Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển thành phố Hải Phòng

34 409 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2015, 13:10

LỜI CẢM ƠN  !" #!$!%&'()*+,'-*./ 0+ 12+345,%67*89:; <#5=><?/@ABC4*%67+,'(?(94 4/1 2D0ECFG!"#!$ !%&'()*+,'-*./0+  *4 HE*!"?(!I+3$ +-*1J9 K/L< B%!"+,'(%67 +H4+:,)(*3(M-' !GFG99441 N>?34/-4+%#@O@PQ "!#*HECFG>G4  *!*#?5RS#(?*/T+ -*D%+.5U1 Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2015 Họ và tên sinh viên K K/L< @VK 1 MỤC LỤC 2 3 DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG STT TÊN BẢNG TRANG W W1WXY3ZR!.#CF G W[ [ W1[X<+:!.!.CFG W\ ] W1]X<+'9 (^*^_U W`aWb c W1cXdR!.!&4*$3 %&4F_#CFG [e f   W1fX  <:  :    6    !#  _ [eW]g[eWcCFG [[ MỞ ĐẦU 4 <+M_!/>*5,(4+GO=) ''!5U%/!%&*!%&!4(R!/ !4U*$*)3*1KM_J!h(/ !6 4(4(:G*_FZ%*!%!# +i'/'%1j"./(4+G*6  D.F((-S*5,(4+G". +-./6,!3%1 .%F)!F>FFU5-Q6/ !JF$6T*!.,*)*->((?FG F!3%!%&*->%41dk_lK!F+ %&4;+*%5U//_1l:':R 645#+i+3(Z9'#U +!*H/-*3%&41 lmno4%&!'p#93q. UJ4$-*?5U%&4!-!*+ *:*!4(R_U4#!. 3/'A#6*&)!VH94 :$64+*%1K)R!%& !$!F*M+,'OS!%&+.4,)(# CFG!",OR*3!$“Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển thành phố Hải Phòng” !G944,)(:1 PHẦN 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ HÀNG GIÓ BIỂN VÀ NHẬT KÍ THỰC TẬP 5 1. Khái quát về nhà hàng Gió Biển <rRXY/<K@@<dslCFGgKCFG #6Xtu#< @VBYR*^XY6(1  8X - Y5iWXov01VN@PQ - Y5i[Xovv01VN@PQ - Y5i]XNUW-]!%@VP@PQt* ,)(u d"5U'XeceeW`bf]]gew` 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của nhà hàng Gió Biển KCFG!%&)(;_Wbbw*$. SA#vH)VN(U@PQ10W\_ 6*(4+G/CFG!"!%&i+.[5i 5U%&,4!'*/_/r*3%& D;!F!1 Ni6=CFG*:5iW*5i[A i!9"9GovF%:x+9G1l.-+.+" 44D*!3+@CFG3(67O 64*>VNGCO1Y5i]Dr5i,)(A +!%@VPB/'!%!h(3(U@PQ ,OE%iM,4i+(U1 1.2. Ngành nghề kinh doanh KCFGZR#!.6M=*,5X ∗ o6_U ∗ o66 *^*$#:S <+!F=*,6_U=*,6/'+ 1K(^*^$F_*!VU!9*5 ,(mFU9**(^*^/(F9.4/H 6 E*M#1Y4F_!%&(#+y+;*> $94*_Fm,z =*,66 *^!%&i+.54# !.6_U!"!*Z! *#6,!%&Z 1@#!.ZR!%&([#X6 4!4F5U%&4;Wf%+i*S(^*^ !:F4;Wf%+iU1 K:4=*,6!$=*, 69*%i+.$#:6!G__ (^*^41 1.3. Hệ thống sản phẩm kinh doanh của nhà hàng * Sản phẩm do nhà hàng chế biến Các món Chế biến Kr g@3( gK% gN g@_ gY4!k Y/% g@3( gK% g{%&) gQ% gj g@_ gY4!k K4 g@3( gK% g<'4 g  Y  4  3 V K g@3( gK% gj? gY NQ g@3( gK% gjO gj5 ( gK% gj? gY9. 7 gj5 @ gYQ gNU gj5 g@3( gK% gK%9 C g. gK% g0/ gj|(/ go; gm Nt( !J+%u gCS gY gj_ gjO gY5 & g{4 gK% g0/ g{ Q gK% gr' gjS g<4%; gQ5U (Nguồn tư liệu của nhà hàng Gió Biển năm 2015) } Sản phẩm sẵn có của các nhà cung cấp: VU !F - Yg - P(5 - K%_,N+ - K%_,N - K%40@ - @ - @PQ  *^ - Y9'9# - Y--6  - v+ 1.4. Chức năng và nhiệm vụ của nhà hàng Gió Biển - Y3(46 *^*$_U,41 8 - N6^5i*)3!.!G646 *^*$Z R6 +9G*46*^4+(#*(|(* !?H/! (4()1 1.5. Cơ cấu tổ chức ∗ YR_**^^G;9.()X - Chủ doanh nghiệp Y6( +4ZR*!$+ -ZV*U:1Y6(FH/$H/'! !U *3#!.66(*56^&)5 !".('*,4=*^r4H/! (4()1 Y6(%FG+,'(J%4HE !$#!.61<+%&(%4C4!UH E6(:6(%(!_E*H!_E 6**7( +4*$O#!.66 (1 - Quản lý nhà hàng 0E( +4+%C4!UY-/*$: :6X<::rX(rt5H~ %zu<'( %+:/'#*_5F4!'4 1Y_5F4+%*556^6 *^#1 K%HED( +4454ZGG54)( '#*(U&(34#!.*+*(^ *^,(m*!VU+!G!93%&6 *^1 K%HEF*^!$#!.349.()+ 1P--*5T( *H49.()1Y  +4*$3%&5,G*10E5 +'9 XoG+454 9+:96%I3 9 4!V!#(^*'9 !$•-4*5H z l$!U.!U#X%HE(9'4(U&(*4(Q 94•**4HR_rH/$! (% H!'#!.zN#*HE43/*_9 r(^*^*!%&/!G,4*^4 '1 - Bộ phận lễ tân .()/!F*+Q!J9H+O!%&*r%9.J +*'(*H*4*43(*!U 41'UM*4*4!* !U4*5& 6/'U49.()Q#+?(5,*) !%&'++*H1 9.()!F*+Q+*+/$-5(m6 *^ 45#!'*4*.4/(HE+*% *3F(E*$::D% +% ' 4%+%111!G;!FHEFG!%+M /!ZA!#H31 .()LF*^!F'(*)/;4*/G -4!'49.()H1%+M-4 U55**+/$-4tJ&E M-Fr4*45#u*944HE*$ ::#!.1YU>*(r4'45 6^M5(m4+45#tJFG)!%&/; M9.()4u1 - Bộ phận bàn 10 [...]... gian thực tập tại nhà hàng - Kết quả công việc: ∗ Đã khắc phục được các sơ suất của bản thân và thực hiện công việc hiệu quả hơn ∗ Qua 8 tuần làm việc, em đã tạo được ấn tượng tốt đối với ban lãnh đạo và tất cả nhân viên trong nhà hàng Gió Biển 14 PHẦN 2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG CỦA NHÀ HÀNG GIÓ BIỂN Chương 1 .Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển. .. ngoài nhưng nhà hàng vẫn đủ khả năng khắc phục khó khăn, hạn chế những bất lợi và phát huy triệt để những lợi thế của nhà hàng nhằm đem lại khả năng phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất Qua thời gian thực tập tại nhà hàng, em đã hoàn thành báo cáo thực tập với đề tài Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển thành phố Hải Phòng Vì khả năng của bản thân... và hội nhập kinh tế quốc tế, các nhà hàng khách sạn được thành lập ngày càng nhiều với sự đa dang và phong phú trong chất lượng và dịch vụ phục vụ khách hàng Điều này vô hình chung đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà hàng, khách sạn có tiềm lực kinh tế, đội ngũ nhân viên có năng lực, trình độ cao 23 Chương 2 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió. .. sở vật chất và trang thiết bị nhằm đảm bảo khả năng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất 1.3 Chất lượng về ẩm thực của nhà hàng Nhà hàng Gió Biển được đánh giá là một trong những nhà hàng nổi tiếng với những món hải sản tươi sống được chế biến khá công phu và tỉ mỉ nhằm đáp ứng nhu cầu về ẩm thực ngày càng cao của thực khách khi đến với nhà hàng Để đánh giá chất lượng món ăn của nhà hàng Gió Biển, ta... món ăn là sắc, hương và vị Sắc là cách trình bày món ăn, hương là mùi vị món ăn mang đến và vị chính là chất lượng món ăn Người có quyền đánh giá chất 17 lượng ẩm thực của nhà hàng chính là các thực khách đến với nhà hàng Để biết rõ chất lượng ẩm thực của nhà hàng, một cuộc khảo sát đã được thực hiện và dưới đây là kết quả khảo sát Bảng 1.4: Mức độ mong đợi của khách hàng về chất lượng các món ăn tại. .. việc không có khách hàng phàn nàn về chất lượng món ăn Do đó nhà hàng cần tiến hành nhiều cuộc khảo sát ý kiến khách hàng hơn, tìm ra 18 những nhận định chính xác nhất của khách hàng để cải thiện chất lượng món ăn, hoàn thiện dịch vụ ăn uống của nhà hàng 1.4 .Thực trạng quy trình phục vụ tại nhà hàng 1.4.1.Giai đoạn chuẩn bị tiệc và đón khách Trong quá trình thực tập tại nhà hàng Gió Biển, em đã quan... huy khả năng làm việc của mình 2.4 Các giải pháp về kĩ thuật Nhìn chung cơ sở vật chất kỹ thuật đưa vào phục vụ khách của nhà hàng Gió Biển tương đối tốt song vẫn phải tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp các điều kiện vật chất nhằm nâng cao khả năng phục vụ cơ bản, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách và nâng cao hiệu quả kinh doanh 28 Giảm tiêu thụ quá mức và xả thải bừa bãi ra môi trường, nâng cao tinh... chất lượng và khả năng phục vụ tại Nhà hàng Gió Biển Nhìn chung khách đến với nhà hàng Gió Biển khá hài lòng với chất lượng các món ăn và phong cách phục vụ của nhân viên tại đây , tuy nhiên không có sự phục vụ nào là hoàn hảo tuyệt đối, nhân viên nhà hàng cũng không tránh khỏi sai sót Qua một thời gian thực tập tại nhà hàng, bản thân em đã rút ra một số nhận xét sau đây: ∗ Ưu điểm: Các nhân viên đa... ngoài của nhà hàng vì đây là yếu tố thu hút khách và tạo niềm tin nơi khách Điều này có thể làm bằng cách trang trí cây đằng trước nhà hàng, thay đổi bảng hiệu nhà hàng bằng chữ nổi và giúp khách dễ dàng nhận ra KẾT LUẬN 29 Nhà hàng Gió Biển là một trong những nhà hàng có uy tín và chất lượng tại thành phố Hải Phòng Trong những năm vừa qua, ban lãnh đạo và ban quản lý đã nỗ lực đầu tư đổi mới và nâng. .. lao động làm cho nhà hàng Lao động nam chủ yếu tập trung vào các vị trí như bảo vệ, phục vụ, đầu bếp… Lao động nữ tập trung vào các vị trí như lễ tân, thu ngân quản lý, phục vụ … Số lao động gần như cân đối giúp cho việc thực hiện công việc trở nên hài hòa và nhịp nhàng 1.2 Chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống của nhà hàng Gió Biển Bảng 1.3 : Trang thiết bị phục vụ ăn uống STT 01 02 03 . 0`*!"#!%&3%&U!U*9 "!#*3*+CFG1 14 PHẦN 2. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG CỦA NHÀ HÀNG GIÓ BIỂN Chương 1 .Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển 1.1. Thực trạng chất lượng nguồn. D.F((-S*5,(4+G". +-./6,!3%1 .%F)!F>FFU5-Q6/ !JF$6T*!.,*)*->((?FG F!3%!%&*->%41dk_lK!F+ %&4;+*%5U//_1l:':R 645#+i+3(Z9'#U +!*H/-*3%&41 lmno4%&!'p#93q. UJ4$-*?5U%&4!-!*+ *:*!4(R_U4#!. 3/'A#6*&)!VH94 :$64+*%1K)R!%& !$!F*M+,'OS!%&+.4,)(# CFG!",OR*3!$ Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển thành phố Hải Phòng !G944,)(:1 PHẦN 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ HÀNG GIÓ BIỂN. +r%LHE(^*^zNU!.% !U?(*,-*+iQ* (1 1.2. Chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ăn uống của nhà hàng Gió Biển Bảng 1.3 : <+'9 (^*^_U STT Trang thiết bị Số lượng Hiện trạng sử dung eW <*
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển thành phố Hải Phòng, Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển thành phố Hải Phòng, Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Biển thành phố Hải Phòng