Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC

98 380 1
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 08:49

Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TRNG I HC KINH T QUC DN KHOA K TON -------------- CHUYấN THC TP TT NGHIP đề TàI: HON THIN QUY TRèNH LP K HOCH KIM TON TI CễNG TY TNHH KIM TON V T VN TI CHNH QUC T - IFC Giáo viên hớng dẫn : GS.TS NGUYN QUANG QUYNH Sinh viên thực hiện : V TH MINH NGUYT Lớp : KIM TON 46B Hà nội 4/2008 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên của một cuộc kiểm toán có vai trò quan trọng, chi phối tới chất lượng hiệu quả chung của toàn bộ cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán là đúng đắn sẽ là cơ sở để KTV thu thập bằng chứng hợp lý để đưa ra ý kiến xác đáng về tình hình tài chính của khách hàng. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hoạt động kiểm toán nói chung cũng như hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng là những hoạt động hết sức mới mẻ. Trong khi hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, nội dung, quy trình cũng như phương pháp được vận dụng trong các cuộc kiểm toán ở Việt Nam mới ở giai đoạn đầu, nguồn tài liệu thiếu cả về số lượng chất lượng. Do vậy, việc lập kế hoạch kiểm toán cần được coi trọng để đảm bảo chất lượng hiệu quả cho cuộc kiểm toán. Với ý nghĩa đó, Em đã chọn Đề tàiHoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán vấn tài chính quốc tế - IFC” làm Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề thực tập của Em gồm ba phần chính: Phần I: Cơ sở lý luận chung của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính; Phần II: Thực trạng quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán vấn tài chính quốc tế - IFC; Phần III: Bài học kinh nghiệm một số ý kiến hoàn thiện kế hoạch kiểm toán do Công ty Kiểm toán vấn tài chính quốc tế thực hiện; Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo GS.TS Nguyễn Quang Quynh các anh chị kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán vấn tài chính quốc tế - IFC đã hướng dẫn giúp đỡ Em hoàn thành Chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Khái qt về lập kế hoạch kiểm tốn trong kiểm tốn báo cáo tài chính 1.1.1 Ý nghĩa của việc lập kế hoạch kiểm tốn Lập kế hoạch kiểm tốn là giai đoạn đầu tiên mà KTV thực hiện trong mỗi cuộc kiểm tốn nhằm tạo ra các điều kiện pháp lý cũng như các điều kiện cần thiết khác cho kiểm tốn. Việc lập kế hoạch kiểm tốn đã được quy định rõ ràng trong các Chuẩn mực Kiểm tốn hiện hành, Chuẩn mực Thứ trong mười Chuẩn mực Kiểm tốn được thừa nhận rộng rãi (GAAS) đòi hỏi cơng tác kiểm tốn phải được lập kế hoạch đầy đủ các trợ lý nếu có phải giám sát đúng đắn. Trong Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam Số 300 cũng nêu rõ “ Kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn cần lập kế hoạch kiểm tốn để đảm bảo cuộc kiểm tốn được tiến hành một cách có hiệu quả”. ( Mục 02 - Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam Số 300 ) Kế hoạch kiểm tốn phải được lập cho mọi cuộc kiểm tốn. Kế hoạch kiểm tốn phải được lập một cách thích hợp nhằm đảm bảo khái qt hết các khía cạnh trọng yếu của một cuộc kiểm tốn; phát hiện gian lận, rủi ro những vấn đề tiềm ẩn, đảm bảo cuộc kiểm tốn được hồn thành đúng thời hạn. Như vậy, việc lập kế hoạch kiểm tốn khơng chỉ xuất phát từ u cầu chính của cuộc kiểm tốn nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong cơng tác kiểm tốn mà còn là ngun tắc cơ bản trong cơng tác kiểm tốn đã được quy định thành Chuẩn mực đòi hỏi các kiểm tốn viên phải tn theo đầy đủ nhằm đảm bảo tiến hành cơng tác kiểm tốn có hiệu quả chất lượng. Chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam Số 300 chia kế hoạch kiểm tốn thành ba bộ phận: kế hoạch chiến lược, kế hoạch tổng thể chương trình kiểm tốn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kế hoạch chiến lược là định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm phương pháp tiếp cận chung của cuộc kiểm toán do cấp chỉ đạo vạch ra dựa trên hiểu biết về tình hình hoạt động môi trường kinh doanh của đơn vị được kiểm toán. Theo Chuẩn mực kiểm toán Số 300: “ Kế hoạch chiến lược phải được lập cho các cuộc kiểm toán lớn về quy mô, tính chất phức tạp, địa bàn hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của nhiều năm”. ( Mục 13 - Chuẩn mực Kiểm toán Số 300) Cuộc kiểm toán lớn về quy mô là cuộc kiểm toán BCTC tổng hợp (hoặc BCTC hợp nhất) của tổng công ty, trong đó có nhiều công ty, đơn vị trực thuộc cùng loại hình hoặc khác loại hình kinh doanh. Cuộc kiểm toán có tính chất phức tạp là cuộc kiểm toán có tranh chấp, kiện tụng hoặc có nhiều hoạt động mới mà KTV công ty kiểm toán chưa có nhiều kinh nghiệm. Cuộc kiểm toán địa bàn rộng là cuộc kiểm toán của đơn vị có nhiều đơn vị cấp dưới nằm trên nhiều tỉnh thành kể cả các chi nhánh ở nước ngoài. Kế hoạch chiến lược vạch ra mục tiêu, định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm, phương pháp tiếp cận tiến trình của cuộc kiểm toán. Kế hoạch chiến lược do người phụ trách kiểm toán lập được Giám đốc công ty kiểm toán phê duyệt. Nó là cơ sở lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, đồng thời là cơ sở chỉ đạo thực hiện soát xét kết quả cuộc kiểm toán. Kế hoạch chiến lược được lập thành một văn bản riêng hoặc lập thành một phần riêng trong kế hoạch kiểm toán tổng thể. Hiện nay, nhu cầu kiểm toán ngày một tăng cao. Khách hàng của các công ty kiểm toán có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc thuộc những loại hình doanh nghiệp khác nhau. Để đảm bảo chất lượng cuộc kiểm toán, đối với những khách hàng có quy mô lớn, hoạt động trong lĩnh vực phức tạp thì các công ty kiểm toán cần thực hiện lập kế hoạch chiến lược để có những hướng dẫn cụ thể hơn cho việc lập kế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoạch kiểm toán tổng thể cũng là cơ sở chỉ đạo thực hiện soát xét kết quả cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể là việc cụ thể hoá kế hoạch chiến lược phương pháp tiếp cận chi tiết về nội dung, lịch trình phạm vi dự kiến của các thủ tục kiểm toán. Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 300: “Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó mô tả phạm vi dự kiến cách thức tiến hành công việc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải đầy đủ, chi tiết làm cơ sở cho việc lập chương trình kiểm toán.” ( Mục 21 - Chuẩn mực Kiểm toán Số 300) Kế hoạch kiểm toán tổng thể là cụ thể hoá, chi tiết kế hoạch chiến lược cũng là cơ sở cho việc lập chương trình kiểm toán. Vì vậy, kế hoạch kiểm toán tổng thể phải xem xét thu thập một số thông tin như hoạt động của đơn vị khách hàng, hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro mức độ trọng yếu của cuộc kiểm toán . Kế hoạch kiểm toán tổng thể được lập tuỳ theo đặc điểm của từng cuộc kiểm toán, theo quy mô của khách hàng. Chương trình kiểm toán là những dự kiến chi tiết về công việc kiểm toán cần thực hiện, thời gian hoàn thành sự phân công lao động giữa các KTV cũng như dự kiến về những liệu, thông tin liên quan cần sử dụng thu thập. Trọng tâm của chương trình kiểm toán là các thủ tục kiểm toán cần thiết thực hiện đối với từng khoản mục hay bộ phận được kiểm toán. 1.1.2 Vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. Lập kế hoạch kiểm toán có vai trò quan trọng, chi phối tới chất lượng hiệu quả chung của toàn bộ cuộc kiểm toán. Ý nghĩa của giai đoạn này thể hiện ở một số điểm sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thứ nhất: Kế hoạch kiểm toán giúp KTV thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ có giá trị làm cơ sở để đưa ra các ý kiến xác đáng về các báo cáo tài chính, từ đó giúp KTV hạn chế những sai sót, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả công việc giữ uy tín nghề nghiệp đối với khách hàng; Thứ hai: Kế hoạch kiểm toán giúp các KTV có thể phối hợp hiệu quả với nhau cũng như phối hợp hiệu quả với các bộ phận có liên quan như kiểm toán nội bộ, các chuyên gia bên ngoài, đồng thời qua sự phối hợp hiệu quả đó, nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán, đồng thời nâng cao uy tín với khách hàng; Thứ ba: Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ để công ty kiểm toán tránh xảy ra những bất đồng với khách hàng. Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán đã lập, KTV thống nhất với khách hàng về nội dung công việc sẽ thực hiện, thời gian tiến hành kiểm toán; Thứ tư: Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán đã được lập, kiểm toán viên có thể kiểm soát đánh giá chất lượng công việc đã đang thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc kiểm toán; 1.2. Trình tự lập kế hoạch kiểm toán 1.2.1 Lập kế hoạch chiến lược Kế hoạch chiến lược được lập cho các cuộc kiểm toán phức tạp về qui mô tính chất. Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 300, Kế hoạch chiến lược vạch ra mục tiêu, định hướng cơ bản, nội dung trọng tâm, phương pháp tiếp cận tiến trình của cuộc kiểm toán. Nội dung các bước công việc của kế hoạch chiến lược gồm: Thứ nhất: Tình hình kinh doanh của khách hàng (tổng hợp thông tin về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, công nghệ sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý thực tiễn hoạt động của đơn vị) đặc biệt lưu ý đến những nội dung chủ yếu như: động lực cạnh tranh, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phân tích thái cực kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các yếu tố về sản phẩm, thị trường tiêu thụ, giá cả các hoạt động hỗ trợ sau bán hàng…; Thứ hai: Xác định những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính như chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán áp dụng, yêu cầu về lập báo cáo tài chính quyền hạn của công ty; Thứ ba: Xác định những vùng chủ yếu của doanh nghiệp ảnh hưởng của nó tới báo cáo tài chính (đánh giá ban đầu về rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát); Thứ tư: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; Thứ năm: Xác định mục tiêu kiểm toán trọng tâm phương pháp tiếp cận kiểm toán; Thứ sáu: Xác định nhu cầu về sự hợp tác của các chuyên gia: Chuyên gia vấn pháp luật, kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên khác các chuyên gia khác như kỹ sư xây dựng, kỹ sư nông nghiệp…; Thứ bảy: Dự kiến nhóm trưởng thời gian thực hiện; Thứ tám: Giám đốc duyệt thông báo kế hoạch chiến lược cho nhóm kiểm toán. Căn cứ kế hoạch chiến lược đã được phê duyệt, trưởng nhóm kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán tổng thể chương trình kiểm toán; 1.2.2 Lập kế hoạch tổng thể Kế hoạch kiểm toán được hiểu là những định hướng cơ bản cho một cuộc kiểm toán dựa trên hiểu biết của công ty kiểm toán về tình hình hoạt động của khách hàng trọng tâm của cuộc kiểm toán. Lập kế hoạch kiểm toán gồm kế hoạch kiểm toán tổng quát kế hoạch kiểm toán cụ thể, gồm sáu bước công việc sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ 1.1 : Lập kế hoạch kiểm toán thiết kế phương pháp kiểm toán Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán Thu thập thông tin cơ sở Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng thực hiện các thủ tục phân tích Đánh giá trọng yếu rủi ro kiểm toán Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ đánh giá rủi ro kiểm soát Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện soạn thảo chương trình kiểm toán 1.2.2.1 Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán 1.2.2.1.1Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán Việc đánh giá chấp nhận một khách hàng mới hay tiếp tục cho một khách hàng cũ nhằm giảm thiểu khả năng làm tăng rủi ro cho hoạt động của kiểm toán viên hay làm hại đến uy tín của công ty kiểm toán. Để làm được điều đó, kiểm toán viên phải tiến hành các công việc sau: Thứ nhất: Xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng; Theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 220, chất lượng kiểm toán là mức độ thoả mãn của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán về tính khách quan độ tin cậy vào ý kiến kiểm toán của KTV, đồng thời thoả mãn mong muốn của đơn vị được kiểm toán về những ý kiến đóng góp của KTV nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong thời gian định trước với giá phí thích hợp. Như vậy, một cuộc kiểm toán đảm bảo chất lượng là một cuộc kiểm toán mà ý kiến KTV đưa ra phải thoả mãn mong muốn của người sử dụng thông tin của chính đơn vị được kiểm toán. Vì vậy, việc xem xét có đảm bảo được chất lượng hoạt động kiểm toán hay không nếu chấp nhận yêu cầu kiểm toán của khách hàng là công việc quan trọng cần thiết. Tuy nhiên, tại các công ty khác nhau, tiêu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thức để đánh giá chất lượng kiểm toán có thể không giống nhau nhưng được xây dựng theo những quy định hướng dẫn trong Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Sau khi xem xét, nếu nhận thấy trong một thời điểm nhất định, với một khách hàng cụ thể, công ty kiểm toán không thể đảm bảo chất lượng của cuộc kiểm toán do những nguyên nhân chủ quan khách quan thì sẽ phải tính đến việc từ chối kiểm toán. Thứ hai: Tính liêm chính của ban giám đốc khách hàng; Tính liêm chính của Ban Giám đốc là bộ phận cấu thành then chốt của môi trường kiểm soát, là nền tảng cho tất cả các bộ phận khác của hệ thống kiểm soát nội bộ. Môi trường kiểm soát ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của các thủ tục kiểm soát. Vì vậy, tính liêm chính của ban giám đốc rất quan trọng đối với quy trình kiểm toán bởi lẽ ban giám đốc có thể phản ánh sai các nghiệp vụ hoặc dấu diếm các thông tin dẫn tới sai sót trên báo cáo tài chính. Thêm vào đó, Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Số 240 – Gian lận sai sót, nhấn mạnh tầm quan trọng về đặc thù của Ban Giám đốc ảnh hưởng của nó tới môi trường kiểm soát như nhân tố rủi ro ban đầu của việc báo cáo gian lận các thông tin tài chính. Những nghi ngại về tính liêm chính của ban giám đốc có thể nghiêm trọng đến nỗi KTV kết luận rằng cuộc kiểm toán không thể thực hiện được. Thứ ba: Liên lạc với KTV tiền nhiệm; Đối với khách hàng mà trước đây được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác thì KTV mới chủ động liên lạc với KTV cũ, tìm hiểu một số thông tin quan trọng như tính liêm chính của ban giám đốc, các vấn đề của năm trước, lý do khách hàng thay đổi KTV. Đối với khách hàng mà chưa từng được kiểm toán lần nào, KTV thu thập thông tin về khách hàng qua sách báo, tạp chí, thẩm tra các bên thông tin về khách hàng như ngân hàng… Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đối với khách hàng cũ, hàng năm, KTV cập nhật thông tin về khách hàng đánh giá xem liệu có rủi ro nào khiến KTV phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán hay không. Giữa khách hàng công ty kiểm toán có mâu thuẫn nào không, có nghiêm trọng không, có ảnh hưởng kết quả kiểm toán không. 1.2.2.1.2 Nhận diện các lý do kiểm toán của khách hàng Thực chất, việc nhận diện các lý do kiểm toán của khách hàng là xác định người sử dụng BCTC mục đích sử dụng báo cáo của họ. Để biết được điều đó, KTV phỏng vấn trực tiếp ban giám đốc khách hàng (đối với khách hàng mới) hoặc dựa vào kinh nghiệm của cuộc kiểm toán được thực hiện trước đó (đối với khách hàng cũ). Việc xác định người sử dụng BCTC mục đích của họ là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến số lượng bằng chứng cần thu thập mức độ chính xác của các ý kiến mà kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán. Cụ thể, nếu các BCTC được sử dụng rộng rãi thì mức độ trung thực, hợp lý của các thông tin trên BCTC được đòi hỏi càng cao do đó số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập cũng như qui mô độ phức tạp của cuộc kiểm toán cần tăng lên. Điều này lại đòi hỏi phải có số lượng cơ cấu kiểm toán viên thích hợp để thực hiện cuộc kiểm toán. Như vậy, thông tin qua việc nhận diện lý do kiểm toán của khách hàng, công ty kiểm toán cần ước lượng mức độ phức tạp của cuộc kiểm toán, từ đó lựa chọn đội ngũ nhân viên thích hợp để thực hiện cuộc kiểm toán. 1.2.2.1.3 Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán thích hợp cho cuộc kiểm toán không chỉ hướng tới hiệu quả của cuộc kiểm toán mà còn tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán chung được thừa nhận. Chuẩn mực Kiểm toán chung đầu tiên đã nêu rõ quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi một hoặc nhiều người đã được đào tạo đầy đủ, thành thạo như một kiểm toán viên. Việc lựa chọn này được tiến hành trên yêu cầu về số người, trình độ [...]