ĐỀ THI THỬ MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG

55 384 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2015, 09:36

ĐỀ THI THỬ MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG ĐỀ SỐ 1 Chọn câu trả lời đúng nhất ======================================= Câu hỏi 1 Những ổ bệnh thiên nhiên nào cần có vectơ truyên bệnh? a) Sán lá gan bé b)Giun soắn c) Sán lá phổi d) Sốt mò. e) Sán máu Câu hỏi 2 ĐVCĐ nào giai đoạn thanh trùng ( Nymph ) phải chui sâu xuống đất để hoá nhộng (pupa)? a) Ruồi vàng. b) Muỗi. c) Bọ chét. d) Ruồi nhà. e) Mò. Câu hỏi 3 Những động vật chân đốt (ĐVCĐ ) nào con trưởng thành có cấu tạo hình thể: Thân chia làm 3 phần đầu – ngực – bụng, có 2 cánh và ba đôi chân? a) Ve b) Muỗi c) Mò d) Bọ chét e) Mạt Câu hỏi 4 Những động vật chân đốt nào con trưởng thành có cấu tạo hình thể: Thân dính liền làm một khối, không có cánh,có 4 đôi chân? a) Ruồi nhà b) Bọ chét c) Muỗi d) Ve e) Ruồi vàng Câu hỏi 5 Những ổ bệnh thiên nhiên nào cần có vật môi giới? a) Sán lá phổi b) Dịch hạch c) Giun xoắn d) Sán lá gan bé e) Sán máu Câu hỏi 6 Những ĐVCĐ nào, con đực ký sinh? a) Muỗi b) Mò c) Ruồi vàng d) Ve e) Bọ chét Câu hỏi 7 Hình thể bên ngoài của côn trùng trưởng thành có những đặc điểm gì? a) Không có cánh b) Có 8 chân c) Có đầu giả d) Thân dính liền một khối e) Có râu ( anten ). Câu hỏi 8 Những ĐVCĐ nào là loài đơn thực? a) Hemiptera ( rệp ). b) Anoplura ( chấy ). c) Anopheles d) Culex e) Aphaniptera ( bọ chét) Câu hỏi 9 Những ĐVCĐ nào không phải là loài đa thực? a) Hemiptera ( rệp ) b) Aphaniptera ( bọ chét). c) Trombiculidae d) Ixodidae e) Anoplura ( chấy ). Câu hỏi 10 Phương thức truyền bệnh đặc hiệu của ĐVCĐ có đặc điểm gì? a) Không cần thời gian b) Cần có thời gian c) Mầm bệnh không sinh sản d) Mầm bệnh không phát triển e) Không phụ thuộc nhiệt độ môi trường Câu hỏi 11 Phương thức truyền bệnh không đặc hiệu của ĐVCĐ có đặc điểm gì? a) Cần có thời gian b) Mầm bệnh phát triển trong ĐVCĐ c) Mầm bệnh có sinh sản trong ĐVCĐ d) Không cần thời gian e) Mầm bệnh phụ thuộc nhiệt độ môi trường Câu hỏi 12 Những bệnh nào do ĐVCĐ truyền? a) Sốt rét b) Sán dây bò c) Sán lá phổi d) Sán dây lợn e) Sán lá gan bé Câu hỏi 13 Những ĐVCĐ nào, con trưởng thành có cấu tạo hình thể: Thân dinh liền một khối, không có cánh, có 4 đôi chân? a) Rệp b) Bọ chét c) Cái ghẻ d) Chấy rận e) Ruồi nhà Câu hỏi 14 Những ĐVCĐ nào, vòng đời biến thái không hoàn toàn? a) Muscidae b) Culicidae c) Simulidae d) Aphaniptera e) Anoplura Câu hỏi 15 Loại ĐVCĐ nào là côn trùng có vòng đời biến thái hoàn toàn? a) Hemiptera b) Anoplura c) Linguatula (Bộ linguatula). d) Diptera e) Acarina ( Bộ ve ). Câu hỏi 16 Những ĐVCĐ nào, con đực không ký sinh? a) Muỗi b) Bọ chét c) Rận d) Ve e) Chấy Câu hỏi 17 Những ĐVCĐ nào, con trưởng thành có cấu tạo: Thân chia làm 3 phần : đầu – ngực –Bụng rõ rệt, không có cánh, có 3 đôi chân? a) Dĩn b) Ruồi nhà c) Ruồi vàng d) Muỗi cát e) Bọ chét Câu hỏi 18 Loại ĐVCĐ nào, các giai đoạn phát triển ( trừ trứng ) đều sống ký sinh? a) Ve b) Ruồi vàng c) Bọ chét d) Mò e) Chấy rận Câu hỏi 19 Loài ĐVCĐ nào, chỉ giai đoạn ấu trùng sống ký sinh? a) Ve b) Ruồi vàng c) Bọ chét [...]...d) Mò e) Chấy rận -Câu hỏi 20 Loài ĐVCĐ nào, chỉ giai đoạn ấu trùng sống ký sinh, và chỉ ký sinh 1 lần? a) Ve b) Bọ chét c) Chấy d) Mò e) Ruồi vàng -Câu hỏi 21 Bệnh lyme do ĐVCĐ nào truyền? a) Trombiculidae b) Gamasidae c) Ixodidae d) Sarcoptoidae... Bệnh sốt mò ( Tsutsugamushi ) do ĐVCĐ nào truyền? a) Trombiculidae b) Ixodidae c) Gamasidae d) Sarcoptoidae e) Culicidae -Câu hỏi 23 Loài ĐVCĐ nào không phải là ký sinh trùng nhưng có vai trò truyền bệnh lớn? a) Muỗi b) Mạt c) Ruồi nhà d) Ruồi vàng e) Bọ chét -Câu hỏi 24 Loại ĐVCĐ nào truyền bệnh sang thế hệ sau qua trứng? a) Chấy... -Câu hỏi 32 Hình thể bên ngoài của ấu trùng Leptotrombidium deliense có đặc điểm gì? 1-Có râu (anten) 2-Có cánh 3-Có 4 đôi chân 4-Thân chia là 3 phần: đầu, ngực, bụng 5-Thân dính liền một khối a) Ruồi vàng b) Muỗi c) Bọ chét d) Ruồi nhà e) Mò -Câu hỏi 33 Trong cơ thể ĐVCĐ, mầm bệnh nào vừa sinh sản ( Tăng sinh về số lượng ), vừa phát triển giai đoạn? 1-Sốt... 1-Ngựa 2-Chuột 3-Trâu bò 4-Chim gà 5-Lợn a) Sốt rét b) Sán dây bò c) Sán lá phổi d) Sán dây lợn e) Sán lá gan bé Câu hỏi 43 Những ĐVCĐ nào không phải là ngoại ký sinh trùng? 1-Muscidae 2-Culicidae 3-Ixodidae 4-Aphaniptera 5-Gamasidae a) Rệp b) Bọ chét c) Cái ghẻ d) Chấy rận e) Ruồi nhà Câu hỏi 44 Muỗi nào có khả năng truyền... 35 Trong cơ thể ĐVCĐ nào, mầm bệnh chỉ sinh sản không phát triển giai đoạn? 1-Xenopsylla cheophis 2-Anopheles dirus 3-Mansonia annulifera 4-Anopheles sundaicus 5-Anopheles minimus a) Sán lá phổi b) Dịch hạch c) Giun xoắn d) Sán lá gan bé e) Sán máu -Câu hỏi 36 Trong cơ thể ĐVCĐ nào, mầm bệnh chỉ phát triển giai đoạn không sinh sản? 1-Aedes aegypti 2-Anopheles sundaicus... a) Không cần thời gian b) Cần có thời gian c) Mầm bệnh không sinh sản d) Mầm bệnh không phát triển e) Không phụ thuộc nhiệt độ môi trường Câu hỏi 41 Bọ chét Xenopsylla cheophis truyền bệnh nào? 1-Sốt Tsutsugamushi 2-Dịch hạch 3-Sốt rét 4-Sốt phát ban chấy rận 5-Sốt hồi qui a) Cần có thời gian b) Mầm bệnh phát triển trong ĐVCĐ c) Mầm bệnh có sinh sản trong ĐVCĐ d) Không cần thời gian e) Mầm bệnh phụ thuộc... deliensis truyền bệnh gì? a) Sốt rét b) Dịch hạch c) ỉa chảy d) Sốt phát ban e) Sốt mò Câu hỏi 29 Hình thể bên ngoài của côn trùng trưởng thành có đặc điểm gì? a) Có 6 chân b) Thân chia làm 2 phần: Thân và đầu giả c) Có cánh d) Có 8 chân e) Không có cánh Câu hỏi 30 Loài ĐVCĐ nào thuộc lớp côn trùng? a) Muscidae b) Trombiculidae c) Sarcoptoidae d) Ixodidae e) Gamasidae Câu hỏi 31 Hình thể bên ngoài của ve trưởng... 1-Leishmania 2-Trypanosoma 3-Toxoplasma 4-Malaria ( Sốt rét ) 5-Sốt Colorado a) Muỗi b) Bọ chét c) Rận d) Ve e) Chấy -Câu hỏi 47 ĐVCĐ nào, giai đoạn trưởng thành không ký sinh ? 1-Muỗi 2-Ruồi vàng 3-Muỗi cát 4-Ve 5-Mò a) Dĩn b) Ruồi nhà c) Ruồi vàng d) Muỗi cát e) Bọ chét -Câu hỏi 48 Muỗi nào truyền bệnh sốt xuất huyết ( Dengue )?... chét d) Mò e) Chấy rận -Câu hỏi 50 Loại ĐVCĐ nào, giai đoạn thanh trùng (Nymph ) không ăn, không hoạt động? 1-Chấy rận 2-Bọ chét 3-Muỗi 4-Ve 5-Mò a) Ve b) Bọ chét c) Chấy d) Mò e) Ruồi vàng -Câu hỏi 51 ĐVCĐ nào giai đoạn thanh trùng ( Nymph ) hoạt động, nhưng không ăn? 1-Ruồi nhà 2-Ruồi vàng 3-Muỗi 4-Bọ chét 5-Mò a) Trombiculidae... 2-Anopheles sundaicus 3-Xenopsylla cheopis 4-Culex quinquefasciatus 5-Anopheles minimus b) Mò c) Ruồi vàng d) Ve e) Bọ chét -Câu hỏi 37 Trong cơ thể ĐVCĐ nào, mầm bệnh vừa sinh sản vừa phát triển giai đoạn? 1-Mansonia indiana 2-Anopheles sundaicus 3-Aedes aegypti 4-Culex tritaeniorhynchus 5-Culex quinquefasciatus a) Không có cánh b) Có 8 chân c) Có đầu giả d) Thân dính liền . ĐỀ THI THỬ MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG ĐỀ SỐ 1 Chọn câu trả lời đúng nhất ======================================= Câu hỏi 1 Những ổ bệnh thi n nhiên nào cần có vectơ. đoạn phát triển ( trừ trứng ) đều sống ký sinh? a) Ve b) Ruồi vàng c) Bọ chét d) Mò e) Chấy rận Câu hỏi 19 Loài ĐVCĐ nào, chỉ giai đoạn ấu trùng sống ký sinh? a) Ve b) Ruồi vàng c). vàng c) Bọ chét d) Mò e) Chấy rận Câu hỏi 20 Loài ĐVCĐ nào, chỉ giai đoạn ấu trùng sống ký sinh, và chỉ ký sinh 1 lần? a) Ve b) Bọ chét c) Chấy d) Mò e) Ruồi vàng Câu hỏi 21 Bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG, ĐỀ THI THỬ MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG, ĐỀ THI THỬ MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn