HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG

85 552 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 08:46

Vốn đầu tư được hình thành từ các nguồn tiết kiệm, tích lũy và nó là cơ sở cho vốn sản xuất, tạo ra vốn sản xuất Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 1 Lêi nãi ®Çu ë bÊt kú giai ®o¹n ph¸t triĨn nµo, ph¸p lt lu«n ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. Nã lµ tiªu chn ph¸p lý cho mäi ho¹t ®éng trong ®êi sèng x· héi. Trong hƯ thèng ph¸p lt ®ã cã ph¸p lt vỊ hỵp ®ång kinh tÕ, nã ®iỊu chØnh c¸c quan hƯ x· héi ph¸t sinh trong lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ. HiƯn nay, khi ®· chun ®ỉi sang nỊn kinh tÕ hµng ho¸ nhiỊu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, cã sù qu¶n lý cđa Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN th× ph¸p lt vỊ hỵp ®ång kinh tÕ ®· vµ ®ang lµ mét vÊn ®Ị hÕt søc phøc t¹p . NỊn kinh tÕ cµng ph¸t triĨn th× c¸c quan hƯ kinh tÕ cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p h¬n nhiỊu, nã kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c quan hƯ kinh tÕ trong n−íc mµ cßn cã sù tham gia bëi c¸c nh©n t« n−íc ngoµi. Song cho ®Õn nay, ph¸p lt hiƯn hµnh vỊ chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ cđa chóng ta vÉn lµ ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 cïng víi c¸c v¨n b¶n cơ thĨ ho¸ vµ h−íng dÉn thi hµnh ph¸p lƯnh. Thùc tÕ cho thÊy ph¸p lƯnh nµy cßn cã nhiỊu ®iĨm ch−a phï hỵp víi yªu cÇu vµ ®ßi hái cđa nỊn kinh tÕ hiƯn nay. Nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt ®ã ®· g©y khã kh¨n cho c¸c chđ thĨ kinh doanh trong qu¸ tr×nh ký kÕt vµ thùc hiƯn hỵp ®ång kinh tÕ vµ ®ång thêi còng g©y trë ng¹i cho h cđa c¸c c¬ quan qu¶n lý vỊ hỵp ®ång kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, trong ®iỊu kiƯn n−íc ta hiƯn nay, Bé lt d©n sù vµ Lt th−¬ng m¹i lµ hai v¨n b¶n rÊt quan träng ®· ®−ỵc th«ng qua vµ cã hiƯu lùc ®· ®¸p øng ®−ỵc nh÷ng ®ßi hái trong ®êi sèng x· héi. Trong khi ®ã ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ sau mät thêi gian dµi kh«ng cßn phï hỵp, kh«ng cßn ®¸p øng ®−ỵc yªu cÇu thùc tiƠn s«i ®éng cđa nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng. V× vËy, viƯc nghiªn cøu t×m ra nh÷ng ®iĨm h¹n chÕ vµ ®−a ra ph−¬ng h−íng sưa ®ỉi bỉ sung lµ rÊt cÇn thiÕt. Xu©t ph¸t tõ nh÷ng ®ßi hái ®ã, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®−ỵc trang bÞ cïng víi nhËn thøc vỊ thùc tiƠn trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty quan hƯ qc tÕ - §Çu t− s¶n xt (CIRI), t«i chän ®Ị tµi : "Hỵp ®ång thuª nhµ x−ëng t¹i c«ng ty Quan hƯ qc tÕ - §Çu t− s¶n xt (CIRT), chÕ ®é ph¸p lý vµ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 2 thùc tiƠn ¸p dơng" ®Ĩ lµm ®Ị tµi chuyªn ®Ị thùc tËp cho m×nh, nh»m nghiªn cøu vµ gãp phÇn vµo c«ng cc hoµn thiƯn ph¸p lt vỊ hỵp ®ång kinh tÕ. §Ị tµi ®−ỵc kÕt cÊu thµnh 3 ch−¬ng : Ch−¬ng I : ChÕ ®é ph¸p lý vỊ hỵp ®ång kinh tÕ. Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng ký kÕt vµ thùc hiƯn hỵp ®ång kinh tÕ ¸p dơng víi viƯc thuª nhµ x−ëng t¹i c«ng ty quan hƯ qc tÕ - §Çu t− s¶n xt (CIRI) Ch−¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiƯn ph¸p lt hỵp ®ång kinh tÕ vỊ viƯc thuª nhµ x−ëng t¹i c«ng ty quan hƯ qc tÕ - §Çu t− s¶n xt (CIRI) §Ĩ hoµn thµnh ®Ị tµi nµy, ngoµi sù cè g¾ng cđa b¶n th©n, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n s©u s¾c c¸c anh chÞ trong c«ng ty quan hƯ qc tÕ - ®Çu t− s¶n xt cïng víi c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n Lt kinh tÕ, ®Ỉc biƯt chÊt l−ỵng lµ thÇy gi¸o TS. Ngun Hỵp Toµn vµ c« gi¸o Ph¹m ThÞ Ph−¬ng Thủ ®· nhiƯt t×nh gióp ®ì vµ h−íng dÉn t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 3 Ch−¬ng I ChÕ ®é ph¸p lý vỊ hỵp ®ång kinh tÕ I. §Ỉc ®iĨm h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn cđa hỵp ®ång kinh tÕ Do ®Ỉc ®iĨm cđa nỊn kinh tÕ ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau mµ ®Ỉc ®iĨm h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn cđa hỵp ®ång kinh tÕ còng kh¸c nhau trong c¸c giai ®o¹n sau : 1. Hỵp ®ång kinh tÕ trong thêi kú kh«i phơc nỊn kinh tÕ vµ c¶i t¹o x· héi chđ nghÜa nỊn kinh tÕ qc d©n (1954 - 1959) Thêi kú nµy nỊn kinh tÕ gåm nhiỊu thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng ®an xen lÉn nhau. V× thÕ, chÕ ®é ph¸p lý vỊ hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc thùc hiƯn theo nghÞ ®Þnh sè 738/TTg ngµy 10/4/1956 cđa Thđ t−íng ChÝnh phđ ban hµnh §iỊu lƯ t¹m thêi vỊ lËp hỵp ®ång kinh doanh, qui ®Þnh mèi quan hƯ hỵp ®ång trong lÜnh vùc kinh doanh gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cđa Nhµ n−íc, hỵp t¸c x·, c«ng ty hỵp doanh vµ t− doanh. §Ỉc ®iĨm cđa hỵp ®ång kinh doanh lµ rÊt coi träng ý chÝ do, ngun, b×nh ®¼ng, thËt thµ, cïng cã lỵi cđa c¸c ®−¬ng sù tham gia hỵp ®ång trong nỊn kinh tÕ qc d©n. Tuy nhiªn, ph¶i chÞu sù kiĨm so¸t cđa c¸c c¬ quan Nhµ n−íc nh− : hỵp ®ång ph¶i ®¨ng ký t¹i c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm qun, qun hủ bá hỵp ®ång bÞ h¹n chÕ.v.v 2. Hỵp ®ång kinh tÕ trong thêi kú b−íc ®Çu x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü tht cđa chđ nghÜa x· héi theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung (1960 - 1974) Lµ thêi kú c¶i t¹o x· héi chđ nghÜa nỊn kinh tÕ qc d©n ®· c¨n b¶n hoµn thµnh. Nhµ n−íc chđ tr−¬ng ph¸t triĨn nỊn kinh tÕ theo kÕ ho¹ch , chÞu sù ®iỊu hµnh cđa Nhµ n−íc. V× thÕ, chÕ ®é hỵp ®ång kinh doanh còng ®−ỵc thay ®ỉi. §iỊu lƯ t¹m thêi vỊ chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ do ChÝnh phđ ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 004/TTg ngµy 4/1/1960 quy ®Þnh mét kiĨu hỵp ®ång míi, hỵp ®ång ®−ỵc ký kÕt trªn c¬ së kÕ ho¹ch Nhµ n−íc. §Ỉc ®iĨm cđa ®iỊu lƯ t¹m thêi lµ nh»m t¨ng c−êng mèi quan hƯ kinh tÕ gi÷a c¸c xÝ nghiƯp qc doanh vµ c¬ quan Nhµ n−íc. Coi ký kÕt hỵp ®ång THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 4 kinh tÕ lµ kû lt Nhµ n−íc trong quan hƯ kinh tÕ vµ chØ ®−ỵc ký kÕt hỵp ®ång kinh tÕ trong ph¹m vi chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n−íc, ®ång thêi còng kh«ng ®−ỵc ý th−¬ng l−ỵng ®iỊu chØnh hỵp ®ång kinh tÕ nÕu kh«ng cã sù ®ång ý cđa c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm qun Do ®ã, chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc chia lµm hai lo¹i : hỵp ®ång nguyªn t¾c vµ hỵp ®ång cơ thĨ. Bªn c¹nh ®ã, §iỊu lƯ t¹m thêi - còng qui ®Þnh viƯc thµnh lËp Héi ®ång träng tµi víi t− c¸ch lµ c¬ quan tµi ph¸n Nhµ n−íc cã chøc n¨ng gi¶i qut c¸c tranh chÊp trong viƯc ký kÕt vµ thùc hiƯn hỵp ®ång kinh tÕ. Nh− vËy, chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ th−êng kú nµy lµ c«ng cơ ph¸p lý cđa viƯc thùc hiƯn kÕ ho¹ch Nhµ n−íc, víi b¶n chÊt mang ®Ëm u kÕ ho¹ch cßn u tµi s¶n lµ thø u. 3. Hỵp ®ång kinh tÕ trong thêi kú thùc hiƯn chđ tr−¬ng c¶i tiÕn qu¶n lý kinh tÕ (1975 - 