... chương trình kiểm toán mẫu của công ty kiểm toán phù hợp với điều kiện thực tế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN II THỰC TRẠNG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - IFC 2.1 Đặc điểm của Công ty TNHH Kiểm toán vấn tài chính quốc tế - IFC với lập kế hoạch kiểm toán 2.1.1 Qúa trình. .. Airlines, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Than Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng công trình Giao thông 5, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Những khách hàng này đã thu được rất nhiều lợi ích từ các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tài chính vấn thuế do Công ty cung cấp ng tự, Công ty đã đang thực hiện kiểm toán cung cấp các dịch vụ vấn cho... dịch vụ quy t toán công trình XDCB đối tất cả dự án xây dựng trên cả nước Phòng vấn chuyên cung cấp các dịch vụ vấn như vấn thuế, vấn các vấn đề liên quan tài chính doanh nghiệp… Trong bất kỳ một cuộc kiểm toán nào, dù kiểm toán cho lĩnh vực nào, tất cả các phòng ban đều thực hiện lập kế hoạch kiểm toán theo quy trìnhCông ty đã đề ra 2.1.3 Tổ chức thực hiện kiểm toán tại Công ty Phương... 0918.775.368 toán Công việc này bao gồm đánh giá rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát xác định những vùng kiểm toán trọng yếu; khả năng sai sót trọng yếu xác định những nghiệp vụ, sự kiện kế toán phức tạp Trên cơ sở đó, Công ty lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, trong đó nêu lên phạm vi cách thức tiến hành công việc kiểm toán Kế hoạch kiểm toán tổng thể sẽ là cơ sở để lập chương trình kiểm toán Tại IFC, ... hiện cuộc kiểm toán chất lượng có hiệu quả 1.2.2.1.4 Hợp đồng kiểm toán Hợp đồng kiểm toán là sự thoả thuận chính thức bằng văn bản giữa công ty kiểm toán khách hàng về các điều khoản điều kiện thực hiện kiểm toán của khách hàng công ty kiểm toán, trong đó xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán, quy n trách nhiệm của mỗi bên, hình thức Báo cáo kiểm toán, thời gian thực hiện các điều... và kế hoạch kiểm toán tổng thể; Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trên cơ sở các thông tin vừa thu thập hợp đông kiểm toán, BGĐ Công ty phân loại cuộc kiểm toán ( kiểm toán hoạt động , kiểm toán tuân thủ, kiểm toán tài chính ), mục tiêu cuộc kiểm toán, đối ng cuộc kiểm toán Sau đó, BGĐ xác định khối lượng công việc, thời gian thực hiện phân công nhóm kiểm. .. có chứng chỉ Kiểm toán viên Đặc biệt, tháng 6/2007, Ban lãnh đạo IFC đã thống nhất sáp nhập Công ty Hợp danh Kiểm toán vấn tài chính Kế toán Việt Nam ( VAFC) vào IFC, theo đó tổng số nhân viên của Công ty là trên 60 người trong đó số lượng kiểm toán viên hành nghề của Công ty lên tới 12 người Cuối năm 2007, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn cho phép Công ty được kiểm toán các tổ... tiến hành cuộc kiểm toán bao gồm: thời gian nghiên cứu sơ bộ, thời gian kiểm toán chính thức, thời điểm kết thúc kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán Năm là, Căn cứ tính giá phí cuộc kiểm toán hình thức thanh toán Sáu là, Xác định rằng kiểm toán viên không chịu trách nhiệm những sai sót do bản chất hạn chế vốn có của hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ kiểm toán Hợp đồng kiểm toán là cơ sở... tham gia kiểm kê, sẽ tổ chức cuộc kiểm toán theo các giai đoạn như sau: Giai đoạn 1: Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán Đây là giai đoạn đầu tiên có vai trò quan trọng, chi phối tới chất lượng của toàn bộ cuộc kiểm toán Khi nhận được thư mời kiểm toán, Công ty sẽ tiến hành các bước công việc cần thiết lập kế hoạch kiểm toán hoàn chỉnh thống nhất với khách hàng về nội dung thời gian công việc... đồng Hợp đồng kiểm toán phải được lập chính thức trước khi tiến hành công việc kiểm toán nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng công ty kiểm toán Hợp đồng kiểm toán sẽ bao gồm các nội dung sau: Một là, Mục đích phạm vi kiểm toán: Mục tiêu của cuộc kiểm toán là cái đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả của mỗi cuộc kiểm toán cụ thể Phạm vi kiểm toán là giới hạn về không gian thời gian . nghĩa đó, Em đã chọn Đề tài “ Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC làm Chuyên đề thực. trong kiểm toán tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC; Phần III: Bài học kinh nghiệm và một số ý kiến hoàn thiện kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế - IFC, Khái qt về lập kế hoạch kiểm tốn trong kiểm tốn báo cáo tài chính, Trình tự lập kế hoạch kiểm tốn, Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn