Đề thi thử chuyên Ams khối A Hà Nội

4 694 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 16:12

Đề thi thử chuyên Ams khối A Hà Nội SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI Trường THPT Chuyên Nội - Amsterdam ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN, Khối D Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7 điểm) CÂU I (2 điểm) Cho hàm số 2 11xyx-=- có đồ thị ( ).C 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C của hàm số. 2. Tìm điểm M trên ( )C để tổng các khoảng cách từ Mđến hai đường tiệm cận đạt giá trị nhỏ nhất. CÂU II (2 điểm) 1. Giải phương trình: 2sin sin sin cos 1.x x x x+ + + = 2. Giải phương trình: 15 .8 500.xxx-= CÂU III (1 điểm) Tính tích phân: 101 .I x xdx= -ò CÂU IV (1 điểm) Cho hình lập phương . ' ' ' 'ABCD A B C D có độ dài các cạnh bằng 1. Gọi ,I K lần lượt là trung điểm của ' 'A D và '.BB Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ,IK AD và tính thể tích của khối tứ diện .IKAD CÂU V (1 điểm) Cho các số thực , ,a b c không âm thỏa mãn điều kiện 2 2 23.a b c+ + = Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 3 3 32 2 2.1 1 1a b cPb c a= + ++ + + PHẦN RIÊNG: (3 điểm) Thí sinh chỉ làm một trong hai phần (Phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình chuẩn CÂU VI. a (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với điểm ( )2; 4A - và hai đường phân giác trong của các góc ,B C lần lượt có phương trình 1 2: 2 0; : 3 6 0.d x y d x y+ - = - - = Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh .BC 2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm ( )1;2;3 .M Hãy viết phương trình mặt phẳng ( )P đi qua điểm M và cắt các trục , ,Ox Oy Oz tương ứng tại các điểm , ,A B C sao cho .O ABC là hình chóp đều. CÂU VII. a (1 điểm) Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số, các chữ số đôi một khác nhau và luôn có mặt chữ số 2. B. Theo chương trình nâng cao CÂU VI.b 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC và điểm ( )0; 1 .M - Phương trình đường phân giác trong của góc A và phương trình đường cao tại C lần lượt là 0,x y- = 2 3 0.x y+ + = Hãy viết phương trình cạnh BC biết rằng đường thẳng AC đi qua M và độ dài 2 .AB AM= 2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng 12 4: ;1 1 2x y zd- += =28 6 10: .2 1 1x y zd+ - -= =- Chứng minh 1 2,d d là hai đường thẳng chéo nhau và viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng này. CÂU VII. b (1 điểm) Giải phương trình ( )3 22 2log 2 2log 9.x x= - --------------- Hết ------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh: ……………. www.VNMATH.com1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN, Khối D ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm Câu I (2 điểm) 1. (1 điểm)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  Tập xác định:  \ 1 .D    Sự biến thiên:  Chiều biến thiên:  21'1y x Dx     hàm số nghịch biến trên các khoảng  ;1 và  1; .  