CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC.doc

81 386 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:09

CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC Luận văn tốt nghiệp 1 Vitranschart JSC LỜI MỞ ĐẦUToàn cầu hoá ngày càng diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng mở cửa thị trường, tham gia vào nhiều tổ chức thương mại của thế giới, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, chuyển đổi từ nền kinh tế lạc hậu sang nền kinh tế thị trường sôi động với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thành phần kinh tế. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá được triển khai thực hiện mạnh mẽ, kinh tế biển ngày càng được chú trọng và ngày càng có nhiều dự án đầu tàu ra đời.VITRANSCHART JSC là công ty cổ phần với 60% vốn thuộc Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam. Kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, cho thuê tàu, sửa chữa và bảo dưỡng tàu, đào tạo môi giới xuất khẩu thuyền viên . Nhận thấy được thị trường vận tải biển đầy tiềm năng nên công ty đã quyết định mua thêm tàu để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu. Có những dự án đầu tàu ra đời đã đem lại hiệu quả một cách đáng kể nhưng bên cạnh đó cũng có một số dự án hoạt động không hiệu quả gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty nói riêng và đến nền kinh tế nói chung.Xuất phát từ những vấn đề mang tính cấp thiết trên nên em mạnh dạng chọn đề tài: “ CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC” làm luận văn. Đề tài này phù hợp với chuyên ngành quản trị kinh doanh và tình hình thực tế tại công ty, giúp em củng cố và nâng cao kiến thức đã được học ở trường.Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đầu hiệu quả đầu của doanh nghiệp làm cơ sở nghiên cứu hiệu quả đầu phát triển tàu của doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển.Trên cơ sở làm rõ những nét đặc thù trong hoạt động đầu của Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ( VITRANSCHART JSC ), phân tích đánh giá đúng thực trạng hiệu quả đầu của công ty mà chủ yếu tập trung vào hoạt động của đội tàu và đặc biệt là hoạt động của tàu VTC STAR trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2009. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu phát triển tàu và dự báo nhu cầu tương lai tàu VTC Star giai đoạn 2010- 2014.SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 2 Vitranschart JSCĐối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:Đối tượng nghiên cứu của đề tàihiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR của Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ( VITRANSCHART JSC ).Phạm vi nghiên cứu: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu của tàu VTC Star bao gồm các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính hoặc các chỉ tiêu định tính và định lượng. Vì những giới hạn về thời gian, quy mô nghiên cứu và các điều kiện khác, luận văn chủ yếu nghiên cứu và đánh giá hiệu quả đầu theo các chỉ tiêu tài chính định lượng.Khảo sát thực tế hiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ( VITRANSCHART JSC ) từ năm 1995- 2009. Các phân tích và đánh giá của luận văn này được đưa ra dựa trên cơ sở tổng hợp các tài liệu, các kết quả nghiên cứu của Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ( VITRANSCHART JSC ).Phương pháp nghiên cứu: Quán triệt phương pháp duy vật biện chứng với quan điểm lịch sử cụ thể, sử dụng các phương pháp phân tích hiệu quả, phân tích tài chính, thống kê, phân tích so sánh, phương pháp suy luận trong nghiên cứu. Vừa dựa trên lý thuyết cơ bản vừa dựa trên hoàn cảnh cụ thể của quá trình hoạt động kinh doanh và đầu tại công ty.Về mặt kết cấu: Ngoài phần mở đầu, lời cam đoan, lời cảm ơn, mục lục, kết luận, danh mục các biểu đồ, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về đầu hiệu quả đầu tư.Chương 2: Thực trạng hiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR tại VITRANSCHART JSC.Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR.SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 3 Vitranschart JSCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ1.1 Các vấn đề cơ bản về đầu tư. 1.1.1 Khái niệm đầu tư.Khái niệm 1: Theo ngân hàng thế giới- Đầu là sự bỏ vốn trong một thời gian dài vào một lĩnh vực nhất định ( như thăm dò, khai thác, sản xuất- kinh doanh, dịch vụ…nào đó) và đưa vốn vào hoạt động của doanh nghiệp tương lai trong nhiều chu kỳ kế tiếp nhằm thu hồi vốn và có lợi nhuận cho nhà đầu và lợi ích kinh tế xã hội cho đất nước được đầu tư.Khái niệm 2: Theo luật đầu tư- Đầu là việc nhà đầu bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.1.1.2 Tác dụng của đầu đối với doanh nghiệp . - Trong nền kinh tế thị trường, đầu phát triển đóng vai trò quan trọng góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh. - Khai thác tối đa hiệu quả các nguồn lực. - Đưa lượng vốn nhàn rỗi của dân cư tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dưới hình thức cổ đông hoặc khách hàng.1.1.3 Mục đích của đầu Mục đích chủ yếu của đầu là sinh lợi. Khả năng sinh lợi là điều kiện tiên tiến để đầu tư. Doanh nghiệp sẽ không đầu nếu không thấy triển vọng sinh lợi. Để tránh những cuộc đầu không sinh lợi, để đảm bảo sinh lợi tối đa một khi đã bỏ vốn, đầu phát triển phải được tiến hành một cách có hệ thống, có phương pháp và theo một quy trình nhất định.1.1.4 Phân loại đầu tư.Trong đầu có ba loại đầu chính: đầu tài chính, đầu thương mại và đầu phát triển.1.1.5 Đầu phát triển, vai trò và đặc điểm của nó đối với doanh nghiệp.a/ Khái niệm đầu phát triển.Đầu phát triển là hình thức đầu trong đó người ta tạo dựng nên những năng lực mới ( về lượng hay về chất ) cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ để làm phương tiện sinh lợi. Đầu phát triển cũng có nhiều hình thức: thiết lập cơ sở SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 4 Vitranschart JSCmới, mở rộng cơ sở sẵn có, đổi mới cơ sở công nghệ ở cơ sở đang khai thác. Đầu phát triển có vị trí đặc biệt quan trọng. Nó là biểu hiện cụ thể của tái sản xuất mở rộng, là biện pháp chủ yếu để cung cấp việc làm cho người lao động, là tiền đề để thực hiện đầu tài chính và đầu dịch chuyển.b/ Vai trò của đầu phát triển đối với sự phát triển của doanh nghiệp.Đầu là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tạiphát triển của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp.- Để tạo dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu cho sự ra đời của bất kỳ cơ sở nào đều cần phải xây dựng nhà cửa, cấu trúc hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị, lắp đặt nó trên nền bệ và thực hiện các chi phí khác gắn với sự hoạt động trong một chu kỳ sản xuất của các cơ sở vật chất kỹ thuật vừa tạo ra.- Để duy trì thì phải thường xuyên cải tiến dịch vụ, thay đổi máy móc thiết bị. Tất cả các hoạt động đó đều phải có tiền đề để thực hiện. Do vậy đầu quyết định sự ra đời và phát triển của mỗi doanh nghiệp.c/ Đặc điểm của đầu phát triển của doanh nghiệp.- Hoạt động đầu phát triển đòi hỏi phải có một lượng vốn lớn để thực hiện đầu tư.- Thời gian để tiến hành một công cuộc đầu cho đến khi các thành quả của nó phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều năm tháng với nhiều biến động xảy ra.- Thời gian thu hồi vốn đòi hỏi nhiều năm tháng do đó không tránh khỏi sự tác động của các yếu tố không ổn định về tự nhiên, chính trị, xã hội, kinh tế…- Các thành quả của hoạt động đầu phát triển có giá trị sử dụng lâu dài nhiều năm.1.2 Hiệu quả của hoạt động đầu tư.1.2.1 Khái niệm và phân loại.1.2.1.1 Khái niệm.Hiệu quả đầu là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa các kết quả kinh tế- xã hội đạt được của hoạt động đầu với các chi phí phải bỏ ra để có các kết quả đó trong một thời kỳ nhất định.SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 5 Vitranschart JSC1.2.1.2 Phân loại.- Theo lĩnh vực hoạt động của xã hội: hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả quốc phòng.- Theo phạm vi tác dụng của hiệu quả: hiệu quả đầu của từng dự án, từng doanh nghiệp, từng ngành, từng địa phương và toàn bộ nền kinh tế quốc dân.- Theo mức độ phát sinh trực tiếp hay gián tiếp: hiệu quả trực tiếp và hiệu quả gián tiếp.- Theo cách tính toán: hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương đối.- Theo phạm vi lợi ích: hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế- xã hội.Hiệu quả tài chính là hiệu quả kinh tế được xem xét trên phạm vi một doanh nghiệp. Hiệu quả kinh tế- xã hội là hiệu quả tổng hợp được xem xét trên toàn bộ nền kinh tế.1.2.2 Hiệu quả tài chính của đầu tư.1.2.1.1 Bản chất . Hiệu quả kinh tế của một hoạt động đầu phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu đã định. Khi phân tích người ta sử dụng kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đánh giá. Thực chất là sự so sánh giữa những gì đạt được và những gì đã bỏ ra.Việc phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu là việc nghiên cứu đánh giá khả năng sinh lời của dự án trên quan điểm lợi ích của chủ đầu tư. Đó là việc tổng hợp, các thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, nguồn vốn bỏ ra và đặc biệt là lợi nhuận thu được.1.2.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả tài chính của đầu tư.Việc phân tích tài chính được thực hiện trước khi tiến hành hoạt động đầu nhằm xác định khả năng tạo ra lợi nhuận tài chính trên đầu tư. Từ đó đưa ra quyết định đầu và là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức cho vay vốn ra quyết định cho vay vốn để đầu tư, tài trợ hay cho vay vốn để đầu và là cơ sở để tiến hành phân tích kinh tế- xã hội.SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 6 Vitranschart JSC1.2.1.3 Các vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu hiệu quả tài chính của đầu . Một dự án nào cũng phản ánh 2 khía cạnh cơ bản: phí tổn để thực hiện dự án và lợi ích do dự án mang lại. Lợi ích và phí tổn đó được biểu thị qua đồng tiền với những giá trị khác nhau ở những thời điểm khác nhau do tác động của lãi suất. Do đó, cần thiết phải xét tới giá trị của đồng tiền theo thời gian như các chỉ số lãi của đồng tiền; giá trị hiện tại, giá trị tương lai của đồng tiền và tỷ suất chiết khấu tài chính của dự án đầu tư.1.2.1.4 Hiệu quả kinh tế xã hội.a/ Bản chất.Lợi ích kinh tế xã hội của dự án là chênh lệch giữa những cái mà nền kinh tế và xã hội thu được so với những cái mà nền kinh tế và xã hội đã bỏ ra để thực hiện dự án đầu tư.Lợi ích mà xã hội thu được là sự đáp ứng của đầu đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của xã hội, của nền kinh tế. Những sự đáp ứng này có thể được xem xét mang tính chất định tính hay định lượng. Chi phí mà xã hội phải gánh chịu bao gồm toàn bộ các tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất, sức lao động mà xã hội dành cho đầu thay vì sử dụng vào mục đích khác trong tương lai không xa.Phân tích hiệu quả kinh tế- xã hội được xem xét trên tầm vĩ mô và xuất phát từ quyền lợi của toàn bộ xã hội nhằm tối đa hoá phúc lợi xã hội.Tuy nhiên khi đứng trên gốc độ nhà đầu thì việc phân tích kinh tế- xã hội chỉ đơn thuần nhằm mục đích làm cho dự án được chấp nhận và được thực hiện thuận lợi.b/ Ý nghĩa của việc đánh giá hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án đầu tư.Mục đích của nhà đầu chính là lợi nhuận. Lợi nhuận càng cao thì càng hấp dẫn nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi xem xét trên gốc độ toàn xã hội thì không phải hoạt động đầu nào đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu đều mang lại lợi ích về mặt kinh tế- xã hội. Do đó, phải xem xét tới lợi ích kinh tế- xã hội của dự án.Đối với nhà đầu tư, phân tích kinh tế- xã hội là căn cứ chủ yếu để thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận dự án, thuyết phục các ngân hàng, các tổ chức SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 7 Vitranschart JSCquốc tế cho vay vốn hoặc tài trợ vốn để thực hiện dự án. Đối với nhà nước, đây là căn cứ chủ yếu để ra quyết định cấp giấy phép đầu tư. Đối với các ngân hàng hay các cơ quan viện trợ, đây là căn cứ để quyết định cho vay, có tài trợ cho dự án hay không. Nếu không chứng minh được hiệu quả kinh tế xã hội thì họ sẽ không tài trợ.1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của đầu tư.1.2.2.1 Chỉ tiêu hiệu quả tài chính.a/ Chỉ tiêu lợi nhuận thuần (NPV)NPV là tổng giá trị hiện tại của toàn bộ dòng tiền phát sinh trong thời gian tuổi thọ của dự án khi chiết khấu bằng chi phí sử dụng vốn.NPV= CF0 +11)1( rCF+ + 22)1( rCF+ + …+ iirCF)1( + = ∑=+niiirCF0)1(• Ý nghĩa của NPV.NPV > 0: Cho thấy quy mô thu nhập ở hiện tại có được sau khi đã bù đắp chi phí sử dụng vốn và chi phí đầu ban đầu.NPV = 0: Thu nhập có được vừa đủ bù đắp chi phí đầu ban đầu kể cả chi phí sử dụng vốn.NPV < 0: Thu nhập có được sau khi bù đắp chi phí sử dụng vốn không đủ bù đắp chi phí đầu ban đầu.• Nguyên tắc chấp nhận dự án theo NPV.+ Các dự án độc lập: Chỉ được chấp nhận khi NPV > = 0+ Lựa chọn một số dự án loại trừ: chúng ta sẽ chọn trong số các dự án có NPV >=0 và tổng NPV lớn nhất.+ Lựa chọn một trong số các dự án loại trừ lẫn nhau: chúng ta phải chọn dự án có NPV >=0 và lớn nhất.• Ưu điểm, hạn chế của phương pháp NPV.* Ưu điểm:Cho biết quy mô số tiền lãi có thể thu được từ dự án. NPV là một tiêu chuẩn hiệu quả tuyệt đối tính đầy đủ đến giá trị theo thời gian của dòng tiền, tính đầy đủ mọi khoản thu và chi trong cả thời kỳ hoạt động và phân tích dự án. SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 8 Vitranschart JSC* Hạn chế:- Chỉ tiêu NPV chỉ phụ thuộc vào tỉ suất chiết khấu được chọn, tỉ suất này càng nhỏ thì NPV càng lớn và ngược lại. Việc xác định tỉ suất chiết khấu chính xác là khó khăn, nhất là khi thị trường vốn có nhiều biến động. Để tránh hạn chế này người ta áp dụng phương pháp thu hồi nội tại IRR.- Đòi hỏi dòng tiền mặt của dự án đầu phải được dự báo độc lập cho đến hết năm cuối cùng của dự án và các thời điểm phát sinh chúng.- NPV là chỉ tiêu tuyệt đối. Nếu dùng phương pháp NPV mới chỉ dùng lại ở mức xác định lỗ lãi thực của dự án mà nó chưa cho biết tỉ lệ lãi đó trên vốn đầu như thế nào. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi so sánh phương án có vốn đầu khác nhau.b/ Chỉ tiêu thời hạn hoàn vốn có chiết khấu ( Thv ).• Thời hạn hoàn vốn đầu có tính đến chiết khấu ( r ) là thời gian cần thiết để tổng hiện giá thu hồi vừa bằng tổng hiện giá vốn đầu tư. Tức là để có thời gian hoàn vốn, cần phải tìm đến một đẳng thức của hiện giá thu hồi và hiện giá của vốn đầu đã bỏ ra. Ta có: ∑nPVthunhap0 = ∑nPVvondautu0Hay ∑+niirB0)1( = ∑+niirC0)1(Với Ti- Thu hồi năm i ( Lãi ròng + khấu hao ).Ci- Vốn đầu năm in là thời gian Thv cần tìm.• Ưu điểm, hạn chế: * Ưu điểm: đơn giản, dễ hiểu.* Hạn chế.- Phương pháp thu hồi vốn thường bị chỉ trích chủ yếu bởi sự tập trung của nó vào giai đoạn ban đầu của thời gian hoạt động mà không tính đến hiệu quả của hoạt động sau thời gian thu hồi vốn nhằm mục đích quyết định đầu tư. Luận cứ quan trọng này sẽ được chứng minh nếu như một quyết định đầu hoàn toàn dựa trên phương pháp thu hồi vốn. Nhưng nếu áp dụng để đánh giá rủi ro và khả năng thanh toán thì SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 9 Vitranschart JSCviệc kết hợp thời gian thu hồi vốn với các thước đo sinh lợi khác thì phương pháp thu hồi vốn là một công cụ rất thực tế và hữu ích.- Không xem xét đến giá trị theo thời gian của đồng tiền vì vậy sẽ dẫn đến những sai lầm khi sử dụng những phương pháp này để so sánh những khoản tiền tệ khác nhau xuất hiện tại những thời điểm khác nhau.• Ý nghĩa: Một dự án có thời gian hoàn vốn dài thường đi liền với rủi ro cao. Do đó, nhà đầu muốn thu hồi nhanh vốn đã bỏ ra, những dự án có thời gian thu hồi vốn ngắn thường được ưu tiên lựa chọn.• Đánh giá chỉ tiêu T hv trong đầu dự án- Các dự án trong lĩnh vực công nghiệp :+ Các dự án ngành công nghiệp nhẹ: Thv< = 5-7 năm.+ Các dự án ngành công nghiệp nặng, Các dự án cây công nghiệp, trồng rừng… Thv< = 10 năm.- Các dự án công trình hạ tầng: Thv< = 7-10-15 năm.c/ Chỉ tiêu suất thu hồi IRR ( Internal Rate of Return ).• Khái niệm.IRR là một chỉ tiêu quan trọng được dùng trong phân tích kinh tế- tài chính nói chung. Tỷ suất hoàn vốn nội tại là tỷ lệ chiết khấu tại đó giá trị hiện tại của dòng tiền vào tương đương với giá trị hiện tại của dòng tiền ra. Nói một cách khác, nó là tỷ lệ chiết khấu sao cho giá trị hiện tại của thu nhập từ dự án tương đương với giá trị hiện tại của đầu và NPV bằng 0. Tỷ suất IRR biểu diễn tính sinh lợi dự án của dự án.• Ý nghĩa của chỉ tiêu IRR.Nếu IRR = chi phí sử dụng vốn: suất sinh lời do dự án tạo ra vừa đủ bù đắp chi phí sử dụng vốn.Nếu IRR < chi phí sử dụng vốn: suất sinh lời do dự án tạo ra không đủ bù đắp chi phí sử dụng vốn.Nếu IRR > chi phí sử dụng vốn: Ngoài việc bù đắp chi phí sử dụng vốn, dự án còn tạo ra một tỷ suất sinh lời tăng thêm trên vốn đầu cho các bên tham gia.SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc MinhLuận văn tốt nghiệp 10 Vitranschart JSCNếu như các giá trị NPV1 dương, NPV2 âm gần bằng 0, một giá trị xấp xỉ IRR có thể tính được bởi công thức tuỵến tính nội suy sau: IRR= r1+/)2/1(1*)12(NPVNPVNPVrr+−• Ưu điểm, hạn chế.* Ưu điểm:- Chỉ tiêu IRR chỉ rõ mức độ lãi suất mà dự án có thể đạt được. Qua đó, cho phép xác định được mức lãi suất tính toán tối đa mà dự án có thể chịu đựng được.* Hạn chế.-Việc áp dụng có thể không chắc chắn nếu tồn tại những khoản cân bằng thu chi thực âm đáng kể trong giai đoạn vận hành của dự án tức là đầu thay thế lớn. Trong trường hợp ấy có thể xảy ra giá trị hiện tại thực của dự án đổi dấu nhiều lần khi chiết khấu theo những tỷ suất chiết khấu khác nhau. Khi đó tồn tại nhiều IRR và khó xác định chính xác IRR nào làm chỉ tiêu đánh giá.- Việc tính toán tỷ suất IRR là một công việc phức tạp.- Việc áp dụng IRR có thể dẫn đến các quyết định không chính xác khi lựa chọn các dự án loại trừ lẫn nhau. Những dự án có IRR cao nhưng quy mô nhỏ có thể có NPV nhỏ hơn một dự án khác tuy có IRR thấp nhưng NPV lại cao hơn. Trong trường hợp này cần sử dụng phương pháp NPV.d/ Tỷ số lợi ích / chi phí ( Benefit / Cost ratio- BCR) BCR chỉ tiêu đo lường hiệu quả của dự án, bằng tỷ lệ giữa lợi ích thu về với chi phí bỏ ra ( hiện giá dòng ngân lưu vào trên hiện giá dòng ngân lưu ra).BCR = ∑∑++niiniirCrB00)1()1( = ∑∑nnPCPV00Trong đó:Bi lợi ích, tạm tính tổng hiện giá ngân lưu vào năm i.Ci chi phí, tổng vốn đầu năm i.r là tỷ suất chiết khấu của dự án.i là thứ tự năm i trong thời gian thực hiện dự án.• Điều kiện khả thi của dự án là hệ số BCR >1. Cụ thể:SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S Hà Ngọc Minh[...]... ty.Về mặt kết cấu: Ngoài phần mở đầu, lời cam đoan, lời cảm ơn, mục lục, kết luận, danh mục các biểu đồ, danh mục các tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về đầu hiệu quả đầu tư. Chương 2: Thực trạng hiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR tại VITRANSCHART JSC.Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR. SVTH: Ngô Cẩm GVHD: Th.S... cuộc đầu không sinh lợi, để đảm bảo sinh lợi tối đa một khi đã bỏ vốn, đầu phát triển phải được tiến hành một cách có hệ thống, có phương pháp và theo một quy trình nhất định.1.1.4 Phân loại đầu tư. Trong đầu có ba loại đầu chính: đầu tài chính, đầu thương mại và đầu phát triển. 1.1.5 Đầu phát triển, vai trị và đặc điểm của nó đối với doanh nghiệp.a/ Khái niệm đầu phát triển. Đầu. .. khẩu. Có những dự án đầu tàu ra đời đã đem lại hiệu quả một cách đáng kể nhưng bên cạnh đó cũng có một số dự án hoạt động khơng hiệu quả gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơng ty nói riêng và đến nền kinh tế nói chung.Xuất phát từ những vấn đề mang tính cấp thiết trên nên em mạnh dạng chọn đề tài: “ CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC” làm luận...Luận văn tốt nghiệp 2 Vitranschart JSCĐối ng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:Đối ng nghiên cứu của đề tàihiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR của Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ( VITRANSCHART JSC ).Phạm vi nghiên cứu: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả đầu của tàu VTC Star bao gồm các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính hoặc các chỉ tiêu định tính và định... Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ( VITRANSCHART JSC ), phân tích đánh giá đúng thực trạng hiệu quả đầu của công ty mà chủ yếu tập trung vào hoạt động của đội tàu và đặc biệt là hoạt động của tàu VTC STAR trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2009. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu phát triển tàu và dự báo nhu cầu ng lai tàu VTC Star giai đoạn 2010- 2014.SVTH:... nghiên cứu và các điều kiện khác, luận văn chủ yếu nghiên cứu và đánh giá hiệu quả đầu theo các chỉ tiêu tài chính định lượng.Khảo sát thực tế hiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam ( VITRANSCHART JSC ) từ năm 1995- 2009. Các phân tích và đánh giá của luận văn này được đưa ra dựa trên cơ sở tổng hợp các tài liệu, các kết quả nghiên cứu... nhà đầu và lợi ích kinh tế xã hội cho đất nước được đầu tư. Khái niệm 2: Theo luật đầu tư- Đầu là việc nhà đầu bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vơ hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.1.1.2 Tác dụng của đầu đối với doanh nghiệp . - Trong nền kinh tế thị trường, đầu phát triển. .. ngừng góp phần tăng trưởng và phát triển cơng ty.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả đầu phát triển tàu VTC STAR tại VITRANSCHART JSC.2.3.1 Cung cầu thị trường về dịch vụ vận tải biển.Với phương châm “Việt Nam làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”, hoạt động kinh tế ngoại thương ngày càng được chú trọng, xuất nhập khẩu và giao thương với các nước ngày càng mở rộng, cung... động thì tàu VTC Star đã hoàn thành vượt mức về chỉ số sinh lời PI so với dự án đã đề ra. Cùng một đồng vốn đầu nhưng trên thực tế hoạt động của tàu sinh lợi hơn so với dự án đề ra là 0.13. Điều này đồng nghĩa với việc công ty đã điều hành hoạt động kinh doanh tàu VTC Star tốt mang lại hiệu quả cao.  Hiệu quả kinh tế- xã hội.Trên thực tế, khi thực hiện dự án, việc đầu vào tàu VTC Star ngồi... chuyên ngành quản trị kinh doanh và tình hình thực tế tại cơng ty, giúp em củng cố và nâng cao kiến thức đã được học ở trường.Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đầu hiệu quả đầu của doanh nghiệp làm cơ sở nghiên cứu hiệu quả đầu phát triển tàu của doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển.Trên cơ sở làm rõ những nét đặc thù trong hoạt động đầu của Công Ty . quan về đầu tư và hiệu quả đầu tư. Chương 2: Thực trạng hiệu quả đầu tư phát triển tàu VTC STAR tại VITRANSCHART JSC. Chương 3: Các. tài: “ CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC làm luận văn. Đề tài này phù hợp với chuyên ngành quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC.doc, CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC.doc, CÁC PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀU VTC STAR TẠI VITRANSCHART JSC.doc, Khái niệm đầu tư. Tác dụng của đầu tư đối với doanh nghiệp . Mục đích của đầu tư Phân loại đầu tư. Đầu tư phát triển, vai trò và đặc điểm của nó đối với doanh nghiệp., Hiệu quả tài chính của đầu tư. 1.2.1.1 Bản chất, Đối thủ cạnh tranh. Lãi suất., Tổ chức và quản lý. Cơng nghệ và trang thiết bị. Thời tiết , khí hậu. Năng lực chun chở của tàu., Yếu tố nguồn nhân lực. Vốn. Nguyên vật liệu Biến động giá dầu. Tỷ giá., Giai đoạn khởi đầu: từ năm 1975 – 1984: Giai đoạn đầu tư, phát triển và hội nhập kinh tế: từ 1984 – 1990. Giai đoạn ổn định và vững bước đi lên: từ 1990 – nay., Một số thành tích cơng ty đã đạt được trong q trình phát triển:, Đánh giá. Chỉ tiêu tài chính, Giới thiệu về đội tàu của Công ty. Cung cầu thị trường về dịch vụ vận tải biển., Đối thủ cạnh tranh. Lãi suất. Tổ chức và quản lý., Cơng nghệ và trang thiết bị Thời tiết khí hậu Điều kiện tự nhiên. Năng lực chun chở của tàu., Yếu tố nguồn lực. Vốn. Giá nguyên vật liệu Biến động giá dầu., Mục tiêu. Chiến lược phát triển trung và dài hạn đội tàu.

Từ khóa liên quan