Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

21 773 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 11:47

Để thực hiện việc phát triển đường lối đổi mới kinh tế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần mở đầu Do nhận thức khoa học cha đầy đủ về CNXH nhà nớc XHCN một hệ thống các nớc XHCN đã đợc hình thành hoạt động theo một cơ chế kinh tế cơ chế quản lý kinh tế tơng ứng với nhận thức đó. Trong hoạt động thực tiễn, những cản ngại sau hàng chục năm tồn tại cơ chế đó đòi hỏi chúng ta phải nhận thức lại một cách đích thực về CNXH trong quá trình phát triển của lịch sử. Với việc nhận thức lại đầy đủ về CNXH, đặc biệt trong điều kiện lịch sử hiện đại ĐCSVN đã điều chỉnh nó bằng công cuộc đổi mới nền kinh tế từ cơ chế kế hoach hoá tập trung bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trờng. Song ĐCSVN vẫn khẳng định có tính nguyên tắc là phát triển KTTT theo định hớng XHCN. Thực tế đã nảy sinh nhiều vấn đề lý luận thực tiễn cũng nh những quan điểm khác nhau, trong có không ít những quan điểm cho rằng KTTT không thể dung hoà với CNXH, nói cách khác hai phạm trù này không thể đồng nhất trên cả hai góc độ lý luận thực tiễn. Quan điểm này có lẽ xuất phát từ định kiến quá sâu sắc về CNXH trớc đây với đặc trng vốn có cuả nó là nền kinh tế gắn liền với chế độ công hữu hoá đợc quản lý bởi nhà nớc bằng cơ chế kế hoạch hoá tập trung, hoặc có thể do lĩnh hội cha đầy đủ về CNXH đã đợc nhận thức lại trong thực tiễn thông qua quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Thực tế cho thấy, khi ĐCSVN khẳng định phát triển KTTT theo định hớng XHCN thì các yếu tố đặc trng đã đợc điều chỉnh để thích ứng, bằng chứng là: Khi chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trờng. Định hớng XHCN, thì hệ thống quan hệ kinh tế cũng chuyển đổi: Từ chế độ sở hữu đơn nhất sang đa sỏ hữu từ nhà nớc quản lý kinh tế theo mệnh lệnh hành chính sang quản lý bằng phơng pháp kinh tế Điều đó phản ánh đậm nét sự dung hoà giữa KTTT với định hớng XHCN tỏ rõ chúng không chứa đựng mâu thuẫn đối kháng mà chỉ là sự mâu thuẫn nội tại của quá trình phát triển để hoà nhập. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hiện nay trong sự nghiệp đổi mới nền kinh tế, đảng ta chủ trơng phát triển một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với cơ chế thị trờng trong đó kinh tế nhà nớc trở thành thành phần kinh tế giữ vị trí chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, đảm bảo định hớng XHCN. Nhằm phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, kinh tế phát triển mạnh mẽ LLSX để xây dựng cơ sở kinh tế của CNXH, từng bớc xã hội hoá XHCN. Trong công cuộc đổi mới kinh tế nếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tạo nên LLSX cần thiết cho chế độ xã hội mới thì việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chính là để xây dựng hệ thống QHSX phù hợp (văn kiện đại hội VIII) Nh vậy đổi mới nền kinh tế đợc bắt đầu từ xây dựng phát triển LLSX ngày càng lớn mạnh, trên cơ sở đó liên tục cải tạo củng cố QHSX mới cho phù hợp. Tóm lại: Để thực hiện việc phát triển đờng lối đổi mới kinh tế; ĐCSVN đã vận dụng triệt để sáng xuất quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất trình độ của LLSX. Tôi xin chân thành cảm ơn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần nội dung đề tài I. Quy luật: QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX 1. LLSX các yếu tố cấu thành nên nó. 1.1. Khái niệm. Lực lợng sản xuất là tất