TCĐ 1;x  TCN: 2.y   BBT: x  1  'y   y 2   2  Đồ thị: 1đ 2. (1 điểm) Tìm M để tổng khoảng cách tới các TC nhỏ nhất Giả sử  1;2 .1M m Cm     Khoảng cách từ M đến TCĐ là 11 1 ;Md x m    khoảng cách từ M đến TCN là 212 .1Md ym   Tổng khoảng cách từ M đến 2 TC là 1 211 2,1T d d mm      dấu '' '' xảy ra    2101 1 0;12mm Mm     hoặc  2;3 .M 1đ www.VNMATH.com2 Câu II (2 điểm) 1. (1 điểm) giải phương trình lượng giác PT2 221 1sin sin cos cos sin cos2 2x x x x x x                1 1sin cos2 2x x    hoặc 1 1sin cos .2 2x x    Giải các phương trình này ta được nghiệm 2x k hoặc 2x k     trong đó 0;2    sao cho 5 1sin .2 1đ 2. (1 điểm) Điều kiện 0.x  phương trình tương đương 33 33 223315 .2 5 .2 5. 1 .1log 525. 12xxxxxxxxx         1đ Câu III (1 điểm) Đặt 21 1 2 .t x t x dx tdt        Khi đó  12 2042 1 .15I t t dt   1đ Câu IV (1 điểm) Gọi M là trung điểm của ',CC  ' 'A D MK là mặt phẳng chứa IK và song song với .AD  khoảng cách giữa AD và IK bằng khoảng cách từ D đến 'D M và bằng 2 5.5HD  2 261, ' ' .2AD IK IA KA      'sin , sin ' ',KAAD IK A D IKKI 30.6  1 1. .sin , .6 6IKADV AD IK AD IK  1đ Câu V (1 điểm) AD BĐT Cô si: 3 3 2232 21 13 .4 2 16 22 1 2 1a a bab b    Tương tự cho các BĐT còn lại. Cộng các BĐT theo vế và chú ý 2 2 23 2 3 23 min 1.2 2a b c P P a b c           1đ Câu VI.a (2 điểm) 1. (1 điểm) Viết phương trình cạnh BC Gọi 1 1,H A lần lượt là hình chiếu của A trên 1d và điểm đối xứng của A qua    1 1 14; 2 , 6;0 .d H A  Tương tự, gọi 2 2,H A lần lượt là hình chiếu của A trên 2d và điểm đối xứng qua 2d của 2 26 8 2 12; , ; .5 5 5 5A H A           phương trình đường thẳng BC là 3 7 6 0.x y   1đ www.VNMATH.com3 2. (1 điểm) Viết phương trình mặt phẳng (P) Phương trình đoạn chắn: 1.x y xa a a   Thay toạ đọ điểm M vào  : 6 0.P x y z     1đ Câu VII.a (1 điểm) Xét các TH: + TH 1: Số có dạng 242 3 36.bcd A  (Cách) + TH 2 : Số có dạng 2 3.3.3 27.a cd  (Cách) + TH 3: Số có dạng 2 3.3.3 27.ab d   (Cách) Tổng cộng có 90 cách. 1đ Câu VI.b (2 điểm) 1. (1 điểm) Viết phương trình cạnh BC Lấy N đối xừng với M qua AD, vì 12N ABNAM AN AB  là trung điểm của  0; 1 .AB N   : 2 1 0.AB x y   Toạ độ    1;1 , 3; 1 .A B    1: 2 1 0; ; 22AC x y C          : 2 5 11 0.BC x y   1đ 2. (1 điểm) CM hai đường thẳng vuông góc và viết PT đường vuông góc chung 1d đi qua  10;2; 4M  và có VTCP  1 21;1;2 ;u d đi qua  28;6;10M  và có VTCP  22;1; 1 .u   Vì 1 2 1 2 1 2, . 20 0 ,u u M M d d       chéo nhau. Chuyển 2 phương trình về dạng tham số 1 28 2: 2 ; : 6 .4 2 10x t x ud y t d y uz t z u               Giả sử      ; 2;2 4 , 2 8; 6;10 2 8; 4; 2 14 .A t t t B u u u AB u t u t u t              Giải hệ 12. 034 36 18 30 6; ; .7 7 7 7 7. 0MN ut u ABMN u            Đường vuông góc chung d của 1 2,d d nhận vecto  73; 5;16u AB     làm VTCP, do đó phương trình của d là:  34 48 403 ; 5 ; .7 7 7x t y t z t t        1đ Câu VII.b (1 điểm) Điều kiện 0.x  Biến đổi phương trình về dạng3 22 2 2 21log log 3log 10 0 log 2 .4x x x x         1đ www.VNMATH.com . TẠO HÀ NỘI Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN, Khối D Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề.  2 261, ' ' .2AD IK IA KA      'sin , sin ' ',KAAD IK A D IKKI 30.6  1 1. .sin , .6 6IKADV AD IK AD IK 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử chuyên Ams khối A Hà Nội, Đề thi thử chuyên Ams khối A Hà Nội, Đề thi thử chuyên Ams khối A Hà Nội