ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC THỬ VIỆC.doc

1 4,964 200
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC THỬ VIỆC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcKMH BM-NS-02-11Ngày hiệu lực 01/01/2010Lần ban hành 02Trang1/1ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC THỬ VIỆCHọ và tên nhân sự: Năm sinh:Vị trí công việc: Bộ phận:Ngày vào làm việc: Ngày đánhh giá:I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG VIỆC: (Cán bộ quản lý trực tiếp đánh giá)TT CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO Bắt đầu Kết thúcKết quả (%hoàn thành)1234II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁTT Tiêu chuẩn, nội dung đánh giáQuản lý trực tiếp đánh giá10 => 0 điểm Ghi chú1 Tuân thủ nguyên tắc tổ chức/quy trình làm việc2 Thực hiện nội quy, quy chế3 Khối lượng công việc4 Chất lượng công việc5 Tác phong, tinh thần làm việc6 Phối hợp công tác với đồng nghiệp7 Lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới (đối với cấp quản lý)8 Phối hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạoTổng cộng:III. ĐỀ NGHỊ CỦA CÁN BỘ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ:Tái thử việc: Tuyển dụng chính thức: Chấm dứt thử việc:Đề nghị khác: .Họ và tên:Ngày: .Ngày: / / Ký tên:………………… .IV. Ý KIẾN PHÒNG NHÂN SỰ: V. DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC: . 02Trang1/1ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC THỬ VIỆCHọ và tên nhân sự: Năm sinh:Vị trí công việc: Bộ phận:Ngày vào làm việc: Ngày đánhh giá: I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG VIỆC: (Cán. tiếp đánh giá) TT CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO Bắt đầu Kết thúcKết quả (%hoàn thành)1234II. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁTT Tiêu chuẩn, nội dung đánh giáQuản lý trực tiếp đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC THỬ VIỆC.doc, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC THỬ VIỆC.doc, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC THỬ VIỆC.doc

Từ khóa liên quan