cả các yếu tố kỹ thuật của một quá trình SXXH, nó biểu hiện quan hệ giữa con ngời với giới tự nhiên đợc hình thành trong SX, biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời. LLSX bao gồm TLSX ngời lao động. 1.2. T liệu sản xuất. TLSX đợc cấu thành từ hai bộ phận: đối tợng lao động t liệu lao động. 1.3. Đối tợng lao động. - Đó là một bộ phận của giới tự nhiên đợc con ngời trực tiếp sử dụng đa vào sản xuất. Ví dụ nh hầm mỏ, khoáng sản, hải sản, đất, rừng, biển - Con ngời không chỉ tìm trong giới tự nhiên những đối tợng lao động có sẵn mà còn sáng tạo ra bản thân đối tợng lao động bằng lao động của mình nh: hoá chất, hợp kim, giống mới, - Ngoài ra đối tợng lao động còn là những vùng tự nhiên không thuộc về giới hạn của đối tợng lao động trực tiếp, những vùng hoàn toàn cha mang dấu ấn của con ngời nhng lao động của con ngời sẽ hớng tới. Ví dụ 97% tài nguyên dới biển, tài nguyên trong thế giới vũ trụ . 1.4. T liệu lao động. Là những vật hay phức hợp vật thế nối con ngời với đối tợng lao động dẫn truyền tích cực sự tác động của con ngời vào ĐTLĐ. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong TLLĐ, CCLĐ, là hệ thống xơng cốt bắp thịt của sản xuất. Công cụ lao động đợc C. Mác định nghĩa. Là những bộ phận trực tiếp dẫn truyền tích cực sự tác động của con ngời vào giới tự nhiên sản phẩm của giới tự nhiên. Còn các bộ phận khác gồm cơ sở vật chất kỹ thuật nh nhà xởng, đờng xá, cầu cống, kho bãi, sàn ga phục vụ liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất gọi là phơng tiện lao động gọi là cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Theo Mác, trong bất kỳ một nền sản xuất nào, CCLĐ bao giờ cũng là chỉ tiêu quan trọng nhất, nó đợc con ngời không ngừng cải tiến hoàn thiện do đó nó luôn là yếu tố động nhất, cách mạng nhất của LLSX. Trình độ phát triển của LLSX mà đặc biệt CCLĐ là thớc đo trình độ chinh phục tự nhiên của con ngời là cơ sở xác định trình độ của sản xuất, là chỉ tiêu đánh giá sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế, các chế độ chính trị sản xuất chính TLLĐ kết hợp với lao động sáng tạo của con ngời là yếu tố quyết định năng xuất lao động. Lênin nói: xét đến cùng năng xuất lao động là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá trình độ của LLSX trong một sản xuất. 1.5. Ngời lao động. Lênin viết: LLSX hàng đầu của toàn thể nhân loại là công dân, ngời lao động [giáo trình: NXB chính trị quốc gia]. - Ngời lao động không chỉ là sản phẩm của quá trình sản xuất mà bằng những kinh nghiệm trí tuệ đợc tích luỹ đã chế tạo ra CCLĐ sử dụng nó để sản xuất ra của cải vật chất cho sản xuất. TLLĐ dù có tinh xảo hiện đại đến đâu nhng nếu tách khỏi ngời lao động thi cũng sẽ không phát huy tác dụng tích cực của nó. Vì vậy, con ngời chính là sản phẩm phát triển của CCLĐ phải thích ứng gắn liền với trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, thể chất năng lực trí tuệ của con ngời. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CCLĐ ngời lao động là hai bộ phận quan trọng không thể tách rời của LLSX. Ngày nay khoa học đã trở thành LLSX trực tiếp ngời lao động giờ đây không chỉ bao gồm lao động chân tay, mà còn bao gồm cả kỹ thuật viên, kỹ s, các cán bộ khoa học chuyên ngành tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất cùng với nó là sự phát triển nhảy vọt của CCLĐ. 2. Quan hệ sản xuất. 2.1. Khái niệm. Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất. Cũng nh LLSX, QHSX thuộc lĩnh vực đời sống vật chất của xã hội. Tính vật chất của QHSX biểu hiện ở chỗ nó tồn tại khách quan độc lập với ý thức con ngờiQHSX là quan hệ kinh tế cơ bản tiêu biểu cho bản chất kinh tế của một hình thái kinh tế xã hội. Những quan hệ này phù hợp với tính chất trình độ phát triển nhất định của các LLSX vật chất. QHSX bao gồm những mặt cơ bản sau: - Quan hệ sở hữu đối với TLSX. - Quan hệ trong tổ chức quảnsản xuất. - Quan hệ phân phối sản phẩm lao động. Ba mặt trên là một thể thống nhất hữu cơ, tạo thành QHSX, trong quá trình đó quan hệ sở hữu về TLSX có ý nghĩa quyết định. 2.2. Quan hệ sở hữu đối với TLSX. Quan hệ sở hữu đối với TLSX quy định bản chất của QHSX. Lịch sử của xã hội loài ngời đã có 2 loại hình sở hữu cơ bản đối với TLSX: sở hữu t nhân sở hữu xã hội. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Sở hữu xã hội: Những TLSX chủ yếu thuộc về mọi thành viên trong xã hội, họ có vị trí bình đẳng tỏng tổ chức LĐXH phân phối sản xuất mục đích của nền sản xuất dới chế độ công hữu là bảo đảm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của ngời lao động. Sở hữu xã hội thể hiện điển hình ở hai hình thức cơ bản: + Trong phơng thức sản xuất cộng sản nguyên thuỷ: sở hữu của thị tộc bộ lạc. + Trong phơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là CNXH: sở hữu tập thể (hợp tác xã) sở hữu toàn dân (quốc doanh). Ngày nay trong CNXH cần phải tồn tại đa dạng hoá tất cả các loại hình sở hữu kể cả hình thức t bản Nhà nớc t bản t nhân. - Sở hữu t nhân: TLSX chủ yếu thuộc về cá nhân riêng biệt trong xã hội lịch sử có 3 loại hình sở hữu t nhân điển hình. + Sở hữu chiếm hữu nô lệ. + Sở hữu phong kiến. + Sở hữu TBCN. ứng với chúng là 3 chế độ bóc lột ngời, nguyên nhân của mọi bất bình đẳng xã hội. 2.3. Quan hệ trong tổ chức quản lý. - Thích ứng với một kiểu sở hữu là một chế độ tổ chức quảnsản xuất nhất định. ví dụ: Trong chế độ t hữu về LLSX ngời sơ hữu TLSX là ngời quản lý con ngời lao động không có TLSX là ngời bị quản lý. - Mặc dù phụ thuộc vào quan hệ sở hữu nhng tổ chức quảnsản xuất có tác dụng lớn đối với quá trình sản xuất. Chính nó là nhân tố tham gia quyết định trực tiếp đến quy môm, tốc độ, hiệu quả của nền kinh tế. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4. Quan hệ về phân phối sản phẩm lao động. - Quan hệ này phụ thuộc vào 2 quan hệ trên nhng không thông qua tổ chức quản lý nó là chất xúc tác quan trọng đặc biệt trong sự tăng trởng kinh tế. Vì vậy trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần cần có cơ chế phân phối sản phẩm hợp lý. chúng ta không đợc tuyệt đối hoá bất kỳ một quan hệ nào mà phải chú ý đến tính đồng bộ của ba mặt quan hệ trong QHSX. 3. Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất trình độ của LLSX. 3.1 Tính chất trình độ của LLSX. - Tính chất của LLSX là tính chất của TLSX sức lao động. + Khi công cụ sản xuất đợc áp dụng bởi từng cá nhân riêng biệt để sản xuất ra một sản phẩm cho xã hội thì LLSX có tính chất cá thể. + Công cụ sản xuất đợc nhiều ngời sử dụng để sản xuất ra sản phẩm thì LLSX mang tính chất xã hội. - Trình độ của LLSX thể hiện ở trình độ tinh xảo hiện đại của CCLĐ, của kỹ thuật, trình độ chuyên môn, kỹ năng kỹ xảo của ngời lao động trình độ phân công LĐXH, tổ chức quảnsản xuất quy mô nền sản xuất. Trình độ phát triển của LLSX cao thì chuyên môn hoá phân công lao động càng sâu. Chúng là thớc đo trình độ phát triển của LLSX. 3.2. LLSX quyết định sự hình thành, phát triển biến đổi của QHSX. - Do LLSX là nội dung, QHSX là hình thức xã hội. Nội dung quyết định, hình thức nên theo phép biện chứng: LLSX quyết định QHSX. - Ngày nay do nhu cầu giảm nhẹ công việc, nâng cao hiệu quả lao động, con ngời không ngừng cải tiến chế tạo những CCLĐ mới. Đồng thời kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, kiến thức khoa học, kỹ năng của ngời lao động cũng tiến bộ. Chính sự phát triển không ngừng của các yếu tố này làm cho LLSX trở thành yếu tố động, yếu tố cách mạng, thờng xuyên thayđổi, trong 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khi đó QHSX mang tính tĩnh, tơng đối ổn định. Khi LLSX phát triển đến một trình độ nào đó mà QHSX không theo kịp sẽ trở thành lạc hậu, kìm hãm thậm chí phá hoại sự phát triển của LLSX, mâu thuẫn giữa chúng tất yếu nảy sinh. Sự phát triển khách quan đó dẫn đến xoá bỏ QHSX cũ, thiết lập QHSX mới phù hợp với tính chất trình độ mới của LLSX. - Lịch sử chứng minh rằng: do sự phát triển của LLSX: loài ngời đã bốn lần thay đổi QHSX găn liền với bốn cuộc cách mạng xã hội. Nh vậy LLSX nào thì QHSX tơng ứng. 3.3. Vai trò của QHSX với LLSX. - Khi QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX nó sẽ là động lực thúc đẩy, định hớng tạo điều kiện cho LLSX phát triển. Ngợc lại nếu QHSX lạc hậu hơn hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo là xiềng xích kìm hãm sự phát triển của LLSX. - Sở dĩ QHSX tác động mạnh mẽ tới LLSX vì nó quy định mục đích phơng hớng của sản xuất do đó nó ảnh hởng đến thái độ của ngời lao động - LLSX chính của xã hội. 3.4. Sự phù hợp của QHSX với tính chất trình độ phát triển của LLSX. - Thế nào là phù hợp. + Cả 3 mặt của QHSX phải thích ứng với tính chất trình độ phát triển của LLSX. + QHSX phải tạo đợc điều kiện sử dụng kết hợp tối u giữa TLSX sức lao động, đảm bảo tái sản xuất mở rộng. - Trong các xã hội, QHSX đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển của LLSX. - Xã hội chiếm hữu nô lệ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 QHSX ra đời bằng những hình thức lao động tập trung khổ sai, thích ứng với trình độ của LLSX lúc ấy. + Xã hội phong kiến: QHSX phong kiến ra đời khiến. Ngời nô lệ lao động thay bằng ngời nông nô. Sức lao động của nô lệ đợc giải phóng, LLSX có bớc tiến đáng kể. Sau đó bản thân QHSX phong kiến không thích ứng đợc với LLSX hiện có đã đẫn đến sự ra đời của QHSX, TBCN. + QHSX, TBCN ra đời đã giải phóng sức lao động của ngời nông dân tạo ra những khả năng phát triển mạnh mẽ LLSX song tính chất xã hội hoá ngày càng cao của phơng thức sản xuất TBCN gắn liền tập thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với chế độ chiếm hữu t nhân TBCN. Chính tính chất xã hội hoá của LLSX dẫn đến xung đột đối với QHSX hiện có. QHSX TBCN sẽ bị thay thế bởi QHSX mới tiến độ phù hợp với xu thế phát triển của LLSX: QHSX cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là CNXH. QHSX XHCN ra đời đã có những đòng góp đáng kể vào việc phát triển LLSX giải phóng ngời lao động khỏi áp bức bóc lột, xác lập quyền con ngời do họ. QHSX XHCN hình thành mở ra kỹ nguyên mới định hớng cho sự vận động phát triển của xã hội văn minh. Tóm lại: Quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ của LLSX là quy luật chung của sự phát triển xã hội qua sự thay thế kế tiếp nhau từ thấp lên cao của các phơng thức sản xuất. II. Quy luật quan hệ sản xuất - LLSX với việc phát triển đờng lối đổi mới kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Những thiếu sót trong đờng lối đổi mới kinh tế trớc đại hội Đảng VI. 1.1. Giai đoạn 1954 - 1975. + Đa QHSX đi trớc một bớc mở đờng cho LLSX, đặc biệt sai phạm trong cải cách ruộng đất: thủ tiêu thành phần địa chủ, t sản. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Đồng hoá quan hệ sở hữu với QHSX, công nghiệp nặng với xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH (đồng nhất bộ phận với tổng thể). Đó là biểu hiện của nhận thức không đúng về quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX. 1.2. Giai đoạn 1975 - 1986. + Đóng cửa, tự cô lập với thế giới. + Bộ máy chính quyền quan liêu bao cấp, kém hiệu quả hoàn toàn không phù hợp với tính chất trình độ của LLSX, lại ảo tởng rằng thiết lập QHSX mới sẽ dẫn đến sự phát triển của LLSX. + Không thấy đợc mối quan hệ, biện chứng giữa các yếu tố nội tại của QHSX. Đồng nhất QHSX với sở hữu TLSX hoặc đồng nhất QHSX với phân phối sản phẩm, trong khi công tác quản lý lỏng lẻo, ở trình độ thấp. Tóm lại: Do không nhận thức đúng quy luật QHSX - LLSX dẫn đến thực trạng nền kinh tế Việt Nam trớc đại hội Đảng VI biểu hiện của sự không phù hợp: trong khi LLSX còn yếu kém về trình độ thì QHSX lại đợc xây dựng một cách chủ quan, duy ý chí, vợt quá xa, tiên tiến một cách giả tạo so với LLSX. Điều này làm cho nền kinh tế kém phát triển, xã hội khủng hoảng nặng nề. 2. Đờng lối phát triển QHSX - LLSX theo định hớng XHCN. 2.1. Sự cần thiết phát triển nền kinh tế theo định hớng XHCN ở Việt Nam là một xu hớng khách quan. kinh tế thị trờng là hình thức phơng pháp vận hành kinh tế, nó đợc hình thành phát triển do đòi hỏi khách quan của sự phát triển LLSX sự phát triển của LLSX, của KH - CN kéo theo những biến đổi lớn trong cơ cấu xã hội - giai cấp, đang tạo ra xu hớng phát triển mới của nhân loại. + Do LLSX KHCN phát triển nên thế giới giàu có rất nhanh nhng đi liền đó là bất công xã hội mở rộng. Vì vậy tăng tởng kinh tế phải đi liền với giải 10 [...]... Phần mở đầu 1 Phần nội dung đề tài 3 I Quy luật quan hệ sản xuất - lực lợng sản xuất 3 1 Lực lợng sản xuất các yếu tố cấu thành nên nó 3 2 Quan hệ sản xuất 5 3 Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ 6 của lực lợng sản xuất II Quy luật quan hệ sản xuất - lực lợng sản xuất với việc phát triển đ- 9 ờng lối đổi mới kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam 1 Những thiếu sót trong... hiện của quá trình xã hội hoá quan hệ sở hữu ở một mức độ nhất định do kết quả tác động biện chứng của QHSX LLSX Với cách nhìn đó thì chế độ công hữu XHCN đợc xác lập nh một tất yếu khách quan bởi sự phù hợp giữa QHSX với tính chất trình độ cao của LLSX Nhìn trên góc độ khác trong mối quan hệ giữa KTTT định hớng XHCN, có thể thấy rằng KTTT biểu thị nổi bật nh phơng thức vận động của lực lợng sản. .. hoàn thiện LLSX QHSX theo đờng lối của đảng cộng sản Việt Nam cần phải khẳng định rằng Phát triển KTTT theo định hớng XHCN là kết quả của tiến trình lịch sử Tiến trình đó đợc quy định bởi quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển của LLSX có nghĩa là cùng với từng bớc phát triển của LLSX, QHSX đợc hoàn thiện tơng ứng, trong đó nội dung cốt lõi là hoàn thiện quan hệ sở hữu theo... đánh dấu bằng tiến bộ xã hội của sự phát triển nó là thiết lập một trật tự xã hội với mục tiêu công bằng văn minh Vì vậy sự phát triển của Việt Nam trong hiện tại tơng lai phải là sự phát triển vì sự giàu có, phồn vinh hạnh phúc của nhân loại lao động, vì sự hùng mạnh giàu có của cả xã hội của cả dân tộc, đó là sự phát triển mang tính chất XHCN, là sự phát triển hiện đại 