đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT

5 294 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2015, 12:47

Câu1. S ng phân ancol, mch h tác dng vi Cu(OH) 2  iu kin thng to dung dch xanh lam ng vi công thc phân t         là A.6 B.2 C.4 D. 3 Câu 2. t cháy hn hng k tic 17,92 lít khí CO 2  2 O. Thành phn phng ca hidrocacbon có nguyên t khi nh  : A. 25,42%. B. 33,33%. C. 74,58%. D. 66,67%. Câu 3. Phn  : A                 . B.               . C.                       D.                        . Câu 4. Cho các phát biu sau: 1. Ancol pentan-3-c  170 to ra mt anken duy nht. 2. Xiclopentan không b oxi hóa bi thuc tím  nhi i có phn  u metylic  nhi t 140 n 170, xúc tác     c ch c mt sn phm h duy nht. 4. Phenol phn ng vi brom  nhi ng to ra kt ta màu vàng nht. 5. Phn ng gia etilenglicol và      /NaOH gi là phn ng màu biurê (to phc cht màu xanh lam). 6. T CO, bng ít nht hai phn ng có th u ch axit axetic. S phát biu  là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 5.Cht hng thi thu kin: - Tác dng vi     to khí không màu. - Có phn  - Có s nguyên t oxi là nh nht. S nguyên t oxi ca X là: A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 6. Du chuc tng hp t ancol isoamylic (3-metylbutan-1-ol) và axit axetic. Gi s hiu sut ca phn ng tng hp là 40%, khng ancol c c 26 gam du chui là: A. 44 gam. B. 17,6 gam. C. 7,04 gam. D. 30 gam. Câu 7.Phát bi sai: A. Andehit acrylic có kh n ng tráng bc. B. Andehit acrylic phn ng vi   theo t l 1:2. C. T andehit acylic có th u ch axit acrylic bng mt phn ng. D. Thy tinh hi là poli(metylacrylat). Câu 8. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tristearin bng NaOH, tng khng các sn phm ho ra là 303 gam. Giá tr ca m là: A. 276. B. 267. C. 286. D. 268. Câu 9. Nhnh nào v amin là : A. Các amin là thành phn to nên thng cn thii v sng. B. Amin là sn phc khi thay th mt hay nhiu nguyên t H trong phân t   bng mt hay nhiu gc hidrocacbon. C. Etylamin là cht khí  u ki chu. GSTT GROUP ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC; khối A,B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề : 478 D. S nguyên t H ca amin không th là s l. Câu 10.Chia m gam glyxin thành 2 phn th nht gp 4 ln phn th 2. Phn th nht cho tác dng vi 9,53 gam NaOH, cô cc m1 gam cht rn. Phn th hai cho tác dng vi 200ml dung dch HCl 0,1M, cô cn c m2 gam cht rn. Bit rng      . Giá tr ca m là: A. 15. B. 16,875. C. 18,75. D. 19,5. Câu 11. Cho các phát biu sau: 1. Liên kt -CO-NH- gi c gi là liên kt peptit. 2. Mì chính (bt ngt) là mu 3. Dung dc làm qu tím hóa xanh. 4. Mu có phn ng màu biure. 