1988) §©y lµ thêi kú nỊn kinh tÕ thùc hiƯn viƯc qu¶n lý theo ph−¬ng thøc kinh doanh x· héi chđ nghÜa. §Ĩ t−¬ng øng víi nã chÝnh phđ ®· ban hµnh §iỊu lƯ vỊ chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 10/3/1975 cđa Héi ®ång ChÝnh phđ, qui ®Þnh kiĨu hỵp ®ång kinh tÕ míi, thay thÕ cho b¶n ®iỊu lƯ t¹m thêi vỊ chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ tr−íc ®ã. §Ỉc ®iĨm chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ thêi kú nµy lµ : Hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc ký kÕt ngay sau khi cã sỉ kiĨm tra kÕ ho¹ch vµ sau ®ã ®−ỵc ®iỊu chØnh l¹i khi Nhµ n−íc gao chØ tiªu kÕ ho¹ch chÝnh thøc, viƯc ký kÕt hỵp ®ång kinh tÕ c¨n cø vµo ph−¬ng h−íng, nhiƯm vơ , kÕ ho¹ch hc v¨n b¶n chØ ®¹o, h−íng dÉn cđa c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc cÊp trªn, bªn c¹nh ®ã c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cßn cã thĨ ký kÕt c¸c hỵp ®ång kinh tÕ ngoµi chØ tiªu ph¸p lƯnh, v× thÕ mµ chđ thĨ cđa hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc më réng h¬n, thĨ lo¹i hỵp ®ång còng ®−ỵc ®a d¹ng h¬n nhiỊu 4. Hỵp ®ång kinh tÕ trong thêi kú ®ỉi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ (tõ n¨m 1989 ®Õn nay) Sau ®¹i héi VI, §¶ng vµ Nhµ n−íc ta chđ tr−¬ng ®ỉi míi nỊn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cđa Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 5 x· héi chđ nghÜa, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ còng ®−ỵc chun ®ỉi hoµn toµn theo nỊn kinh tÕ. ChÝnh v× thÕ, chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ - còng ®−ỵc chun ®ỉi. Tren c¬ së ®ã, ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ do Héi ®ång Nhµ n−íc , th«ng qua ngµy 25/9/1989 ®−ỵc ban hµnh. §Ỉc ®iĨm cđa ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ gåm : + Hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc x¸c lËp trªn c¬ së ngun, b×nh ®¼ng vỊ qun vµ nghÜa vơ, cïng cã lỵi vµ kh«ng tr¸i ph¸p lt. + chđ thĨ tham gia hỵp ®ång kinh tÕ lµ tÊt c¶ c¸c ph¸p nh©n, c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh, ngoµi ra cßn ®−ỵc më réng trong mét sè tr−êng hỵp ®Ỉc biƯt + Chđ thĨ cã qun qut trong viƯc ký kÕt vµ thùc hiƯn hỵp ®ång kinh tÕ + ThĨ lo¹i hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc ®a d¹ng ho¸, bªn c¹nh ®ã cßn qui ®Þnh mét sè hỵp ®ång kinh tÕ theo chØ tiªu ph¸p lƯnh ¸p dơng ®èi víi c¸c doanh nghiƯp Nhµ n−íc ho¹t ®éng theo chØ tiªu ph¸p lƯnh Nhµ n−íc giao vµ chÝnh phđ còng cã v¨n b¶n qui ®Þnh riªng (Qut ®Þnh sè 18/H§BT ngµy 16/1/1990 cđa Héi ®ång bé tr−ëng) Nh− vËy, nh÷ng ®iĨm ®ỉi míi cđa chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ thêi kú nµy ®· ®¸p øng yªu cÇu cđa c¬ chÕ qu¶n lý nỊn kinh tÕ nhiỊu thµnh phÇn, b−íc ®Çu x©y dùng nỊn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cđa Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN. Sau ®©y, chóng ta sÏ nghiªn cøu chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ theo Ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989. II. Kh¸i qu¸t vỊ hỵp ®ång kinh tÕ 1. Kh¸i niƯm hỵp ®ång kinh tÕ Trong c¸c mèi quan hƯ x· héi cã nh÷ng quan hƯ ®−ỵc c¸c bªn tho¶ thn thiÕt lËp nh»m mơc ®Ých lµm ph¸t sinh nh÷ng ®ỉi thay chÊm døt qun vµ nghÜa vơ - gi÷a c¸c bªn víi nhau. Nh÷ng mèi quan hƯ thc lo¹i nµy ®−ỵc gäi chung lµ quan hƯ hỵp ®ång. Còng nh− vËy quan hƯ hỵp ®ång trong lÜnh vùc kinh tÕ ®−ỵc gäi lµ quan hƯ hỵp ®ång kinh tÕ . Trong khoa häc ph¸p lý, THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 6 hỵp ®ång kinh tÕ th−êng ®−ỵc hiĨu theo hai nghÜa. §ã lµ nghÜa kh¸ch quan vµ chđ quan. - Theo nghÜa kh¸ch quan (tøc lµ d−íi gãc ®é ý chÝ Nhµ n−íc ) : hỵp ®ång kinh tÕ lµ tỉng hỵp c¸c quy ph¹m ph¸p lt do Nhµ n−íc ban hµnh ®Ĩ ®iỊu chØnh c¸c quan hƯ kinh tÕ ph¸t sinh trªn c¬ së ngun vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c bªn chđ thĨ kinh doanh víi nhau (cßn gäi lµ chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ hay ph¸p lt vỊ hỵp ®ång kinh tÕ). ChÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ cđa n−íc ta mang ®Ỉc thï cđa ph¸p lt x· héi chđ nghÜa nã bao gåm c¸c quy ph¹m ph¸p lt vỊ nguyªn t¾c ký kÕt t− c¸ch chđ thĨ tham gia; tr×nh vµ thđ tơc ký kÕt hỵp ®ång kinh tÕ; c¸c ®iỊu kiƯn cã hiƯu lùc cđa hỵp ®ång còng nh− c¸c nguyªn t¾c vµ néi dung thùc hiƯn; c¸c ®iỊu kiƯn vµ c¸ch thøc gi¶i qut hËu qu¶ cđa viƯc thay ®ỉi, hủ bá, ®×nh chØ vµ thanh lý hỵp ®ång kinh tÕ; qun vµ nghÜa vơ cđa c¸c bªn trong viƯc thùc hiƯn hỵp ®ång kinh tÕ; tr¸ch nhiƯm vËt chÊt do vi ph¹m hỵp ®ång kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tÕ , sù thay ®ỉi cđa quan hƯ kinh tÕ, chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ còng ®−ỵc thay ®ỉi vµ ph¸t triĨn. - Theo nghÜa chđ quan (tøc lµ theo ý chÝ cđa c¸c bªn ký kÕt hỵp ®ång) : "Hỵp ®ång kinh tÕ lµ sù tho¶ thn b»ng v¨n b¶n hc tµi liƯu giao dÞch gi÷a c¸c bªn ký kÕt vỊ thùc hiƯn c«ng viƯc s¶n xt trao ®ỉi hµng ho¸, dÞch vơ, nghiªn cøu , øng dơng tiÕn bé khoa häc kü tht vµ c¸c tho¶ thn kh¸c cã mơc ®Ých kinh doanh víi sù qui ®Þnh râ rµng vỊ qun vµ nghÜa vơ cđa mçi bªn ®Ĩ x©y dùngthùc hiƯn kÕ ho¹ch cđa m×nh" (§iỊu 1 - Ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989). Theo nghÜa nµy, hỵp ®ång lµ sù thèng nhÊt ý chÝ cđa c¸c chđ thĨ hỵp ®ång kinh tÕ. Nh− vËy, xÐt vỊ thùc chÊt hỵp ®ång kinh tÕ , còng nh− c¸c lo¹i hỵp ®ång kh¸c, ®Ịu lµ sù thay ®ỉi gi÷a c¸c chđ thĨ vỊ viƯc x¸c lËp, thay ®ỉi hc chÊm døt qun vµ nghÜa vơ cđa c¸c chđ thĨ trong c¸c quan hƯ cơ thĨ. Tuy nhiªn, cã mét sè ®iĨm kh¸c nhau gi÷a hỵp ®ång kinh tÕ víi c¸c lo¹i hỵp ®ång kh¸c vỊ t− c¸c chđ thĨ, mơc ®Ých, h×nh thøc ký kÕt, thùc hiƯn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 7 2. §Ỉc ®iĨm hỵp ®ång kinh tÕ Nh÷ng thay ®ỉi c¬ b¶n trong nỊn kinh tÕ còng nh− chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ theo sù thay ®ỉi nh÷ng qui ®Þnh cđa chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ ®Ĩ phï hỵp víi t×nh h×h diƠn biÕn míi trong c¸c quan hƯ kinh tÕ. V× thÕ, nh÷ng qui ®Þnh cđa ph¸p lt vỊ hỵp ®ång kinh tÕ hiƯn nay cã c¸c ®Ỉc ®iĨm ®Ĩ chóng ta ph©n biƯt víi nh÷ng qui ®Þnh hỵp ®ång kinh tÕ tr−íc ®©y. §ång thêi còng ph©n biƯt víi c¸c lo¹i hỵp ®ång kh¸c. Nh÷ng ®Ỉc ®iĨm ®ã lµ : 2.1 §Ỉc ®iĨm vỊ mơc ®Ých cđa hỵp ®ång kinh tÕ Hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc ký kÕt nh»m mơc ®Ých kinh doanh. Mơc ®Ých nµy ®−ỵc thĨ hiƯn trong néi dung c«ng viƯc mµ c¸c bªn tho¶ thn trong hỵp ®ång nh− lµ : thùc hiƯn ho¹t ®éng s¶n xt , trao ®ỉi hµng ho¸, dÞch vơ §iỊu ®ã cã nghÜa lµ hỵp ®ång kinh tÕ ph¶i g¾n víi qu¸ tr×nh s¶n xt vµ t¸i s¶n xt cđa c¸c chđ thĨ kinh doanh, trong ®ã Ýt nhÊt mét bªn ký hỵp ®ång ph¶i cã mơc ®Ých kinh doanh cßn bªn kia cã thĨ kh«ng cã mơc ®Ých kinh doanh nh−ng kh«ng cã mơc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng vµ sinh ho¹t. §Ỉc ®iĨm nµy dïng ®Ĩ ph©n biƯt hỵp ®ång kinh tÕ víi hỵp ®ång d©n sù, h¬n n÷a mơc ®Ých kinh doanh lµ ®Ỉc tr−ng cđa c¸c quan hƯ kinh tÕ. 2.2 §Ỉc ®iĨm vỊ chđ thĨ hỵp ®ång kinh tÕ : Theo §iỊu 2 - ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ, th× hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc ký kÕt gi÷a c¸c bªn : ph¸p nh©n víi ph¸p nh©n; ph¸p nh©n víi c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh theo qui ®Þnh cđa ph¸p lt. Nh− vËy theo qui ®Þnh nµy th× chđ thĨ ký kÕt hỵp ®ång kinh tÕ ph¶i lµ chđ thĨ cã ®iỊu kiƯn tỉ chøc, ph¶i lµ ph¸p nh©n vµ lu«n ph¶i lµ mét bªn ký kÕt, cßn bªn kia cã thĨ lµ c¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh. C¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh ®−ỵc hiĨu lµ c¸ nh©n ®−ỵc c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm qun cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 2.3 §Ỉc ®iĨm vỊ h×nh thøc hỵp ®ång kinh tÕ Hỵp ®ång kinh tÕ cã thĨ ký kÕt d−íi h×nh thøc v¨n b¶n hỵp ®ång hc tµi liƯu giao dÞch (nh− c«ng v¨n, ®iƯn b¸o, ®¬n chµo hµng, ®Ỉt hµng). Ngoµi ra c¸c bªn cã thĨ ký kÕt c¸c v¨n b¶n phơ lơc hỵp ®ång cơ thĨ ho¸ c¸c ®iỊu kiƯn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 8 trong hỵp ®ång hc biªn b¶n bỉ sung nh÷ng ®iỊu kho¶n míi tho¶ thn vµo v¨n b¶n hỵp ®ång. Phơ lơc hỵp ®ång vµ biªn b¶n bỉ sung cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− hỵp ®ång kinh tÕ. 3. Ph©n lo¹i hỵp ®ång kinh tÕ Dùa trªn nh÷ng c¨n cø kh¸c nhau mµ hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc ph©n thµnh nhiỊu lo¹i kh¸c nhau. 3.1 C¨n cø vµ tÝnh chÊt cđa quan hƯ hỵp ®ång, hỵp ®ång kinh tÕ gåm c¸c lo¹i sau: * Hỵp ®ång kinh tÕ mang tÝnh chÊt ®Ịn bï : Lµ lo¹i hỵp ®ång mµ theo ®ã qun vµ nghÜa vơ cđa c¸c bªn t−¬ng xøng nhau (qun cđa bªn nµy lµ nghÜa vơ cđa bªn kia vµ ng−ỵc l¹i). Trong quan hƯ hỵp ®ång, mét bªn cã nghÜa vơ giao hµng ho¸, thùc hiƯn dÞch vơ hc kÕt qu¶ c«ng viƯc ®· tho¶ thn, bªn kia cã nghÜa vơ nhËn hµng ho¸ hc kÕt qu¶ ®ã vµ thanh to¸n tiỊn. §©y lµ lo¹i hỵp ®ång ph¶n ¸nh quan hƯ hµng ho¸ - tiỊn víi b¶n chÊt lµ quan hƯ ngang gi¸ vµ ®−ỵc sư dơng trong c¸c lÜnh vùc nh− la trao ®ỉi hµng ho¸; vËn chun hµng ho¸ . * Hỵp ®ång kinh tÕ mang tÝnh tỉ chøc : Lµ lo¹i hỵp ®ång ®−ỵc x¸c lËp trªn c¬ së sù ®ång ý cđa c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm qun, c¸c chđ thĨ kinh doanh cã thĨ tho¶ thn víi nhau lËp ra mét c¬ së kinh tÕ - kü tht míi ®Ĩ thùc hiƯn mơc ®Ých chung. Hỵp ®ång nµy kh«ng ph¶n ¸nh quan hƯ hµng ho¸ tiỊn tƯ, kh«ng mang tÝnh chÊt ®Ịn bï. C¸c bªn chđ thĨ cã thĨ tho¶ thn gãp vËt chÊt, gãp søc lao ®éng ®Ĩ lËp ra c¬ së kinh doanh míi. Song chđ thĨ cđa lo¹i hỵp ®ång nµy ph¶i cã t− c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®đ. T theo tÝnh chÊt cđa tỉ chøc, hỵp ®ång kh«ng chØ cã 2 bªn chđ thĨ mµ cã nhiỊu bªn cïng tham gia. 3.2 C¨n cø vµo thêi h¹n thùc hiƯn hỵp ®ång, hỵp ®ång kinh tÕ chia lµm 2 lo¹i : * Hỵp ®ång kinh tÕ dµi h¹n : Lµ nh÷ng hỵp ®ång kinh tÕ cã thêi h¹n thùc hiƯn tõ 1 n¨m trë lªn nh»m thùc hiƯn kÕ ho¹ch dµi h¹n THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 9 * Hỵp ®ång kinh tÕ ng¾n h¹n : Lµ nh÷ng hỵp ®ång kinh tÕ cã thêi h¹n thùc hiƯn tõ 1 n¨m trë xng, gåm hỵp ®ång n¨m, nưa n¨m, q, th¸ng ®Ĩ thùc hiƯn kÕ ho¹ch n¨m vµ nh÷ng phÇn kÕ ho¹ch trong n¨m. Nh− vËy, t theo ®èi t−ỵng cđa hỵp ®ång, tÝnh chÊt cđa mèi quan hƯ, gi¸ c¶ thÞ tr−êng mµ c¸c chđ thĨ cã thĨ ký kÕt hỵp ®ång ng¾n h¹n hay dµi h¹n. 3.3. C¨n cø vµo tÝnh kÕ ho¹ch cđa hỵp ®ång, hỵp ®ång kinh tÕ gåm: * Hỵp ®ång kinh tÕ theo chØ tiªu ph¸p lƯnh : Lµ nh÷ng hỵp ®ång kinh tÕ ®−ỵc ký kÕt nh»m thùc hiƯn chØ tiªu ph¸p lƯnh doquan Nhµ n−íc cã thÈm qun giao cho c¸c doanh nghiƯp Nhµ n−íc. ViƯc ký kÕt hỵp ®ång kinh tÕ gi÷a nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ ®−ỵc giao nhiƯm vơ kÕ ho¹ch lµ nghÜa vơ, lµ kû lt cđa Nhµ n−íc. Hỵp ®ång nµy mang tÝnh kÕ ho¹ch cao, v× thÕ, tÝnh ngun vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c chđ thĨ cđa hỵp ®ång bÞ h¹n chÕ. Tuy nhiªn, trong c¬ chÕ míi lo¹i hỵp ®ång nµy kh«ng cßn ®−ỵc ¸p dơng phỉ biÕn n÷a mµ chØ nh÷ng doanh nghiƯp Nhµ n−íc ho¹t ®éng c«ng Ých míi thùc hiƯn nhiƯm vơ kÕ ho¹ch Nhµ n−íc giao. * Hỵp ®ång kinh tÕ th«ng th−êng : Lo¹i hỵp ®ång nµy ®−ỵc ký kÕt theo nguyªn t¾c ngun, b×nh ®¼ng, c¸c bªn cïng cã lỵi . ViƯc ký kÕt hỵp ®ång lµ qun do ý chÝ cđa c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ , kh«ng mét tỉ chøc hay c¸ nh©n nµo ®−ỵc ¸p ®Ỉt ý chÝ cđa m×nh cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c. Trong c¬ chÕ míi nµy, lo¹i hỵp ®ång nµy ®−ỵc ¸p dơng rÊt phỉ biÕn. 3.4 C¨n cø vµo néi dung giao dÞch cđa quan hƯ hỵp ®ång gåm: * Hỵp ®ång mua b¸n hµng ho¸ Lµ hỵp ®ång mµ theo ®ã bªn b¸n cã nghÜa vơ chun giao hµng ho¸ vµ qun së h÷u ®èi víi hµng ho¸ ®ã cho bªn mua theo ®óng ®iỊu kiƯn ®· tho¶ thn trong hỵp ®ång, cßn bªn mua cã nghÜa vơ nhËn hµng ho¸ vµ thanh to¸n tiỊn hµng. Quan hƯ hỵp ®ång nµy lµ quan hƯ trao ®ỉi hµng ho¸, gäi lµ quan hƯ hµng ho¸ - tiỊn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Chuyªn ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Ngun §øc C¶nh Líp: Lt Kinh doanh 41A 10 * Hỵp ®ång vËn chun hµng ho¸ Lµ hỵp ®ång mµ theo ®ã bªn vËn t¶i hµng ho¸ cã nghÜa vơ vËn chun hµng ho¸ nhÊt ®Þnh ®Õn ®Þa ®iĨm ®· Ên ®Þnh ®Ĩ giao cho bªn nhËn hµng, cßn bªn thuª vËn chun cã nghÜa vơ tr¶ cho bªn vËn t¶i mét kho¶n tiỊn nhÊt ®Þnh gäi lµ c−íc phÝ vËn chun. * Hỵp ®ång x©y dùng c¬ b¶n : Lµ hỵp ®ång kinh tÕ trong ®ã bªn nhËn thÇu cã nghÜa vơ x©y dùng vµ bµn giao cho bªn giao thÇu toµn bé c«ng tr×nh theo ®óng ®å ¸n thiÕt kÕ vµ thêi h¹n nh− ®· tho¶ thn trong hỵp ®ång, cßn ben giao thÇu cã nghÜa vơ bµn giao mỈt b»ng x©y dùng , c¸c b¶n thiÕt kÕ vµ ®Çu t− x©y dùng ®óng tiÕn ®é ®ång thêi cã nghÜa vơ nghiƯm thu c«ng tr×nh vµ thanh to¸n cho bªn nhËn thÇu. Hỵp ®ång nµy mang tÝnh chÊt ®Ịn bï. * Hỵp ®ång dÞch vơ : Lµ hỵp ®ång kinh tÕ theo ®ã bªn cung c¸p dÞch vơ cã nghÜa vơ thùc hiƯn hµnh vi nhÊt ®Þnh phï hỵp víi ngµnh nghỊ ®· ®¨ng ký ®Ĩ tho¶ m·n nhu cÇu cđa bªn thuª dÞch vơ vµ ®−ỵc h−ëng kho¶n tiỊn c«ng nhÊt ®Þnh gäi lµ phÝ dÞch vơ, cßn bªn thuª dÞch vơ cã nghÜa vơ tiÕp nhËn kÕt qu¶ dÞch vơ vµ thanh to¸n cho bªn thuª dÞch vơ phÝ nh− ®· tho¶ thn. Tãm l¹i, trªn ®©y lµ nh÷ng hỵp ®ång kinh tÕ cơ thĨ ®−ỵc ¸p dơng phỉ biÕn trong thùc tiƠn ®êi sèng kinh tÕ cđa n−íc ta hiƯn nay. 4. Ngn v¨n b¶n hiƯn hµnh cđa chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ 1- NghÞ ®Þnh sè 735/TTg ngµy 10/4/1960 ban hµnh ®iỊu lƯ vỊ hỵp ®ång kinh doanh. 2- NghÞ ®Þnh 04/TTg ngµy 04/1/1960 ban hµnh ®iỊu lƯ t¹m thêi vỊ chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ gi÷a c¸c xÝ nghiƯp qc doanh vµ c¬ quan Nhµ n−íc. 3- NghÞ ®Þnh 54/CP ngµy 10/3/1975 ban hµnh ®iỊu lƯ vỊ chÕ ®é hỵp ®ång kinh tÕ 4- Ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ ngµy 25/9/1989 5- NghÞ ®Þnh 17/H§BT ngµy 16/1/1990 cđa Héi ®ång bé tr−ëng qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh ph¸p lƯnh hỵp ®ång kinh tÕ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... là thực trạng áp dụng những quy định đó trong hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty Quan hệ Quốc tế đầu t sản xuất (CIRI) Nguyễn Đức Cảnh 34 Lớp: Luật Kinh doanh 41A THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng II Thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xởng tại Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) I Khái quát chung về Công ty Quan hệ quốc. ..THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6- Quyết định 18/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trởng về việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế III Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế 1 Chế độ ký kết về hợp đồng kinh tế 1.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế Theo điều 3 - Pháp lệnh hợp. .. phù hợp với pháp luật 1.2 Chủ thể hợp đồng kinh tế Những tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật tham gia hợp đồng kinh tế có quyền và nghĩa vụ đối với nhau gọi là chủ thể hợp đồng kinh tế Theo điều 2 pháp lệnh hợp đồng kinh tế , chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế phải là pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Nh vậy, trong quan hệ hợp đồng. .. sản Trách nhiệm tài sản là biện pháp phápáp dụng cho các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế đã quy định sẵn trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế và các văn bản hớng dẫn thi hành Điều 19 pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định: "Các bên phải chịu trách nhiệm tài sản trực tiếp với nhau về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ hợp đồng kinh tế Bên vi phạm phải trả cho bên bị vp tiền phạt vp hợp đồng. .. cần phải có một ngời đại diện để ký kết hợp đồng kinh tế Theo điều 9 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì đại diện ký kết hợp đồng kinh tế có hai loại : * Đại diện thơng nhân : Đó là ngời đại diện hợp pháp của pháp nhân hoặc ngời đứng tên đăng ký kinh doanh Đối với pháp nhân, đại diện hợp pháp của pháp nhân là ngời đợc bổ nhiệm hay đợc bầu vào chức vụ đứng đầu pháp nhân đó và hiện đang giữ chức vụ gì đó... nhận thôngqua chứng từ, văn bản hoặc đợc cơ quan Nhà nớc có kết luận bằng văn bản - Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tế đó không đem lại lợi ích bên bị vi phạm nh mực đích ký kết hợp đồng kinh tế 2.4.2 Thanh lý hợp đồng kinh tế Thanh lý hợp đồng kinh tế là hành vi pháp lý của cá bên để chấm dứt các quan hệ hợp đồng kinh tế Khi thanh lý hợp đồng kinh tế các bên phải gựp nhau để giải quyết những... bên Tại điều 4 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế qui định : "Ký kết hợp đồng kinh tế là quyền của các đơn vị kinh tế Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đợc áp đặt ý chí của mình cho đơn vị kinh tế khi ký kết hợp đồng Không một đơn vị nào đợc phép lợi dụng ký kết hợp đồng kinh tế để hoạt động trái Nguyễn Đức Cảnh 11 Lớp: Luật Kinh doanh 41A THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp pháp. .. ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Vì thế, lựa chọn phơng thức nào để ký kết hợp đồng kinh tế là quyền của các bên trên cơ sở điều kiện thực tế của mỗi bên 2 Chế độ thực hiện hợp đồng kinh tế 2.1 Các nguyên tắc thực hiện hợp đồng kinh tế Sau khi hợp đồng kinh tế đợc ký kết và đã có hiệu lực pháp lý, các bên phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng Trong quá trình này các bên... cơ quan công chứng Nhà nớc và xác nhận về giá trị tài sản của ngân hàng nơi ngời đợc bảo lãnh giao dịch Việc bảo lãnh chấm dứt khi nghĩa vụ hợp đồng kinh tế đợc bảo lãnh đã hoàn thành 2.3 Thực hiện hợp đồng kinh tế Thực hiện hợp đồng kinh tế là các bên thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng Nội dung thực hiện hợp đồng kinh tế bao gồm : 2.3.1 Thực hiện đúng điều khoản về đối tợng của hợp đồng. .. mới rõ rệt của chế độ hợp đồng kinh tế , nhằm đảm bảo thực sự quyền tự chủ, tự do ký kết hợp đồng, đó là "quyền của các chủ thể - chứ không phải là "nghĩa vụ" của họ nh trớc đây Nguyên tắc này không áp dụng đối với hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nớc, bởi vì theo loại hợp đồng này bị chỉ tiêu pháp lệnh chi phối rất cao Và hiện nay, quyền tự do giao kết hợp đồng kinh tế chỉ bị giới . thùc tËp t¹i C«ng ty quan hƯ qc tÕ - §Çu t− s¶n xt (CIRI), t«i chän ®Ị tµi : "Hỵp ®ång thuª nhµ x−ëng t¹i c«ng ty Quan hƯ qc tÕ - §Çu t− s¶n xt (CIRT),. c«ng ty quan hƯ qc tÕ - §Çu t− s¶n xt (CIRI) Ch−¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiƯn ph¸p lt hỵp ®ång kinh tÕ vỊ viƯc thuª nhµ x−ëng t¹i c«ng ty quan
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG, HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG, HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT, CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN ÁP DỤNG, Đặc điểm hình thành và phát triển của hợp đồng kinh tế, Khái niệm hợp đồng kinh tế, Căn cứ và tính chất của quan hệ hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm các loại sau: Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng, hợp đồng kinh tế chia làm 2 loại : Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:, Nguồn văn bản hiện hành của chế độ hợp đồng kinh tế, Chủ thể hợp đồng kinh tế, Căn cứ ký kết hợp đồng kinh tế, Nội dung của hợp đồng kinh tế, Hình thức của hợp đồng kinh tế Trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế :, Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh tế, Thực hiện hợp đồng kinh tế, Sửa đổi, đình chỉ , thanh lý hợp đồng kinh tế, Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, Sự hình thành của công ty, Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty, Nghiên cứu thị trờng và lập phơng án kinh doanh Quá trình đàm phán, Thẩm quyền ký kết hợp đồng thuê nhà xởng Nội dung hợp đồng thuê nhà xởng, Cách thức ký kết hợp đồng thuê nhà xởng, Thành lý hợp đồng thuê nhà xởng, Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà xởng, Những thuận lợi Những khó khăn, Sự không rõ ràng trong phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh hợp đồng kinh tế Sự không rõ ràng về hình thức của hợp đồng kinh tế, Những hạn chế trong quy định về chủ thể hợp đồng kinh tế, Yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế, Chủ thể hợp đồng kinh tế, Thủ tục ký hợp đồng kinh tế, Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh tế, Trách nhiệm tài sản do vi phạm hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế vô hiệu, Công tác ký kết hợp đồng Công tác thực hiện hợp đồng, Kiến nghị về phía các cán bộ nghiệp vụ Kiến nghị với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông, Điều kiện thanh toán: Trách nhiệm của bên thuê

Từ khóa liên quan