tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa và biện pháp phòng chống chúng ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

28 375 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2015, 21:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DƯƠNG TIẾN VIỆN NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA NHỆN GIÉ STENEOTARSONEMUS SPINKI SMILEY HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÚNG Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành : Bảo vệ thực vật Mã số : 62.62.10.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2012 Công trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Người hướng dẫn: GS.TS. NGUYỄN VĂN ðĨNH Phản biện 1: GS.TSKH. Vũ Quang Côn Hội Côn trùng học Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Bình Quyền ðại học Quốc gia Hà Nội Phản biện 3: PGS.TS. Phạm Thị Vượng Viện Bảo vệ thực vật Luận án sẽ ñược bảo vệ tại hội ñồng chấm luận án cấp trường họp tại: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi , ngày tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội 1 MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley (Tarsonemidae: Acarina) hại lúa là một loài ít phổ biến ñã xuất hiện và gây hại ñược ghi nhận trong hơn 20 năm qua, ñặc biệt là trong một vài năm trở lại ñây nhện gié nổi lên như một ñối tượng dịch hại nghiêm trọng. Theo báo cáo thống kê năm 2010 của phòng BVTV (Cục BVTV), nhện gié ñã xuất hiện gây hại ở cả 3 vùng trồng lúa của nước ta (các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung bộ và các tỉnh phía Nam) với tổng diện tích nhiễm nhện gié là 64848 ha, nhiễm nặng 2113 ha và diện tích phòng trừ là 11360 ha. Trước tình hình gây hại của nhện gié S. spinki hại lúa ngày càng tăng trong thời gian gần ñây, trong khi ñó người nông dân chưa có những hiểu biết nhiều về ñối tượng này cũng như biện pháp phòng trừ hiệu quả chúng trong sản xuất. Xuất phát từ những yêu cầu thực tế ñó, ñòi hỏi phải có những nghiên cứu mang tính hệ thống ñể phòng trừ hiệu quả nhện gié hại lúa, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa và biện pháp phòng chống chúng ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam”. 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài - ðề tài cung cấp những dẫn liệu khoa học mới về ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học của loài nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa và ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, chân ñất, giống lúa, mức bón ñạm ñến biến ñộng số lượng loài nhện gié S. spinki, dẫn liệu về thành phần ký chủ và thiên ñịch của nhện gié hại lúa. - Những dẫn liệu của ñề tài góp phần làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình quản lý tổng hợp (IPM) loài nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. 3. Mục ñích của ñề tài Nghiên cứu xác ñịnh ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của loài nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley và các biện pháp phòng chống chúng. Trên cơ sở ñó, xây dựng quy trình quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa áp dụng cho một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. 