11 Website: http://www.docs.vn... định hớng XHCN là một quyluật khách quan với cách nhìn trong mối quan hệ vận động biện chứng giữa LLSX QHSX Để có đợc KTTT theo định hớng XHCN điều quan trọng là phải có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản kiên định, sáng tạo cách mạng, sau nữa là 1 hệ thống chính trị phù hợp mà hạt nhân của nó là nhà nớc của dân, do dân, vì dân Ngoài ra cần chú ý đến một số giải pháp sau: - Phát triển LLSX bằng con đờng... tế phát triển gắn liền với sự phát triển lành mạnh của hệ thống chính trị quốc gia Sự phát triển của LLSX KHCN đòi hỏi hệ thốn chính trị, giai cấp cầm quy n phải tuân theo đại đa số các thành viên trong xã hội Hệ thống chính trị có lành mạnh mới tránh đợc các bệnh quan liêu, tham nhũng + Sự phát triển của LLSX, KHCN đang có xu hớng quốc tế hoá đời sống nhân loại: Xu thế này đòi hỏi có sự giao lu hợp. .. hình thành phát triển KTTT theo định hớng XHCN không thể thiếu vai trò khởi xớng nuôi dỡng của nhà nớc Vai trò quảncủa nhà nớc càng trở nên cực kỳ quan trọng với các chức năng sau: + Tạo ra môi trờng điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển + Khởi xớng, hớng dẫn hỗ trợ nỗ lực, phát triển thông qua các công cụ quản lý vĩ mô nh công cụ, pháp luật, công cụ kế hoạch hoá, công cụ của chính... chế hoạt động của nền kinh tế là: thị trờng điều tiết nền kinh tế, nhà nớc điều tiết thị trờng mối quan hệ nhà nớc - thị trờng - các chủ thể kinh tế là mối quan hệ hữu cơ, thống nhất Thứ năm: Mở cửa, hội nhập nền kinh tế trong nớc với nền kinh tế thế giới, trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia là nội dung quan trọng của KTTT ở nớc ta Quá trình phát triển của KTTT... phát triển kinh tế theo định hớng XHCN Để có đợc KTTT theo định hớng XHCN điều quan trọng phải có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản kiên định sáng tạo, cách mạng Sau đóhệ thống chính trị phù hợp mà hạt nhân của nó là nhà nớc của dân, do dân, vì dân 3.1 Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam * Đảng cộng sản Việt Nam với truyền thống cách mạng đợc dân tín nhiệm nên đã trở thành thế lực mạnh quy n... nhau hớng tới sự hình bình đẳng giữa các quốc gia, các dân tộc + Một xã hội không chỉ tồn tại bằng kinh tế, mà văn hoá cũng là mục tiêu, động lực là yếu tố nơi sinh của sự phát triển kinh tế thực tiễn đã chứng minh, sự phát triển TBCN không chỉ khắc phục đợc các xu hớng khác, xu hớng XHCN [tạp chí cộng sản số 10] CNXH không đối lập với phát triển, với kinh tế thị trờng mà là một nấc thang, phát triển . phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lợng sản xuất 6 II. Quy luật quan hệ sản xuất - lực lợng sản xuất với việc phát triển đ-. sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX. 3.1 Tính chất và trình độ của LLSX. - Tính chất của LLSX là tính chất của TLSX và sức lao động.
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, T liệu sản xuất. Đối tợng lao động. T liệu lao động., Quan hệ sở hữu đối với TLSX. Quan hệ trong tổ chức và quản lý., LLSX quyết định sự hình thành, phát triển và biến đổi của QHSX. Vai trò của QHSX với LLSX. Sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX., Giai đoạn 1975 - 1986., Đặc điểm nền kinh tế định hớng XHCN ở Việt Nam., Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Vai trò quản lý của nhà nớc. Những chính sách đổi mới từ sau nghị quyết của đại hội VI., Những thành tựu đạt đợc sau công cuộc đổi mới.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn