chuyên đề hệ phương trình hay có đáp án chi tiết

13 274 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 19:30

HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 1 Chú ý :  Chúng tôi chân thành c󰖤m ơn GV Phạm Kim Chung trường THPT Đặng Thúc Hứa – Thanh Chương – Nghệ An .  B󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Bài 1 (Nguyễn Thị Trinh). Giải các hệ phương trình sau : 1. 2 33 ( 3)( 2) 2 3 0 4 4 2 3 ( 3) 9 0 x y x x x x x y                 ĐS : 1 2 x y      2. 3 2 3 ( 3) 2 3 2 23 ( ) 2 3 4 y x y x x x y y                 ĐS : 12 27 3 3 2 8 22 ;; 3 6 2 12 3 2 48 x xx y yy                            3. 32 32 6 16 3 11 3 3 3 y y y x x x x y              ĐS 0 1 x y      Bài 2 (Đặng Thị Lê). Giải các hệ phương trình sau : 4. 3 2 2 2 2 4 9 2 64 x x x y xy x y x           ĐS : 13 ; 19 xx yy        5. 2 2 2 22 4 4 1 36 9 3(3 ) 3 3 9 y y x x y x y x xy              ĐS : 7 24 11 8 x y          Bài 3 (Đậu Bá Tiệp). Giải các hệ phương trình sau : 6. 2 2 1 0 41 41 41 0 x y xy x x y                ĐS : 31 1 ; 4 1 4 2 3 x x y y             7. 34 2 2 2 6 ( ) 3 xy x x x y xy        ĐS: 44 44 33 ; 33 xx yy            8. 32 2 2 2 40 x y x y xy           ĐS : 1 2 x y      9. 42 33 1 70 50 x y x y y x y x x xy              ĐS: 1 2 ; 1 1 2 x x y y             Bài 4 (Nguyễn Văn Đức). Giải các hệ phương trình sau : 10. (3 1)( ) ( 1) x x y y xy x y xy xy xy x y              ĐS: 0 0 x y      11. 22 22 (1 3 ) (1 3 ) 2 ( 1) 4 2( ) 1 2 21 33 xy x y y x xy xy x y y xy                      ĐS: 21 ; 2 1 2 2 x x y y          Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 2 12. 22 9 4 6 12( ) 5(3 2)(2 3) 6 4 3 x y x y x y x y xy              ĐS: 1 1 x y      13. 22 22 2 1 4 1 2 1 1 4 1 x x y y y x              ĐS : Hệ vô nghiệm 14. 22 22 2 6 7 2 3 3 4 xy x y x          ĐS: 11 22 ; 55 22 xx yy           Bài 5 (Lê Thị Oanh). Giải các hệ phương trình sau : 15. 3 3 2 2 2 2 1 2 2 5 (1 2 2 1) 4 4 2 ( 2) 1 0 x y x x y x x x x x x y x y y y                        ĐS : Hệ vô nghiệm 16. 33 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1(3 1 3 2) 2( ) 1 0 ( 2 2) ( 2 2) 2 3 1 2 x y x y x y x y y x y x y x y                           ĐS : 1 0 x y      17. 2 2 3 1 2 2 3 4 x yx y x x y x y               ĐS : 8 20 3 ; 48 9 x x y y              Bài 6 (Trần Thị Cẩm Tú). Giải các hệ phương trình sau : 18. 22 2 2 2 2 22 2 3 4 1 1 3 2 2 0 3 5 2 1 ( ) 9(2 ) 4 2 3 6 0 () x xy y x xy x xy y x y xy x xy y xy xy                               ĐS : 00 ; 11 xx yy        19. 2 (2 1)( 3 ) 8 ( 3 ) 2 (6 ) x y x xy x x x xy xy x x                 ĐS : 1 1 x y      20.   ( 1) 11 ( ) 2 11 x y xy y xy x x y xy x y x y                          ĐS: Hệ vô nghiệm Bài 7 (Hoàng Thu Hương). Giải các hệ phương trình sau : 21. 22 22 2 3 0 2 3 1 x xy y x y x y           ĐS : 3 1 31 10 2 ; ; ; 1 1 1 1 10 2 x x xx yy yy                            22. 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 6 9 3 4 (1 ) 2 1 x y x y x y x y x x y y y                  ĐS : Hệ vô nghiệm 23. 22 4 4 2 2 6 5 2 3 2 0 2 18 0 x x x x x y x y x               ĐS : Hệ vô nghiệm Bài 8 (Nguyễn Thế Anh). Giải các hệ phương trình sau : 24. 2 4 8 11 46 xy xy yx x xy               ĐS : 1 1 x y      Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “ Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11A2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Tr a n g 3 25. 22 25 (5 )(5 ) (5 )(5 ) 5 xy x x y y             Đ S : 05 ; 50 xx yy          Bài 9 (Phạm Thị Xuân). Giải các hệ phương trình sau : 26. 4 2 4 2 3 4 2 4 1 2 x y y x y x y y        ĐS : 11 ; 11 xx yy        27. 22 4 10 2 2 4 2 2 7 5 2 24 3 x y x y x xy y xy              Đ S : 8 3 16 3 x y          28. 22 33 4 4 9 3 ( ) 2 9 x xy y x xy x y y             ĐS: 11 ; 12 xx yy        Bài 10 (Nguyễn Phương Hà). Giải các hệ phương trình sau : 29. 44 26 x y x y x y x y              ĐS : 2 1 x y      30. 2 2 2 15 15 x xy y x y y        Đ S : 1 2 ; 1 1 2 x x y y            Bài 11 (Nguyễn Văn Anh). Giải các hệ phương trình sau : 31. 2 2 1 0 2 2 0 x xy x xy xy x y y              ĐS : 1 1 x y      32. 32 3 2 2 2 2 1 1 x y y x x y x x y            ĐS : 1 0 x y      33. 2 4 3 2 2 (1 ) 2( ) 4 0 2 2 5( ) 21( ) 16 x xy x x y x x x y x y                 ĐS : 12 22 xx yy          34. 2 2 8 4 2 1 0 ( ) 3 1 y xy x x y y x            ĐS : 6 3 5 6 3 5 22 ; 2 5 2 5 22 xx yy               Bài 12 (Nguyễn Viết Mạnh). Giải các hệ phương trình sau : 35. 2 1 1 1 2 2 1 xy x y x y x y xy             Đ S : Hệ vô nghiệm 36. 22 22 11 6 1 1 1 20 xy xy x y y x x y xy xy xy                       ĐS : Hệ vô nghiệm 37. 23 27 x y x y x y x y              Đ S : 9 3 ; 4 1 2 x x y y            Bài 13 (Trần Thị Phương Thảo). Giải các hệ phương trình sau : 38.   3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 0 ( ) 1 2(1 ) 1 x x y x y xy x y                  Đ S : 1 0 x y      Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 4 39. 6 9 2 2 2 2 3 3 ( ) 6 ( 2) 1 4 3 2 2 0 x y x x x x y y            ĐS : 0 1 x y      40. 3 22 2 2 6 5( 3( 8 )) 1 x y x y x xy y xy              ĐS : Hệ vô nghiệm Bài 14 (Hoàng Đình Chung). Giải các hệ phương trình sau : 41. 3 4 2 1 x x x xx y y y x yy                 ĐS : 1 1 x y      42. 2 2 2 1 2 1 1 x x x y xy y xy x yy x x x x x xx                              ĐS: 1 0 x y      43. 4 3 2 2 22 2 2 2 1 21 x x x x x y y x xy x            ĐS : Hệ vô nghiệm 44. 22 2 2 x y x y x y x             ĐS : 1 0 x y      Bài 15 (Nguyễn Đình Thành). Giải các hệ phương trình sau : 45.   22 2 4 12 8 1 9 1 ( 2) 2 x y y xy             ĐS : 13 13 2 3 ; 5 23 2 2 xx y y                46. 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 2 3 2 2 x x y x y y y x           ĐS : 0 1 0 2 x x y y             47. 22 1(5 6 ) 4( 1) 0 ( 1 1) 4( 1) 1 x y y xy                39 5 89 0 1 18 ;; 1 1 1 89 2 12 x x x y y y                      48. 23 2 42 ( ) ( 2 2) 3 2 1 x y y xy x y xy y x y y y xy           ĐS: 1 1 x y      49. ( 1)( ) 4 ( 1) ( ) 3 y x x y x y x x y x y             ĐS: 3 5 3 5 3 1 3 1 22 ; ; ; 3 3 1 5 1 5 22 xx xx yy yy                                   Bài 16 (Nguyễn Thị Nhung). Giải các hệ phương trình sau : 50. ( 4) 1 3 2 4 0 ( 3) 1 2 3 0 x y x x y y y x y y y                    ĐS: 1 1 x y      51. 22 4 2 2 (4 1) 1 2 2 1 1 y x x y x x y y              ĐS: 0 1 x y      Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 5 52. 2 22 2 1 4 3 5 6 0 1 4 2 9 ( 1) 2 22 x x xy y y x x y y yy                           ĐS: VN 53. 22 32 7 3 26 6 3 ( ) 9 3 50 0 x xy y x x xy x y x x                ĐS: 5 5 5 5 2 2 3 3 3 3 3 3 ; ; ; ; ; 2 7 13 8 16 14 3 3 3 3 3 3 x x x x x x y y y y y y                                                             54. 2 2 2 2 2 2 2 4 2 (4 1) 1 2 2 1 12 20 6 2 9 12 60 y x x y x y x y y                  ĐS: 2 2 2 2 ; 22 xx yy             Bài 17 (Lê Thị Xuân). Giải các hệ phương trình sau : 55. 22 22 2 2 14 3 2 5 2 0 x y y x x y xy x y                ĐS: 10 5 3 521 5 521 1 3 22 22 ; ; ; 27 13 521 13 521 3 22 22 x xx x y y yy                              56. 2 22 (9 2) ( 2) 4 3 0 4 10 9 2 3 33 x x y y x y x               ĐS: 1 3 1 x y        57. 22 22 45 125 74 4(3 5 ) 9 0 3 5 8 x y xy x y xy xy            ĐS: 29 324 29 324 11 9 515 9 515 ; ; ; 11 324 324 515 515 xx xx yy yy                         58.     33 23 32 4 2 3 8 7 5 2 41 x y x y x y x y            ĐS: 0 1 x y      Bài 18 (Nguyễn Thị Trà Giang). Giải các hệ phương trình sau : 59. 22 22 9 6 6 2 1 9 23 6 23 3 2 y x xy y x y x xy x y                 ĐS: 9 0 10 ; 1 1 3 30 x x y y               60. 1 26 2 (1 ) 36 2 xy x xy yx x                 ĐS: 27 3 ; 53 1 5 x x y y            61. 23 322 24 0 x y x y x x y x y x x             ĐS: 4 11 3 ;; 13 3 4 x xx yy y                    62. 22 4 3 2 24 23 4 3 4 6 21 x y xy x x x x x x y y y yy                                  ĐS: 12 ; 12 xx yy      Bài 19. (Lê Thị Kim Liên ). Giải các hệ phương trình sau : Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 6 Hướng dẫn giải có tại : www.k2pi.net 63. 2 3 ( 1)( 2) 1 x y x y x y xy             ĐS: 12 ; 01 xx yy      64. 22 22 ( ) 1 ( )( 1) 2 y x xy x y x y x y              ĐS: 1 0 x y      65. 4 2 2 3 1 (2 ) 2 x y y x y y x x y x xy y             ĐS: 0 2 ; 1 1 x x y y            66. 2 12 ( 1) 1 2( 1) yx y y x y y               ĐS: 01 ; 12 xx yy        67. 4 2 3 2 2 2 3 2 4 6 2 3( 2 ) 3 1 x x y y y x y y y              ĐS: 1 3 ; 1 1 x x y y            Bài 20 (Nguyễn Thanh Mai). Giải các hệ phương trình sau : 68. 3 2 2 22 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 0 x x y x xy y x y x x y x y x xy                   ĐS: 1 9 1 3 x y          69. 2 2 2 2 ( 1)( 1) 3 (2 )(2 4) (2 1) 4 2 x xy y y y y x y x y y xy y                  ĐS: 20 ; 11 xx yy        70. 22 2 4 4 ( )( 1 ) ( ) ( 1) 2 x y y y x y x y y y              ĐS: 2 1 x y      Bài 21 (Nguyễn Thị Phượng). Giải các hệ phương trình sau : 71. 2 2 94 ( 1) 1 0 1 3 6 1 0 x y y y x                     ĐS: 22 1 ;; 33 4 15 x xx y yy                 72. 2 26 2( 10) ( 10) 10 ( 1) 10(2 ) 0 y xy xx x x y y                ĐS: 37 ; 46 xx yy            73. 2 2 2 2 2(2 ) 9 0 1 4 3 9 0 x x y y xy x               ĐS: 22 ; 11 33 xx yy           Bài 22 (Nguyễn Thị Thuận). Giải các hệ phương trình sau : 74. 4 2 2 2 4 2 2 3 4 2 4 2 0 3 9 6 8 6 0 x x y x y y x x y y y                 ĐS: 2 21 2 21 33 ; 19 19 33 xx yy             75. 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 3 0 4 2 3 0 x y x y x y x y x y                ĐS: 0 1 x y      76. 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 6 0 60 y x y x y x y x y               ĐS: 1 1 0 0 ; ; ; 2 2 3 3 x x x x y y y y                                Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 7 77. 4 2 2 2 2 42 2 2 2 33 26 x x y x x y x y y             ĐS: 3 3 3 3 ; ; ; 3 1 3 1 x x x x y y y y                                 78. 2 4 2 3 2 2 6 6 9 1 0 84 12 12 21 1 0 x xy x x x y x y x               ĐS: 1 3 2 3 x y          Bài 23 (Nguyễn Thị Trang). Giải các hệ phương trình sau : 79.   4 2 2 4 2 2 7 2 4 0 14 4 19 31 1 2 18 x xy xy y y yx                ĐS: 11 ; 00 xx yy        80. 2 2 4 2 2 4 3 2 (2 ) 4 3 (4 6) 8 xy x y x x y x y               ĐS: 2 5 2 5 x y          81. 3 2 2 2 2 4 2 9 0 ( 2) 10 x x xy x y xy              ĐS: 13 ; 19 xx yy        82. 32 2 ( 2) 2 0 ( ) 4 1 0 x x y x x y y y               ĐS: 12 ; 25 xx yy        Bài 24 (Phan Thị Hằng). Giải các hệ phương trình sau : 83. 2 2 2 2 3 6 3 3 3 ( ) ( ) 8 1 1 3 ( 1) 9 xy x x y y x y x x y xy xy y                 ĐS: 1 5 1 5 1 1 22 ; ; ; 1 1 3 5 3 5 2 22 x xx x y y yy                           84. 3 2 2 3 22 4 4 3 1 x xy x x y y y x y xy                ĐS: 01 ; 10 xx yy      85. 22 22 (1 )(4 1) 3 2 4 13 3 11 7 y x xy x y x y xy               ĐS: 1 1 5 ; 11 5 x x y y              Bài 25 (Phan Thị Ngọc Huyền). Giải các hệ phương trình sau : 86. 2 42 16 2 2 5 1 4 ( 1) x y y yy y xy x x x             ĐS: 3 1 3 1 22 2 2 2 2 ; 22 xx yy             87. 3 3 (3 2 ) 2 2 3 ( 3 ) 2 (2 ) 12 xy xy x y x xy x y y xy xy xy              ĐS: 3 1 2 ; 2 1 3 x x y y                88. 22 3 6 3 4 (1 ) 3 12 ( ) ( 1) (2 3)( 1) 0 x y xy x y xy x y y y y y                 ĐS: 0 1 x y      Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 8 89. 1 1 1 1 1 ( 1) 2 xx y y x x xy x x y y                  ĐS: Hệ vô nghiệm Bài 26 (Lê Thị Nguyệt). Giải các hệ phương trình sau : 90. 2 2 2 22 ( )(4 ) ( ) 0 4( ) ( ) 6( ) 6 ( ) ( ) x y x y x y xy x y x y x y x y                      ĐS: 22 11 5 1 5 1 15 3 3 15 ; ; ; 5 1 1 5 15 3 3 5 22 xx xx yy yy                                  91. 22 22 1 ( 1) ( ) ( 1) 2 1 0 1 1 ( 1) ( ) ( 1) 2 1 0 1 x x x y x y y y y x y x                                ĐS : 0 0 x y      92. 2 2 2 2 2 2 ( ) ( 2) 2 1 2 2 0 x y y x y y x y xy                ĐS: 0 2 2 ;; 1 3 3 x x x y y y                 Bài 27 (Trần Thị Bích Ngọc). Giải các hệ phương trình sau : 93. 22 22 32 2 1 ( 3 )( ) 2 ( )( 1) 2( ) 36 2( ) x y x y x xy x y y x x y x xy x y xy                        ĐS: 1 0 x y      94. 94 4 23 4 44 1 (1 ) 1 xy y y x x y xy y y              ĐS: 1 2 2 x y        95. 2 3 2 2 6 1 0 80 y x xy y y x y x y x               ĐS: 2 1 x y      Bài 28 (Trần Thị Ái Vân). Giải các hệ phương trình sau : 96. 2 2 3 2 2 2 3 2 0 (2 ) 2 x xy x y y y x y x               ĐS: 1 1 22 ; ; ; 1 1 00 3 x x xx y y yy                         97. 2 2 5 4 0 (2 1) ( 2) 2 0 x y x y x y y x              ĐS: 1 1 x y      98. 3 2 3 2 22 2 (1 ) 2 (2 ) 6 4 (2 9) 4 x y x y x y y y x xy y x                ĐS: 1 17 0 1 4 ;; 2 1 5 17 3 2 x x x y y y                       99. 3 2 2 22 2 1 0 ( 1)( ) 1 y xy y x y y x y               ĐS: 1 0 x y      100. 4 2 5 2 2 4 2 2 2 2 1 0 2 1 0 x y x y x x x x x y                 ĐS: 1 1 x y      Bài 29 (Biện Thị Nguyệt). Giải các hệ phương trình sau : Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 9 101.     2 2 2 2 42 2130 0 2 23 x y yxyy yx x              ĐS: 33 ; 22 xx yy             102.     22 22 14 3 4 3 x x y y x y xy x            ĐS: 12 ; 25 xx yy        103. 2 2 2 2 22 28 7 20 5(4 ) 0 4 3 6 1 0 x y xy x y x y y x                ĐS: 3 3 8 4 ; 1 1 2 4 x x y y                104. 2 2 4 2 2 1 2 ( 1) 1 0 2 ( 1) 1 0 x x x xy y x x y xy                 ĐS: 1 2 x y      105.     2 2 2 2 62 22 2 2 3 3 8 1 0 x x x y x xy xy y                ĐS: 22 ; 26 xx yy          Bài 30 (Vương Thị Hiền). Giải các hệ phương trình sau : 106. 22 5 3 2 3 2 7 2 9 10 30 y x xy y x y x xy              ĐS: 3 5 1 5 x y           107. 2 2 2 2 2 1 3 ( 2 ) ( 3 2 6 ) 2 x xy y x y xy x y x xy y               ĐS: 1 1 2 x y        108. 2 2 2 2 ( 1) ( )( 2) 7 3 2 2 3 15 y x y x y x xy x x y                 ĐS: 3 357 3 357 32 66 ; ; ; 05 13 357 13 357 66 xx xx yy yy                     109. 22 2 2 2 2 2 2 11 1 31 3 3 1 6 xy x y x y x y               ĐS: 1 1 1 1 ; ; ; 2 2 2 2 x x x x y y y y                                 Bài 31 (Nguyễn Thị Hà Phương). Giải các hệ phương trình sau : 110. 2 2 2 3 2 2 ( ) ( 4 3) 0 ( 2) ( 2 )( 2 ) 0 x y x x y x x y x x x y xy                 ĐS: 02 ; 00 xx yy      111. 2 15 ( 1) ( 5) 2( 3) 7 xy x x y x y x              ĐS: 23 ; 43 xx yy      112. 4 2 2 2 2 2 2 2 3 6 0 ( 3)( 2) 0 x x y x y x y               ĐS: 0 1 ; 3 2 x x y y            113. 2 2 1 ( ) 2 4 () ( )( 1) 1 1 x y xy xy x y x y xy                   ĐS: 1 0 0 ;; 0 1 1 x x x y y y                 114. 4 2 2 2 2 2 2 (1 ) ( 2) 1 x x y y x y y y             ĐS: 0 22 ;; 1 11 x xx y yy                   Bài 32 (Đậu Thị Giang). Giải các hệ phương trình sau : Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 2 November 2014 “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Copyright ©11a2-2014 b󰗚 đ󰗂 sưu t󰖨m và biên t󰖮p b󰗠i Vũ Thành Đ󰖢t - 11a2 TRƯ󰗝NG THPT Tây Thu󰗶 Anh Trang 10 115. 2 22 2 19 21 9 1 7 3 3 1 x xy y x xy y            ĐS: 1 1 2 2 5 5 5 5 ; ; ; 2 2 1 1 5 5 5 5 x x x x y y y y                                         116. 22 5 5 5 8 x y y x x y xy           ĐS: VN 117. 2 2 ( 1)( 1) 1 ( 1) 0 x y xy x x y y              ĐS: 0 0 x y      118. 22 2 5 5 1 0 ( 2 ) (2 2) 3 2 y xy x x y x y x               ĐS: 2 1 3 ; 11 3 x x y y                Bài 33 (Phạm Thị Trà). Giải các hệ phương trình sau : 119. 22 12 (1 2 ) ( 3 ) ( 1)( 1) 1 3 2 ( 1) ( 1) x y y y x xy xy x y y x yx                       ĐS: 1 3 1 3 22 ; 1 3 3 1 22 xx yy                 120. 22 2 2 2 2 (1 5 ) 1 ( ) ( ) 2 x y x x y x x x x y y x y x xy                     ĐS: 1 0 x y      121. 22 2 ( ) 5 4 ( 1) ( 2) 2 4 x y y x y y y y x x y x y                ĐS: 2 3 1 2 2 ; ; ; ; 1 2 2 5 0 x x x x x y y y y y                              122. 2 2 2 2 2 2 2 3 ( 1)( 1 ) 3 21 ( ) 1 y y xy y y x x y y x y x x x                        ĐS: 1 0 x y      123. 2 2 1 32 2 (10 1)( 1) ( 2 1) 0 22 xy y y x y y x x y y x y y                         ĐS: 1 2 1 2 x y           Bài 34 (Nguyễn Thanh Nhàn). Giải các hệ phương trình sau : 124. 2 22 ( ) 5 3 2 7 0 x y y x y x xy y              ĐS: 55 15 22 ; ; ; 14 4 11 4 11 22 xx xx yy yy                       125. 22 4 4 2 2 49 4 ( ) 27 x y x x y x x y              ĐS: 3 1 ; 2 12 x x y y            126.     2 2 2 2 2 ( 1) 2 2 2 2 y x x y x y x xy x y xy                ĐS: 1 0 x y      127. 3 2 2 2 8 1 25 x y xy x x x y x y x x              ĐS: 1 2 x y      Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor [...]... các hệ phương trình sau :  x 2  y 2  1  xy  2  xy  132  2  x( xy  y  y  1)  y  1 Bài 37 (Vũ Thị Thùy Dung) Giải các hệ phương trình sau :  x 2 ( x  2 x 2 y  1)  y 2  1  ( x3  1)(2  2 xy)  1 133  3 x  x  y  11x  y  y  x  1  134  7 y  x  26 x  6 y  3   x 2  1  2 y( x  y)  4 y 135  2 ( x  1)( x  y  3)  8 y Bài 38 (Lê Việt Hoàng) Giải các hệ phương trình. .. the trial version of Foxit Advanced PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ To remove this notice, visit: 2 November 2014 www.foxitsoftware.com/shopping “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác” Bài 35 (Lê Thị Diệu Linh) Giải các hệ phương trình sau : 3  2 2  11  x y  3x  3 y  2 2x...    2  x  1 ĐS :   y  1 ĐS : Hệ vô nghiệm x  1 ĐS :  y 1 TM PDF Editor 2 x3  6 xy 2  1  3x 2  3 y 2 140  4 xy  1 Copyright ©11a2-201 4 1  x  2  ĐS:   y  1   2 b đ sưu t m và biên t p b i Vũ Thành Đ t - 11a2 TRƯ NG THPT Tây Thu Anh Trang 11 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ To remove this... Cơ) Giải các hệ phương trình sau: 6 x3  3x 2  6 xy 2  y  0  142  1 1 2 x y  x  x y  4   x 4  xy  5( x  y )  1  0  143  4 4 2 2  x  x y  5x  5 y  0     144     1 2 2 2x  y 1  x y xy ĐS: Hệ vô nghiệm  33  513  33  513 x  x    64 64 ĐS:  ;  y  63  513  y  63  513   64 64    11 x  3 2  ĐS:  3 3  y  2 2  11 3  2  ĐS: Hệ vô nghiệm... làm toán cần phải có những ý tưởng táo bạo đặc biệt không đc bảo thủ với suy nghĩ rằng “không thể được”, “chắc chắc không đâu…”,như thế ta đã tự giết chết sự sáng tạo của mình rồi đấy;hãy nghĩ rằng “cứ thử xem”, “biết đâu…”,luôn quyết tâm và hi vọng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết!!!!!  :M t l n n a Chúng tôi chân thành c m ơn GV Phạm Kim Chung trường THPT Đặng Thúc Hứa – Thanh Chương – Nghệ An... ©11a2-201 4  x  1  x  2 ; ĐS:  y  2 y  5 b đ sưu t m và biên t p b i Vũ Thành Đ t - 11a2 TRƯ NG THPT Tây Thu Anh Trang 12 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ To remove this notice, visit: 2 November 2014 www.foxitsoftware.com/shopping “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh Họ sinh ra để in dấu... dấu trên mặt đất, in dấu trong tim người khác”  2 1  x  y  12  152   x 2  1  x 4 y  1  1  12   y  y   x  3 x  2   ĐS:  1 1 ; y  y  8 9   Bài 43(Lê Văn Tố): Giải các hệ phương trình sau: (3x  2) 2 (3 y  2)  1  153  3 (3x  2)( y  2)  3  1   x  1  x  ĐS:  ; 2  y  1  y  2   x  13  y  13  90  154   x  76  y  76  88   x  2012 ĐS:  ...  4 y  6 x  0  xy  y 2  x3  2 xy 2  138  x  2 2 ( x  y )  y  2   4( x  2 y )    2 2 x  3x  2 xy  y 2  4  139   3x  y  x  2  1  Bài 39 (Nguyễn Tài Hiếu) Giải các hệ phương trình sau :     x  0 ĐS:  y 1 1  x  2  ; ĐS:  y  5   2 5  x  2   y  1   2  x  1  x  0  x  1 ĐS :  ; ;  y  0  y  1  y  1 x  0 x  1 ĐS :  ; y  0... y  3x y 1 y 1   2  1  x  3 x  6  x 2 y  2 xy 2  y 3  y 2  x 2  0    ; 149  2 ĐS:  2 2 1  1  x y  xy  x  xy  0 y   y   3  3  Bài 42 (Trần Đức Tín): Giải các phương trình sau:  x2 y  4 y  1  0 x  0   150  4  1  1 2 ĐS:  1 x 1    2 ( x  1)  16  0  y  4 y y    TM PDF Editor  x 2  y 2  xy  1  4 y  151  2 2  y ( x  y )  2( x  1)...  2  x  1 x 2  25  25 3 3  0 1  x   x  4 16  x  4 16 y y    145  ĐS:  ; 3 5  5 x  y2  2 y x  2 y  0  3 3 y   4 y  4  x    Bài 41(Trần Phan Trung Kiên): Giải các phương trình sau: 3x  2 y  2 x  0  146  ĐS:  2 y 1  3x  y  y y  3xy  y  1  1  x  2 2 x3 y 3  4 x 2 y 4  2 xy 4  3x 4 y 3  5 xy 3   147  3 2 ĐS:  5 2 3 4 2 3x y  3 y  9 x y . các hệ phương trình sau : Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG. các hệ phương trình sau : Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG. các hệ phương trình sau : Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping TM PDF Editor HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI ĐƯỢC BẰNG PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề hệ phương trình hay có đáp án chi tiết, chuyên đề hệ phương trình hay có đáp án chi tiết, chuyên đề hệ phương trình hay có đáp án chi tiết