4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài ðối tượng nghiên cứu về loài nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley (họ Tarsonemidae, bộ Acarina) hại lúa và các loài thiên ñịch của chúng, chú trọng hơn ñến loài nhện nhỏ bắt mồi Lasioseius sp. Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là về ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học 2 và các yếu tố ảnh hưởng ñến diễn biến số lượng và hiệu quả của các biện pháp phòng chống nhện gié S. spinki hại lúa ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. 5. Những ñóng góp mới của luận án Bổ sung một số dẫn liệu về ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học của loài nhện gié S. spinki hại lúa và thành phần ký chủ của nhện gié ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. Xác ñịnh 4 loài thiên ñịch của nhện gié hại lúa, cung cấp một số dẫn liệu về khả năng sử dụng loài nhện nhỏ bắt mồi Lasioseius sp. phòng chống loài nhện gié S. spinki ở Việt Nam. Lần ñầu tiên xây dựng quy trình quản lý tổng hợp loài nhện gié S. spinki hại lúa, triển khai thực hiện ñạt hiệu quả kinh tế tại tỉnh Hải Dương và Hà Nam. 6. Bố cục của luận án Nội dung của luận án ñược thể hiện trong 129 trang, gồm 4 trang mở ñầu, 24 trang tổng quan, 26 trang thời gian, ñịa ñiểm, vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, 73 trang kết quả và thảo luận với 33 bảng số liệu và 37 hình, 2 trang kết luận và ñề nghị, tài liệu tham khảo với 27 tiếng Việt, 70 tiếng nước ngoài. Phụ lục bao gồm các bảng, kết quả phân tích xử lý số liệu. Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1. Những nghiên cứu về vị trí phân loại, tình hình phân bố, mức ñộ gây hại của nhện gié hại lúa Steneotarsonemus spinki Smiley Nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley thuộc ngành chân ñốt (Arthropoda), lớp hình nhện (Arachnida), bộ ve bét (Acarina), họ Tarsonemidae, giống Steneotarsonemus Beer, 1954, loài Steneotarsonemus spinki Smiley, 1967. Về phân bố ñịa lý và mức ñộ gây hại của nhện gié S. spinki ñã ñược nhiều tác giả nghiên cứu (Almaguel et al., 2000); (Almaguel et al., 2005); (Castro et al., 2006); (Fernando, 2007); (Jiang et al., 1994); (Mendonça et al., 2004); (Navia et al., 2005 ); (Ramos et al., 1998, 2000). Lần ñầu tiên phát hiện nhện gié gây hại lúa ở Việt Nam vào năm 1992 tại Thừa Thiên Huế, nhện gié gây thiệt hại làm 15% hạt bị lép (Ngô ðình Hòa, 1992). Mức ñộ gây hại của nhện gié khi lây nhiễm trong phòng thí nghiệm ñã làm năng suất giảm 42,3 – 48,3% (Nguyễn Văn ðĩnh, Trần Thị Thu Phương, 2006). 1.2. ðặc ñiểm hình thái và sinh học của nhện gié S. spinki Smiley Nhện gié S. spinki gồm các pha phát dục: trứng, nhện non di ñộng, nhện non không di ñộng và nhện trưởng thành (Dossmann, 2005); (Lindquist, 1986); 3 (Ramos et al., 2000); (Smiley, 1967); (Xu et al., 2001). Thời gian phát dục các pha, vòng ñời, thời gian sống của trưởng thành, khả năng ñẻ trứng, tỷ lệ trứng nở, tỷ lệ ñực cái của nhện gié cũng ñã ñược nghiên cứu (Almaguel et al., 2003); (Cabrera, 1998); (Chen et al., 1979); (Castro et al, 2006); (Lo et al., 1979); (Navia et al., 2006); (Ramos et al., 2000, 2001); (Xu et al., 2001); (Zhang, 1984); (Nguyễn Văn ðĩnh và Trần Thị Thu Phương, 2006). 1.2.3. ðặc ñiểm sinh thái học của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley Các nghiên cứu về biến ñộng quần thể, sự phân bố của nhện gié theo các giai ñoạn sinh trưởng của cây lúa, ñiều kiện nhiệt ñộ, ẩm ñộ thuận lợi cho nhện gié phát triển ñã ñược nghiên cứu (Fernando, 2007); (Jiang et al., 1994); (Liang, 1980); ( Lo et al., 1977); (Ou et al., 1978); (Ho C.C., 1999), (Ramos et al., 2001); (Tseng, 1984); (Xu et al., 2002); (Lê ðắc Thủy và cs, 2011). Khả năng qua ñông, khả năng phát tán và ký chủ của nhện gié ñã ñược (CRRI, 2006); (Navia et al., 2006); (Ron Ochoa, 2007) nghiên cứu. 1.2.4. Một số nghiên cứu về thành phần thiên ñịch bắt mồi nhện gié Các loài nhện trong họ Phytoseiidae, Ascidae, bộ ve bét Acarina có khả năng khống chế ñược số lượng nhện gié S. spinki (Almaguel et al., 2003); (Cabrera et al., 2003); (Lo et al., 1979); (Ramos et al., 1998); (Ramos et al., 2005); (Tseng, 1984). Ngoài ra các nấm ký sinh nhện gié cũng ñược (Navia et al., 2006) nghiên cứu. 1.2.5. Phòng trừ nhện gié Biện pháp canh tác trong phòng trừ nhện gié ñã ñược (Cabrera et al., 1998); (Herna'ndez et al., 2003, 2005); (Ho et al., 1979); (Lo and Ho, 1980); (Ramos et al., 2001); (Sanabria et al., 2005) nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng giống chống chịu, giống có khả năng kháng với nhện gié (Botta et al., 2003), (Mendonça, et al., 2004); (Ramos M., 2001); (ðỗ Thị ðào và cs, 2008). Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu 2.1.1. Thời gian nghiên cứu ðề tài ñược thực hiện từ năm 2009 ñến năm 2011. 2.1.2. ðịa ñiểm nghiên cứu - Thí nghiệm trong phòng: thực hiện tại Khoa Nông học, Trường ðHNN Hà Nội. - Thí nghiệm ngoài ñồng: thực hiện tại Trường ðHNN Hà Nội, xã Trâu Quỳ – Gia Lâm, Hà Nội và ở Hải Dương, Hà Nam. 4 2.2. Nội dung nghiên cứu - Xác ñịnh ñặc ñiểm hình thái, sinh vật học của nhện gié S. spinki hại lúa. - Xác ñịnh diễn biến mật ñộ và mức ñộ gây hại của nhện gié S. spinki trên các mùa vụ, giống lúa, các chân ñất và mức bón ñạm. Thành phần ký chủ và thiên ñịch của nhện gié hại lúa. - Nghiên cứu các biện pháp riêng biệt phòng chống nhện gié, xây dựng biện pháp quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp xác ñịnh ñặc ñiểm hình thái, sinh học của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley 2.3.1.1. Phương pháp xác ñịnh ñặc ñiểm hình thái Thu các dảnh lúa có triệu chứng hại của nhện gié ở ngoài ñồng ñưa về phòng thí nghiệm quan sát, làm mẫu, mô tả ñặc ñiểm hình thái, màu sắc theo Jeppson et al., (1975) và Nguyễn Văn ðĩnh (1994), ño kích thước các pha phát dục của nhện gié qua kính lúp soi nổi Carl zeiss. 2.3.1.2. Phương pháp xác ñịnh ñặc ñiểm sinh học của loài nhện gié S.spinki Nuôi sinh học nhện gié ñược thực hiện trong ống thân lúa Khang dân 18 sau trỗ từ 2-7 ngày (Birch, 1948), (Nguyễn Văn ðĩnh, 1994), (Nguyễn Văn ðĩnh và Trần Thị Thu Phương, 2006) . Thí nghiệm ñược tiến hành trong tủ ñịnh ôn tại 2 nhiệt ñộ 25 o C và 30 o C và ẩm ñộ 96%. Dùng bút lông 01 sợi (kích thước 0,1 mm) chuyển 5-7 nhện cái trưởng thành di ñộng chậm ñang ñẻ trứng vào ống thân lúa. Sau 2 giờ, dùng bút lông 01 sợi chuyển tất cả nhện cái và trứng ra, chỉ ñể lại 1 quả trứng trong ống thân, cuốn nilon kín phần ñầu ống thân có 1 trứng nhện ñể theo dõi các chỉ tiêu sinh học. Các trứng ñược giữ lại nuôi sinh học ñảm bảo ñều ñược ñẻ trong cùng khoảng thời gian 2 giờ. Theo dõi ñược tiến hành ngày 3 lần vào 6 giờ, 14 giờ và 22 giờ, xác ñịnh trứng nở, nhện non chuyển tuổi, khi nhện chuyển sang giai ñoạn nhện non không di ñộng thì tiến hành chuyển nhện ñực trưởng thành vào cho ghép ñôi, ñến khi nhện non không di ñộng chuyển sang pha trưởng thành thì chuyển nhện ñực, cái sang ống thân mới. Theo dõi xác ñịnh thời ñiểm nhện ñẻ quả trứng ñầu tiên, số lượng trứng ñẻ/ngày. Trong thời gian ñẻ trứng, chuyển trứng ra và giữ lại trưởng thành trong ống thân. Vào các ngày ñẻ thứ 2, 4, 6 chuyển trưởng thành sang ống thân mới, giữ lại trứng trong ống thân ñể nuôi tiếp theo dõi tỷ lệ trứng nở, tỷ lệ trưởng thành ñực và cái trong quần thể mới. Trong quá trình nuôi, 5 ngày thay ống thân 1 lần, theo dõi cho tới khi trưởng thành cái chết. 5 2.3.2. Phương pháp nghiên cứu ñặc ñiểm sinh thái học của nhện gié 2.3.2.1. Phương pháp ñiều tra diễn biến mật ñộ, mức ñộ gây hại của nhện gié + ðiều tra diễn biến mật ñộ và mức ñộ gây hại của nhện gié. Ở các ruộng ñại diện cho mỗi yếu tố (mùa vụ, chân ñất, mức bón ñạm) tiến hành ñiều tra theo Tiêu chuẩn ngành 10TCN 982 – 2006 (Bộ NN&PTNT) và QCVN01-38:2010/BNNPTNT (ngày 12/10/2010 của Bộ NN&PTNT). - ðiều tra ñịnh kỳ 7 ngày một lần, từ sau lúa cấy/sạ ñến khi thu hoạch. - ðiều tra 10 ñiểm ngẫu nhiên theo ñường chéo, ñiểm cách bờ ít nhất 2m. Mỗi ñiểm 10 khóm lúa, mỗi khóm lấy 1 dảnh. 2.3.2.2. Phương pháp xác ñịnh ký chủ của nhện gié Phương pháp ñiều tra tự do: thu thập các loài cỏ dại có mặt trên ruộng lúa về kiểm tra dưới kính lúp 40x xem sự có mặt của các pha phát dục của nhện gié. Tiến hành lây nhiễm nhện gié lên các loài cỏ dại, sau lây nhiễm nếu quan sát nhện gié tồn tại và hoàn thành ñược vòng ñời (có ñầy ñủ các pha phát dục) trên loài cỏ dại thì ta xác ñịnh loài cỏ dại là ký chủ của nhện gié. 2.3.2.3. Phương pháp xác ñịnh khả năng phát tán, lây lan của nhện gié * Khả năng lây lan qua vết thương cơ học ðánh giá khả năng xâm nhập, lây lan của nhện gié qua vết thương cơ học ñược tiến hành trên giống Khang dân 18 với 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1: 3 công thức (CT) CT1: Cắt 1/3 phía ñầu lá; CT2: Gập gãy lá lúa ở vị trí cách gốc bẹ lá 1/3 chiều dài lá; CT3: ñối chứng (ñể lá lúa phát triển bình thường). Theo dõi thí nghiệm sau 10, 15 và 20 ngày. Thí nghiệm 2: 4 công thức CT1: Cắt 1/3 lá từ phía ñầu lá; CT2: Cắt 1/2 lá; CT3: Cắt 2/3 lá. CT4: ðối chứng không cắt lá. Ở công thức 1, 2 và 3 tiến hành theo dõi sau 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 ngày cắt lá, công thức ñối chứng theo dõi kết quả vào ngày cắt lá tới sau 7 ngày. * Khả năng phát tán qua dòng nước của nhện gié Thí nghiệm trên giống lúa Khang dân 18 ñược cấy trong khay tôn, kích thước 1 x 1 m (lúa ñược cấy ở 2 ñầu của khay thí nghiệm với 16 khóm lúa, khoảng cách giữa các khóm lúa là 10 cm, giữa 2 ñầu lúa cấy ñể một khoảng trống là 60 cm, mực nước trong khay giữ ở 10 cm, xung quanh khay lúa có ñắp bờ, nhện gié ñược lây 30 cặp /khóm lúa), 3 lần nhắc lại với 4 công thức sau: CT1: 1 ñầu lây nhện, 1 ñầu không lây nhện, giữa có nước. CT2: 1 ñầu lây nhện, 1 ñầu không lây nhện, ñể dòng nước chảy từ ñầu có nhện sang ñầu không có nhện (thời gian dòng nước chảy sau lây nhện là 10 ngày, tốc ñộ dòng nước chảy 20 cm/s). CT3: hai ñầu không lây nhện, không có dòng nước chảy. CT4: 1 6 ñầu lây nhện, 1 ñầu không lây nhện, giữa không có nước. Theo dõi tỷ lệ hại (%), chỉ số hại (%) của nhện gié sau lây nhện 20, 30, 40 ngày. * Khả năng phát tán qua gió của nhện gié trên ñồng ruộng Xác ñịnh khả năng phát tán của nhện gié qua gió ñược thực hiện trên giống lúa Khang dân 18, cấy trong khay kích thước (1m x 1m). Lúa ñược cấy với 25 khóm/khay, khoảng cách giữa các khóm là 20 cm, lây nhện vào các khay ở cùng một ñầu. ðặt quạt gió cách các khay lúa có lây nhện là 2 m (thời gian quạt gió sau khi lây nhện là 10 ngày, tốc ñộ quạt gió 70 cm/s). CT1: Khay không có nhện cách khay có nhện 0,5 m. CT2: Khay không có nhện cách khay có nhện 1,0 m. CT3: Khay không có nhện cách khay có nhện 1,5 m. Theo dõi tỷ lệ hại (%), chỉ số hại (%) của nhện gié sau lây nhện 20, 30, 40 ngày. 2.3.2.4. Phương pháp xác ñịnh mối liên quan giữa ñặc ñiểm giải phẫu, hàm lượng silic và sự xâm nhiễm gây hại của nhện gié Thí nghiệm ñược tiến hành trên 12 giống lúa: Khang dân 18, TBR1, Q5, Bắc thơm số 7, Hương cốm, Nam ưu 714, BC15, VL24, DL6, Nam ưu 614, Khâm dục, Tám mới. Mỗi giống cấy trên 1 ô rộng 1 m 2 (cấy 2 dảnh/khóm, 40 khóm/m 2 ) ñược quây nilon xung quanh, phía trên dùng màn tuyn phủ kín ghim vào nilon. Sau cấy 15 ngày tiến hành lây nhện. Mỗi khóm lây 2 dảnh, mỗi dảnh lây 20 nhện. - Phương pháp làm tiêu bản giải phẫu các giống lúa Các mẫu giống lúa ñược thu vào giai ñoạn trỗ, ñưa về phòng thí nghiệm ñể xử lý mẫu. Các vi phẫu sau khi ñược cắt mỏng ñược nhuộm và cố ñịnh mẫu (Nguyễn Khoa Lân, 1999). Chọn những mẫu ñẹp, nét ñưa lên kính và chụp ảnh. - Phương pháp xác ñịnh hàm lượng silic của các giống lúa Giai ñoạn lúa chín hoàn toàn, cắt sát gốc mỗi giống 10 khóm, cắt bỏ bông. Các mẫu ñược phơi và sấy khô, cân rồi ñem ñốt lấy tro, cân tro. Phân tích xác ñịnh hàm lượng Silic trong mẫu tro (Viện Nông hóa Thổ nhưỡng, 1998). Việc phân tích ñược thực hiện tại phòng thí nghiệm bộ môn Hoá phân tích, khoa ðất và Môi trường, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. 2.3.2.5 Phương pháp ñiều tra, nghiên cứu thiên ñịch của nhện gié Xác ñịnh thiên ñịch của nhện gié ñược ñiều tra theo phương pháp tự do. Trên cơ sở ñộ bắt gặp thiên ñịch, lựa chọn loài thiên ñịch phổ biến, ñó là loài Lasioseius sp. Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái, sinh học và khả năng ăn nhện gié của nhện bắt mồi Lasioseius sp. (Brich, 1948), (Nguyễn Văn ðĩnh, Nguyễn Thị Kim Oanh, 2005) ñược thực hiện trong phòng thí nghiệm bộ môn Côn trùng, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. 7 2.3.3. Nghiên cứu biện pháp phòng chống nhện gié hại lúa 2.3.3.1. Nghiên cứu ngưỡng gây hại của nhện gié Thí nghiệm xác ñịnh ngưỡng gây hại trên ñồng ruộng ñược tiến hành trên giống Khang dân 18, lây nhiễm nhện trưởng thành cái vào 2 thời kỳ: Sau cấy 30 ngày và 45 ngày. Mỗi thời kỳ lây nhiễm với 5 mức mật ñộ nhện với 6 công thức. CT1: ðối chứng không lây nhện; CT2: 1 nhện trưởng thành cái/2dảnh; CT3: 1 nhện trưởng thành cái/1dảnh; CT4: 2 nhện trưởng thành cái/1dảnh; CT5: 4 nhện trưởng thành cái/1dảnh; CT6: 8 nhện trưởng thành cái/1dảnh. Chỉ tiêu theo dõi: ðo góc bông, khối lượng khô/bông, tỷ lệ hạt lép, tỷ lệ hạt bị nhện hại. 2.3.3.2. Phương pháp ñánh giá hiệu lực của thuốc trừ nhện gié * Thí nghiệm thuốc trong phòng: Khảo sát hiệu lực của 9 loại thuốc: Kinalux 25EC (Quinalphos); Comite 73EC (Propargite), Nissorun 5EC (Hexythoazox), Danitol 10EC (Fenropropathrin 10%), Catex 1,8EC (Abamectin 1,8%), Regent 800WG (Fipronil), Conphai 10WP (Imidacloprid), Tilt super 300EC (Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l), Anvil 5SC (Hexaconazole), ở nồng ñộ 0,2%. Xác ñịnh hiệu lực của thuốc sau xử lý 24, 48 và 72 giờ. * ðánh giá hiệu lực của thuốc phòng trừ nhện gié ngoài ñồng ruộng: ðánh giá hiệu lực của 3 loại thuốc: Kinalux 25EC (0,3%); Nissorun 5EC (0,1%), Danitol 10EC (0,2%). Giống lúa thí nghiệm là Khang Dân 18. Xác ñịnh hiệu lực của thuốc sau phun 2, 5, 7 và 10 ngày. Hiệu lực của thuốc trong phòng tính theo công thức Abbott và ngoài ñồng theo công thức Henderson – Tilton. 2.3.3.3. ðánh giá thời ñiểm phun trừ nhện gié hiệu quả Thí nghiệm ñánh giá hiệu quả của thời ñiểm phun trừ nhện gié trên giống Khang dân 18, với 6 công thức, 3 lần nhắc lại, bố trí theo khối ngẫu nhiên RCB. CT1: ñối chứng không phun thuốc; CT2: phun thuốc sau cấy 45 ngày; CT3: phun thuốc sau cấy 53 ngày; CT4: phun thuốc sau cấy 60 ngày (lúa trỗ); CT5: phun thuốc sau cấy 68 ngày; CT6: phun thuốc hai lần, sau cấy 53 ngày và 60 ngày. Thuốc sử dụng là Kinalux 25EC, nồng ñộ 0,3%, liều lượng 600l/ha. 2.3.3.4. Xây dựng qui trình “Quản lý tổng hợp (IPM) nhện gié hại lúa” Qui trình IPM nhện gié ñược triển khai tại 2 ñiểm: HTX Cẩm Sơn – Cẩm Giàng – Hải Dương và HTX Mạc Hạ, xã Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam vụ mùa 2010 và vụ mùa 2011. Trong 1 vụ, mỗi HTX có mô hình IPM nhện gié là 5 ha và ñối chứng là 2 ha. Số liệu ñược xử lý thống kê trên Microsoft Excel và IRRISTAT 4.0 8 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. ðặc ñiểm hình thái, sinh học của nhện gié S. spinki 3.1.1. Vị trí phân loại và ñặc ñiểm hình thái của nhện gié S. spinki Vị trí phân loại nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley thuộc ngành chân khớp (Arthropoda), lớp hình nhện Arachnida, bộ ve bét Acarina, họ Tarsonemidae, giống Stenetarsonemus Beer, 1954; loài Steneotarsonemus spinki Smiley, 1967. Vòng ñời của nhện gié S. spinki trải qua bốn pha phát dục: trứng, nhện non di ñộng, nhện non không di ñộng và nhện trưởng thành. Kích thước các pha phát dục của nhện gié: Trứng nhện gié có hình ô van, mới ñẻ có màu trắng ñục, sau chuyển màu trắng xám, trắng trong, kích thước dài 106,5 (µm), rộng 75,2 µm; Nhện non di ñộng và nhện non không di ñộng có hình ô van, màu trắng sáng, nhện non di dộng dài 213,7 (µm), rộng 90,1 (µm); nhện non không di ñộng, dài 231,8 (µm), rộng 76,2 (µm); Trưởng thành ñực có màu vàng nâu ñến nâu ñậm, kích thước dài 193,9 (µm), rộng 112,3 (µm), trưởng thành cái có màu vàng nâu, kích thước dài 234,1 (µm), rộng 91,1 (µm). 3.1.2. ðặc ñiểm sinh học của nhện gié S. spinki 3.1.2.1. Tập tính hoạt ñộng của nhện gié S. spinki * Vị trí gây hại, ñặc ñiểm vết hại của nhện gié trên cây lúa Nhện gié xâm nhập vào cây lúa và gây hại từ khi lúa ñẻ nhánh tới khi lúa chín, chúng chích hút dịch cây ở các bộ phận bẹ lá, gân lá, hoa lúa. Nhện gié gây hại trên cây lúa ñể lại triệu chứng hại rất ñiển hình, ñó là những vết sọc thâm ñen như vết cạo gió ở thân lúa, bẹ lá và vết sọc nâu ñen hình chữ nhật ở gân lá. Trong hoa lúa, chúng gây hại làm cho vỏ trấu bị thâm ñen, hạt lúa bị lép lửng. 3.1.2.2. Sự phân bố của nhện gié trên cây lúa Trong vụ mùa ở giai ñoạn ñẻ nhánh, nhện gié xâm nhập và gây hại các lá thứ 4, 5 và 6 với mật ñộ rất thấp (0,8 nhện và 1,8 trứng/lá). Trong từng dảnh, thứ tự lá ñược xác ñịnh: lá hoàn chỉnh trong cùng là lá thứ nhất (khi lúa trỗ, lá ñòng là lá thứ nhất) và tiếp theo là lá thứ 2, 3 rồi ñến lá n. Giai ñoạn trỗ, nhện và trứng phân bố nhiều nhất ở lá thứ 2 và thứ 3, giai ñoạn chín sữa, nhện và trứng phân bố ở lá ñòng và lá thứ 2, ở bông lúa với mật ñộ thấp (hình 3.1). * Sự phân bố các pha phát dục của nhện gié theo giai ñoạn sinh trưởng của cây lúa Giai ñoạn lúa ñẻ nhánh, pha trứng trong quần thể nhện trên cây lúa là cao [...]... cao vào giai ño n tr và chín s a 24 4 Trên ba chân ñ t vàn cao, vàn và trũng, giai ño n lúa tr ñ n chín sáp chân ñ t vàn cao có m t ñ , t l h i và ch s h i c a nh n gié cao hơn chân ñ t vàn và trũng Giai ño n chín s a, ru ng lúa bón m c ñ m 150 kgN/ha m t ñ nh n gié phát tri n và gây h i n ng hơn m c bón ñ m 100 và 120 kgN/ha Các gi ng lúa có hàm lư ng Silic cao, giai ño n lúa tr có m t ñ nh n gié. .. nh n tăng nhanh vào giai ño n lúa tr và cao nh t vào giai ño n chín s a Giai ño n chín s a các chân ñ t khác nhau có m t ñ nh n gié gây h i khác nhau, các chân vàn cao, vàn và trũng m t ñ nh n tương ng là 53,6 : 18,3 : 7,6 con/d nh Chân ñ t vàn cao có t l h i và ch s h i c a nh n gié cao hơn chân ñ t vàn và trũng Như v y, chân ru ng cao, nh n gié gây h i n ng hơn so v i chân ru ng vàn và chân ru ng trũng... trư ng thành cái; TTð- trư ng thành ñ c * S hình thành và kích thư c v t h i c a nh n gié trên cây lúa Nh n gié S spinki xâm nh p vào cây lúa và gây h i ñ l i b ng các tri u ch ng v t h i ñi n hình các b ph n trên cây lúa Giai ño n lúa ñ nhánh, nh n gié gây h i t o nên nh ng ch m nh màu vàng nâu các b lá sát g c lúa giai ño n lúa trư c tr , tr và chín s a, kích thư c v t h i l n nh t lá 10 th 2 Giai... Echinochloa crusgalli và c l ng v c tím E glabrescens Nh n gié d dàng xâm nh p qua v t thương cơ h c c a cây lúa và có th phát tán truy n lan th ñ ng nh gió và dòng nư c ch y trên ñ ng ru ng 3 Trong v xuân, nh n gié phát sinh gây h i vào giai ño n cây lúa làm ñòng v i m t ñ th p, m t ñ nh n tăng vào giai ño n chín s a ñ n chín sáp V mùa, nh n gié phát sinh gây h i vào giai ño n cu i ñ nhánh v i m t ñ th... Di n bi n m t ñ nh n gié trên m t s gi ng lúa v mùa 2010 t i C m Sơn - C m Giàng – H i Dương 3.2.2.4 M t ñ nh n gié trên lúa chét v mùa 2010 Sau thu ho ch lúa v mùa, th i ñi m ñi u tra gi a tháng 