p; 2.230,10 ha ñ t chưa s d ng B ng 3.1 Di n tích c a các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p ph bi n c a huy n Nghĩa Hưng năm 2010 Ký LUT hi u... các cán b Công ty Trách nhi m H u h n m t thành viên Khai thác Công trình th y l i huy n Nghĩa Hưng, các trư ng thôn, tham kh o thêm ý ki n c a nông dân) ñ xây d ng b n ñ ñ a hình tương ñ i cho huy n Nghĩa Hưng, t nh Nam ð nh, t l 1/25.000 Nghĩa Hưng có ñ a hình th p và trũng là ch y u (ñ a hình th p chi m 46,69%, ñ a hình trũng chi m 39,34%) - Trên cơ s sơ ñ th y văn; sơ ñ và danh b h th ng th y nông; ... n: Phòng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trư ng huy n Nghĩa Hưng (2010) 10 Trong ñ t nông nghi p, ñ t tr ng lúa chi m ñ n 64,38%; ñ t nuôi tr ng th y s n chi m 15,75%; còn l i là các lo i ñ t khác Như v y, Nghĩa Hưng là m t huy n thu n nông, cây tr ng ch y u v n là canh tác lúa nư c, ngoài ra ñây là m t huy n ven bi n nên th m nh l n là nuôi tr ng th y s n Huy n Nghĩa Hưng... th y nông; b n ñ ñ a hình tương ñ i c a huy n Nghĩa Hưng, t l 1/25.000; k t h p v i ñi u tra, kh o sát th c ñ a; l y ý ki n chuyên gia ñ xây d ng các b n ñ ch ñ tư i, ch ñ tiêu nư c ph c v nông nghi p huy n Nghĩa Hưng, t l 1/25.000 Do h th ng th y l i ph c v tư i nư c khá, cùng v i ñ c ñi m ñ a hình th p và trũng là ch y u, nên ñ t nông nghi p c a huy n Nghĩa Hưng ñư c tư i ch ñ ng chi m t l l n nh... c ñ phù h p v i năng l c c a nông h LUT NTTS nư c l và LUT NTTS nư c m n (ñ c bi t nuôi theo hình th c thâm canh và bán thâm canh) ít phù h p v i năng l c c a nông h hơn so v i các LUT khác, do c n nhi u chi phí v t ch t và k thu t NTTS khó hơn 3.3.4.3 Hi u qu môi trư ng Qua k t qu t ng h p t 170 phi u ñi u tra nông h và kh o sát th c ñ a: T i huy n Nghĩa Hưng, t t c các nông h ñi u tra ñ u s d ng thu... c a t nh Nam ð nh, t l 1/50.000, xây d ng năm 2001, 64 ph u di n chính, 70 ph u di n ph và 130 ph u di n thăm dò ñã ñư c ñào T k t qu mô t hình thái ph u di n; xác ñ nh các t ng ch n ñoán và các ñ c tính ch n ñoán; k t qu phân tích ñ t t t c các t ng c a các ph u di n chính và t ng m t c a các ph u di n ph B n ñ ñ t c a huy n Nghĩa Hưng, t l 1/25.000 ñã ñư c phúc tra xây d ng ð t c a huy n Nghĩa Hưng... l l n nh t, phân b h u h t các xã trong huy n; sau ñó ñ n LUT 2 lúa 1 màu LUT nuôi tr ng th y s n (NTTS) nư c l , LUT NTTS nư c m n phân b các xã ven bi n như Nam ði n, R ng ðông, Nghĩa Th ng 3.3 ðánh giá, phân h ng ñ t huy n Nghĩa Hưng, t nh Nam ð nh 3.3.1 Xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai Các y u t ñư c l a ch n ñ xây d ng b n ñ ñơn v ñ t ñai g m: ðơn v ph ñ t (G), ñ nhi m m n (X), thành ph n cơ gi i (T),... ñáy sau m i v thu ho ch 3.4 K t qu theo dõi các mô hình l a ch n c a các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p có tri n v ng huy n Nghĩa Hưng 3.4.1 ðánh giá ch t lư ng ñ t c a các mô hình s d ng ñ t nghiên c u th c nghi m ð ñánh giá s nh hư ng c a vi c s d ng ñ t ñ n ch t lư ng môi trư ng ñ t và nư c m t, 29 m u nghiên c u th c nghi m ñã ñư c theo dõi, ñ i di n cho 11 mô hình, v i 10 LUT khác nhau (b ng... tr ng r ng ng p m n; ho c tr ng r ng ng p m n k t h p v i nuôi ngao, v ng t nhiên ð xu t di n tích các LUT nông nghi p huy n Nghĩa Hưng Di n tích các LUT nông nghi p ñư c ñ xu t cho huy n Nghĩa Hưng th hi n b ng 3.5 B ng 3.5 Di n tích c a các lo i hình s ñ t nông nghi p ñư c ñ xu t cho huy n Nghĩa Hưng LUT 2 lúa Lúa ñ c s n 2 lúa 1 màu 2 màu 1 lúa Chuyên màu 1 lúa 1 th y s n ng t 1 lúa 1 th y s n l... c v nông nghi p ð c thù c a huy n Nghĩa Hưng có ñ a hình th p và trũng là ch y u, nên vào mùa mưa tiêu nư c khó khăn, thư ng b úng ng p, nh hư ng ñ n năng su t cây tr ng Vùng ñ t cát và bãi b i ngoài ñê chưa có h th ng th y l i ph c v tư i, tiêu cho nông nghi p Vì v y, ñ nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p, huy n Nghĩa Hưng c n xây d ng và tu s a hoàn ch nh h th ng tư i và h th ng tiêu nư c nông . thải nông nghiệp. Vì vậy, " ;Nghiên cứu sử dụng bền vững ñất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam ðịnh" là rất cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu ðề xuất ñược các LUT nông nghiệp. LUT nông nghiệp bền vững cho huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam ðịnh. Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Cơ sở khoa học của sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 1.1.1. Khái niệm về nông nghiệp bền vững. HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM THỊ PHIN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BỀN VỮNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ðỊNH Chuyên ngành: Quy hoạch và sử dụng ñất nông
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan