Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

4 2,763 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng Tuần: Môn: toán ôn tập về đo độ dài đo khối lợng (TT) (153)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c v:+ Vit cỏc s o di v khi lng di dng s thp phõn.+ Mi quan h gia 1 n v o di v n v o khi lng thụng dng.II. DNG DY HC:- Bng ph.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1 HS c bi tp 1.- HS lm bi vo v.- 2 HS lờn bng.- HS cha bi, nhn xột.- GV nhn xột cht li kt qu ỳng.Bi tp 2: - 1HS c BT2.- HS lm bi tp vo v.- 2 HS lờn bng lm- GV nhn xột cht li kt qu ỳng. - HS cha bi nhn xột.Bi tp 3: - 1HS c bi tp 3.GV treo bng ph ghi bi tp 3. - 2 HS lờn lm trờn bng ph, lp lm vo v.- Yờu cu HS gii thớch cỏch lm. - HS nhn xột, cha bi.- GV nhn xột ct li kt qu ỳng.Bi tp 4: - 1 HS c bi tp 4.- HS lm bi vo v.- Yờu cu HS gii thớch cỏch lm. - 2 HS lờn bng lm.- GV nhn xột kt qu ỳng. - Lp nhn xột cha bi.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Dn HS v nh ụn tp v s o din tớch. Tuần: Môn: toán ôn tập về số đo diện tích (154)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c v quan h gia cỏc n v o din tớch, chuyn i cỏc s o din tớch vi cỏc n v o thụng dng. Vit s o din tớch di dng s thp phõn.II. DNG DY HC:- Bng ph k v ghi sn bi tp 1.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn bng n v o din tớch (15)Bi tp 1: - 1 HS c bi tp 1.- GV treo bng ph gi HS c tờn cỏc n - 1 HS c bi 1a, lp c nhm.v o theo th t ln n b v t bộ n ln. - 1 HS lờn in vo bng ph.- GV nhn xột v yờu cu HS c. - Lp cha bi nhn xột.- HS c ni tip bng n v o din tớch (1 HS c 1 ct).- HS nờu ming bi 1b theo cõu hi.- GV nhn xột. - HS nhn xột.Hot ng 2: Thc hnh Luyn tp (20)Bi tp 2: - 1HS c BT2.- HS lm vo v.- 2 HS ln lt c kt qu.- GV cha bi. - HS cha bi HS khỏc i v chm chộo.Bi tp 3: - 1HS c bi tp 3.- HSLT nhúm ụi.- HS lm bi vo v, mi 2 HS lờn bng lm.- GV nhn xột. - Lp nhn xột cha bi.Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Dn HS v nh ụn tp v o th tớch (155). Tuần: Môn: toán ôn tập về đo thể tích (155)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c v quan h gia một khi, -xi-một khi, xng-ti-một khi, vit s o th tớch di dng s thp phõn. Chuyn i s o th tớch.II. DNG DY HC:- Bng ph k v ghi sn bi tp 1.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp v o th tớch (10)Bi tp 1: - 1 HS c yờu cu bi tp 1a.- Cho HS t lm bi. - Dựng bỳt chỡ ghi vo dũng tng ng.- 1HS lờn bng in.- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.- 1HS c cõu hi BT1b.- HS trỡnh by ming.- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.Hot ng 2: Thc hnh Luyn tp (25)Bi tp 2: - 1HS c yờu cu BT2.- HS lm vo v.- 2 HS lờn bng.- GV cho HS gii thớch cỏch i. - HS ln lt c kt qu.- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.Bi tp 3: - 1HS c bi tp 3.- HS lm vo v.- 2 HS lờn bng.- HS nờu kt qu.- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- HS nhc li tờn cỏc n v o th tớch ó hc v mi quan h gia 2 on v o liờn tip.- Chun b ụn li s o din tớch v th tớch (156). Tuần: Môn: toán ôn tập về đo diện tích đo thể tích (156)I. MC TIấU:- Giỳp HS ụn tp, cng c v:+ Cỏc n v o din tớch, o th tớch.+ Cỏch so sỏnh cỏc s o din tớch v th tớch.+ Gii bi toỏn cú liờn quan n tớnh din tớch, th tớch cỏc hỡnh ó hc.II. DNG DY HC:- Bng ph ghi ni dung bi tp 1.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp v cỏc n v o din tớch v o th tớch (6)- GV nờu cõu hi:+ Cỏc n v o din tớch l nhng n v no?- 2 HS tr li.+ Cỏc n v o th tớch l nhng n v no?- 1 HS nờu.+ Hai n v o din tớch tip lin quan h vi nhau nh th no? - Hn kộm nhau 100 ln.+ Hai n v o th tớch tip lin quan h vi nhau nh th no?- Hn kộm nhau 1000 ln.Hot ng 2: Thc hnh Luyn tp (30)Bi tp 1: - 1HS c yờu cu BT1.- GV treo bng ph lờn bng lp. - HS lm vo v.- 2 HS lờn bng lm.- 2 HS ln lt c kt qu.- GV cha bi. - HS i v cha bi.Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.- 1HS lm bng ph.- 1HS lm phn túm tt lờn bng.- HS lm vo v.- HS nhn xột phn túm tt v gii trờn bng.- GV nhn xột cht li kt qu ỳng. - HS i v chm cha bi.Bi tp 3: - 1 HS c bi tp 3.- 1 HS lm bng ph.- 1HS túm tt lờn bng lp.- HS lp lm v.- Gv nhn xột. - HS nhn xột cha bi.Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Dn HS v nh hc thuc cỏc n v o din tớch, th tớch. Chun b ụn tp v o thi gian (157). Tuần: Môn: toán ôn tập về đo thời gian (157)I. MC TIấU:- Giỳp HS ụn tp, cng c v quan h gia 1 s n v o thi gian, cỏch vit s o thi gian, cỏch vit s o thi gian di dng s thp phõn, chuyn i s o thi gian, xem ng h.II. DNG DY HC:- Bng ph ghi sn bi tp 1.- Bng ph v cỏc mt ng h nh bi tp 3.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp cỏc n v o thi gian (6)Bi tp 1: - 1 HS c yờu cu bi tp 1.- Gv treo bng ph. - HS dựng bỳt chỡ ghi vo SGK.- HS ln lt nờu kt qu.- GV nhn xột kt qu. - HS khỏc nhn xột.- 2 HS c li bi tp 1.Hot ng 2: Thc hnh Luyn tp (30)Bi tp 2: - 1HS c yờu cu BT2.- 4 HS lờn bng lm.- HS lm vo v.- HS ln lt nhn xột bi lm.- GV xỏc nhn kt qu.- GV cht ý.Bi tp 3: - 1 HS c yờu cu.- GV treo tranh v 4 mt ng h. - HS nhỡn tranh v v ln lt tr li.- HS khỏc nhn xột.- GV nhn xột.Bi tp 4: - 1HS c bi tp 4- HS lm v ch kt qu.- 1HS nờu ỏp ỏn.- GV nhn xột. - Lp nhn xột.Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Yờu cu HS ụn li s o thi gian v chun b ụn tp phộp cng (158). . Môn: toán ôn tập về đo độ dài và đo khối lợng (TT) (153)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c v:+ Vit. Môn: toán ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (156)I. MC TIấU:- Giỳp HS ụn tp, cng c v:+
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng, Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Từ khóa liên quan