bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2

39 1,336 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2015, 18:48

29 ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2(2014 – 2015) ĐỀ SỐ 1) Bài 1: (1điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống. a) 216; 217; 228; ; ; b) 310; 320; 330; ; ; 2/ (1 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các ó sau từ bé đến lớn: A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93 B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81 Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau: Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị Bảy trăm chín mươi 790 ……………………………………………………. 935 Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1m = dm 519cm = …….m… cm 2m 6 dm = …… dm 14m - 8m = Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 84 + 19 62 - 25 536 + 243 879 - 356 Bài 6. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu 3 1 số ô vuông. Bài 7) Tìm x:(1 điểm) a) x : 4 = 8 b) 4 × x = 12 + 8 1 A B C D Bài 8: (1 điĩm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ: a/ Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. B ài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ? Bài giải Đề 2: Thời gian: 40 phút (không kể chép đề) Bài 1 : Nối số thích hợp với ô trống: ( 1 điểm ) a) < 70 b) > 40 2 2cm 3cm 4cm 6cm D A B C 9 0 5 0 8 0 7 0 4 0 5 0 3 0 Bài 2 : Đặt tính rồi tính ( 2điểm ) 52 + 27 ……… ……… ……… ……… 54 – 19 ……… ……… ……… ……… 33 + 59 ……… ……… ……… ……… 71 – 29 ……… ……… ……… ……… Bài 3 : Tìm X ( 2 điểm ) a) X – 29 = 32 ……………… ……………… b)X + 55 = 95 ………………. ………………… Bài 4: ( 2 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống : a) 5 dm = ……. cm 40 cm = ……. dm b) 1m = ……… cm 60 cm = …… dm Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? Bài 6 ( 1 điểm). - Trong hình bên: Có …. hình tam giác Có … hình tứ giác Đề 3 Bài 1:Tính nhẩm(2đ) 2 x 6 = … 3 x 6 =… 27 : 3 =… 20 : 4 =… 15 : 3 = … 24 : 4 =… 4 x 7 =… 5 x 5 =… Bài 2:Đặt tính rồi tính(2đ) 356+212 857-443 96-48 59+27 ………. …….… …… ……. ………. ………. …… ……… ………. ………. …… …… Bài 3:Tính(2đ) 5 x 4 +15= 30 : 5 : 3 = 3 6 0 7 giờ + 8 giờ= 24km : 4= Bài 4: Tìm x (1đ) X x 5 =35 x + 15 = 74 … .…………………… ………………. ………… … ………………… ………………………… ………………… … ………………………… Bài 5: Có 24 bút chì màu ,chia đều cho 3 nhóm .Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu? (2điểm) Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Bài 6: Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ ? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 7: Điền số ? 1dm = ….…cm 1m = ……. dm 1km = ……. m 1m = ……. mm 1cm = …….mm 10cm = ….dm 10dm = ….m 1000m = ….km 1000mm = … m 10mm = ….cm Bài 8: Điền dấu (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng: Bài 9: Hình bên có bao nhiêu hình: a) ……… tứ giác. b) ……… tam giác ĐỀ SỐ 2) ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 2010-2011 MÔN: TOÁN LỚP 2 A. PHẦN CƠ BẢN Bài 1/ Nối mỗi số với cách đọc số đó: Bốn trăm linh năm 4 4 5 2 = 10 3 5 15 = 30 322 405 Bài 2/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: Chu vi của hình tam giác trên là: A. 7 cm B. 24 cm C. 9 cm D. 12 cm Bài 3/ 401 399 701 688 359 505 456 456 Bài 4/ Đặt tính rồi tính: 47 + 25 91 - 25 972 - 430 532 + 245 Bài 5/ Một lớp học có 32 học sinh, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ? Bài giải: Bài 6/ Tìm x. 100 + x = Câu 7/ Đọc các số sau : a/ 105:……………………………………… b/ 234: ……………………………………… c/ 396:……………………………………… c/ 424: ……………………………………… Câu 8/ Viết các số : 439 ; 972 ; 394 ; 521 Năm trăm hai mươi mốt Ba trăm hai mươi hai Bốn trăm năm mươi 5 450 521 > < = 124 a,/ Theo th t t ln n bộ b/ Theo th t t bộ n ln . Cõu 9/Tớnh nhm 400 + 300 = 800 200 = 4 x 5 = 35 : 5 = Cõu 10/ t tớnh ri tớnh 64 + 27 94 75 318 + 141 784 403 . . . . Cõu 11/ Tỡm x : X : 4 = 3 25 : x = 5 Cõu 12/ Tớnh 24 + 16 26 =. 3 x 6 : 2 = =. = . Cõu 13/ Khoanh vo ch t trc cõu tr li ỳng : A. 2 hỡnh tam giỏc v 2 hỡnh t giỏc B. 2 hỡnh tam giỏc v 3 hỡnh t giỏc C. 2 hỡnh tam giỏc v 4 hỡnh t giỏc Cõu 14/ Bi toỏn Cú 25 qu cam vo cỏc a, mi a cú 5 qu cam. Hi cú bao nhiờu a cam ? Bi gii B. PHN NNG CAO Câu 1/ a. Tính nhanh: 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 b. Điền chữ số thích hợp vào dấu ? + 123 = 456 Câu 2/ a) Với bốn chữ số 0, 5, 8, 1. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ? . b) Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 27 thì bằng hiệu của số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất có hai chữ số giống nhau. . . . 6 Câu 3/ a) Tìm a, b, c, d = ? b/ Tỡm cỏc giỏ tr ca x biết: 38 < x + 31 < 44 . Câu 4/ Tổng kết năm học, lớp 2A, 2B, 2C có tất cả 19 học sinh giỏi. Biết lớp 2B có 7 học sinh giỏi và lớp 2C có 5 học sinh giỏi. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh giỏi ? Bi gii Câu 5/ Cho tam giác ABC có độ dài cạnh AB bằng 12 cm. Tổng độ dài 2 cạnh BC và CA hơn độ dài cạnh AB là 7 cm. a) Tìm tổng độ dài hai cạnh BC và CA. b) Tính chu vi hình tam giác ABC. B i gi i S 3) Cõu 1 : t tớnh ri tớnh (3) 36 + 38 = 53 + 47 = 100 65 = 100 8 = . . . . Cõu 2 : S ? (1,5) a) 3 ; 5 ; 7 ; ; b) 10 ; 12 ; 14 ; . ; c) 18 ; 19 ; 20 ; .; Cõu 3: Tỡm X (1) 7 9 11 14 18 a b c 44 d a) 35 - X = 25 b) 3 x X = 27 ……………… ……………… ……………… ……………… Câu 5 : Anh cân nặng 50kg, em nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ? Giải ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. Câu 6 : Mỗi nhóm có 4 học sinh có 9 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh? Giải ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ĐỀ SỐ 4) Đề kiểm tra định kì lần IV - năm học 2014-2015 Môn : Toán Lớp 2 Trường Tiểu học : Tên:…………………………. Lớp:……… Bài1 : Tính 453+246 = ………. 146+725 =…… 752-569 =……… 972-146=………… Bài 2 : Đặt tính rồi tính 575-128 492-215 143+279 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 3 : Tìm X a, X-428 = 176 X+215=772 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Bài 4: Một cửa hàng bán đường trong ngày hôm nay bán được 453 kg đường Buổi sáng bán được 236 kg đường . Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường ? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 5 : Tìm các số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 13 , tích là 36 8 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 6 : Trường tiểu học Hòa Bình có 214 học sinh lớp 3 và 4 . Biết số học sinh lớp 3 là 119 bạn . Hỏi trường tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp 4 ? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Đề 6 Bài 1. Đọc viết các số thích hợp ở bảng sau: Đọc số Viết số Bảy trăm hai mươi ba ………………………………… Tám trăm mười lăm ………………………………… …………………………………. 415 …………………………………. 500 Bài 2. 457 500 248 265 ? 401 397 701 663 359 556 456 456 Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: a) 3 x 6 = b) 24 : 4 = c) 5 x 7 = d) 35 : 5 = Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 1dm = 10cm ; b) 1m = 10cm ; c) 1dm = 100cm ; d) 1m = 100cm ; Bài 5. Đặt tính rồi tính: 532 + 225 354 + 35 972 – 430 586 – 42 ……………………. ………………. ……………… ………………… ……………………. ………………. ………………. ………………… ……………………. ………………. ……………… ………………… Bài 6. Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp vào được mấy đĩa? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 9 > < = Bài 7. Cho hình tứ giác như hình vẽ A 3cm B a) Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. 2cm 4cm b) Kẻ thêm 1 đoạn thẳng để được 1 hình tứ giác D và 1 hình tam giác. 6cm C …………………………………………………………………………………………… Đề 7: Họ và Tên: ………………………………… Lớp 2 … PHẦN I : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng . (3 điểm ) 1. Chọn kết quả đúng điền vào chỗ chấm dưới đây ? 1 m = cm a. 1 b. 10 c. 100 2. Trong hình bên có số hình chữ nhật là : a. 1 b. 2 c. 3 3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm trong phép tính sau : 400 + 60 + 9 459 a. > b. < c. = 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 431, , 433, , , , , 438 5. Điền số có hai chữ số vào ô trống để được phép tính thích hợp : + = 121 6. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? a. 10 giờ 10 phút b. 1 giờ 50 phút PHẦN II : Tự luận. 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 452 + 245 465 + 34 685 – 234 798 - 75 … … … 10 [...]... 15 ĐỀ SỐ 7) 1 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A) Các số 5 62; 625 ; 6 52 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) Trong các số 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; số lớn hơn 27 9 là: a 26 5 b 25 7 c 29 7 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S: a 38m + 27 m = 55m b.1m = 10dm c 16cm : 4 = 3cm d.1000m = 1km 3 Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a 21 1; 21 2; 21 3; …… ; …… ; 21 6; …… ; 21 8;... Phúc ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 2 Năm học: 20 14 – 20 15 (Thời gian: 40 phút không kể chép đề) ĐỀ BÀI: Bài 1: Tính nhẩm 2 x 6 = …… 18 : 2 = …… 4 x 6 = …… 25 10 : 5 = …… 3 x 6 = …… 24 : 4 = …… 5 x 7 = …… Bài 2: Đặt tính rồi tính 654 + 344 3 42 – 21 2 ………… ………… Bài 3: So sánh < 3 02 310 > 658 648 599 597 + 2 20 : 4 = …… 729 + 113 ………… 474 – 463 ……… 321 29 8 30 - 3 40 - 3 1000 998 + 2 = Bài... ĐỀ SỐ 21 ) Họ và tên:…………………………… Lớp: 2 .Trường T H BÀI 1: Tính (3điểm) 925 995 – – 420 85 + 48 15 – ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC: 20 14- 20 15 MÔN: TOÁN 63 17 + 503 354 + 7 32 55 BÀI 2: Tìm y ( 3 điểm) y + 300 = 800 y – 500 = 20 0 600 – y = 300 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… BÀI 3: Số? ( 1 điểm) +3 -2 +5 -3 20 1 13 23 BÀI 3: (2 điểm) Khối lớp hai có 1 02 học sinh Khối lớp ba có 127 ... thẳng để được 8 hình tam giác ĐỀ SỐ 22 ) 35 Họ và tên : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II Năm học: 20 14 -20 15 Lớp: .Trường MÔN: TOÁN LỚP 2 Bài 1: Tính nhẩm (2 ) 5 x 9 = 28 : 4 = 3 x 7 = 400 + 500 = 3 x 8 = 35 : 5 = 32 : 4 = 800 - 20 0 = Bài 2: (2 ) a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2m = dm ; 1m = .cm ; 1km = m ; 8cm = mm b) Xếp các số sau : 348 , 843 , 328 , 23 8, 838 theo thứ tự từ bé... b/ 25 4 ; 24 4 ; 23 4 ; 4 Tìm x: 2 x x = 19 – 7 5 Năm nay bố 36 tuổi, ông nhiều hơn bố 27 tuổi Hỏi ông năm này bao nhiêu tuổi? ĐỀ SỐ 17) Họ và tên:: Lớp 2 Trường Tiểu học Bài kiểm tra định kì cuối kì II Môn toán - lớp 2 Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề) ... ĐỀ SỐ 19) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II 32 Họ tên: Lớp: Trường: Năm học :20 14 -20 15 MÔN :TOÁN Thời gian :40phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1:Tính nhẩm (2 ) 2x6=… 15 : 3 = … 3 x 6 =… 24 : 4 =… Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 ) 356 +21 2 857-443 ……… …….… ……… ……… ……… ……… Bài 3:Tính (2 ) 5 x 4 +15= 7 giờ + 8 giờ= ... b) Lớp 2A có 27 học sinh chia đều thành 3 tổ Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh Bài giải: 23 ĐỀ SỐ 13) Họ và tên:……………… … Trường: ……………………… Lớp: 2 Đề kiểm tra chất lượng CUỐI NĂM Năm học 20 14 – 20 15 (Môn Toán – Lớp 2) Thời gian làm bài: 40 phút I - Phần... 121 ĐỀ SỐ 6) 13 PHÒNG GD&ĐT :…………………… Trường TH: Họ và tên HS: Lớp: SBD Phòng thi:………… Ngày KT:… /…. /20 15 KIỂM TRA CUỐI HK II Môn: TOÁN – Lớp 2 Năm học 20 14 -20 15 Chữ ký Giám thị PHẦN I Trắc nghiệm (3điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Bài 1 a) Chín trăm hai mươi mốt viết là: A 921 B 9 12 b) Số liền trước số 3 42 là: A 343 B 341 Bài 2 Giá trị của chữ số 8 trong 28 7... ……………………………………………………………………………… b, Điền số thích hợp vào chỗ chấm 23 5 ;23 7;…….;…… ;24 3 426 ;436;…….;…… ;…… Bài 2 : Điền dấu >, . 29 ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2 (20 14 – 20 15) ĐỀ SỐ 1) Bài 1: (1điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống. a) 21 6; 21 7; 22 8; ; ; b) 310; 320 ; 330; ; ; 2/ (1 điểm) Các số : 28 , 81, 37, 72, 39,. ĐỀ SỐ 2) ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 20 10 -20 11 MÔN: TOÁN LỚP 2 A. PHẦN CƠ BẢN Bài 1/ Nối mỗi số với cách đọc số đó: Bốn trăm linh năm 4 4 5 2 = 10 3 5 15 = 30 322 405 Bài 2/ . hợp vào chỗ chấm 23 5 ;23 7;…….;…… ;24 3. 426 ;436;…….;…… ;…… Bài 2 : Điền dấu >,<,= 428 …….4 82 596………6 12 129 ……. 129 21 5 +25 …… .24 0 Bài 3 : Đặt tính rồi tính 23 8 + 527 963-377 125 + 356 ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. 11 ………………………………………………………………. Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2, bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2, bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2