10, nh n gié t n t i trên cây lúa v i m t ñ t 1,4 – 4,4 con/d nh, cu i tháng 10, ñ u tháng 11, m t ñ nh n gié tăng và ñ t 3,3-12,8 con/d nh Cu i tháng 11 t i ñ u tháng 12, m t ñ nh n gié gi m nhanh (0,8-1,9... (2011), "ðánh giá m c ñ gây h i, th i ñi m phun tr và bi n pháp qu n lý t ng h p (IPM) nh n gié Steneotarsonemus spinki Smiley t i Lý Nhân, Hà Nam v mùa năm 2010", H i ngh Côn trùng h c Qu c gia l n th 7, Nhà xu t b n Nông nghi p, Hà N i, tr 607-613 4 Dương Ti n Vi n, ð Th ðào, Lê ðình Thanh, Nguy n Văn ðĩnh (2011), "S phân b c a nh n gié Steneotarsonemus spinki Smiley và v t h i c a chúng trên cây lúa" ,... (IPM) nh n gié Qua 2 năm tri n khai mô hình “Qu n lý t ng h p (IPM) nh n gié t i Hà Nam và H i Dương v mùa năm 2010 và 2011ñã ñư c báo cáo t ng k t, t k t qu ñó ñ tài ñã ñ xu t xây d ng quy trình “Qu n lý t ng h p (IPM) nh n gié chung cho các vùng tr ng lúa 22 QUY TRÌNH QU N LÝ T NG H P (IPM) NH N GIÉ 1 V sinh ñ ng ru ng và chu n b ñ t tr ng - Cày l t g c r (vùi h t tàn dư cây lúa và tránh lúa chét... Khang dân 18 v xuân 2010 và v xuân 2011 t i C m Sơn - C m Giàng – H i Dương 3.2.3 M c ñ gây h i c a nh n gié trên lúa c y các chân ñ t khác nhau t i C m Sơn – C m Giàng – H i Dương Giai ño n lúa ñ nhánh, m t ñ nh n gié gây h i trên các chân ñ t vàn cao, vàn và trũng là không khác nhau Giai ño n lúa làm ñòng, m t ñ nh n gié trên chân vàn cao (6,3 con/d nh) tương ñương chân vàn và cao hơn chân trũng (2,2... th p, sau ñó tăng d n và cao nh t vào ngày tu i th 11 T l s ng c a nh n gié ñ n ngày tu i 13 là 100%, sau ñó gi m nhanh vào ngày tu i 16 (hình 3.2) ði u ki n nhi t ñ 30oC, s c sinh s n c a nh n gié vào ngày tu i th 5-6 là r t th p, s c sinh s n tăng d n và cao nh t vào ngày tu i th 9 T l s ng c a nh n gié ñ t 100% ñ n ngày tu i th 10, gi m nhanh vào ngày tu i th 14 và k t thúc vào ngày tu i 17 (hình... (Burmf.), nh n gié không sinh s ng trên các loài c này Ti n hành lây nh n gié lên các lo i c trên cho th y nh n gié ch t n t i và hoàn thành vòng ñ i trong ph n ng thân c a c l ng v c c n, c l ng v c nư c và c l ng v c tím Như v y, ngoài cây lúa thì nh n gié còn có th t n t i và sinh s ng trên c l ng v c, ñây là loài c khá ph bi n trong sinh qu n ru ng lúa 3.2.6.2 S lây lan, phát tán c a nh n gié trên ñ . tôi tiến hành thực hiện ñề tài: Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa và biện pháp phòng chống chúng ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (IPM) loài nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. 3. Mục ñích của ñề tài Nghiên cứu xác ñịnh ñặc ñiểm sinh học, sinh thái của loài nhện gié Steneotarsonemus. ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam. 5. Những ñóng góp mới của luận án Bổ sung một số dẫn liệu về ñặc ñiểm sinh vật học, sinh thái học của loài nhện gié S. spinki hại lúa và thành phần ký chủ của
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa và biện pháp phòng chống chúng ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa và biện pháp phòng chống chúng ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa và biện pháp phòng chống chúng ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Từ khóa liên quan