Đề thi thử số 2 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

1 456 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2015, 19:20

Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - ĐỀTHI THỬ Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số: 2 ( ) 2 m mx y C x m + = + (Với m là tham số) a) Khảo sát sự biến thiên và đồ thị hàm số với 1m = b) Tìm m để hàm số đồng biến trên (1; )+∞ Câu 2 (1,0 điểm) Tính tích phân 1 2 2 0 3 1 x I x x e dx     = + +      ∫ Câu 3 (1,0 điểm) a) Tính 3 3 1 2 A z z= + với 1 2 ,z z là 2 nghiệm của phương trình: 2 2 5 0.z z− + = b) Cho khai triển 20 3 1 . 2 x x      −        Tìm số hạng chứa 8 x trong khai triển. Câu 4 (1,0 điểm) Giải phương trình: 3 3 2 log 3 log 1 2 3.2 1 0 x x+ + − + = Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho hai đường thẳng 1 2 1 : ; 1 2 1 x y z d − − = = − − 2 1 2 : 1 1 1 x y z d − − = = − và điểm (3; 2; 2).A − − Chứng minh rằng 1 d và 2 d chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng ∆ sao cho ∆ qua ,A ∆ cắt 1 d và ∆ vuông góc với 2 .d Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình bình hành: ; 2 ,AB a AD a SA= = vuông góc với đáy,  0 3, 120 .SA a BAD= = Tính thể tích khối chóp .S ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và SD với M là trung điểm của .SC Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho tam giác ABC cân tại ,A D là trung điểm của .AB 11 5 ; 3 3 I             là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 13 5 . ; 5 3 ABC J             là trọng tâm tam giác .ADC Điểm (3; 1)M − thuộc ; ( 3; 0)CD N − thuộc .AB Tìm tọa độ , ,A B C biết A có tung độ dương. Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 3 3 2 2 2 8 6( 2 ) 15 12 10 0 ( 3) 6 ( 3) 2 2 2 2 2 y x y x y x y x y x x x x y   − + − + − + =     − +  + + + + = + + +     Câu 9 (1,0 điểm) Cho , ,x y z thỏa mãn: 1 4;0 , 1; 1x y z xyz≤ ≤ < ≤ = Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 1 1 1 x y z P x y z = + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 2 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút . của biểu thức: 1 1 1 x y z P x y z = + + + + + HẾT ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 2 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 20 15 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút . viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - Đ THI THỬ Câu 1 (2, 0 điểm) Cho hàm số: 2 ( ) 2 m mx y C x m + = + (Với m là tham số) a) Khảo sát sự biến thi n và đồ thị hàm số với. C biết A có tung độ dương. Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 3 3 2 2 2 8 6( 2 ) 15 12 10 0 ( 3) 6 ( 3) 2 2 2 2 2 y x y x y x y x y x x x x y   − + − + − + =     − +  + + + + = +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử số 2 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 2 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015, Đề thi thử số 2 môn toán kỳ thi Trung Học Phổ Thông quốc gia năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn