Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu.doc

81 2,219 31
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒAMỤC LỤCLỜI MƠÛ ĐẦU 61. Lý do chọn đề tài .72. Mục tiêu 73. Nhiệm vụ 84. Phạm vi nghiên cứu 85. Phương pháp nghiên cứu .86. Thời gian nghiên cứu .97. Kết cấu đề tài .9CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của quản trò nguồn nhân lực .111.1.1. Khái niệm quản trò nguồn nhân lực .111.1.2. Vai trò quản trò nguồn nhân lực 111.1.3. Chức năng quản trò nguồn nhân lực 111.2. Hoạt động quản trò nguồn nhân lực 131.2.1. Hoạch đònh nguồn nhân lực: .131.2.1.1. Khái niệm hoạch đònh .131.2.1.2. Quá trình hoạch đònh nguồn nhân lực .131.2.1.3. Lợi ích của việc hoạch đònh nguồn nhân lực 13SVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 1KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒA1.2.2. Phân tích công việc .141.2.2.1. Khái niệm .141.2.2.2. Ý nghóa .14 1.2.2.3. Nội dung, trình tự phân tích công việc .141.2.3. Quá trình tuyển dụng 161.2.3.1. Tuyển dụng .161.2.3.2. Nguồn ứng viên 161.2.3.3. Trình tự của quá trình tuyển dụng 191.2.4. Sử dụng và đánh giá thực hiện cơng việc 211.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .331.2.4.1. Khái niệm .33 1.2.4.2. Các hình thức đào tạo 33CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SƠNG THU 2.1. Khái quát về công ty: .362.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 362.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 372.1.3. cấu tổ chức 372.2. Sơ lược về tình hình hoạt động của công ty : 39 2.2.1. Tình hình hoạt động 39 2.2.2. Kết quả hoạt động .40 2.3. Phân tích hoạt động quản trò nguồn nhân lực .412.3.1. Hoạch đònh nguồn nhân lực 412.3.2. Phân tích công việc .44SVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 2KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒA2.3.3. Quá trình tuyển dụng tại công ty 46 2.3.4. Sử dụng và đánh giá thực hiện cơng việc 50 2.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 642.4. Đánh giá chung 65SVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 3KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒACHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SƠNG THU3.1. Các giải pháp: .67 . 3.2. Kiến nghò: 74 Kết luận 45Tài liệu tham khảo .76SVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 4KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒADANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG1. Bảng 2.2.Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 402. Bảng2.4.Tỷ lệ chất lượng CB-CNV .423. Bảng 2.8.Kết quả đánh giá thực hiện cơng việc 554. Bảng 2.11.Hệ thống quỹ lương năm 2008- 2010 58SVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 5KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒADANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH1. Sơ đồ 1.1. Quá trình tuyển .162. Sơ đồ 1.2. Quá trình tuyển dụng .203. Sơ đồ 1.3. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc .244. Sơ đồ 1.4. Quy trình đánh giá .245. Sơ đồ 1.5. Thuyết nhu cầu A.Maslow 276. Sơ đồ 2.1.Cơ cấu tổ chức của Công ty 377. Biểu đồ 2.3.Cơ cấu nhân sự của Công ty .428. Biểu đồ 2.5. Chất lượng CB-CNV năm 2010 . 439. Biểu đồ 2.6. Tình hình tuyển dụng 4610. Biểu đồ 2.7. Phân bổ nguồn lực .5111. Biểu đồ 2.9.Kết quả đánh giá thực hiện cơng việc . 5512. Sơ đồ 2.10. Hệ thống đánh giá .56SVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 6KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒALỜI MỞ ĐẦUNgày nay các quốc gia trên thế giới đang lao vào cuộc chạy đua kinh tế. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nền kinh tế tồn cầu khơng ngừng phát triển. Trong cuộc chiến đó, sự thành cơng của một cơng ty bất kỳ do nhiều yếu tố tạo nên, các yếu tố đó bao gồm: Đội ngũ quản lý giỏi, thị trường tiêu thụ rơng khắp, chất lượng phục vụ khách hàng tốt, sản phẩm chất lượng tốt và được người tiêu dùng ưa chuộng, nguồn tài chính dồi dào… Trong các yếu tố này thì con người đóng vai trò quyết định và chi phối các yếu tố khác đối với sự thành cơng của cơng ty. Con người khơng chỉ là đơn thuần như một yếu tố của q trình sản xuất kinh doanh mà là nguồn tài sản q báu của cơng ty. Các cơng ty chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư vào nguồn nhân lực để lợi thế cạnh tranh cao hơn, lợi nhuận và hiệu quả cao hơn.Việc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với những biện pháp về quảnnguồn nhân lực của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể hơn việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình.Nghiên cứu quản trị nguồn nhân lực giúp cho nhà quản lý học được cách giao dịch với khách hàng, biết tìm ra ngơn ngữ chung và biết cách nhạy cảm với nhu cầu của nhân viên, biết đánh giá nhân viên chính xác, biết lơi kéo nhân viên say mê với cơng việc, tránh được những sai lầm trong tuyển chọn. Đồng thời, doanh nghiệp thể tìm ra những ngun nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy để xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong thời gian thực tập tại cơng ty Cổ phần Truyền hình cáp Sơng Thu. Tôi đã điều kiện nghiên cứu về tình hình thực tế và thực trạng trong quản trị nguồn nhân lực tại cơng ty và xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Cơng ty cổ phần Truyền hình cáp Sơng Thu.1. Lý do chọn đề tàiSVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 7KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒACon người là trung tâm của mọi hoạt động xã hội, tác động đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Từ những thập niên 70 của thế kỷ trước cho đến nay con người khơng chỉ đơn thuần là một yếu tố của q trình sản xuất kinh doanh mà còn là nguồn tài sản q báu của doanh nghiệp. Và rõ ràng trong nền kinh tế thị trường ln cạnh tranh và biến động như hiện nay, nhân lực vẫn là nguồn tài ngun quan trọng nhất, sinh động và phức tạp nhất. Nó phải đầu tư, sử dụng, duy trì và phát triển sao cho ln đáp ứng được những u cầu được đặt ra vào bất cứ thời điểm hay hồn cảnh nào của một tổ chứa hay doanh nghiệp.Vậy Doanh nghiệp làm thế nào để quảnnguồn nhân lực hiệu quả nhất?Có rất nhiều quan điểm khác nhau trong việc quảnnguồn nhân lựcquan điểm nào cũng những sở lý luận và thực tiễn rất thuyết phục. Vì vậy, nếu vận dụng một quan điểm nào đó vào một Doanh nghiệp một cách cứng nhắc thể sẽ là một sai lầm đưa đến những tổn thất cho Doanh nghiệp. Các nhà quản trị cần phải phân tích một cách kỹ lưỡng những điều kiện cũng như mơi trường, tình hình thực tế trong Doanh nghiệp để thể đưa ra những giải pháp thích hợp cho việc quản lý thành cơng nguồn nhân lực.Cơng ty Cổ phần truyền hình cáp Sơng Thu là một trong những Doanh nghiệp ln coi trọng và quan tâm đến nguồn nhân lực của mình. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại cơng ty Cổ phần truyền hình cáp Sơng Thu” để thêm những kinh nghiệm q báu giúp tôi trong việc quản trị nguồn nhân lực trong tương lai.2. Mục tiêu đề tàiĐề tài sẽ đi vào phân tích và thiết lập chương trình đánh giá kết quả thực hiện cơng việc tại cơng ty dựa trên 2 yếu tố bảng mơ tả cơng việc và bảng tiêu chuẩn cơng việc. Trong đó bảng mơ tả cơng việc sẽ chỉ rõ ra những chủ điểm chính, những chỉ tiêu cần đánh giá; mức độ quan trọng của các chỉ tiêu nhằm giúp người lao động nhận thức rõ ràng những u cầu, mục tiêu của cơng việc cần phải hồn thành từ đó sự phân bổ đúng mức năng lực của bản thân trong việc thực hiện cơng việc. Bảng tiêu chuẩn cơng việc mơ tả các chuẩn mực về năng lực thực hiện cơng việc bao gồm: Kiến thức – Học vấn – Kinh ngiệm – Kỹ năng – Sự linh hoạt – Mức độ hợp tác – Thái độ… Bảng tiêu chuẩn cơng việc sẽ giúp người lao động và người quản sự nhìn nhận đúng mức SVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 8KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒAvề kết quả thực hiện cơng việc của từng cá nhân. Từ đó các biện pháp khuyến khích, động viên đúng mức, kịp thời và cơng bằng tạo sự hưng phấn cho người lao động hồn thành tốt cơng việc của mình. Ngồi ra còn giúp nhà Quản lý hoạch định các chương trình đào tạo, huấn luyện cho phù hợp với tình hình thực tế.3. Nhiệm vụ- Tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân sự.- Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.- Phân tích, đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực trong tổ chức4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu4.1.Đối tượng- Tất cả tồn bộ cơng nhân viên trong cơng ty cổ phần Truyền hình cáp Sơng Thu- Khơng giới hạn độ tuổi, giới tính, chức danh…4.2.Phạm vi nghiên cứuĐề tài nghiên cứu việc hoạch định và phân bổ nguồn nhân lực trong cơng ty dựa vào những số liệu do cơng ty cung cấp, và việc thu thập thơng tin thưc tế để sự nhìn nhận một cách khách quan. Từ đó phân tích đánh giá và so sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế trong việc quản lý và điều hành nguồn nhân lực.5. Phương pháp nghiên cứu5.1. Phương pháp thu thập tài liệuThu thập và tìm kiếm các thơng tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bổ nguồn nhân lực của cơng ty. Tìm hiểu mối liên hệ và sự hợp tác của các Phòng, Ban trong việc thực hiện cơng viêc tại cơng ty.5.2. Phỏng vấn trực tiếpThu thập thơng tin nghiên cứu tại các Phòng, Ban bằng phương pháp thảo luận nhóm, đưa ra những câu hỏi, những tiêu chí đánh giá khái qt. Từ đó nắm được thực trạng hoạt động và tính hiệu quả của việc phân bổ nguồn lực trong cơng ty.5.3. Phương pháp nghiên cứu Từ những thơng tin trên tiến hành phân tích xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện cơng việc cho mỗi chức danh của các phòng ban trong cơng ty.6. Thời gian nghiên cứuSVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 9KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒA- Giai đoạn chuẩn bị : Từ 01/10/2010 đến 07/10/2010- Giai đoạn thực hiện:Từ 07/10/2010 đến 25/12/2010- Hồn thành : Từ 25/12/2010 đến 28/12/20107. Kết cấu đề tàiNgồi phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương:• CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC• CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SƠNG THU • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SƠNG THUSVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 10[...]... LUẬN BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực 111.1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 111.1.2. Vai trò quản trị nguồn nhân lực 111.1.3. Chức năng quản trị nguồn nhân lực 111.2. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực 131.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực: 131.2.1.1. Khái niệm hoạch định 131.2.1.2. Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 131.2.1.3.... thực hiện công việc 211.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 331.2.4.1. Khái niệm 33 1.2.4.2. Các hình thức đào tạo 33CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SƠNG THU 2.1. Khái quát về công ty: 362.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 362.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 372.1.3. cấu tổ chức 372.2. Sơ lược về tình hình hoạt động của công ty : 39... nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy để xây dựng cho doanh nghiệp các chiến lược phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong thời gian thực tập tại cơng ty Cổ phần Truyền hình cáp Sơng Thu. Tôi đã có điều kiện nghiên cứu về tình hình thực tế và thực trạng trong quản trị nguồn nhân lực tại công ty và xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng. .. tâm lý của nhân viên, quyết định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh ngiệp. Ngoài ra, công tác quản trị doanh nghiệp luôn gắn liền với công tác của tất cả các bộ phận trong tổ chức. Vì thế, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đòi hỏi các quản trị gia của tất cả các cấp đều phải kiến thức về quản trị nhân sự.1.1.3. Chức năng :Các hoạt động liên quan đế quản trị nguồn nhân lực rất đa dạng... TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒACHƯƠNG 2:GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SƠNG THUSVTH: HOÀNG HOÀI NAM Trang 36 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒA1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC1.1.1. Khái niệm: Quản trị nguồn nhân lực là nghệ thuật chọn lựa và sử dụng nhân viên sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người đều đạt đến mức... lónh vực truyền hình.  Phòng kỹ tḥt: - Thực hiện việc l p đặt, sửa chữa, nâng cấp và bảo trì mạng lưới truyền hình ă cáp ….trên địa bàn.2.2.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 2.2.1.Tình hình hoạt động: Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty bị tác động bởi nhiều nhân tố. Các yếu tố bên trong:- Yếu tố về lao động : công ty hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị công tylực lượng... gây thiệt hại cho công tycổ đông của công ty của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty. - Phê chuẩn định hướng phát triển của công ty. - Phê chuẩn việc công ty tham gia bất kỳ giao dịch với bên liên quan nào. Hội đồng quản trị - Quyết định chiến lược phát triển của công ty. - Quyết định phương án đầu tư.- Quyết định giải pháp phát triển thị... pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Truyền hình cáp Sơng Thu.1. Lý do chọn đề tàiSVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 7 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒA1.2.2. Phân tích công việc 141.2.2.1. Khái niệm 141.2.2.2. Ý nghóa 14 1.2.2.3. Nội dung, trình tự phân tích công việc 141.2.3. Quá trình tuyển dụng 161.2.3.1. Tuyển dụng 161.2.3.2. Nguồn ứng viên... hoạt động của công ty : 39 2.2.1. Tình hình hoạt động 39 2.2.2. Kết quả hoạt động 40 2.3. Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực 412.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực 412.3.2. Phân tích công việc 44SVTH: HOAØNG HOAØI NAM Trang 2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HÒA2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY: - Tên tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SƠNG THU.- Tên giao dịch : AUTUMN... bộ quảnquan trọng khác của công ty. - Quyết định mức lương và lợi ích khác của cán bộ quản lý.- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch hội đồng quản trị( đứng đầu Hội đồng quản trị) :- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. - Chuẩn bị chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị. - . trong quản trị nguồn nhân lực tại cơng ty và xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Cơng ty cổ phần Truyền. LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP SƠNG THU • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu.doc, Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu.doc, Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần truyền hình cáp Sông Thu.doc, Lý do chọn đề tài Mục tiêu đề tài, Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực: Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực:, Ýù nghóa của phân tích công việc:, Tuyển dụng: Nguồn ứng viên, Trình tự của quá trình tuyển dụng:, Đánh giá mức độ hiệu quả thực hiện cơng việc Mục đích đánh giá Phân phối thu nhập:, Động viên và duy trì nguồn nhân lực:, Các hình thức đào tạo phát trển nguồn nhân lực, Sơ đồ tổ chức: Sơ đồ 2.1.Cơ cấu tổ chức của Công ty Trách nhiệm, quyền hạn:, Hoạch đònh nguồn nhân lực, Bản tiêu chuẩn công việc: Dự báo nguồn nhân lực:, Chính sách tuyển dụng: Quy trình tuyển dụng:, Sử dụng lao động, Đánh giá kết quả thực hiện công việc, Phân phối thu nhập, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, ĐÁNH GIÁ CHUNG:  CÁC GIẢI PHÁP 1.Hoàn thiện công tác hoạch đònh nguồn nhân lực, Công tác phân phối tiền thưởng, phụ cấp Phản hồi tích cực khen: Phản hồi tiêu cực chê:

Từ khóa liên quan