Giáo án ôn tập phân số

5 1,400 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Giáo án ôn tập phân số Tuần: Môn: toán ôn tập về phân sốI. MC TIấU:Giỳp HS ụn tp v khỏi nim phõn s bao gm c, vit, biu tng, rỳt gn, quy ng mu s, so sỏnh phõn s.II. DNG DY HC:Bng ph (tranh v) ni dung bi tp 1.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcHot ng 1: ễn tp - Thc hnh c vit phõn sBi tp 1: GV treo tranh v yờu cu HS vit ri c phõn s hoc hn s ch phõn s ó tụ mu.- HS thc hin bi tp 1a, b.GV hi: Phõn s gm my phn, l nhng phn no?- Gm 2 phn: T s v mu s. T s l s t nhiờn vit trờn vch ngang mu s l s t nhiờn khỏc 0 viột di gch ngang. Trong cỏc phõn s vit c thỡ mu s cho bit gỡ? T s cho bit gỡ?- Mu s cho bit s phn bng nhau m cỏc n v chia ra.- T s cho bit s phn bng nhau t cỏi n v ú ó c tụ mu. Hn s gm my phn l nhng phn no?- Gm 2 phn: phn nguyờn v phn phõn s kốm theo. Phõn s kốm theo trong hn s cn tha món iu kin gỡ?- Bao gio cng nh hn n v.Hot ng 2: ễn tp tớnh cht bng nhau ca phõn sBi tp 2: - HS c .GV hi: Rỳt gn phõn s l lm gỡ? S dng tớnh cht no cú th rỳt gn phõn s?- 1 HS lờn bng lm, lp lm vo v. - HS gii thớch cỏch lm.- HS nhn xột.GV nhn xột cha bi. Trong cỏc phõn s ó rỳt gn u l phõn s nh th no? Phõn s ti gin cú c im gỡ?Bi tp 3: - 1 HS c yờu cu BT3.- 1 HS lờn bng.- Lp lm v.- GV nhn xột. - HS c kt qu bi lm.- GV hi: - Lp nhn xột. Quy ng mu s 2 phõn s tc l lm gỡ? Nờu cỏc bc quy ng mu s 2 phõn s.Hot ng3: ễn tp cỏc quy tc so sỏnh phõn sBi tp 4: - 1 HS c bi tp 4.- HS lm v.- 1 HS lờn bng lm- HS nờu kt qu.GV nhn xột v hi: - HS nhn xột. in du cho ỳng ta phi lm gỡ? Cú my quy tc so sỏnh phõn s.Bi tp 5: - HS c v t lm, lp lm vo v.- 1 HS lờn bng.- HS trỡnh by kt qu.GV nhn xột. - HS nhn xột.Hot ng 4: Cng c, dn dũGV nhn xột tit hc.Yờu cu HS v nh t hon thnh nt bi tp tip tc ụn cỏc ni dung ó nờu trong bi hc.Chun b bi sau: ễn tp v phõn s (tt) Tuần: Môn: toán ôn tập về phân số (TT) (149)I. MC TIấU:Giỳp HS: ễn tp biu tng v phõn s: c vit phõn s, tớnh cht bng nhau ca phõn s, so sỏnh phõn s.II. DNG DY HC:Bng ph.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcHot ng 1: Thc hnh- ễn tp biu tng phõn s; c vit phõn s.Bi tp 1: - 1 HS c BT1.- HS t lm vo bng con.- HS c kt qu.- GV nhn xột, cha bi. - HS nhn xột.Bi tp 2: - HS c v túm tt .- 1 HS lờn bng lm- HS c kt qu.- GV nhn xột. - HS nhn xột.Hot ng 2: ễn tớnh cht bng nhau ca phõn sBi tp 3: - HS c BT3.- HS lm vo v nhỏp.- 1 HS lờn bng.- Lp trỡnh by kt qu.- HS nhn xột.- GV nhn xột.Hot ng 3: ễn tp cỏch so sỏnh phõn s v quan h th t trờn cỏc phõn sBi tp 4: - HS c v t lm vo v.- HS nờu kt qu gii thớch cỏch lm.- GV nhn xột. - HS nhn xột.Bi tp 5: - 1HS c .- HS tho lun nhúm ụi.- 1 vi nhúm trỡnh by kt qu.- HS khỏc nhn xột.- GV nhn xột.Hot ng4: Cng c, dn dũ- GV nhn xột tit hc.- Dn HS v nh tp tc ụn tp cỏch c, vit phõn s, ụn tớnh cht bng nhau ca phõn s v cỏch so sỏnh phõn s rỳt gn v quy ng mu s cỏc phõn s Tuần: Môn: toán ôn tập về số thập phân (150)I. MC TIấU:Giỳp HS: - ễn tp khỏi nim s thp phõn (cỏch c, vit s thp phõn).- ễn tp tớnh cht bng nhau ca s thp phõn, so sỏnh s thp phõn.- ễn mi quan h gia s thp phõn v phõn s.II. DNG DY HC:- 3 t phiu HS lm BT2.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp v khỏi nim s thp phõn: c vit s thp phõnBi tp 1: - HS c BT1.- HS thc hin cỏc yờu cu.- GV cho HS trỡnh by. - HS trỡnh by ming.- c s thp phõn.- Nờu phn nguyờn, phn thp phõn v nờu giỏ tr mi ch s.- GV nhn xột. - HS nhn xột.Bi tp 2: - HS c BT2.- HS vit vo bng con.- GV phỏt phiu cho 3 HS. - 3 HS vit vo phiu v dỏn lờn bng trỡnh by.- HS nhn xột.- GV nhn xột.Hot ng 2: ễn tớnh cht bng nhau ca s thp phõnBi tp 3: - HS c BT3.- HS lm vo v.- 1 HS lờn bng lm.- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.Hot ng 3: ễn tp quan h gia phõn s v s thõp phõn, so sỏnh s thp phõnBi tp 4: - 1 HS c BT4.- HS lm vo v.- 2 HS lờn bng lm.- GV nhn xột cha bi. - Lp nhn xột.Bi tp 5: - HS c BT5.- HS lp lm bng con.- 2 HS lờn bng lm.- HS nhn xột b sung.- GV nhn xột, cha bi.Hot ng4: Cng c, dn dũ- GV nhn xột tit hc.- Dn HS v nh ụn tp tip tc. Tuần: Môn: toán ôn tập về số thập phân (TT) (151)I. MC TIấU:Giỳp HS cng c v: Cỏch vit s thp phõn, phõn s di dng phõn s thp phõn, t s phn trm, vit cỏc s o di dng s thp phõn, so sỏnh cỏc s thp phõn.II. DNG DY HC:- Bng ph.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp Thc hnhBi tp 1: - 1 HS c BT1.- Lp lm vo v.- HS ln lt nờu kt qu.- HS khỏc nhn xột.- GV nhn xột cht li kt qu ỳng.Bi tp 2: - 1 HS c BT2.- 2 HS lờn bng lm.- HS lm vo v.- HS nhn xột bi bn.- GV nhn xột cht li kt qu ỳng.Bi tp 3: - 1 HS c BT3.- HS lm vo v.- GV phỏt phiu cho 2 HS. - 2 HS lm vo phiu v dỏn.- Lp nhn xột.- GV nhn xột cht li kt qu ỳng.Hot ng 2: ễn so sỏnh s thp phõnBi tp 4: - 1 HS c BT4.- GV chia 2 nhúm. - Nhúm 1: T 1, 2 lm bi 4a.- Nhúm 2: T 3, 4 lm bi 4b.- 2 HS lờn bng.- Lp nhn xột.- GV nhn xột cht li kt qu ỳng.Bi tp 5: - 1 HS c BT5.- Lp lm vo v nhỏp.- HS nờu kt qu.- HS khỏc nhn xột.- GV nhn xột.Hot ng 3: Cng c, dn dũ- GV nhn xột tit hc.- Dn HS v nh ụn tp o di v o khi lng (152). Tuần: Môn: toán ôn tập về đo độ dài và đo khối lợng (152)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c v quan h gia cỏc n v o di v cỏc n v o khi lng.- HS bit cỏch vit s o di v cỏc s o khi lng di dng s thp phõn.II. DNG DY HC:- Bng ph ghi bng n v o di v n v o khi lng.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp bng n v o di v n v o khi lngBi tp 1: - 1 HS c yờu cu bi tp 1a.- GV cho HS tho lun nhúm ụi v in vo SGK bi 1a, b.- 1 HS c yờu cu bi tp 1b.- 1 HS c yờu cu bi tp 1c.- HS dựng bỳt chỡ in vo SGK.- GV dỏn bng ph lờn bng. - 2 HS lờn bng lm.- HS cha bi, nhn xột.- GV nhn xột kt qu.Hot ng 2: Thc hnhBi tp 2: - 1 HS c BT2.- HS lm vo v.- 2 HS lờn bng lm.- HS cha bi nhn xột, lp i v cha bi.- GV nhn xột kt qu.Bi tp 3: - 1 HS c yờu cu BT3.- 1 HS c bi mu.- HS lm bi vo v theo mu:+ Nhúm 1: (t 1 + 2) bi 3a.+ Nhúm 2: (t 3 + 4) bi 3b.- GV chia 2 nhúm. - 2 HS lờn bng lm.- HS nhn xột cha bi.- GV nhn xột cht kt qu ỳng.- 1 HS c bi mu 3c.- HS lm vo v.- 1 HS lờn bng.- GV nhn xột, cha bi. - Lp nhn xột.Hot ng 3: Cng c, dn dũ- GV nhn xột tit hc.- Dn HS v nh xem li bi ó cha hiu v hon thin bi. . Tuần: Môn: toán ôn tập về phân sốI. MC TIấU:Giỳp HS ụn tp v khỏi nim phõn s bao gm c, vit,. Tuần: Môn: toán ôn tập về phân số (TT) (149)I. MC TIấU:Giỳp HS: ễn tp biu tng v phõn s: c
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ôn tập phân số, Giáo án ôn tập phân số, Giáo án ôn tập phân số