Phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

8 6,194 14
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Giáo án tiểu học Tuần 24Thứ hai ngày 26 tháng 2 năm 2007ToánTiết 116 : Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố về thực hiện phép chia số bốn chữ cho số một chữ số, tìm thừa số của phép nhân, giải toán lời văn, chia nhẩm số tròn nghìn.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:* Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chấm, chữa bài.* Bài 2:- Đọc đề?- X là thành phần nào của phép tính?- Nêu cách tìm X?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, đánh giá.* Bài 3:- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Muốn tìm số gạo còn lại ta làm ntn?- Ta cần tìm gì trớc? cách làm?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm , chữa bài.- hát- Thực hiện phép chia- Lớp làm phiếu HT1608 4 2035 5 4218 6 00 402 03 407 01 703 08 35 18 0 0 0 - Tìm X- thừa số cha biết- Lấy tích chia cho thừa số đã biết- Lớp làm nhápa) X x 7 = 2107 b) 8 x X = 1640 X = 2107 : 7 X = 1640 : 8 X = 301 X = 205 - HS nêu- HS nêu- Lấy số gạo trừ số gạo đã bán.- Tìm số gạo đã bán.( lấy số gạo đã chia 4)- Lớp làm vởBài giảiSố gạo đã bán là:2024 : 4 = 5069 kg)Cửa hàng còn lại số gạo là:2024 - 506 = 1518( kg) Đáp số: 1518 kg gạo Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1* Bài 4: - Đọc đề?- Nêu cách nhẩm?- Nhận xét, cho điểm.3/ Củng cố:- Hệ thống nội dung bài ôn.- Dặn dò: Ôn lại bài.- Tính nhẩm- Nêu miệng6000 : 3 = Nhẩm : 6 nghìn : 3 = 2 nghìnVậy : 6000 : 3 = 2000Toán +Ôn : Chia số bốn chữ số cho số một chữ số.I. Mục tiêu- Củng cố về KN thực hiện phép chia số bốn chữ số cho số một chữ số, giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập- Thực hành* Bài 1: Đặt tính rồi tính.- Gọi HS làm trên bảng- Chấm , chữa bài.* Bài 2: Tìm X- X là thành phần nào của phép tính?- Nêu cách tìm X?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3:- BT cho biết gì?- Hát- Làm phiếu HT9845 6 4875 5 2567 438 37 16 24 1640 25 975 07 641 05 0 3 0- X là thừa số cha biết- Muốn tìm thùa sóo cha biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.- Làm nhápa) X x 4 = 1208 X = 1208 : 4 X = 302b) 8 x X = 5712 X = 5712 : 8 X = 714- Khu đất HCN chiều dài 1028m, chiều Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2- BT hỏi gì?- Muốn tính chu vi HCN ta làm ntn?- Ta cần tính gì trớc?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Đánh giá giờ học.- Dặn dò: Ôn lại bài.rộng bằng 1/4 chiều dài- Tính chu vi khu đất đó.- Lấy chiều dài cộng chều rộng rồi nhân 2- Tính chiều rộng bằng cách lấy chiều dài chia 4- Lớp làm vởBài giảiChiều rộng khu đất đó là:1028 : 4 = 257(m)Chu vi của khu đất đó là:( 1028 + 257) x 2 = 2570(m) Đáp số : 2570 métThứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2007ToánTiết 117 : Luyện tập chungA- Mục tiêu- Củng cố về KN thực hiện phép nhân, chia số bốn chữ số cho số một chữ số, giải toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HT.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:* Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Gọi 4 HS làm trên bảng- Chấm, chữa bài.* Bài 2:- :- BT yêu cầu gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- hát- Thực hiện phép nhân.- Lớp làm phiếu HT821 1012 308 1230x x x x 4 5 7 63284 5060 2156 7380- Thực hiện phép chia.- Lớp làm phiếu HT 4691 2 1230 3 1607 406 2345 03 410 00 401 09 00 07 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Chữa bài, đánh giá.* Bài 3:- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Muốn tìm số sách một th viện ta làm ntn?- Ta cần tìm gì trớc? cách làm?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Chấm , chữa bài.* Bài 4: - BT yêu cầu gì?- Nêu cách tính chu vi HCN?- Ta cần tìm gì trớc?- Gọi 1 HS làm trên bảng- Nhận xét, cho điểm.3/ Củng cố:- Hệ thống nội dung bài ôn.