Tổng quan về Ngân hàng phát triển Việt Nam .doc

45 1,285 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:01

Tổng quan về Ngân hàng phát triển Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ**ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ**ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPĐịa điểm thực tập: Hội sở chính Ngân hàng phát triển Việt Nam 25A Cát Linh - Đống Đa – Hà NộiHọ và tên sinh viên: Nguyễn Thanh Loan Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Hồng MaiHÀ NỘI, NĂM 2008TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ**ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ**ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*ﻻ*BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPĐịa điểm thực tập: Hội sở chính Ngân hàng phát triển Việt Nam 25A Cát Linh - Đống Đa – Hà NộiHọ và tên sinh viên: Nguyễn Thanh Loan Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệpLớp: Tài chính QKhóa: 46Hệ: Chính quyGiảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Hồng MaiHÀ NỘI, NĂM 20082Mục lục TrangDanh mục các bảng số liệu……………………………………………5Chương 1. Tổng quan về Ngân hàng phát triển Việt Nam .61.1. Lịch sử hình thành Ngân hàng phát triển Việt Nam 61.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng phát triển .81.3. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng phát triển .81.3.1. Hội đồng quản lý .91.3.2. Ban kiểm soát .91.3.3. Bộ máy điều hành 101.4. Hoạt động chính của ngân hàng phát triển .12 1.4.1 Huy động vốn 12 1.4.2 Sử dụng vốn 131.4.2.1. Tín dụng đầu tư .13● Cho vay đầu tư .13● Hỗ trợ sau đầu tư 16● Bảo lãnh tín dụng đầu tư 181.4.2.2. Tín dụng xuất khẩu .19● Cho vay xuát khẩu .19● Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu 21Chương 2. Kết quả hoạt động của ngân hàng phát triển Việt Nam trong năm 2007 .232.1. Huy động vốn 23 2.2 Sử dụng vốn .242.2.1. Tín dụng đầu tư 2532.2.1.1. Công tác giải ngân 252.2.1.2. Thu nợ .262.2.1.3. Chất lượng nợ .272.2.1.4. Tình hình phân cấp .302.2.2. Tín dụng xuất khẩu 322.2.3. Cấp phát vốn ủy thác .342.2.4. Cho vay lại vốn ODA 352.2.5. Cho vay thí điểm 36Chương 3. Định hướng phát triển của ngân hàng phát triển Việt Nam năm 2008 383.1. Kế hoạch thực hiện năm 2008 của Ngân hàng phát triển .383.2. Giải pháp thực hiện của Ngân hàng phát triển 393.2.1. Công tác huy động và sử dụng vốn .403.2.2. Tín dụng đầu tư 413.2.3. Về cho vay lại vốn ODA và quan hệ quốc tế .423.2.4. Tín dụng xuất khẩu 433.2.5. Hỗ trợ sau đầu tư và ủy thác .433.2.6. Kiểm tra nội bộ 44Danh mục tài liệu tham khảo…………………………………….…454DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆUtrangBảng 2.1 Tóm tắt kết quả năm 2007 …… 25Bảng 2.2 Cơ cấu doanh số cho vay năm 2007 .31Bảng 2.3 Số liệu cấp phát thủy điện Sơn La .34Bảng 3.1 Kế hoạch sử dụng vốn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam năm 2008 .35DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTVDB……Ngân hàng phát triển Việt Nam NHPT… Ngân hàng phát triểnHĐQL…Hội đồng quản lý5CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂNVIỆT NAM1.1 Lịch sử hình thành của Ngân hàng phát triển Việt Nam Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB – sau đây gọi tắt là Ngân hàng phát triển) được thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ Phát triển theo quyết định 108/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/05/2006 . Là một tổ chức Tài chính đặc biệt do Chính Phủ thành lập, theo đó, Ngân hàng phát triển hoạt động mang tính đặc thù riêng. Ngân hàng phát triển là một đơn vị cho vay chính sách phi lợi nhuận. Theo yêu cầu ,nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tỉ lệ an toàn vốn của VDB và do Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đã bố sung vốn điều lệ lên là 10.000 tỷ đồng tại Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2007/QD-TTg ngày 30/03/2007). Như vậy cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, VDB có mục tiêu đóng góp vào quá trình xoá đói giảm nghèo thông qua các khoản vay cho các công trình xây dựng thuỷ lợi và giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cho các vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ xuất khẩu. So với hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Phát triển hiện nay sẽ được tăng quyền chủ động, tăng tính trách nhiệm trong đánh giá, thẩm định cho vay các dự án và có quyền từ chối cho vay đối với những dự án kém hiệu quả.So với các NHTM khác, Ngân hàng Phát triển có sự khác biệt là tổ chức tài chính thuộc sở hữu 100% của Chính phủ, không nhận tiền gửi từ dân cư. Do hoạt động của ngân hàng không vì mục đích lợi nhuận nên được hưởng một số 6ưu đãi đặc biệt như không phải dự trữ bắt buộc, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chịu sự điều tiết của Luật các tổ chức tín dụng, do vậy vẫn phải chấp hành các quy định trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, và quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước. Trong năm 2007, hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ hoạt động theo nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.DN vay vốn của Ngân hàng Phát triển với lãi suất cho vay sẽ rẻ hơn vay của các NHTM khác. Bởi vì ngân hàng cho vay theo lãi suất thị trường, theo thông lệ quốc tế là lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm cộng thêm một khoản phí nhất định (khoảng 1%/năm). Điều này cho thấy sự ưu đãi không chỉ được vay rẻ mà thời hạn cho vay dài sẽ giúp cho đối tượng vay vốn chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất. Hơn nữa, việc khấu hao máy móc, nhà xưởng, v.v. cũng được dài hơn nên khách hàng vay vốn có điều kiện tích lũy để tái sản xuất và mở rộng đầu tư. Theo lãnh đạo của Ngân hàng Phát triển cho biết, điều kiện cho vay của ngân hàng đơn giản hơn so với vay từ các NHTM khác như không phải thế chấp, hoặc nếu có thì tỷ lệ thế chấp ở mức tương đối thấp, bằng 30% giá trị khoản vay. Trong tương lai, ngân hàng có dự định trình Chính phủ giảm mức thế chấp xuống còn 15% giá trị khoản vay. Đặc biệt Ngân hàng phát triển không được huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam Ngân hàng phát triển được ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.71.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng phát triển• Huy động, tiếp nhận các nguồn vốn trong và ngoài nước để thực hiện tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo Quy định của Chính phủ.• Thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu.• Chính sách tín dụng đầu tư phát triển bao gồm:o Cho vay đầu tư phát triểno Hỗ trợ sau đầu tưo Bảo lãnh tín dụng đầu tư• Chính sách tín dụng xuất khẩu bao gồm:o Cho vay xuất khẩuo Bảo lãnh tín dụng xuất khẩuo Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh hợp đồng xuất khẩu.• Nhận ủy thác quản lý vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận ủy thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận ủy thác giữa VDB với các tổ chức ủy thác. • Cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng và tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.• Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu.• Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chính phủ giao.1.3 Bộ máy tổ chức tại Ngân hàng phát triển 8 Hệ thống Ngân hàng phát triển được tổ chức theo một hệ thống và thực hiện thống nhất từ trung ương đến địa phương. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng phát triển bao gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành.1.3.1 Hội đồng quản lý Hội đồng quản lý (HĐQL) có 05 thành viên, trong đó có thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách. Chủ tịch, Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển là thành viên chuyên trách; thành viên kiêm nhiệm là lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ tài chính và các Bộ khác có liên quan. Nhiệm vụ và quyền hạn chính của Hội đồng quản lý - Thông qua báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính và quyết toán hàng năm, HĐQL đưa ra quyết định kế hoạch phát triển, định hướng các hoạt động của Ngân hàng phát triển - HĐQL quyết định chấp nhận việc thành lập, chia, tách, sát nhập. hợp nhất, giải thể Sở giao dịch, chi nhánh và văn phòng đại diện của trong nước và nước ngoài theo đề nghị của Tống giám đốc. - Giám sát, kiểm tra bộ máy điều hành trong việc thực hiện các Quy định của Chính phủ về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. điều lệ của Ngân hàng phát triển và các quyết định của HĐQL. Tất cả các quyết định của HĐQL phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.1.3.2 Ban kiểm soát9 Ban kiểm soát có tối đa 07 thành viên chuyên trách, là các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực tài chính, tín dụng, đầu tư…, hiểu biết về pháp luật, không có tiền án, tiền sự và các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật.Trưởng Ban kiểm soát do HĐQL quyết định bổ nhiệm, miến nhiệm.Các thành viên khác do Chủ tịch HĐQL quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.Nhiệm vụ và quyền hạn chính của Ban kiểm soát:- Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng phát triển.- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính của Ngân hàng phát triển khi xét thấy cần thiết để báo cáo Hội đồng quảnn lý, Bộ tài chính và các cơ quan có liên quan.- Báo cáo HĐQL về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng phát triển.1.3.3 Bộ máy điều hành Điều hành hoạt động của Ngân hàng phát triểnTổng giám đốc, trợ lý cho Tổng giám đốc có bốn Phó Tống giám đốc và một Kế toán trưởng. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Ngân hàng phát triển, chịu trách nhiệm trước Hội đông quản lý, trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về việc điều hành hoạt động của Ngân hàng phát triển theo nhiệm vụ và quyền hạn quy định. Bộ máy điều hành gồm có: Hội sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội; Sở giao dịch I tại Hà Nội và vào ngày 25/7/2007 Sở giao dịch II được thành lập tại TP. 10[...]... các bảng số liệu……………………………………………5Chương 1. Tổng quan về Ngân hàng phát triển Việt Nam 61.1. Lịch sử hình thành Ngân hàng phát triển Việt Nam 61.