Thực hành vận dụng cộng trừ nhân chia

4 5,166 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Thực hành vận dụng cộng trừ nhân chia Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (178)I. MC TIấU:- Giỳp HS tip tc cng c cỏc k nng thc hnh tớnh nhõn chia v vn dng tỡm thnh phn cha bit ca phộp tớnh v gii bi toỏn liờn quan n t s phn trm.II. DNG DY HC:- Bng ph HS lm bi.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.- HS lm v.- 3 HS lờn bng lm theo 3 ct dc (a, b, c, d)- Gi HS ln lt trỡnh by kt qu.- GV nhn xột kim tra mt s HS. - HS cha bi nhn xột i v chm chộo.Bi tp 2 : - 1HS c bi tp 2.- HS lm v.- GV i quan sỏt. - 2HS lờn bng lm.- HS cha bi nhn xột.- GV nhn xột. - i v chm cha.Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.+ Bi toỏn ny thuc dng toỏn gỡ ó hc? - 1HS nờu túm tt.- 1HS lm bng ph, lp lm v.- 1HS lm bng ph- GV nhn xột. - HS cha bi nhn xột, i v chm cha.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- Gv nhn xột tit hc.- Chun b bi luyn tp chung (tt) (179+180). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (179-180)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c k nng thc hnh tớnh v gii toỏn.II. DNG DY HC:- Bng ph HS lm bi.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.- GV i quan sỏt. - 4HS lm bng ph.- HS lm v.- GV nhn xột. - HS cha bi, nhn xột i v.Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.- GV i quan sỏt. - HS lm vo v.- 2HS lm bng ph.- GV nhn xột. - HS cha bi nhn xột i v chm cha.Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.- GV gn hỡnh minh ha lờn bng. - HS quan sỏt.+ Hóy vit cụng thc tớnh th tớch? V = a x b x h+ Hóy tớnh chiu cao theo cụng thc trờn. h = V : (a x b)- HS ỏp dng cụng thc lm vo v.- 1HS lờn lm bng ph.- GV nhn xột. - HS cha bi nhn xột i v.Bi tp 4: - 1HS c bi tp 4.- 1HS lm bng ph.- HS lm vo v.- GV nhn xột. - HS nhn xột Cha bi.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Bi tp 5 lm vo bui chiu.- Chun b bi luyn tp chung (tt) (181-182). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (181-182)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c tip v tớnh giỏ tr ca biu thc, tỡm s trung bỡnh cng, gii cỏc bi toỏn liờn quan n t s phn trm, toỏn chuyn ng u.II. DNG DY HC:- Bng ph.III. CC HOT NG DY HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.- HS lm v.- 2HS lm bng ph.- HS nhn xột cha bi.- GV nhn xột. - i v cha bi.Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.- 1 HS lờn bng lm.- GV i quan sỏt. - Lp lm v.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi.Bi tp 3: - 1HS c yờu cu BT3.- 1HS nờu túm tt.+ Bi toỏn ny thuc dng toỏn gỡ? - 1HS lờn lm bng ph.+ Mun tỡm t s phn trm ca 2 s ta lm th no?- HS lm v.- HS nhn xột cha bi i v.- GV nhn xột.Bi tp 4: - 1HS c bi tp 4.- 1HS lờn bng lm.- GV i quan sỏt. - Lp lm vo v.- GV nhn xột. - HS cha bi Nhn xột i v chm cha.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- V nh lm bi tp 5.- Chun b bi luyn tp chung (tt) (183-184). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (183-184)I. MC TIấU:- Giỳp HS ụn tp cng c v:+ T s phn trm v gii toỏn v t s phn trm.+ Tớnh din tớch v chu vi ca hỡnh trũn.- Phỏt trin trớ tng tng khụng gian ca HS.II. DNG DY HC:- Bng ph.III. CC HOT NG DY HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Phn I: - 1HS c yờu cu ca phn 1.- HS lm v ch ghi kt qu.- HS ln lt c kt qu ca mỡnh.- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.Phn II:Bi tp 1: - 1 HS c bi tp 1.- 1HS lờn bng lm.- GV dỏn hỡnh v nh SGK. - HS lm vo v.- GV nhn xột cha bi Yờu cu HS nờu cỏch tớnh chu vi v din tớch hỡnh trũn.- HS nhn xột cha bi i v chm cha.Bi tp 2: - 1HS c yờu cu BT2.- 1HS lm bng ph.- HS lm vo v.- HS nhn xột cha bi.- GV nhn xột. - i v chm chộo.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Chun b bi luyn tp chung (tt) (185-186). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (185-186)I. MC TIấU:- Giỳp HS ụn tp cng c v gii toỏn cú lien quan n chuyn ng cựng chiu, t s phn trm, tớnh th tớch hỡnh hp ch nht v s dng mỏy tớnh b tỳi.II. DNG DY HC:- Bng ph HS lm bi.III. CC HOT NG DY HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Phn I: - 1HS c yờu cu ca phn 1.- HS t lm ch ghi kờt qu vo v.- HS ln lt c kt qu bi lm ca mỡnh.- GV nhn xột. - HS nhn xột b sung.Phn II:Bi tp 1: - 1 HS c bi tp 1.- 1HS lm vo bng ph.- Lp lm vo v.- GV nhn xột. - HS cha bi, nhn xột.Bi tp 2: - 1HS c BT2.- Khi thc hin tớnh tng bc HS c s dng mỏy tớnh b tỳi.- 1HS lm vo bng ph, lp lm v.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Dn HS v nh ụn li cỏc dng bi toỏn gi sau kim tra cui nm. . tập chung (178)I. MC TIấU:- Giỳp HS tip tc cng c cỏc k nng thc hnh tớnh nhõn chia v vn dng tỡm thnh phn cha bit ca phộp tớnh v gii bi toỏn liờn quan n t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành vận dụng cộng trừ nhân chia, Thực hành vận dụng cộng trừ nhân chia, Thực hành vận dụng cộng trừ nhân chia