Đề thi đại học lần 6 có đáp án

7 2,511 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 15:43

Đề thi đại học lần 6 có đáp án Ebook4Me.Net TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH-CĐ THANH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2008 – 2009 DÀNH CHO LỚP 13 - LẦN 6 ĐT: 0983932550 MÔN: VẬT LÝ Mã đề thi: 123 (Thời gian làm bài 90 phút) Đề 80 câu gồm 6 trang Câu 1: Trong dao động điều hòa, chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. lực tác dụng độ lớn cực đại. B. lực tác dụng độ lớn cực tiểu. C. lực tác dụng bằng không. D. lực tác dụng đổi chiều. Câu 2: Một sóng học biên độ A, vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng k lần tốc độ truyền sóng thì bước sóng bằng A. 2 Ak B. 2kA C. kA D. Ak Câu 3: Đồ thị sự phụ thuộc giữa vận tốc và li độ của một vật dao động điều hoà dạng A. đường thẳng. B. đường elíp. C. đường parabol. D. đường tròn. Câu 4: ba con lắc đơn cùng chiều dài dây treo, cùng treo tại một nơi. ba vật treo khối lượng m1>m2>m3, lực cản của môi trường đối với 3 vật là như nhau. Đồng thời kéo 3 vật lệch một góc nhỏ rồi buông nhẹ thì A. con lắc m1 dừng lại sau cùng. B. cả 3 con lắc dừng cùng một lúc. C. con lắc m3 dừng lại sau cùng. D. con lắc m2 dừng lại sau cùng. Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha? A. Các lõi của phần cảm và phần ứng được ghép bằng nhiều tấm thép mỏng cách điện với nhau. B. Phần cảm luôn đứng yên còn phần ứng luôn quay đều. C. Tần số dòng điện do máy phát ra tăng khi số cặp cực nam châm tăng. D. Máy phát điện xoay chiều một pha còn gọi là máy dao điện một pha. Câu 6: Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch đặc điểm nào sau đây: A. Cường độ rất lớn B. Chu kỳ rất lớn C. Năng lượng rất lớn D. Tần số rất lớn Câu 7: Các hạt nhân đồng vị A. cùng số nơtron nhưng khác nhau số prôtôn. B. cùng số khối nhưng khác nhau số nơtron. C. cùng số prôtôn và cùng số khối. D. cùng số prôtôn nhưng khác nhau số nơtron. Câu 8: Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của động không đồng bộ ba pha là A. Cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo. B. Sử dụng tiện lợi, không cần vành khuyên, chỗi quét. C. mômen khởi động lớn. D. thể thay đổi chiều quay dễ dàng. Câu 9: Một mạch dao động gồm cuộn dây L thuần điện cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi I0 dòng điện cực đại trong mạch, hiệu điện thế cực đại U0 giữa hai đầu tụ điện liên hệ với I0 như thế nào? Hãy chọn kết quả đúng trong những kết quả sau đây: A. CLIU/00 B. C/L.IU00 C. LCIU /00 D. CLIU /00 Câu 10: Trên một sợi dây chiều dài l , hai đầu cố định, đang sóng dừng. Trên dây một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là A. 4v B. 2v C. v D. 2v Câu 11: Không thể nhận biết tia hồng ngoại bằng: A. quang trở B. Kính ảnh C. Pin nhiệt điện D. Tế bào quang điện Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L không đổi và tụ điện điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch dao động điện từ riêng. Khi điện dung giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là A. f2 = f1/2. B. f2 = 4f1. C. f2 = 2f1. D. f2 = f1/4. Câu 13: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng? A. Sự hình thành đòng điện dịch. B. Sự tạo thành quang phổ vạch. C. Sự phát quang của các chất. D. Các phản ứng quang hoá. Câu 14: Chọn biểu thức sai về vận tốc của vật, lực căng của sợi dây và năng lượng của con lắc đơn dao động điều hoà A. 202 ( os os )v gl c c   B. 0(3 os 2 os )CT mg c c   Ebook4Me.Net C. 01W= mgl(1-cos )2 D. 201W=2mgl Câu 15: Trong mạch điện chỉ tụ điện C. Đặt hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu tụ điện C thì dòng điện xoay chiều trong mạch. Điều này được giải thích là electron đi qua điện môi giữa hai bản tụ: A. Hiện tượng đúng; giải thích đúng. B. Hiện tượng sai; giải thích đúng. C. Hiện tượng sai; giải thích sai. D. Hiện tượng đúng; giải thích sai. Câu 16: năng của một vật dao động điều hòa A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật. B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật. C. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi. D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng. Câu 17: Chọn câu sai: A. Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số. B. Sóng ánh sáng tần số càng lớn thì vận tốc truyền sóng trong môi trường trong suốt càng nhỏ. C. Vận tốc của ánh sáng đơn sắc không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng. D. Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng vàng nhỏ hơn đối với ánh sáng màu lục. Câu 18: Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng của một vật dao động điều hoà bằng A. 12 chu kỳ. B. 12 chu kỳ. C. 18 chu kỳ. D. 14 chu kỳ. Câu 19: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc A. vị trí mà con lắc đang dao động. B. biên độ dao động của con lắc. C. cách kích thích cho con lắc dao động. D. khối lượng của con lắc. Câu 20: Hạt nơtrino và hạt gama không cùng tính chất nào sau đây: A. không mang điện, không số khối B. khối lượng nghỉ bằng không C. chuyển động với vận tốc ánh sáng D. bản chất sóng điện từ Câu 21: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đọan ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. B. Tần số của hệ dao động cưỡng bức luôn bằng tần số dao động riêng của hệ. C. Tần số của hệ dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức. D. Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức. Câu 22: Phát biểu nào sau đây về cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha là SAI? A. Rôto là phần cảm. B. Hai đầu của mỗi cuộn dây phần ứng là một pha điện. C. Stato là phần ứng gồm ba cuộn dây giống hệt nhau đặt lệch nhau 1/3 vòng tròn trên stato. D. Rôto là phần ứng, stato là phần cảm. Câu 23: Một con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo độ cứng k dao động điều hoà. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ A. giảm 2 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần. Câu 24: Lực hạt nhân là A. lực tĩnh điện. B. lực liên kết giữa các nơtron. C. lực liên kết giữa các nuclôn. D. lực liên kết giữa các prôtôn. Câu 25: Vận tốc của dao động điều hòa độ lớn cực đại khi A. vật ở vị trí li độ cực đại. B. vật ở vị trí pha dao động cực đại. C. gia tốc của vật đạt cực đại. D. vật ở vị trí li độ bằng không. Câu 26: Điều nào sau đây là ĐÚNG khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục? Dùng để xác định A. nhiệt độ của các vật phát sáng. B. phân bố cường độ ánh sáng theo bước sóng. C. thành phần cấu tạo của các vật phát sáng. D. bước sóng của ánh sáng. Câu 27: Người ta nâng cao hệ số công suất của động điện xoay chiều nhằm A. tăng cường độ dòng điện B. giảm công suất tiêu thụ C. tăng công suất tỏa nhiệt D. giảm cường độ dòng điện. Câu 28: Chúng ta phân biệt được hai sóng âm cùng tần số phát ra từ ra từ hai nguồn âm khác nhau là nhờ chúng A. độ cao khác nhau. B. âm sắc khác nhau. C. độ to khác nhau. D. tốc độ truyền khác nhau. Câu 29: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ Ebook4Me.Net A. dao động với biên độ cực tiểu. B. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. C. không dao động. D. dao động với biên độ cực đại. Câu 30: Á nh sáng đơn sắc được đặc trưng bỡi A. chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đó. B. tốc độ truyền sóng. C. tần số của nó. D. màu sắc của nó. Câu 31: Các hạt nhân nặng (Uran, Plutôni ) và hạt nhân nhẹ (Hiđrô, Hêli .) cùng tính chất nào sau đây A. tham gia phản ứng nhiệt hạch. B. gây phản ứng dây chuyền. C. dễ tham gia phản ứng hạt nhân. D. năng lượng liên kết lớn. Câu 32: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng A. 2T B. T/2 C. T/2 D. T2 Câu 33: So với sóng tới thì sóng phản xạ A. bị đổi dấu khi bị phản xạ trên vật cản cố định. B. bị đổi dấu khi bị phản xạ trên vật cản tự do. C. luôn luôn bị đổi dấu. D. luôn luôn không bị đổi dấu. Câu 34: Chọn phát biểu sai A. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi ánh sáng thích hợp chiếu vào. B. một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy. C. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn. D. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng. Câu 35: Vận tốc truyền sóng trên một sợi dây căng thẳng phụ thuộc vào: A. tần số sóng. B. sức căng của dây. C. biên độ sóng. D. bước sóng. Câu 36: Điều nào sau đây là sai khi nói về các mắc mạch điện xoay chiều ba pha? A. Dòng điện ba pha thể không do máy phát điện 3 pha tạo ra. B. thể mắc tải hình sao vào máy phát mắc tam giác và ngược lại. C. Khi mắc hình sao, thể không cần dùng dây trung hoà. D. Các dây pha luôn là dây nóng (hay dây lửa). Câu 37: Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng không khi A. vận tốc cực đại hoặc cực tiểu. B. li độ cực đại. C. vận tốc bằng không. D. li độ cực tiểu. Câu 38: Chọn câu sai: A. Ánh sáng trắng là một trong những ánh sáng đơn sắc. B. Lăng kính khả năng tán sắc ánh sáng trắng. C. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau màu sắc nhất định khác nhau. D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Câu 39: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì A. tần số của nó không thay đổi. B. bước sóng của nó không thay đổi. C. bước sóng của nó giảm. D. chu kì của nó tăng. Câu 40: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây? A. Hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Hiện tượng tự cảm. C. Hiện tượng từ hoá. D. Hiện tượng cộng hưởng điện. Câu 41: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số biên độ dao động thành phần là 5cm và 12cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị sau A. 6cm B. 17cm C. 7cm D. 8,16cm Câu 42: Các hiện tượng không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là: A. Tính đâm xuyên. B. Hiện tượng tán sắc của ánh sáng. C. Sự phát quang của các chất. D. Hiện tượng quang điện. Câu 43: Hai cuộn dây ( R1, L1 ) và ( R2, L2 ) mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai đầu cuộn ( R1, L1) và ( R2, L2). Để U=U1+U2 thì: A. L1/ R1 = L2 / R2. B. L1 . L2 = R1.R2. C. L1 + L2 = R1 + R2. D. L1/ R2 = L2 / R1. Câu 44: Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu, mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy những vân màu sặc sỡ. Đó là hiện tượng: A. Giao thoa ánh sáng. B. Tán sắc ánh sáng trắng. C. Nhiễu xạ ánh sáng. D. Phản xạ ánh sáng. Câu 45: Một trong 2 khe của thí nghiệm của Iâng được làm mờ sao cho nó chỉ truyền ½ so với cường độ của khe còn lại. Kết quả là: A. vạch sáng trở nên sáng hơn và vạch tối thì tối hơn. Ebook4Me.Net B. vân giao thoa biến mất. C. vân giao thoa tối đi. D. vạch tối sáng hơn và vạch sáng tối hơn. Câu 46: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng A. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng. B. ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó khả năng hấp thụ. C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng. D. cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng cùng bước sóng. Câu 47: Chọn phương án sai A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hoá học khác nhau là không giống nhau. B. Các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ. C. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối. D. Quang phổ không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của các chất. Câu 48: Ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì: A. bước sóng không đổi, tần số thay đổi. B. bước sóng thay đổi, tần số thay đổi. C. bước sóng và tần số đều không đổi. D. bước sóng thay đổi, tần số không đổi. Câu 49: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã A. làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động. B. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động. C. kích thích lai dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. D. tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chiều chuyển động trong một phần của chu kì. Câu 50: Chọn phương án đúng: A. Tia tử ngoại thể nhìn thấy. B. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ. C. Các tia thuộc vùng tử ngoại gần thể đi qua thạch anh. D. Tia tử ngoại tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng trông thấy. Câu 51: Phát biểu nào sau đây sai. Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện CL1 thì: A. hệ số công suất của mạch đạt giá trị nhỏ nhất. B. Tổng trở của đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất. C. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và tụ điện bằng nhau. D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Câu 52: Chọn phương án đúng. A. Hạt nhân năng lượng liên kết càng lớn thì càng tốn ít năng lượng để phá vỡ nó. B. Độ hụt khối của hạt nhân luôn dương C. Hạt nhân năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng kém bền vững D. Nếu một phản ứng hạt nhân toả năng lượng thì không cần tác động phản ứng cũng xẩy ra. Câu 53: Các sóng ánh sáng giao thoa triệt tiêu lẫn nhau (- cho vân tối) nếu hai sóng tới điểm đó A. dao động ngược pha. B. dao động cùng pha. C. dao động vuông pha. D. dao động lệch pha 4 Câu 54: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn. B. biên độ của ngoại lực tuần hoàn. C. tần số của ngoại lực tuần hoàn. D. hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động. Câu 55: Điều nào sau đây là SAI khi so sánh tia Rơnghen và tia tử ngoại? A. Đều được dùng để chụp điện, chiếu điện. B. khả năng gây phát quang cho một số chất. C. Đều tác dụng lên kính ảnh. D. Cùng bản chất là sóng điện từ. Câu 56: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi A. cùng pha với li độ. B. sớm pha /2 so với vận tốc. C. chậm pha /2 so với vận tốc. D. sớm pha /2 so với li độ. Câu 57: Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ ánh sáng thì A. các electron quang điện đến anốt với tốc độ lớn hơn. B. động năng ban dầu của các quang electron tăng. Ebook4Me.Net C. cường độ dòng quang điện bão hoà tăng. D. hiệu điện thế hãm tăng. Câu 58: Chọn phương án sai: A. Năng lượng mà phản ứng toả ra hay thu vào gọi là năng lượng hạt nhân B. Hai loại phản ứng hạt nhân toả năng lượng là sự phân hạch và nhiệt hạch C. Hạt nhân năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền D. Khi các nuclêôn liên kết tạo thành hạt nhân thì khối lượng bị hao hụt. Câu 59: Quan sát trên một sợi dây thấy sóng dừng với biên độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng biên độ dao động bằng A. 0 B. a/4 C. a/2 D. a Câu 60: Chọn phương án đúng. A. Các vật khi nung đến cùng một nhiệt độ sẽ phát quang phổ liên tục thể khác nhau. B. Khi nhiệt độ 5000C vật phát sáng cho quang phổ ở vùng da cam. C. Quang phổ liên tục phụ thuộc thành phần cấu tạo hoá học của nguồn sáng và nhiệt độ của nguồn sáng. D. Bất kì nguồn phát ánh sáng trắng đều là nguồn phát quang phổ liên tục. Câu 61: Chọn phương án sai: A. Để cung cấp điện năng cho các thiết bị điện tử nhất thiết phải sử dụng dòng điện một chiều. B. Tất cả các nhà máy phát điện đều cung cấp cho lưới điện dòng điện xoay chiều. C. Trong sản xuất hoá chất bằng điện phân, người ta cho dòng điện xoay chiều chạy qua chất điện phân. D. Động điện một chiều ưu điển hơn động điện xoay chiều ở chỗ mômen khởi động lớn và thay đổi được vận tốc một cách dễ dàng. Câu 62: Trong đoạn mạch RLC, nếu tăng tần số điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì: A. chỉ dung kháng tăng. B. chỉ cảm kháng giảm. C. chỉ điện trở tăng. D. dung kháng giảm và cảm kháng tăng. Câu 63: Trong hiện tượng quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào: A. Cường độ ánh sáng chiếu vào mặt kim loại B. Bước sóng ánh sáng chiếu vào mặt kim loại . C. Năng lượng của phôtôn đập vào kim loại. D. Giới hạn quang điện. Câu 64: Dựa vào thuyết sóng ánh sáng ta thể giải thích được: A. Định luật về động năng cực đại của các electron quang điện. B. Định luật về giới hạn quang điện. C. Định luật về dòng quang điện bão hoà. D. Cả ba định luật quang điện. Câu 65: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m và lò xo khối lượng không đáng kể độ cứng k, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi gia tốc rơi tự do là g. Khi viên bi ở vị trí cân bằng, lò xo dãn một đoạn . Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc này là A. 1 m2 k B. 2g C. 1 k2 m D. g2 Câu 66: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng A. hai lần bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. một bước sóng. D. một nửa bước sóng. Câu 67: Trong số các phân rã , -,  hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ra trong phân rã nào? A. Phân rã . B. Phân rã . C. Phân rã . D. cả 3 đều như nhau. Câu 68: Giới hạn quang điện phụ thuộc vào: A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện. B. Điện trường giữa anốt và catốt. C. Bản chất kim loại. D. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào catốt. Câu 69: Chiếu ánh sáng màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng màu A. tím B. đỏ C. vàng D. lam Câu 70: Chọn phát biểu sai khi nói về con lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường) A. Chuyển động của con lắc đơn từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là chậm dần. B. Khi vật ở vị trí cân bằng năng của con lắc đơn bằng động năng của nó. C. Khi vật qua vị trí cân bằng trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây. D. Với dao động nhỏ thì con lắc đơn dao động điều hoà. Câu 71: Một sóng lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Ebook4Me.Net Biết tần số f, bước sóng  và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M dạng uM(t) = acos2ft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là A. du (t) a cos (ft ) 02 B. du (t) a cos (ft ) 0 C. du (t) a cos (ft ) 0 D. du (t) a cos (ft ) 02 Câu 72: Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với A. dao động tắt dần. B. dao động cưỡng bức. C. dao động điều hòa. D. dao động riêng. Câu 73: Chiếu ánh sáng màu vàng vào một tấm bìa màu xanh dòng chữ màu đỏ thì A. đọc được dòng chữ màu chàm. B. đọc được dòng chữ màu đen. C. đọc được dòng chữ màu đỏ. D. không đọc được dòng chữ. Câu 74: Nếu chiếu ánh sáng tím vào lá nhôm tích điện âm thì A. điện tích âm của lá nhôm mất đi. B. tấm nhôm tích điện dương. C. điện tích của tấm nhôm không thay đổi. D. tấm nhôm sẽ trung hòa về điện. Câu 75: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08 s. Âm do lá thép phát ra là A. nhạc âm. B. hạ âm. C. siêu âm. D. âm thanh. Câu 76: Sóng sau đây được dùng trong thiên văn vô tuyến A. Sóng cực ngắn B. Sóng ngắn C. Sóng dài D. Sóng trung Câu 77: Chọn câu sai: A. Phôtôn kích thước xác định. B. Phôtôn động lượng. C. Phôtôn khối lượng. D. Phôtôn năng lượng. Câu 78: Quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hoà dạng A. đường hypecbol. B. đoạn thẳng. C. hình sin. D. đường thẳng. Câu 79: Tại hai điểm A và B trong một môi trường truyền sóng hai nguồn sóng kết hợp, dao động cùng phương với phương trình lần lượt là uA = acost và uB= acos(t +). Biết vận tốc và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra không đổi trong quá trình sóng truyền. Trong khoảng giữa A và B giao thoa sóng do hai nguồn trên gây ra. Phần tử vật chất tại trung điểm của đoạn AB dao động với biên độ bằng A. 0 B. 2a C. a D. a/2 Câu 80: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về A. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử D. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử ******************** HẾT ********************Ebook4Me.Net ĐÁP ÁN KT VẬT LÝ LỚP 13 - LẦN 6 1. Đáp án đề: 123 01. 21. 41. 61. 02. 22. 42. 62. 03. 23. 43. 63. 04. 24. 44. 64. 05. 25. 45. 65. 06. 26. 46. 66. 07. 27. 47. 67. 08. 28. 48. 68. 09. 29. 49. 69. 10. 30. 50. 70. 11. 31. 51. 71. 12. 32. 52. 72. 13. 33. 53. 73. 14. 34. 54. 74. 15. 35. 55. 75. 16. 36. 56. 76. 17. 37. 57. 77. 18. 38. 58. 78. 19. 39. 59. 79. 20. 40. 60. 80. . những ánh sáng đơn sắc. B. Lăng kính có khả năng tán sắc ánh sáng trắng. C. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau. D. Ánh sáng đơn. Bước sóng của ánh sáng chiếu vào catốt. Câu 69 : Chiếu ánh sáng màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng màu A. tím
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi đại học lần 6 có đáp án, Đề thi đại học lần 6 có đáp án, Đề thi đại học lần 6 có đáp án