- Dặn dò: Ôn lại bài. 11 0 3 1 - 5 thùng sách,1thùng 306 quyển, chia 9 th viện.- Số sách của 1 th viện?- Lấy số sách 5 thùng chia 9- Tìm số sách 5 thùng bằng cách Lấy số sách 1 thùng nhân 5- lớp làm vởBài giảiSố sách của năm thùng là:306 x 5 =1530( quyển)Mỗi th viện số sách là:1530 : 9 = 170( quyển) Đáp số: 170 quyển.- Tính chu vi sân vận động HCN.- Lấy SĐ chiều dài cộng SĐ chiều rộng nhân 2.- Lớp làm vởBài giảiChiều dài của sân vận động là:95 x 3 = 285(m)Chu vi sân vận động là:( 285 + 95 ) x 2 =760(m) Đáp số: 760 métThứ t ngày 28 tháng 2 năm 2007ToánTiết 118 : Làm quen với chữ số la mãA- Mục tiêu- Bớc đầu HS làm quen với chữ số La mã. Nhận biết đợc các chữ số La Mã từ 1 đến 12, số 20, 21.- Rèn KN nhận biết và viết chữ số La Mã- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B- Đồ dùngGV : Một số đồ vật ghi chữ số La Mã, bảng phụHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:- Hát Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4a) HĐ 1: GT về chữ số La Mã.- Ghi bảng các chữ số La Mã: I, V, X và giới thiệu cho HS.- Ghép hai chữ số I với nhau ta đợc chữ số II, đọc là hai.- Ghép ba chữ số I với nhau ta đợc chữ số III, đọc là ba.- Ghi bảng chữ số V, Ghép vào bên trái chữ số V một chữ số I, ta đợc số nhỏ hơn V một đơn vị, đó là số bốn, đọc là bốn, viết là IV.- Ghép vào bên phải chữ số V một chữ số I, ta đợc số lớn hơn V một đơn vị, đó là số sáu, đọc là sáu, viết là VI.- tơng tự GT chữ số VII, VIII, I X, XI.- Ghi bảng số XX, viết hai chữ số X liền nhau ta đợc chữ số XX( hai mơi)- Viết vào bên phải số XX một chữ số I, ta đợc số lớn hơn XX là số XXI.b) HĐ 2: Luyện tập.* Bài 1: treo bảng phụ- Gọi HS đọc cá nhân, đọc xuôi, ngợc- Nhận xét, sửa sai.* Bài 2:- Đa đồng hồ ghi các số bằng chữ số La Mã.- Gọi HS đọc số giờ.- Nhận xét, cho điểm.* Bài 3:- Bt yêu cầu gì?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Thi viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La mã.- Dặn dò: Thực hành đọc và viết số La Mã ở nhà.- HS đọc: một, năm, mời- Viết II vào nháp và đọc : hai- Viết III vào nháp và đọc : ba- Viết IV vào nháp và đọc : bốn- Viết VI vào nháp và đọc : sáu- HS lần lợt viết và đọc các số theo HD của GV- Viết XX và đọc : Hai mơi- Viết XXI và đọc : Hai mơi mốt- đọc: một, ba, năm, bảy, chín, mời một, hai mơi mốt, hai, - Đọc: sáu giờ, mời hai giờ, ba giờ.- Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.a) II, IV, V, VI, VII, I X, XI.b) XI, I X, VII, VI, V, IV, II.- Chia hai đội thi viếtToán +Ôn tập : Làm quen với chữ số la mãI. Mục tiêu- Củng cố về đọc, biết, nhận biết giá trị của các chữ số La Mã từ 1 đến 12. - Rèn KN đọc, viết chữ số La Mã.- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B- Đồ dùng Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5GV : Một số que tính .C- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Thực hành:* Bài 1:- Ghi bảng các số:I, III, IV, VII, I X, XI, VIII, XII- Gọi HS đọc- Nhận xét, cho điểm.* Bài 2:- Đọc các số: ba, sáu, bốn, bảy, chín, mời, năm, tám, m-ời một, hai, mời hai.- Gọi 1 HS lên bảng viết các số- Nhận xét, sửa sai.* Bài 3:+ Lấy 5 que tính?- Xếp các số La Mã từ 1 đến 12?- Xếp đợc mấy số? đó là những số nào?+ Lấy 3 que tính?- Xếp các số La Mã từ 1 đến 12?- Xếp đợc mấy số? đó là những số nào?- Nhận xét, cho điểm.3/ Củng cố: - Thi xem đồng hồ ghi chữ số La Mã.- Dặn dò: Thực hành đọc , viết số La Mã .- Hát- Quan sát- Đọc xuôi : một, ba, bốn, bảy, chín, mời một, tám, mời hai.- Đọc ngợc: muời hai, tám, muời một, chín, bảy, bốn, ba, một.- Viết - HS viết- HS thực hiện xếp theo yêu cầu của GVThứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2007ToánTiết 119: Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố về đọc, biết, nhận biết giá trị của các chữ số La Mã từ 1 đến 12. thực hành xem đồng hồ ghi bằng chữ số La Mã.- Rèn KN đọc, viết chữ số La Mã.- GD HS chăm học để vận dụng vào thực tế.B- Đồ dùng GV : Một số que diêm- Mô hình đồng hồ. HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:-Viết các số từ 1đến12 bằng chữ số La Mã.- Nhận xét, cho điểm.3/Luyện tập:* Bài 1:- Đa đồng hồ, quay kim chỉ số giờ, gọi HS đọc .- Nhận xét, sửa sai.* Bài 2: - Ghi bảng các số:I, III, IV, VII, I X, XI, VIII, XII- Gọi HS đọc- Nhận xét, cho điểm.* Bài 3:- Đọc đề?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.* Bài 4: - Yêu cầu HS lấy hai que diêm và xếp thành các số II, V, X- Yêu cầu HS lấy sáu que diêm và xếp thành số I X- Yêu cầu HS lấy ba que diêm và xếp đợc các số nào?* Bài 5:- Lấy ba que diêm xếp thành số XI.- Nhấc 1 que xếp lại vào bên trái số X thì giá trị của X tăng hay giảm? Ta đợc số mấy?4/ Củng cố:- Đánh giá tiết học- Dặn dò: Thực hành theo bài học.- Hát- 2 - 3 HS viết- Nhận xét.- HS đọc: - Đồng hồ A chỉ sáu giờ- Đồng hồ B chỉ tám giờ 15 phút - Đồng hồ C chỉ chín giờ kém 5 phút- Đọc: một, ba, bốn, bảy, chín, mời một, tám, mời hai.- HS làm bài vào phiếu- Đúng ghi Đ, sai ghi SIII: ba Đ VII: bảy ĐVI: sáu Đ VIIII: chín SIIII: bốn S I X: chín ĐIV: bốn Đ XII: mời hai Đ - Thực hành xếp ; ; ; ;- xếp đợc các số: III, IV, VI, I X, XI.- xếp- số chín ( I X)Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2007ToánTiết 120: Thực hành xem đồng hồA- Mục tiêu- Củng cố cho HS hiểu biết về thời điểm. Xem đồng hồ chính xác đến từng phút.- Rèn KN xem đồng hồ cho HS Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7- GD HS ham học để liên hệ thực tế.B- Đồ dùng GV : Mô hình đồng hồ- Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD xem đồng hồ.- Quan sát hình 1.- Đồng hồ chỉ mấy giờ?- Nêu vị trí của kim giờ và kim phút?- Quan sát đồng hồ thứ hai.- Kim giờ và kim phút đang ở vị trí nào?+ GV: Kim phút đi từ vạch nhỏ này đến vạch nhỏ liền sau là đợc 1 phút.- Tính số phút mà kim phút đã đi từ vị trí số 12 đến vị trí vạch nhỏ thứ ba sau số 2?- Vậy đồng hồ thứ hai chỉ mấy giờ?- Quan sát đồng hồ thứ ba.- Đồng hồ chỉ mấy giờ?- Nêu vị trí của kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 6 giờ 56 phút?- Vậy còn thiếu mấy phút thì đến 7 giờ?- Vậy ta đọc cách hai là 7 giờ kém 4 phút.b) HĐ 2: Thực hành* Bài 1:- Đọc đề?- Chia nhóm đôi, thực hành xem giờ.* Bài 2: - Phát phiếu HT- Gọi 2 HS vẽ trên bảng- Nhận xét, chữa bài.* Bài 3: Trò chơi: Thi quay kim đồng hồ- Gọi từng nhóm 4 HS lên bảng- GV đọc số giờ- Nhận xét, cho điểm.3/ Củng cố:- Đánh giá giờ học- Dặn dò: Thực hành xem đồng hồ ở nhà.- Hát- Quan sát đồng hồ 1- 6 giờ 10 phút- Kim giờ chỉ qua số 6 một chút, kim phút chỉ đến số 2.- Quan sát đồng hồ 2- Kim giờ ở qua vạch số 6 một chút, vậy là hơn 6 giờ. Kim phút chỉ qua vạch số 2 đợc 3 vạch nhỏ.- Nhẩm miệng 5, 10( đến vạch số 2) tính tiếp 11, 12, 13, vậy kim phút đi đợc 13 phút.- Chỉ 6 giờ 13 phút- Quan sát đồng hồ 3- Đồng hồ chỉ 6 giờ 56 phút- Kim giờ chỉ qua số 6, đến gần số 7, kim phút chỉ qua vạch số 11 thêm 1 vạch nhỏ nữa.- Còn thiếu 4 phút nữa thì đến 7 giờ- Đọc: 7 giờ kém 4 phút- Đọc+ HS 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?+ HS 2: Nêu số giờ của từng đồng hồ.( Đổi vị trí cho nhau)+ Vẽ kim phút vào phiếu HT- 4 HS cùng quay kim đồng hồ chỉ số giờ GV đọc Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . +Ôn : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. I. Mục tiêu- Củng cố về KN thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, giải toán có lời. hiện phép chia số có bốn chữ só cho số có một chữ số, tìm thừa số của phép nhân, giải toán có lời văn, chia nhẩm số tròn nghìn.- Rèn KN tính và giải toán cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, Phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, Phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số