Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu.doc

82 723 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu -----------------------------------------------------------------------------------------------------Lời nói đầuQuá trình sản xuất xã hội bao gồm các khâu : sản xuất, phân phối,trao đổi, tiêu dùng. Trong đó doanh nghiệp thơng mại đảm nhiệm khâu phân phối lu thông. Đây là một trong những khâu trọng yếu nhất của tái sản xuất hàng hoá, là khâu then chốt nhất, khâu kết thúc của quá trình kinh doanh ( dù là kinh doanh sản xuất, kinh doanh thơng mại, kinh doanh dịch vụ .). Trong phạm vi một doanh nghiệp thơng mại, tiêu thụ không chỉ là khâu trung gian liên kết giữa cung cầu của thị trờng mà hoạt động của nó diễn ra liên tục thông qua một chu kỳ nhất định đó là:Dùng vốn lu động mua hàng hóa, bán hàng hoá thu tiềnĐể chu kỳ kinh doanh trên diễn ra liên tục mang lại hiệu quả thì mục tiêu đầu tiên là phải tiêu thụ đợc hàng hoá, làm sao để bán đợc nhiều nhất nhanh nhất. Có tiêu thụ đợc hàng hoá doanh nghiệp mới có vốn để mở rộng kinh doanh, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tránh ứ đọng vốn lâu ngày không có khả năng thanh toán. Đó chính là mục tiêu là điều kiện tồn tại của các doanh nghiệp thơng mại.Qua đó ta thấy tiêu thụ hàng hoá đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các chu kỳ kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ. Đó cũng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. Doanh nghiệp cần phải biết kinh doanh mặt hàng nào, vào thời điểm nào là có lợi nhất.Xuất phát từ tầm quan trọng của quá trình tiêu thụ hàng hoá, đòi hỏi kế toán doanh nghiệp thơng mại phải tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý, đảm bảo theo dõi chặt chẽ việc tiêu thụ hàng hoá. Đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. ------------------------------------------------Trang 1----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông ĐôTHT-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nhận thức đợc tầm quan trọng trên, kết hợp với kiến thức đã học qua quá trình học tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu, với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Khu thị tuyết Mai cùng các anh chị phòng kế toán công ty, em đã thực hiên luận văn với đề tài nghiên cứu là:Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tạI công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu.Nội dung bài luận văn đợc chia làm 3 phần chính:Chơng 1: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh.Chơng 2: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu.Chơng 3: Đánh giá chung về tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu.------------------------------------------------Trang 2----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô-----------------------------------------------------------------------------------------------------Chơng 1 Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ Hàng hoá xác định kết quả kinh doanh1.1) Nhũng vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh.1.1.1) Vai trò của tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thơng mại nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ.1.1.1.1) Khái niệm:Thơng mại là một ngành kinh tế độc lập trong cơ cấu kinh tế, nó tách khỏi lĩnh vực sản xuất làm nhiệm vụ trong lĩnh vực lu thông, phân phối. Nó là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất với tiêu dùng. Do đó, chức năng chủ yếu của thơng mại là buôn bán, trao đổi hàng hoá, cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất đời sống nhân dân. Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thơng mại là lu chuyển hàng hoá (Tiêu thụ):Tiêu thụ hàng hoá chính là quá trình doanh nghiệp thực hiện việc chuyển quyền sở hữu, doanh nghiệp thơng mại sẽ mất quyền sở hữu về hàng hoá đợc quyền sở hữu về tiền.Nó phản ánh kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh thơng mại tại đơn vị là lãi hay lỗ. Đó cũng chính là cách xác định mức thu nhập của doanh nghiệp để từ đây đề ra phơng hớng cho giai đoạn kế tiếp.1.1.1.2) Đặc điểm ý nghĩa của quá trình tiêu thụ:* Đặc điểm:-Có sự thoả thuận giữa ngời mua ngời bán về số lợng, chất lợng, quy cách của hàng hoá.-Có sự thay đổi quyền sở hữu quyền sử dụng hàng hoá từ ngời bán sang ngời mua.------------------------------------------------Trang 3----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngời bán giao cho ngời mua một lợng hàng hoá, nhận đợc tiền hoặc ngời mua chấp nhận thanh toán. Đây chính là thu nhập thơng mại của doanh nghiệp. Thu nhập này phụ thuộc vào khối lợng hàng hoá tiêu thụ, giá cả hàng hoá các yếu tố khác nh thị trờng, khách hàng, thị hiếu ngời tiêu dùng. đây cũng là khoản duy nhất để bù đắp các khoản chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.* ý nghĩa của tiêu thụ hàng hoá:Hàng hoá là sản phẩm lao động của con ngời, đợc tạo ra nhằm mục đích trao đổi để thoả mãn những nhu cầu mang tính xã hội. Trớc kia, trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, công tác tiêu thụ hàng hoá cha đợc coi trọng trong từng doanh nghiệp do nhà nớc bao cấp hoàn toàn từ khâu cung ứng định sẵn nơi tiêu thụ. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp phải tự mình giải quyết 3 vấn đề trung tâm, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh thì tiêu thụ hàng hoá lại có ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua tiêu thụ, tính chất hữu ích của hàng hoá mới đợc xác định một cách hoàn toàn, đồng thời chứng tỏ năng lực kinh doanh của doanh nghiệp.Để thực hiện quá trình kinh doanh, doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí liên quan nh: Chi phí thu mua (vận chuyển, bốc dỡ . . .), chi phí nhân công. . . Nh vậy tiêu thụ hàng hoá giúp cho doanh nghiệp thu hồi đợc chi phí bỏ ra hình thành nên kết quả. Đây là nguồn quan trọng nhằm tích luỹ vào ngân sách, nâng cao quỹ của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô kinh doanh nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên, khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thơng trờng.1.1.1.3) Các trờng hợp hàng hoá đợc xác địnhtiêu thụ thời điểm ghi vào sổ sách kế toán.Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp thơng mại là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn bằng tiền hình thành kết quả kinh doanh thơng mại. Quá trình bán hàng hoàn tất khi hàng hoá đã giao cho ngời mua đã thu đợc tiền bán hàng. Việc xác định thời điểm bán hàng là rất quan trọng tạo điều kiện cho kế toán sử dụng đúng đắn các tài khoản kế toán phản ánh chính xác doanh thu bán hàng trong kỳ của doanh nghiệp. Vì vậy, trong doanh nghiệp thơng ------------------------------------------------Trang 4----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô-----------------------------------------------------------------------------------------------------mại, hàng hoá sẽ đợc coi là bán hạch toán vào doanh thu phải đảm bảo các điều kiện sau:-Phải thông qua mua bán thanh toán tiền theo một phơng thức nhất định.-Doanh nghiệp thơng mại phải mất quyền sở hữu về hàng hoá, đợc quyền sở hữu về tiền hoặc đợc ngời mua chấp nhận thanh toán tiền.-Hàng hoá này phải thuộc diện kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại, do doanh nghiệp thơng mại mua vào hoặc sản xuất, chế biến rồi bán ra.Tuy nhiên, những trờng hợp sau cũng đợc coi là tiêu thụ:-Hàng hoá xuất đổi lấy hàng (hay hàng đối lu)-Hàng hoá xuất để thanh toán tiền lơng cho công nhân viên, thanh toán bằng các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá, bớt giá cho bên mua, chia thu nhập liên doanh.-Hàng hoá hao hụt, tổn thất ở khâu bán theo hợp đồng bên mua chịu.Thời điểm ghi chép vào sổ sách kế toán về hàng hoá đợc xác định là bán tuỳ thuộc vào từng phơng thức bán hàng .-Bán buôn qua kho, bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp. Thời điểm để ghi chép vào hàng bán là khi bên mua nhận hàng, ký nhận thanh toán tiền hay chấp nhận thanh toán tiền.-Bán buôn qua kho, bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng đợc ghi vào bán hàng khi bên mua xác nhận đã nhận đợc hàng, thanh toán tiền hay chấp nhận thanh toán.-Bán lẻ đợc ghi vào bán hàng khi kế toán nhận đợc báo cáo bán hàng của mậu dịch viên.-Đối với gửi bán đại lý: Phản ánh vào bán hàng khi đợc đại lý thanh toán tiền hay báo đã bán đợc hàng, chấp nhận thanh toán tiền.1.1.1.4) Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoáHạch toán kế toán là một hệ thống thông tin kiểm tra về tài sản trong các doanh nghiệp, các tổ chức bằng hệ thống phơng pháp khoa học nh chứng từ, tính giá, đối ứng tài khoản tổng hợp, cân đối kế toán. Nó giữ vai trò hết sức quan trọng công cụ không thể thiếu đợc trong quản lý tài chính của các doanh nghiệp. Vì ------------------------------------------------Trang 5----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô-----------------------------------------------------------------------------------------------------vậy, yêu cầu các thông tin phải đảm bảo độ tin cậy, chính xác đợc đặt lên hàng đầu. Với chức năng đối tợng đó thì trong các doanh nghiệp thơng mại, kế toán tiêu thụ hàng hoá có những nhiệm vụ cơ bản sau:-Ghi chép phản ánh đầy đủ, kịp thời chính xác về khối lợng hàng hoá bán ra. Tính toán đúng đắn giá cả hàng bán nhằm xác định đúng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.-Kiểm tra quản lý tình hình thu nộp tiền bán hàng, tình hình thanh toán công nợ.-Cung cấp thông tin về tình hình tiêu thụ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch về lợi nhuận. Thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc.Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó thì việc tổ chức tốt hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu tình hình luân chuyển chứng từ là điều không thể coi nhẹ. Các chứng từ cần hợp pháp, luân chuyển chứng từ ghi sổ kế toán hợp lý, khoa học, tránh ghi chép trùng lặp, chữa sổ không cần thiết. Kế toán cần biết tổ chức, vận dụng tốt hệ thống tài khoản kế toán sao cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình. tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng mà doanh nghiệp chọn số lợng kết cấu sổ kế toán sử dụng tại doanh nghiệp.1.1.2) Các phơng thức tiêu thụ hàng hoá.Doanh nghiệp thơng mại là khâu trung gian giữa sản xuất tiêu dùng. Vấn đề tiêu thụ hàng hoá đóng vai trò vô cùng quan trọng, cho nên muốn tiêu thụ hàng hoá đợc nhiều nhất nhanh nhất thì doanh nghiệp thơng mại cần phải biết áp dụng linh hoạt các phơng thức tiêu thụ. Thông thờng có các phơng thức tiêu thụ sau:1.1.2.1) Phơng thức tiêu thụ trực tiếp:* Bán buôn: Là hình thức tiêu thụ nhiều hàng nhất nhanh nhất, vì ngời mua buôn luôn mua hàng với số lợng lớn. Đối tợng của phơng thức tiêu thụ theo hình thức bán buôn rất đa dạng: có thể là doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thơng mại. . . ------------------------------------------------Trang 6----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô-----------------------------------------------------------------------------------------------------Đặc trng của phơng thức bán buôn là kết thúc nghiệp vụ bán, hàng hoá vẫn nằm trong lĩnh vực lu thông, cha đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Bán buôn lại đợc tiến hành theo hai phơng thức: bán buôn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng.Chứng từ kế toán sử dụng trong trờng hợp này là hoá đơn giá trị gia tăng hoặc phiếu suất kho do doanh nghiệp lập.* Bán lẻ: Theo phơng thức này, doanh nghiệp thơng mại bán hàng trực tiếp cho ngời tiêu dùng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình vận động hàng hoá từ sản xuất tới tiêu dùng. Hàng bán lẻ thờng đợc bán với khối lợng nhỏ, lẻ đợc chia làm 3 ph-ơng thức :-Bán lẻ thu tiền tập trung: khâu giao hàng khâu thu tiền tách rời nhau.-Bán lẻ thu tiền trực tiếp: thu tiền giao hàng cho khách diễn ra cùng một lúc do một ngời làm.-Bán lẻ tự phục vụ: phơng thức này thờng áp dụng ở các siêu thị.1.1.2.2) Phơng thức chuyển hàng theo hợp đồngTheo phơng thức này, doanh nghiệp thơng mại chuyển hàng cho bên mua tại những địa điểm nhất định nh đã thoả thuận, chi phí vận chuyển tuỳ theo hợp đồng bên mua hay bên bán chịu. Khi ngời mua thông báo đã nhận đợc hàng, thanh toán hay chấp nhận thanh toán thì hàng đó đợc coi là tiêu thụ doanh nghiệp hạch toán vào doanh thu.1.1.2.3) Bán hàng theo phơng thức gửi bán đại lý:Hàng giao cho đại lý là hàng vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Chỉ khi nào doanh nghiệp thơng mại nhận đợc báo cáo bán hàng của đại lý hay khi đại lý thanh toán tiền thì số hàng đó mới đợc coi là tiêu thụ.Các khoản thuế có liên quan đến số hàng gửi bán thì do doanh nghiệp thơng mại chịu không đợc trừ vào phần hoa hồng mà doanh nghiệp trả cho đại lý.Bên nhận đại lý có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn số hàng đó, công việc bán hoàn tất, bên nhận đại lý sẽ đợc hởng hoa hồng theo hợp đồng đã ký kết.1.1.2.4) Phơng thức bán hàng trả góp:------------------------------------------------Trang 7----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô-----------------------------------------------------------------------------------------------------Doanh nghiệp bán hàng theo phơng thức trả góp nghĩa là ngời mua hàng sẽ đ-ợc trả tiền làm nhiều lần. Do vậy mà giá bán trả góp bao giờ cũng cao hơn giá bán thông thờng. Phần chênh lệch giữa giá thông thờng giá trả góp là lãi trả góp đ-ợc hạch toán vào thu nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp.1.1.2.5) Phơng thức hàng đổi hàng:Là phơng thức tiêu thụ mà ngời mua ngời bán đều thống nhất về hình thức thanh toán. Ngời mua khi mua hàng hoá của doanh nghiệp thơng mại không thanh toán bằng tiền nh các phơng thức trên mà trả bằng vật t, hàng hoá có giá trị tơng đ-ơng. Trong trờng hợp này hàng gửi đi coi nh bán hàng nhận về coi nh mua.1.1.3) Phơng pháp tính giá hàng xuất bán:Để xác định đợc kết quả tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ, bên cạnh các yếu tố nh doanh thu thuần, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, kế toán cần phải xác định đợc trị giá vốn của hàng tiêu thụ:Giá vốn hàng bán=Giá mua hàng hoá tiêu thụ+Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụTheo quy định của chế độ kế toán áp dụng với các doanh nghiệp thơng mại, phần giá mua thực tế của hàng nhập, khi xuất bán sẽ đợc tính theo một trong các ph-ơng pháp sau:1.1.3.1) Phơng pháp giá đơn vị bình quân:Theo phơng pháp này, giá thực tế hàng xuất bán đợc tính theo công thức:Trị giá thực tế của hàng hoá xuất kho=Số lợng hàng xuất khoxGiá đơn vị bình quânTrong đó:Giá đơn vị bình quân=Giá thực tế hàng tồn đầu kỳ nhập trong kỳSố lợng hàng thực tế tồn đầu kỳ nhập trong kỳKhi sử dụng phơng pháp này, có thể sử dụng dới 3 dạng:-Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ : Giá này đợc xác định sau khi kết thúc kỳ hạch toán.------------------------------------------------Trang 8----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô------------------------------------------------------------------------------------------------------Giá đơn vị bình quân cuối kỳ trớc: Trị giá thực tế của hàng xuất dùng trong kỳ này sẽ đợc tính theo đơn vị bình quân cuối kỳ trớc.-Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập: Theo phơng pháp này trị giá thực tế của hàng xuất đợc tính theo giá bình quân của lần nhập liền ngay trớc.1.1.3.2) Phơng pháp nhập trớc xuất trớc.Theo phơng pháp này phải xác định đợc đơn giá thực tế nhập kho của từng lần nhập. hàng nào nhập trớc thì sẽ xuất trớc theo đúng đơn giá từng lần nhập tơng ứng.1.1.3.3) Phơng pháp nhập sau xuất trớc:Phơng pháp này về bản chất cũng giống nh phơng pháp trên nhng ở phơng pháp này thì lô hàng nào nhập sau thì sẽ xuất trớc với đơn giá của lần nhập tơng ứng.Cả hai phơng pháp trên chỉ có thể áp dụng ở các doanh nghiệp có ít chủng loại mặt hàng việc nhập xuất xảy ra không thờng xuyên.1.1.3.4) Phơng pháp giá thực tế đích danh:Là phơng pháp trực tiếp, đợc sử dụng với các loại hàng có giá trị cao có tính tách biệt nh: vàng, bạc, đá quý Theo phơng pháp này, hàng đợc xác định giá trị đơn chiếc hay từng lô giữ nguyên từ lúc nhập cho đến lúc xuất dùng. Khi xuất hàng nào thì xác định theo giá trị đích danh của hàng đó.1.1.3.5) Phơng pháp giá hạch toán:Giá hạch toán là giá kế hoạch do doanh nghiệp đặt ra hay là giá ổn định của doanh nghiệp ở kỳ trớc đợc quy định thống nhất trong một kỳ hạch toán. Cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán sang giá thực tế theo công thức sau:Giá thực tế của hàng xuất dùng trong kỳ (hoặc tồn cuối kỳ)=Giá hạch toán của hàng xuất dùng trong kỳ (hoặc tồn cuối kỳ)xHệ số giáTrong đó:Hệ số giá=Giá thực tế hàng tồn đầu kỳ nhập trong kỳ------------------------------------------------Trang 9----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông ĐôGhi chú: : Ghi hàng ngày : Đối chiếu : Ghi cuối tháng-----------------------------------------------------------------------------------------------------Giá hạch toán hàng tồn đầu kỳ nhập trong kỳPhơng pháp này thờng đợc áp dụng trong những doanh nghiệp có quy mô lớn, khối lợng hàng hoá tiêu thụ nhiều nên đòi hỏi doanh nghiệp áp dụng phơng pháp này phải xây dựng đợc hệ thống giá hạch toán khoa học, hợp lý.1.1.4) Phơng pháp tính chi phí thu mua hàng hoá :Chi phí thu mua hàng hoá là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà đơn vị bỏ ra có liên quan đến việc thu mua hàng hoá. Do chi phí thu mua hàng hoá liên quan đến toàn bộ hàng hoá trong kỳ nên phải phân bổ cho hàng tiêu thụ hàng còn lại theo tiêu thức phù hợp (Số lợng , trọng lợng, trị giá mua, trị giá bán . . .). Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hoá tuỳ thuộc vào từng hình thức cụ thể ở từng doanh nghiệp nhng phải đ-ợc thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán. Thuộc chi phí thu mua gồm: chi phí vận chuyển, bốc dỡ, tiền thuê kho, thuê bến, thuê bãi, hoa hồng thu mua, hao hụt trong định mức khi mua hàng . . .Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ=Tiêu thức phân bổ của hàng đã tiêu thụxPhí thu mua của hàng còn tồn đầu kỳ phí phát sinh trong kỳTổng tiêu thức phân bổ của hàng tiêu thụ trong kỳ hàng còn lại cuối kỳ1.2)Hạch toán chi tiết hàng hoáViệc quản lý hàng hoá trong doanh nghiệp do nhiều bộ phận thực hiện theo chức năng của họ.Trong đó, thủ kho kế toán là những ngời có liên quan trực tiếp đến việc quản lý nhập, xuất, tồn kho hàng hoá. Vì vậy, họ phải xác định đợc mối quan hệ trong việc theo dõi tình hình trên. Mối quan hệ này đã làm xuất hiện các ph-ơng pháp hạch toán chi tiết hàng hoá sau:1.2.1) Phơng pháp thẻ song song:------------------------------------------------Trang 10----------------------------------------------------Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông ĐôGhi chú: : Ghi hàng ngày : Đối chiếu : Ghi cuối thángGhi chú: : Ghi hàng ngày : Đối chiếu : Ghi cuối tháng[...]... kết quả kinh doanh. Chơng 2: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu.Chơng 3: Đánh giá chung về tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu. Trang 2 Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô Chơng 2Thực trạng hạch toán tiêu. .. trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu.2.3.1) Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoácông ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu. Siêu thị Seiyu đà thiết lập đợc mối quan hệ làm ăn khá tốt với một số công ty sản xuất lớn vẫn tới trực tiếp công ty làm đại lý mua hàng. Ngoài ra, hàng hoá trong siêu thị bày bán là do công ty đÃ... Trờng ĐHDL Đông Đô Chơng 2Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu2.1)Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu.2.1.1) Quá trình hình thành phát triển của công ty. -Tên gọi trong nớc: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu.-Tên giao dịch quốc tế: HA NOI SEIYU COMPANY... nhiệm hữu hạn Nội Seiyu, với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Khu thị tuyết Mai cùng các anh chị phòng kế toán công ty, em đà thực hiên luận văn với đề tài nghiên cứu là: Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tạI công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu. Nội dung bài luận văn đợc chia làm 3 phần chính:Chơng 1: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá xác định. .. coi nh bán hàng nhận về coi nh mua.1.1.3) Phơng pháp tính giá hàng xuất bán:Để xác định đợc kết quả tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ, bên cạnh các yếu tố nh doanh thu thuần, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, kế toán cần phải xác định đợc trị giá vốn của hàng tiêu thụ: Giá vốn hàng bán=Giá mua hàng hoá tiêu thụ +Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ Theo quy định của chế độ kế toán áp dụng... ty. - Kế toán thanh toán: Chịu trách nhiệm kiểm tra thanh toán tiền cho nhà cung cấp căn cứ vào các chứng từ gốc, các hoá đơn nhập hàng, hoá đơn bán hàng. vào sổ sách liên quan. Trang 44 Khoa kế toán Trờng ĐHDL Đông Đô kế toán thanh toán kế toán ngân hàng kiêm thủ quỹ kế toán kho hàng thứ 2 kế toán kho hàng thứ 1 kế toán trưởng kế toán tổng hợp -Ngời bán giao cho ngời mua một lợng hàng. .. 21:(1) : Mua hàng hoá nhập kho (1): Phản ánh doah thu bán lẻ hàng cho khách(2) : Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ 2.4.3) Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu Khoản giảm trừ doanh thucông ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu bao gồm: Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại mất mát.Trờng hợp mất mát hàng hoá xảy ra sẽ đợc kết chuyển ghi giảm doanh thu vào cuối mỗi tháng.Trờng hợp hàng bán bị... sách kế toán. Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp thơng mại là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn bằng tiền hình thành kết quả kinh doanh thơng mại. Quá trình bán hàng hoàn tất khi hàng hoá đà giao cho ngời mua đà thu đợc tiền bán hàng. Việc xác định thời điểm bán hàng là rất quan trọng tạo điều kiện cho kế toán sử dụng đúng đắn các tài khoản kế toán phản... năm, kế toán công ty tiến hàng khoá sổ tài khoản, tiến hành các bút toán điều chỉnh tính ra số d cuối kỳ của các tài khoản lập các báo cáo kế toán theo quy định. Các sổ kế toán báo cáo kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Nội Seiyu đợc lập đều là hình thức tờ rời đợc đóng thành quyển. Báo cáo đợc lập gồm những báo cáo sau:-Bảng cân đối kế toán (mẫu B01-DN)-Báo cáo kết quả kinh doanh. .. vụ tiêu thụ hàng hoácông ty trách nhiệm hữu hạn Nội Sieyu2.4.1) Tài khoản sử dụng:Để hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hoá, kế toán công ty mở các tài khoản sau:Tài khoản 611-Mua hàng Bên Nợ: -Phản ánh giá thực tế hàng hoá tồn kho đầu kỳ tăng thêm trong kỳBên Có: -Phản ánh giá thực tế hàng hoá xuất bán, thiếu hụt tồn kho cuối kỳTài khoản 5111, 111, 112, 3331. . .2.4.2) Hạch toán . chung về tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu. ------------------------------------------------Trang. hạch toán tiêu thụ Hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh1 .1) Nhũng vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. 1.1.1) Vai trò của tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu.doc, Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu.doc, Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu.doc, Các phơng thức tiêu thụ hàng hoá., Phơng pháp tính giá hàng xuất bán:, Phơng pháp thẻ song song: Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển., Chứng từ ghi chép ban đầu: Tài khoản sử dụng:, Quá trình hình thành và phát triển của công ty., Tài khoản sử dụng: Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu, Công tác tổ chức hạch toán kế toán tiêu thụ tại công ty Vài nét về hoạt động kích thích tiêu thụ tại công ty

Từ khóa liên quan