5. Mu có phn ng màu biure. u b thng kim. S phát biu  là: A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 12. Cho 120,6 gam hn hng mantozo và glucozo phn ng vi   /  c 86,4 gam kt tn hp trên, thng axit, ri cho sn phm to thành phn ng vi dung dch   ng   b mt màu trong phn ng trên là: A. 2 mol. B. 1,4 mol. C. 0,8 mol. D. 0,4 mol. Câu 13. Polime thuc loi polieste là: A B C Dm. Câu 14. u kin thích hn hp X (gi s phn ng ch to thành vinylaxetilen). Cho hn hp X phn ng vi   /  o thành 95,7 gam kt ta. Giá tr ca V là : A. 11,2. B. 10,08. C. 8,96. D. 13,44. Câu 15. Thc hin phn ng giu kin thích hp (gi s phn ng xc hn hp X. Cho X phn ng vi NaOH v, cô cn dung dc m gam mui. Giá tr ca m là: A. 116. B. 198. C. 157. D. 176. Câu 16. Phát bi A. T etilen có th u ch trc tip andehit axetic. B. T ancol etylic có th u ch trc tip butadien. C. T butan có th u ch trc tip axit axetic. D. T metanal có th u ch trc tip metan. Câu 17.Chng phân hình hc: A. But-1-en. B. Axit linoleic C. Axit acrylic. D. Glixerol. Câu 18. c mch h phn ng va ht vi 30ml dung dch ROH 20%(có khng riêng 1,2g/ml, R là kim loi kim). Sau phn ng cô cn dung dc cht rc 9,54 gam     và hn hp gm   ,   . Kim lou có cu to là: A. K và   . B. Li và       . C. Na và       . D. Na và     . Câu 19. t cháy hoàn toàn m gam hn hp X gng k tip, cho sn phm cháy qua bình cha dung dch      y kht ta. Nu oxi hóa ht m gam X bng CuO y sn phc cho tác dng vi dung dch   /  c x gam Ag. Giá tr ca x là (bit hiu sut các phn ng là 100%): A. 64,8 gam. B. 86,4 gam. C. 75,6 gam. D. 43,2 gam. Câu 20. Cho m gam mt axit hc X tác dng v vi 100 gam dung dch cha hn hp     5,3% và NaOH 0,8%. Sau phn c dung dch ch cha mt mui Y n 7,9%. Giá tr ca m là: A. 5,3. B. 5,52. C. 7,20. D. 2,76. Câu 21: X, Y là 2 nguyên t kim loi thuc cùng mt nhóm A trong bng tun hoàn. Bit Z X < Z Y và Z X + Z Y = 32. Kt lun i vi X, Y ? A. Tính kim loi ca X > Y. Bu có 2 electron lp ngoài cùng. C. ng ion hóa I 1 ca X < Y. D. Bán kính nguyên t ca X > Y. Câu 22: Cho R là mt nguyên t mà các nguyên t có phân lp ngoài cùng là np 2n+1  th t ca lp. Có các nhnh sau v R: 1. Tng s hn cu R là 18 2. S e lp ngoài cùng trong nguyên t R là 7 3. Công thc oxit cao nht to ra t R là R 2 O 7 4. NaR tác dng vi dd AgNO 3 to kt ta. S nh A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 23: Cho phn ng sau: Cr 2 S 3 + Mn(NO 3 ) 2 + K 2 CO 3  2 CrO 4 + K 2 SO 4 + K 2 MnO 4 + NO + CO 2 Sau khi cân bc trên, tng h s nguyên ti gin ca các cht phn ng là A. 116. B. 36. C. 106. D. 16. Câu 24: Cho 11,5 gam hn hp gm Al, Cu và Mg có s mol bng nhau tác dng v vi dd cha a mol HNO 3 thu c dd X và 2,688 n hp gm 3 khí N 2 , N 2 O, NO 2  mol N 2 bng s mol N 2  c cc 55,9 gam mui khan. Giá tr ca a là: A. 0,468 B. 0,880 C. 0,648 D. 0,905 Câu 25. Tin hành các thí nghim sau: (a) Cho dung dch Ba(OH) 2 vào dung dch NaHCO 3 . (b) Cho dung dch Al 2 (SO 4 ) 3 tch NaAlO 2 (hoc dung dch Na[Al(OH) 4 ]. (c) Sc khí CH 3 NH 2 tch FeCl 3 . (d) Sc khí propilen vào dung dch KMnO 4 . (e) Sc khí CO 2 vào dung dch Na 2 SiO 3 . (g) Sc khí H 2 S vào dung dch SO 2 . (h) Sc khí NH 3 tch AgNO 3 . Sau khi các phn ng kt thúc, có bao nhiêu thí nghic kt ta? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 26: Nung nóng hn hp gm 0,5 mol N 2 và 1,5 mol H 2 trong bình kín (xúc tác) r t o C thì thy áp sut là p 1  2 SO 4 c vào bình (nhi là t o C) thì áp sut là p 2 (p 1 =1,75p 2 ). Hiu sut tng hp NH 3 là: A. 40% B. 60% C. 50% D. 70%. Câu 27: Có 5 mu kim loi: Ba, Mg, Fe, Ag, Al. Nu ch dùng dung dch H 2 SO 4 loãng có th nhn bic nhng kim loi nào? A. Ba và Ag B. C 5 kim loi C. Ba, Ag và Al D. Ba, Ag, Fe Câu 28: X là dung dch cha a mol Na 2 CO 3 , Y là dung dch cha b mol H 2 SO 4 . Khi cho t t X vào Y hoc lu c th u kin). Ma a và b là A. 2a<b B. a>2b C. a<b D. 2a>b Câu 29: Hn hp X gm Al, Fe 2 O 3 có khng 21,67 gam. Tin hành phn ng nhit nhôm hn hu kin không có không khí. Hòa tan hoàn toàn hn hp cht rn sau phn ng bng dung dc 2,016 lít H 2 t rn không tan. Hiu sut ca phn ng nhit nhôm là: A. 80%. B. 75%. C. 60%. D. 71,43%. Câu 30: Quá trình sn xut amoniac trong công nghip da trên phn ng thun nghch sau: N 2 (k) + 3H 2  3 -92 kJ Khi phn t ti trng thái cân bng, nhng chuyn dch theo chiu thun to ra nhiu amoniac: . (3) Thêm cht xúc tác. (5) Ly NH 3 ra khi h t. (4) Gim nhi. A. (2), (3), (4), (5). B. (1), (2), (3), (5). C. (2), (4), (5). D. (2), (3), (5). Câu 31: Dãy gm các kim lou tác dng vc  nhi ng tng kim là: A. Li, K, Ca. B. Zn, Na, Ba. C. Fe, K, Ba. D. Be, Na, Ca. Câu 32: Hai cng dd HCl  trng thái cân bng. Cho 5 gam CaCO 3 vào cc A và 4,784 gam M 2 CO 3 (M là kim loi kim) vào cc B. Sau khi2 mu li v trí cân bnh kim loi M. A. Kali B. Cexi C. Liti D. Natri Câu 33: Cho bn hn hp, mi hn hp gm hai cht rn có s mol bng nhau: Na 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và FeCl 3 ; BaCl 2 và CuSO 4 ; Ba và NaHCO 3 . S hn hp có th  to ra dung dch là: A. 4. B. 1. C. 3. D. 2 Câu 34:Sc 4,48 lít khí CO 2 (ktc) vào 2 lítdungdch hn hp Ba(OH) 2 2x mol/lvà NaOH x mol/l. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn thu c 19,7 gam kt ta. Giá tr ca x là: A.0,025 hoc 0,03. B. 0,03. C. 0,025. D. 0,025 hoc 0,02. Câu 35: n phân 150 ml dung dch AgNO 3 1M vi in cc tr trong t gi, cng  dòng in không i1,34 A (hiu sut quá trìin phân là 100%), thu c cht rnX, dung dch Y và khí Z. Cho 13 gam Fe vào Y, sau khi các phn ng kt thúc tc14,9 gam hn hp kim loi và khí NO(sn phm kh duy nht ca   ). Giá tr ca t là: A.1,0. B. 3,0. C. 2,0. D. 1,5. Câu 36: Cho hn hp bt Al, Fe vào dung dch cha Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu c hn hp rn gm ba kim loi là: A.Al, Fe, Ag. B. Fe,Cu, Ag. C. Al, Fe, Cu. D. Al, Cu, Ag. Câu 37: Ly 10,7 gam mui MCl tác dng hoàn toàn vi 250ml dung dch AgNO 3 c dung dch A và 28,7 gam kt ta. Cô cc hn hp mui X. Nhic m gam cht rnh m? A. 5,4 gam B. 9,0 gam C. 18,2 gam D. 10,6 gam Câu 38. Cho các tinh th ng kính, glyxin, st, th tinh th thuc loi tinh th nguyên t và thuc loi tinh th phân t lt là: A. 2 và 9 B. 4 và 6 C. 3 và 7 D. 3 và 9 Câu 39.Có hai thanh kim loi Zn và Cu ni vi nhau bng dây dn, và cùng nhúng vào dung dch H 2 SO 4 loãng thy có hing sau: bt khí thoát ra chm  i thoát ra rt nhanh  thanh Cu. Vy kt lun nào  v thí nghi A. Zn va b c, va b n hóa h n hóa hc nh  B. Zn ch b n hóa hc vi t ln, Cu không b  C. Zn b c, Cu b n hóa hc, t n hóa hc l D. Zn va b c, va b n hóa h n hóa hc l Câu 40. 30 o C, phn t thúc sau 40 phút. Bit rng, c  lên 10 o C thì t phn n. Nu thc hin phn ng  60 o C thì phn ng trên kt thúc sau: A. 5 phút B. 10 phút C. 30 phút D. 20 phút Câu 41: Cho m gam bt Cu vào 200ml dung dch   0,2M, sau phn c 3,88 gam cht rn X và dung dch Y. Cho 2,925 gam bt Zn vào dung dch Y sau phn c 5,265 gam cht rn Z và dung dch ch cha mt mui duy nht. Giá tr ca m là: A. 3,17 B. 2,56 C. 1,92 D. 3,2 Câu 42: Thc hin phn ng este hóa gia 1 mol    và 2 mol     . Sau phn c 0,5 mol este. i 1 mol    u kin phn c 0,75 mol este sau phn ng thì cn u? A. 6,5 B. 7,5 C. 8,5 D. 9,5 Câu 43nh cht X trong phn ng sau:                                A.     B.     C.     D. KOH Câu 44: Phát bi A. Tt c các nguyên t trong phân t u nm trong cùng mt mt phng. B. Benzen là mt chu ki C. Toluen làm mt màu dung dch thu Dc vì nh c. Câu 45p cht h      ) vi dung dc mui A và ancol B. Nung A vi NaOH rn c hidrocacbon C có t khi so vi hidro bng 15. Hp cht h oxi hóa bc sn phm D có phn ng vi      /  to kt t gch. Công thc cu to ca X là: A.         B.         C.         D.        Câu 46: Tin hành các thí nghim sau: +   tác dng vi dung dc +   + Nung hn hp    vi NaOH/CaO + Nhit phân   + Hòa tan FeS trong dung dch HCl. S thí nghim to ra sn phm gây ô nhing là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 47: Nh A. Nh dung dch iot vào h tinh bt thy m ngui li xut hin màu xanh. B. Trong ht cây cng cha nhiu tinh bt. C. Trng ung có mùi sc ca    D. Nh dung dch iot vào mt lát chui xanh thy ming chui chuyn t màu tru nh vào lát chui chín thì không có hi Câu 48: Hp cht ha các nguyên t m 15,73% v khng. Cht X tác dng c vu theo t l 1 : 1 v s mol. Cht X có sn trong thiên nhiên và tn ti  trng thái rn. Công thc cu to ca X có th là: A.      B.      C.       D.        Câu 49: Cn ly bao nhiêu gam tinh th       và bao nhiêu gam dung dch    u ch c 280 gam dung dch   16%? A. 120 gam       và 440 gam dung dch   8%. B. 30 gam       và 250 gam dung dch   8%. C. 80 gam       và 240 gam dung dch   8%. D. 40 gam       và 240 gam dung dch   8%. Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 5 gam hn hp X gm 2 mui khan          c. Dung dc tác dng v vi 0,79 gam   ng     . Phng ca        trong hn hp ban u là: A. 76,0% B. 15,2% C. 84,4% D. 24,0%  Kỳ thi thử Đại học GSTT.VN lần 3 năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 06/04/2014 tại Hà Nội và TPHCM . ki chu. GSTT GROUP ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 20 14 Môn: HÓA HỌC; khối A,B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề : 478 D. S. trong hn hp ban u là: A. 76,0% B. 15 ,2% C. 84,4% D. 24 ,0%  Kỳ thi thử Đại học GSTT. VN lần 3 năm 20 14 sẽ được tổ chức vào ngày 06/04 /20 14 tại Hà Nội và TPHCM . nh A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 23 : Cho phn ng sau: Cr 2 S 3 + Mn(NO 3 ) 2 + K 2 CO 3  2 CrO 4 + K 2 SO 4 + K 2 MnO 4 + NO + CO 2 Sau khi cân bc
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT, đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT, đề thi thử hoá học lần 2 năm 2014 của GSTT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn