bo de on thi cuoi nam

37 275 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2015, 06:00

Họ tên Đề 1 Điểm Chữ kí của phụ huynh 1. Làm các phép tính: 3 8 x 4 9 7 2 5 2 + 3 2 : 9 4 2. Tính giá trị của biểu thức a) 6 1 : 3 1 2 1 + b) 4 1 x 3 1 2 1 + . 3. Tìm x, biết: 9 2 ì x = 6 5 4. Một vòi nớc giờ thứ nhất chảy vào bể đợc 2 1 bể, giờ thứ hai chảy tiếp vào đợc 5 1 bể. a) Hỏi sau 2 giờ, vòi nớc chảy vào đợc mấy phần bể? b) Còn mấy phần bể nữa thì đầy? . . 5. Tính rồi rút gọn: 5 4 x 8 7 3 2 x 8 6 4 1 : 16 3 9 15 : 4 . 6. Tìm phân số b a , biết: 5 3 b a x 4 3 = 4 1 b a : 7 3 = . 1. Trong các số sau: 57264; 84920; 7450; 6748560 - Số nào chia hết cho 2 và 5 ? - Số nào chia hết cho 3 và 2 ? - Số nào chia hết cho 2, 3, 5, 9? . 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 52 m2 = dm2 3684 dm2 = m2 dm2 7 km2 = m2 20 dm2 8 cm2 = cm2 3. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài 6000m, chiều rộng 4km. a) Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào? b) Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy 28m, chiều cao 19m. c) Một hình bình hành có diện tích 960 m2 , độ dài đáy là 48m. Tính chiều cao. d) Tính chu vi hình bình hành biết: a = 124dm ; b = 80dm. . . . 4. Hùng mua 15 quyển vở. Dũng mua 8 quyển vở cùng loại và trả ít hơn Hùng 15.400 đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền? . . . 5. Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi bố bằng 2 7 tuổi con. Tính tuổi mỗi ngời? . . . . Họ tên Đề 2 Điểm Chữ kí của phụ huynh 1. Tính 4 3 2 5 3 2 + 2 1 x 3 2 : 9 2 2: 7 1 3 2 . 3 x 4 1 x 2 1 2 + 3 4 x 4 1 6 1 : 3 1 2 1 + . 2. Sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé 5 2 ; 2 ; 3 8 ; 2 1 ; 7 21 ; 4 1 . 3. Một ngời bán vải ngày đầu bán đợc 3 1 tấm vải, ngày hôm sau bán đợc nhiều hơn ngày đầu là 5 1 tấm vải. Hỏi cả hai ngày ngời đó bán đợc bao nhiêu phần tấm vải? . . . 4. Một thửa vờn đợc chia thành 3 mảnh. Mảng một chiếm 5 2 diện tích, mảnh hai chiếm 10 3 diện tích thửa vờn. a) Hãy so sánh diện tích hai mảnh vờn một và hai b) Hãy tính tổng diện tích hai mảnh vờn một và hai . . . 5. Tính giá trị của biểu thức sau rồi xem xét giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số: 2, 5, 9, 3. (130 x 5 - 25 x 4) : (36 : 18) . 1. Thực hiện phép tính (có đặt tính) 589680 : 70 823200 : 84 41472 : 128 . 2. Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 10 7 ; 4 9 ; 12 7 ; 4 2 ; 4 3 ; 12 5 ; . 3. Tìm 5 phân số bằng phân số: 12 8 . 4. Quy đồng mẫu số các phân số: 11 9 và 13 7 100 34 và 25 15 3 5 và 9 8 và 81 56 . . 5. So sánh các phân số 19 25 và 19 18 17 9 và 34 18 . 6. Tính 27 4 81 26 + 12 9 8 7 34 23 ++ 10 7 5 3 5 9 . . 5 4 2 5 14 4 3 3 4 1 + . 7. Số trâu gấp 3 lần số bò và nhiều hơn số bò 24 con. Tính số con mỗi loại? . . . Họ tên Đề 3 Điểm Chữ kí của phụ huynh 1. Điền dấu > < = vào ô trống: 5kg 35g 5035g 1 tạ 50kg 150 yến 4 tấn 25 kg 425 kg 100g 4 1 kg 2. Tính: a) 4 3 x 9 5 3 2 b) 8 3 : 4 1 5 2 + . 3. Một vòi nớc, giờ thứ nhất chảy vào bể đợc 7 2 bể, giờ thứ hai chảy tiếp đợc 7 2 bể. a) Hỏi sau 2 giờ vòi nớc chảy vào đợc mấy phần bể? b) Nếu đã dùng hết một lợng nớc bằng 3 1 bể thì số còn lại là mấy phần bể? . . . . 4. Anh hơn em 10 tuổi, tuổi em bằng 3 1 tuổi anh. Tính tuổi của mỗi ngời. . . . . 5. Tìm x: a) x - 4 1 6 5 = b) x : 2 1 = 6 . . 1. Tính giá trị biểu thức sau rồi xem xét giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 3, 5, 9 263 - 109 x 2 . . 2. Điền dấu > < = vào ô trống 25 dm2 2 m2 5 dm2 5 m2 75 cm2 50075 dm2 7 6 11 10 3. Tính rồi rút gọn a) 3 2 10 7 15 8 ++ b) 8 15 - 2 . . 4. Tìm x 35 24 - x = 7 2 x - 6 5 = 8 7 x + 6 7 5 3 = . . . 5. Một cửa hàng ngày đầu bán đợc 5 6 tạ gạo, ngày hôm sau bán đợc ít hơn ngày đầu là 3 1 tạ. Hỏi cả hai ngày ngời đó bán đợc bao nhiêu tạ gạo? . . . . . 6. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 2 3 ; 4 1 ; 3 4 ; 5 2 . 7 . Tính chu vi hình chữ nhật có diện tích 9 8 m2 và chiều rộng là 3 2 m. . . . . . Họ tên Đề 4 Điểm Chữ kí của phụ huynh 1. Tính: a) 2 1 5 7 5 2 + b) 2 3 x 21 8 7 3 + . 2. Tìm số trung bình cộng của các số sau: a) 1038 4957 2495 b) 3806 7542 1093 4215 . 3. Một trờng có 2345 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, học sinh nữ? . . . 4. Một tấm vải dài 25m, đã may quần áo hết 5 4 tấm vải đó. Số còn lại ngời ta đem may các túi, mỗi túi hết 8 5 m vải. Hỏi may đợc mấy cái túi nh vậy? . . . 5. Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng 5 4 túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu kilôgam gạo? . . . 6. Tính giá trị của biểu thức: 1995 ì 253 + 8910 : 495 . 1. Viết chữ số thích hợp vào dấu * sao cho: a) 71 * 8 chia hết cho 3 nhng không chia hết cho 9. b) 851 * chia hết cho 2 và chia hết cho 9. . 2. Điền số vào chỗ chấm 105 km2 = m2 90807650 m2 = km2 m2 30045 cm2 = m2 cm2 47896 dm2 = m2 dm2 3. Tính 6 1 7 2 5 3 ++ 4 1 5 4 3 10 . . 4. Rút gọn các phân số sau: 110 242 = 100 40 = 5. Quy đồng mẫu số các phân số: a) 9 4 và 27 5 b) 27 11 ; 6 7 ; 9 5 . . 6. Tính diện tích hình bình hành, biết độ dài cạnh đáy là 4dm, chiều cao là 38cm. . . . 7. Một cửa hàng có 15 tạ muối. Trong 4 ngày đầu bán đợc 180kg muối, số muối còn lại đã bán hết trong 6 ngày sau. Hỏi: a) Trung bình mỗi ngày bán đợc bao nhiêu kg muối? b) Trong 6 ngày sau, trung bình mỗi ngày bán đợc bao nhiêu yến muối? . . . Họ tên Đề 5 Điểm Chữ kí của phụ huynh 1. Đặt tính và tính: 37948 + 1675 241823 - 17586 9864 x 507 78538 : 367 . 2. Tính bằng 2 cách: 11 2 : 15 2 11 2 : 15 8 + 6 1 x 4 3 3 2 x 4 3 . . 3. Điền dầu hoặc số: 5 hm 4 1 km 4 tấn 25 kg = kg 4. Tuổi con bằng 9 2 tuổi mẹ. Con kém mẹ 28 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? . . . . 5. Một trờng tiểu học có 1435 học sinh, trong đó số học sinh cha là đội viên chiếm 7 3 số học sinh của trờng. Hỏi trờng tiểu học đó có bao nhiêu học sinh là đội viên? . . . 6. Viết các phân số bé hơn 1 có mẫu số là số bé nhất có hai chữ số và có tử số khác 0 theo thứ tự từ lớn đến bé. 1. Tính 15 21 + 3 5 + 5 1 8 5 + 2 - 8 3 2 9 - 9 5 + 2 . . 2. Điền dấu 2m25dm2 25dm2 1 tạ rỡi 15 yến 5km2 5000m2 2km3hm 2300m 3. Viết các phân số theo thứ tự nhỏ dần: 3 2 ; 5 3 ; 3 1 ; 2 7 ; 4 3 . 4. Một miếng bìa hình bình hành có đáy là 18cm và chiều cao là 7cm. Tính diện tích miếng bìa đó. . . . 5. Một ngời bán dầu lần đầu tiên bán đợc 3 1 số dầu, lần sau bán đợc 5 2 số dầu. Hỏi: a) Cả hai lần ngời đó bán đợc mấy phần của số dầu? b) Còn lại mấy phần của số dầu? . . ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 6. Mét thöa ruéng cã chu vi lµm 360m, chiÒu réng b»ng 2 1 chiÒu dµi. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng? ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….…… Hä tªn §Ò 6 §iÓm Ch÷ kÝ cña phô huynh 1. TÝnh: 2 10 - 2 3 + 5 4 9 4 x 3 8 3 : 4 ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. .2. TÝnh råi rót gän: 6 5 : 3 2 x 2 1 9 4 : 4 1 x 8 3 ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. 3. T×m c¸c ph©n sè b»ng nhau 5 3 6 5 18 15 15 9 30 25 30 18 100 60 ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. ….4. §iÒn dÊu > < = vµo « trèng: 3 2 giê……. 40 phót 3 m 2 6 dm 2 ……. 36 dm 2 5. Vên trêng h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi b»ng 35m. ChiÒu réng b»ng 4 3 chiÒu dµi. TÝnh diÖn tÝch vêng trêng? ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………….………………. 6. Một nhóm thợ gặt ngày đầu đợc 8 3 diện tích thửa ruộng, ngày thứ hai gặt đợc 5 1 diện tích thửa ruộng, ngày thứ ba gặt đợc 7 2 diện tích thửa ruộng. Hỏi trung bình mỗi ngày nhóm thợ gặt đợc mấy phần diện tích thửa ruộng? . . . 1. Thực hiện phép tính (có đặt tính): 4327 + 50896 3182 x 485 138076 - 39762 9860 : 34 . . . 2. Điền số 8dm23cm2 = cm2 109m2 = dm2 70036mm2 = dm2 mm2 10 1 dm2 = cm2 3. Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau: 36 27 ; 21 15 ; 12 9 ; 7 5 ; 4 3 . 4. Nửa chu vi hình chữ nhật là 8 7 m , chiều dài hình chữ nhật là 8 5 m. Tính chiều rộng hình chữ nhật đó. . . . 5. Tính bằng cách hợp lý: 5 3 5 2 3 4 15x14x12 7x6x5 . . 6. Một kho có gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp 24 tấn. Hỏi kho đó có bao nhiêu tấn gạo tẻ, bao nhiêu tấn gạo nếp, biết số tấn gạo tẻ gấp 5 lần số tấn gạo nếp? . . . .2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 9 m2 = cm2 8672 cm2 = dm2 cm2 [...]... rộng là m 9 3 13 Hai kho chứa 121 tấn gạo, trong đó số gạo ở kho thứ nhất bằng 3 số gạo ở 8 kho thứ 2 Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn gạo? 14 Bố hơn con 30 tuổi Tuổi bố bằng 7 tuổi con Tính tuổi mỗi ngời? 2 15 Tấm vải xanh dài bằng 1 tấm vải đỏ và ngắn hơn tấm vải đỏ 18m Tính độ dài 3 mỗi tấm vải? 16 Số trâu gấp 3 lần số bò và nhiều hơn số bò 24 con Tính số con mỗi loại? 1 Đặt tính và tính: 68257 + 17629... gạch chéo trong hình sau là: A 16 cm2 B 20 cm2 C 22 cm2 D 30 cm2 7 Chu vi của hình dới đây là: A 16cm B 20cm C 24cm D 26 cm 8 Một hình thoi có diện tích 4 dm2 , độ dài 1 đờng chéo là 3 dm Tính độ dài đ5 ờng chéo thứ hai? 9 Một cửa hàng có 15 tạ muối Trong 4 ngày đầu bán đợc 180kg muối, số muối còn lại đã bán hết trong 6 ngày sau Hỏi: a) Trung bình mỗi ngày bán đợc bao nhiêu kg muối? b) Trong 6 ngày... 5063 kg = tấn kg 2 2 m = dm2 4 846 : x = 560 - 542 3047 + 318 + 52685 35345 - 7687 7 m 64 dm = cm 4005 cm2 = dm2 cm2 4 Một trại chăn nuôi chuẩn bị 129 kg thức ăn cho 860 con vịt và 540 con gà Mỗi ngày 1 con vịt hoặc 1 con gà ăn hết 80 gam thức ăn Hỏi với số thức ăn trên, trại chăn nuôi đó chuẩn bị đủ hay thừa bao nhiêu kilôgam thức ăn? 5 Một sân chơi hình chữ nhật có diện tích 4676 m2 , chiều... câu trả lời đúng: Diện tích của phần gạch chéo trong hình sau là: A 16 cm2 B 20 cm2 C 22 cm2 D 30 cm2 Chu vi của hình dới đây là: A 16cm B 20cm C 24cm D 26 cm 19 Một hình thoi có diện tích 4 dm2 , độ dài 1 đờng chéo là 3 dm Tính độ dài đờng chéo 5 thứ 2? 20 Một cửa hàng có 15 tạ muối Trong 4 ngày đầu bán đợc 180kg muối, số muối còn lại đã bán hết trong 6 ngày sau Hỏi: a) Trung bình mỗi ngày bán đợc... chữ nhật có chiều dài là 64m, chiều rộng là 25m Trung bình cứ 100 m2 ruộng đó thu hoạch đợc 50kg thóc Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch đợc bao nhiêu tạ thóc? 4 Một phân xởng dệt vải trong 12 ngày đầu dệt đợc 3800 mét vải, trong 13 ngày sau dệt đợc 4650 mét vải Hỏi trung bình mỗi ngày dệt đợc bao nhiêu mét vải? 5 Điền số vào chỗ chấm: 2500g = kg dag 12m 12cm = cm 248 giây = phút giây 9 m2 2 dm2... p), nếu = 10; n = 5 ; p = 2 4 Một hình chữ nhật có chu vi bằng 120km Khi kéo dài chiều rộng thêm 6m, thì hình chữ nhật trở thành hình vuông Tính diện tích hình chữ nhật? 5 Một đội công nhân trong 3 ngày phải mắc xong 10km đờng dây điện thoại Ngày đầu đã mắc đợc 3050m Ngày thứ hai đã mắc nhiều hơn ngày đầu 1150m Hỏi ngày cuối cùng còn phải mắc thêm bao nhiêu mét dây điện thoại nữa? 6 Tính nhanh: 1999... Tính 2 Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có a) 2 1 1 + + 3 6 4 b) 3 1 1 + + 4 5 3 c) 14 4 2 5 5 d) 3 2 7 + 5 3 15 4 Bài kiểm tra toán cuối học kỳ I của khối bốn có điểm giỏi và điểm khá là 3 số bài đạt điểm khá Biết số bài đạt 7 29 số bài kiểm tra Hỏi số điểm giỏi chiếm bao nhiêu phần số bài 35 kiểm tra? 5 Tìm y: a) y + 3 4 = 4 5 c) y - 3 9 = 11 22 b) 7 3 + y= 12 2 2 9 - y= 9 2 Đề 9 d) 1 Trong các... phép tính (có đặt tính): 4327 + 50896 3182 x 485 138076 - 39762 9860 : 34 2 Điền số 8dm23cm2 = cm2 109m2 = dm2 5 Một ngời bán dầu lần đầu tiên bán đợc 1 dm2 = cm2 10 3 Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau: 70036mm2 = dm2 mm2 3 5 9 15 27 ; ; ; ; 4 7 12 21 36 4 Nửa chu vi hình chữ nhật là 7 5 m , chiều dài hình chữ nhật là m Tính chiều rộng hình 8 8 chữ nhật đó 5 Tính bằng cách hợp... 1 + : 2 3 6 2 1 1 x : 5 2 3 7 3 5 x : 9 14 8 . . 2 Tìm x: x: 1 4 =8 2 7 ìx= 2 3 . . 3 Điền số hoặc dấu > < = 2 kg 7 hg 2700g 708 dm2 = m2 dm2 1 20 2 6 thế kỷ = năm 4 Cửa hàng bán đợc 96 m vải, trong đó số vải màu bằng 5 3 phút 4 10 phút số vải hoa Giá tiền một mét vải hoa là 15000đ, giá tiền một mét vải màu là 12000đ Hỏi cửa hàng thu đợc bao nhiêu tiền? . . . . . . . . 5 Một khu đất hình chữ nhật... Điền dấu > < = Bài 1: Khoanh vài chữ đặt trớc câu trả lời đúng: Hình có diện tích lớn nhất là: 8cm A hình 1 B hình 2 6cm C hình 3 7cm 4cm 3cm Hình 1 Hình 2 Hình 3 Bài 2: Viết phân số chỉ phần tô đậm trong hình vẽ Bài 3: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 12 6 3 = = 20 24 8 2 c) = = 36 Bài 4: Rút gọn phân số 2 = = = 5 10 15 20 3 d) = = = 4 12 16 20 a) b) 24 64 = = 36 80 Bài 5: Viết các . 25 kg = kg 4. Tuổi con bằng 9 2 tuổi mẹ. Con kém mẹ 28 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? . . . . 5. Một trờng tiểu học có 1435 học sinh, trong đó số học sinh cha. cửa hàng có 15 tạ muối. Trong 4 ngày đầu bán đợc 180kg muối, số muối còn lại đã bán hết trong 6 ngày sau. Hỏi: a) Trung bình mỗi ngày bán đợc bao nhiêu kg muối? b) Trong 6 ngày sau, trung bình. 1093 4215 . 3. Một trờng có 2345 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, học sinh nữ? . . . 4. Một tấm vải dài 25m, đã may quần áo hết 5 4
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de on thi cuoi nam, bo de on thi cuoi nam, bo de on thi cuoi nam