Đề thi đại học tham khảo môn toán khối D

1 297 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 15:44

Đề thi đại học tham khảo môn toán khối D Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 ---------------------- Môn thi: toán Khối D Đề chính thức Thời gian làm bài: 180 phút _______________________________________________ Câu 1 (2 điểm). 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 224 (1)2xxyx+=. 2) Tìm để đờng thẳng dym: 2 2mmx m= + cắt đồ thị của hàm số (1) tại hai điểm phân biệt. Câu 2 (2 điểm). 1) Giải phơng trình 222sin tg cos 024 2xxx = . 2) Giải phơng trình . 22222xx xx+=3Câu 3 (3 điểm). 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đêcac vuông góc cho đờng tròn Oxy4)2()1( :)(22=+yxC và đờng thẳng : 1 0dxy =. Viết phơng trình đờng tròn ( đối xứng với đờng tròn qua đờng thẳng Tìm tọa độ các giao điểm của và . ')C(C()C.d) (')C2) Trong không gian với hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz cho đờng thẳng 32: 10.kxkyzdkx y z0+ += ++= Tìm để đờng thẳng vuông góc với mặt phẳng kkd (): 2 5 0Pxyz +=. 3) Cho hai mặt phẳng và vuông góc với nhau, có giao tuyến là đờng thẳng ()P ()Q. Trên lấy hai điểm với , ABAB a=. Trong mặt phẳng lấy điểm , trong mặt phẳng ( lấy điểm sao cho , ()PC)QDACBD cùng vuông góc với và . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện và tính khoảng cách từ đến mặt phẳng AC BDAAB== ABCD()BCD theo . a Câu 4 ( 2 điểm). 1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 211xyx+=+ trên đoạn [ ]1; 2. 2) Tính tích phân 220 I xxd=x. Câu 5 (1 điểm). Với là số nguyên dơng, gọi n33na là hệ số của 33nx trong khai triển thành đa thức của (1. Tìm n để 2)(2)nxx++n3326nan=. ------------------------------------------------ Hết ------------------------------------------------ Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: . Số báo danh: . giáo d c và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 ---------------------- Môn thi: toán Khối D Đề chính. , ()PC)QDACBD cùng vuông góc với và . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện và tính khoảng cách từ đến mặt phẳng AC BDAAB== ABCD()BCD theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi đại học tham khảo môn toán khối D, Đề thi đại học tham khảo môn toán khối D