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng phát triển 81.3. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng phát triển 81.3.1. Hội đồng quản lý 91.3.2. Ban kiểm soát 91.3.3. Bộ máy điều hành 101.4. Hoạt động chính của ngân hàng phát triển 12 1.4.1 Huy động vốn 12 1.4.2 Sử dụng... cấp phát thủy điện Sơn La 34Bảng 3.1 Kế hoạch sử dụng vốn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam năm 2008 35DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTVDB… Ngân hàng phát triển Việt Nam NHPT… Ngân hàng phát triển HĐQL…Hội đồng quản lý5 Tuy nhiên, một số chi nhánh vẫn còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện nghiệp vụ mới này. Cá biệt có Chi nhánh giải ngân khi chưa được thông báo kế hoạch.Một số vấn đề cần quan. .. tư phát triển, đào tạo cán bộ, học tập kinh nghiệm quảnngân hàng hiện đại. Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế mang tính dài hạn.3.2.4. Tín dụng xuất khẩu:- Báo cáo các Bộ ngành liên quan đề nghị thay đổi lãi suất vay vốn phù hợp hơn; mở rộng đối tượng vay vốn tín dụng xuất khẩu.42 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂNVIỆT NAM 1.1 Lịch sử hình thành của Ngân hàng phát triển Việt Nam. .. hàng phát triển Việt Nam Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB – sau đây gọi tắt là Ngân hàng phát triển) được thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ Phát triển theo quyết định 108/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/05/2006 . Là một tổ chức Tài chính đặc biệt do Chính Phủ thành lập, theo đó, Ngân hàng phát triển hoạt động mang tính đặc thù riêng. Ngân hàng phát triển là một đơn vị cho vay... nợ, tổ chức tín dụng có u cầu bằng văn bản gửi Ngân hàng Phát triển Việt Nam trả nợ thay. - Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm trả nợ cho tổ chức tín dụng thay chủ đầu tư phần vốn vay quá hạn đã nhận bảo lãnh khi nhận được yêu cầu trả nợ thay. - Chủ đầu tư phải nhận nợ bắt buộc và có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam về số tiền trả nợ thay với lãi suất phạt bằng 150%... trị khoản vay. Đặc biệt Ngân hàng phát triển không được huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam Ngân hàng phát triển được ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đối với hoạt động tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.7 - Về công tác cấp phát dự án Thủy điện Sơn La: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các... ngân hàng phát triển Việt Nam trong năm 2007 232.1. Huy động vốn 23 2.2 Sử dụng vốn 242.2.1. Tín dụng đầu tư 253 2.2.1.1. Công tác giải ngân 252.2.1.2. Thu nợ 262.2.1.3. Chất lượng nợ 272.2.1.4. Tình hình phân cấp 302.2.2. Tín dụng xuất khẩu 322.2.3. Cấp phát vốn ủy thác 342.2.4. Cho vay lại vốn ODA 352.2.5. Cho vay thí điểm 36Chương 3. Định hướng phát triển của ngân hàng phát triển Việt. .. cho các đối tượng nêu trên. Ngân hàng Phát triển Việt Nam cấp hỗ trợ sau đầu tư theo kết quả trả nợ của chủ đầu tư.* Bảo lãnh tín dụng đầu tư.Nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư có thể tận dụng tối đa nguồn vốn có thể huy động được, Ngân hàng phát triển cho phép thực hiện bảo lãnh tín dụng đầu tư. Đây là một cam kết với Ngân hàng phát triển và tổ chức tín dụng khác về việc trả nợ đầy đủ và đúng... của Quỹ Hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Phát triển hiện nay sẽ được tăng quyền chủ động, tăng tính trách nhiệm trong đánh giá, thẩm định cho vay các dự án và có quyền từ chối cho vay đối với những dự án kém hiệu quả.So với các NHTM khác, Ngân hàng Phát triển có sự khác biệt là tổ chức tài chính thuộc sở hữu 100% của Chính phủ, khơng nhận tiền gửi từ dân cư. Do hoạt động của ngân hàng khơng vì mục... nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chịu sự điều tiết của Luật các tổ chức tín dụng, do vậy vẫn phải chấp hành các quy định trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng, và quản lý ngoại hối của Ngân hàng nhà nước. Trong năm 2007, hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ hoạt động theo nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 Về tín . VIẾT TẮTVDB… Ngân hàng phát triển Việt Nam NHPT… Ngân hàng phát triểnHĐQL…Hội đồng quản lý5CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂNVIỆT NAM1 .1 Lịch. của Ngân hàng phát triển Việt Nam Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB – sau đây gọi tắt là Ngân hàng phát triển) được thành lập trên cơ sở Quỹ Hỗ trợ Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về Ngân hàng phát triển Việt Nam .doc, Tổng quan về Ngân hàng phát triển Việt Nam .doc, Tổng quan về Ngân hàng phát triển Việt Nam .doc, Lịch sử hình thành của Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành, Tín dụng xuất khẩu Cho vay xuất khẩu, Tín dụng đầu tư .1 Cơng tác giải ngân, .3 Chất lượng nợ, Tín dụng xuất khẩu, Cấp phát vốn uỷ thác: Cho vay lại vốn ODA, Tín dụng đầu tư: Về cho vay lại vốn ODA và quan hệ quốc tế:, Tín dụng xuất khẩu: Hỗ trợ sau đầu tư và uỷ thác:

Từ khóa liên quan