Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.doc

40 6,255 46
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:01

Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng Lời mở đầu.Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thơng mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển trở thành các trung gian tài chính đa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng đợc nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Từ khi nớc ta chuyển sang nền kinh tế thị trờng, sản xuất hàng hoá phát triển nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh là rất lớn, tích luỹ không kịp để mở rộng sản xuất, chính vì vậy các doanh nghiệp đã cần sử dụng vốn tín dụng thực hiện mục đích của mình. nớc ta hiện nay thì chủ yếu mới chỉ có hoạt động tín dụng ngân hàng là thực hiện nhiệm vụ này, các NHTM ngày càng phát triển thực hiện tốt chức năng vai trò của mình trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.Để có thể hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng trong các NHTM vai trò to lớn củatrong nền kinh tế thị trờng nhằm khai thác có hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam, em xin chọn đề tài "Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay". Bài viết bao gồm những nội dung sau:- Chơng I: Lý luận chung về NHTM tín dụng ngân hàng.- Chơng II: Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam.- Chơng III: Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt Nam hiện nay một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.Em hy vọng bài viết có thể làm rõ một số lý luận về NHTM, hoạt động tín dụng ngân hàng, thực trạng của hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt Nam hiện nay. Bài viết chắc còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô các bạn để bài viết đợc hoàn chỉnh hơn.1Chơng I: lý luận chung về Ngân hàng thơng mại tín dụng ngân hàng.I/ Ngân hàng th ơng mại. 1/ Khái niệm Ngân hàng thơng mại. Ngân hàng Thơng mại (NHTM) là tổ chức tài chính trung gian có vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế, nó là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng. Theo pháp lệnh ngân hàng ngày 23-5-1990 của Hội đồng Nhà nớc xác định:" Ngân hàng thơng mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thờng xuyên là nhận tiền gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu làm phơng tiện thanh toán". Nh vậy NHTM làm nhiệm vụ trung gian tài chính đi vay để cho vay qua đó thu lời từ chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi, nó thực sự là một loại hình doanh nghiệp dịch vụ tài chính, mặc dù giữa NHTM các tổ chức tài chính trung gian khác rất khó phân biệt sự khác nhau, nhng ngời ta vẫn phải tách NHTM ra thành một nhóm riêng vì những lý do rất đặc biệt của nó nh tổng tài sản có của NHTM luôn là khối lợng lớn nhất trong toàn bộ hệ thống Ngân hàng, hơn nữa khối lợng séc hay tài khoản gửi không kì hạn mà nó có thể tạo ra cũng là bộ phận quan trọng trong tổng cung tiền tệ M1 của cả nền kinh tế. Cho thấy NHTM có vị trí rất quan trọng trong hệ thống ngân hàng cũng nh trong nền kinh tế quốc dân. 2/ Các nghiệp vụ của NHTM.Các NHTM có 3 loại nghiệp vụ chính, đó là nghiệp vụ nợ (huy động tạo nguồn vốn), nghiệp vụ có (sử dụng vốn) nghiệp vụ trung gian (thanh toán hộ khách hàng).2.1/ Nghiệp vụ nợ.Đây là nghiệp vụ huy động tạo nguồn vốn dùng cho các hoạt động của ngân hàng, bao gồm các nguồn vốn sau:2.1.1. Nguồn vốn tự có, coi nh tự có vốn dự trữ.- Vốn điều lệ: Đây là số vốn ban đầu đợc hình thành khi NHTM đợc thành lập, nó có thể do Nhà nớc cấp đối với NHTM quốc doanh, có thể là vốn đóng góp của các cổ đông đối với NHTM cổ phần, có thể là vốn góp của các bên liên doanh đối với NHTM liên doanh, hoặc vốn do t nhân bỏ ra của NHTM t nhân. Mức vốn điều lệ là bao nhiêu tuỳ theo quy mô của NHTM đợc pháp lệnh quy định cụ thể. 2- Vốn coi nh tự có: bao gồm lợi nhuận cha chia, tiền lơng cha đến kỳ thanh toán, các khoản phải nộp nhng cha đến hạn nộp, các khoản phải trả nhng cha đến hạn trả.- Vốn dự trữ: Vốn này đợc hình thành từ lợi nhuận ròng của ngân hàng đợc trích thành nhiều quỹ trong đó quan trọng nhất là quỹ dự trữ quỹ đề phòng rủi ro, đợc trích theo quy định của ngân hàng trung ơng. 2.1.2/ Nguồn vốn quản lý huy động.Nguồn vốn này chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong nguồn vốn của ngân hàng. Đây là tài sản của các chủ sở hữu khác, ngân hàng có quyền sử dụng có thời hạn cả vốn lẫn lãi. Nó bao gồm các loại sau: - Tiền gửi không kỳ hạn của dân c, doanh nghiệp các tổ chức kinh tế. Nó có mục đích chủ yếu là để bảo đảm an toàn tài sản giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt, tiết kiệm chi phí lu thông.- Tiền gửi có kỳ hạn của dân c, doanh nghiệp các tổ chức khác. Đây là khoản tiền gửi có thời gian xác định, về nguyên tắc ngời gửi chỉ đợc rút tiền khi đến hạn, nhng thực tế ngân hàng cho phép ngời gửi có thể rút trớc với điều kiện phải báo tr-ớc có thể bị hởng lãi suất thấp hơn. Mục đích của ngời gửi chủ yếu là lấy lãi. - Tiền gửi tiết kiệm: đây là khoản tiền để dành của cá nhân đợc gửi vào ngân hàng nhằm mục đích hởng lãi theo định kỳ. Có 2 hình thức: một là, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn là loại tiền gửi mà ngời gửi có thể ký thác nhiều lần rút ra theo nhu cầu sử dụng không cần báo trớc; hai là, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, là tiền gửi đến kỳ mới đợc rút. - Tiền phát hành trái phiếu, kỳ phiếu theo mức cho phép của Ngân hàng Nhà nớc. Trái phiếu, kỳ phiếu có thời hạn cụ thể chỉ đến thời hạn đó mới đợc thanh toán. Hình thức kỳ phiếu thờng đợc áp dụng theo 2 phơng thức, một là: phát hành theo mệnh giá (ngời mua kỳ phiếu trả tiền mua theo mệnh giá đợc trả cả gốc lẫn lãi khi đến hạn); hai là:phát hành dới hình thức chiết khấu (ngời mua kỳ phiếu sẽ trả số tiền mua bằng mệnh giá trừ đi số tiền chiết khấu sẽ đợc hoàn trả theo đúng mệnh giá khi đến hạn).2.1.3/ Vốn vay.Bao gồm vốn vay của ngân hàng trung ơng dới hình thức tái chiết khấu hoặc cho vay ứng trớc, vay ngân hàng nớc ngoài, vay các tổ chức tín dụng khác các khoản vay khác trên thị trờng nh: phát hành chứng chỉ tiền gửi, phát hành hợp 3đồng mua lại, phát hành giấy nợ phụ, các khoản vay USD ngoài nớc . Với nguồn vốn này NHTM có trách nhiệm sử dụnghiệu quả hoàn trả đúng hạn cả vốn lẫn lãi. 2.1.4/ Các nguồn vốn khác.Bao gồm các nguồn vốn tài trợ, vốn đầu t phát triển, vốn uỷ thác đầu t. Vốn này để cho vay theo các chơng trình, dự án xây dựng cơ bản tập trung của Nhà nớc hoặc trợ giúp cho đầu t phát triển những chơng trình dự án có mục tiêu riêng.2.2/ Nghiệp vụ có.Đây là những nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn của mình để thực hiện kinh doanh tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng.2.2.1/ Nghiệp vụ ngân quỹ.- Tiền két: tiền mặt hiện có tại quỹ nghiệp vụ. Nhu cầu dự trữ tiền két cao hay thấp phụ thuộc vào môi trờng nơi ngân hàng hoạt động thời vụ.- Tiền dự trữ: gồm tiền dự trữ bắt buộc là số tiền bắt buộc phải giữ lại theo tỷ lệ nhất định so với số tiền khách hàng gửi đợc quy định bởi ngân hàng trung ơng; tiền dự trữ vợt mức là số tiền dự trữ ngoài tiền dự trữ bắt buộc; tiền gửi thanh toán tại ngân hàng trung ơng các ngân hàng đại lý, tiền gửi loại này đợc sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán chuyển khoản giữa các ngân hàng khi khách hàng tiến hành các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt nh séc, uỷ nhiệm chi, thẻ thanh toán .2.2.2/ Nghiệp vụ cho vay đầu t.- Nghiệp vụ cho vay: hoạt động cho vay rất đa dạng phong phú, nó là hoạt động quan trọng nhất, mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng có tỷ lệ sinh lợi cao nhất của các NHTM, nó gồm các loại hình sau:+ Tín dụng ứng trớc: đây là thể thức cho vay đợc thực hiện trên cơ sở hợp đồng tín dụng, trong đó khách hàng đợc sử dụng một mức cho vay trong một thời hạn nhất định. Có 2 loại là: ứng trớc có bảo đảm nh thế chấp, cầm cố, bảo lãnh; ứng trớc không bảo đảm là việc cho vay chỉ dựa trên uy tín của khách hàng.+ Thấu chi (tín dụng hạn mức): là hình thức cấp tín dụng ứng trớc đặc biệt đợc thực hiện trên cơ sở hợp đồng tín dụng, trong đó khách hàng đợc phép sử dụng d nợ trong một giới hạn thời hạn nhất định trên tài khoản vãng lai.4+ Chiết khấu thơng phiếu: khách hàng chuyển nhợng quyền sở hữu thơng phiếu cha đáo hạn cho ngân hàng để nhận một số tiền bằng mệnh giá của thơng phiếu trừ đi lãi chiết khấu hoa hồng phí.+ Bao thanh toán: là nghiệp vụ đi mua lại các khoản nợ của doanh nghiệp nào đó để rồi sau đó nhận các khoản chi trả của yêu cầu đó.+ Tín dụng thuê mua: là hình thức tín dụng trung dài hạn đợc thực hiện thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, động sản bất động sản khác. Khi hết hạn thuê bên thuê đợc chuyển quyền sở hữu, mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó. + Tín dụng bằng chữ ký: gồm tín dụng chấp nhận, tín dụng chứng từ tín dụng bảo lãnh. + Tín dụng tiêu dùng: là hình thức tín dụng nhằm tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng của dân c, có 2 loại: một là, tín dụng tiêu dùng trực tiếp là việc ngân hàng cho vay trực tiếp khách hàng để tiêu dùng. Hai là, tín dụng tiêu dùng gián tiếp là việc ngân hàng mua các phiếu mua bán hàng từ những ngời bán lẻ hàng hoá, tức là hình thức tài trợ bán trả góp của NHTM.- Nghiệp vụ đầu t: NHTM dùng vốn để kinh doanh bất động sản, góp vốn liên doanh kinh doanh chứng khoán. Trong đó đầu t vào chứng khoán là một hình thức khá phổ biến, nó mang lại thu nhập cho ngân hàng, nâng cao khả năng thanh khoản (vì chứng khoán rất đa dạng, nhiều thể loại có tính thanh khoản cao). NHTM có thể mua chứng khoán ngắn hạn của Chính phủ, nó vừa tăng thu nhập cho ngân hàng, vừa góp phần cân bằng thu chi ngân sách thờng xuyên. NHTM còn đợc phép mua cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp tham gia vào việc thành lập quản lý các doanh nghiệp. Tuy nhiên NHTM chỉ đợc đầu t chứng khoán có giới hạn không đợc để hoạt động này lấn át hoạt động cho vay.Nghiệp vụ đầu t đã giúp cho ngân hàng có thể đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhằm phân tán rủi ro nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đồng thời khai thác sử dụng tối đa nguồn vốn đã huy động.2.3/ Nghiệp vụ trung gian.ở đây ngân hàng thực hiện nhiệm vụ phục vụ khách hàng, thực hiện các nhiệm vụ theo sự uỷ thác của khách bao gồm: 5- Nghiệp vụ thanh toán: ngân hàng là một trung tâm thanh toán không bằng tiền mặt, nó thanh toán dới các hình thức: séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, th tín dụng, thẻ thanh toán, ngân phiếu thanh toán.- Nghiệp vụ thu hộ: ngân hàng thay mặt khách hàng nhận tiền theo các chứng khoán khác nhau nh séc, kỳ phiếu, các chứng từ hàng hoá chứng khoán có giá. - Nghiệp vụ thơng mại: ngân hàng mua hộ hoặc bán hộ khách hàng, hàng hoá đây chủ yếu là các chứng khoán.- Nghiệp vụ phát hành chứng khoán: đây là một nghiệp vụ quan trọng ngày càng phát triển. Các công ty cổ phần, các doanh nghiệp muốn phát hành chứng khoán có giá trị nh cổ phiếu, kỳ phiếu đầu t có mục đích . nhằm thu hút vốn để tăng nguồn vốn, hay khi Nhà nớc phát hành công trái thì thờng nhờ các ngân hàng, thông qua NHTM làm trung gian tiêu thụ các chứng khoán đó đợc nhận số tiền thù lao theo tỷ lệ quy định từ ngời phát hành.- Nghiệp vụ uỷ thác: làm theo các uỷ thác của khách hàng nh bảo quản tài sản( đá quý, chứng khoán .), khách hàng phải trả lệ phí cho việc bảo quản; thực hiện các uỷ nhiệm về chuyển quyền thừa kế tài sản: khách hàng nhờ ngân hàng thực hiện các di chúc sau khi họ qua đời. 2.4/ Mối quan hệ giữa 3 nghiệp vụ.Giữa 3 nghiệp vụ nàymột mối liên hệ khăng khít, tơng hỗ lẫn nhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Giữa nghiệp vụ nợ nghiệp vụ có có tác động qua lại, cùng giúp cho nhau phát triển. Muốn cho vay, kinh doanh thu lời thì phải có vốn, vậy trớc tiên ngân hàng phải huy động vốn, bởi vậy nghiệp vụ nợ là tiền đề để phát triển nghiệp vụ có, nghiệp vụ nợ càng phát triển thì càng tạo điều kiện cho nghiệp vụ có đợc mở rộng. Ngợc lại, nếu ngân hàng cho vay, kinh doanh càng nhiều, càng thu đợc nhiều lãi thì càng bổ sung thêm cho nguồn vốn, tạo điều kiện cho nghiệp vụ có đợc phát triển.Giữa nghiệp vụ nợ - có với nghiệp vụ trung gian cũng có tác động qua lại lẫn nhau. Khách hàng vừa là ngời gửi tiền vừa là ngời vay đối với ngân hàng, họ có quan hệ thanh toán với nhau qua ngân hàng bởi vậy nghiệp vụ nợ có phát triển sẽ tác động làm tăng nghiệp vụ trung gian. Mặt khác nghiệp vụ trung gian cũng có tác dụng tích cực đối với nghiệp vụ nợ - có, khi thực hiện các nghiệp vụ trung gian nh thu hộ, uỷ thác, thơng mại . sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng tập trung đợc 6những khoản tiền mà nhờ đó bổ sung cho nghiệp vụ nợ đồng thời phát triển nghiệp vụ có tức là bổ sung tạm thời vào nguồn vốn để tiến hành cho vay.Một vấn đề quan trọng nữa là về khả năng thanh toán của mỗi ngân hàng. Nếu cho vay quá lớn, tuy có thể thu lãi nhiều song gặp rủi ro là khi những ngời gửi tiền ngân hàng đồng loạt đến rút tiền sẽ gây ra biến động lớn nguồn vốn khả năng thanh toán làm cho hệ số an toàn khả năng thanh toán của ngân hàng sẽ giảm xuống. Ngợc lại nếu cho vay ít thì khả năng thanh toán cao hơn nhng thu lãi ít không bổ sung phát triển đợc nghiệp vụ nợ.Chính vì vậy mà mối liên hệ mật thiết giữa các nghiệp vụ của ngân hàng là hết sức quan trọng, do đó ngời làm ngân hàng phải biết bố trí một cách khoa học phù hợp giữa các nghiệp vụ để đảm bảo ngân hàng hoạt độnghiệu quả.II/ Hoạt động tín dụng của NHTM.Hoạt động tín dụngmột trong những nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng, nó là hoạt động sinh lợi chủ yếu luôn chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng tài sản có của các NHTM, do đó nó có vị trí rất quan trọng trong hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy vấn đề về tín dụng rất đợc các ngân hàng quan tâm, trong khuôn khổ đề tài này em xin đợc đi sâu vào hoạt động tín dụng của NHTM.1/ Khái niệm tín dụng ngân hàng.1.1/ Định nghĩa tín dụng.Trong nền kinh tế hàng hoá, trong cùng một thời gian luôn có một số ngời tạm thời thừa vốn, có vốn tạm thời nhàn rỗi có nhu cầu cho vay. Bên cạnh đó luôn có một số ngời tạm thời thiếu vốn, có nhu cầu đi vay. Hiện tợng này làm nảy sinh mối quan hệ kinh tế mà nội dung của nó là vốn đợc dịch chuyển từ nơi tạm thời thừa sang nơi thiếu với điều kiện hoàn trả vốn lãi tiền vay là lợi nhuận thu đợc do sử dụng vốn vay. Đây chính là quan hệ tín dụng.Nh vậy tín dụng là quan hệ vay mợn dựa trên nguyên tắc hoàn trả kèm theo lợi tức, nó để thoả mãn nhu cầu của cả 2 bên, do đó nó là một quan hệ bình đẳng, cả 2 bên cùng có lợi mang tính thoả thuận lớn.Quan hệ tín dụng đã hình thành ra đời từ rất lâu, thậm chí mối quan hệ tín dụng thô nhất đợc phát sinh ngay từ sau khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan rã. Quan hệ tín dụng đã phát triển qua nhiều hình thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trờng, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển mà dần hình thành nên các hình thức tín dụng mới có 7trình độ cao hơn, đã có các hình thức tín dụng sau: tín dụng nặng lãi, tín dụng th-ơng mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nớc tín dụng tiêu dùng. Mỗi một hình thức tín dụng đều có điều kiện kinh tế xã hội cụ thể. Tuy nhiên trong sự phát triển của mình, các hình thức quan hệ tín dụng trớc không hề mất đi mà vẫn còn tồn tại phát huy tác dụng khi có sự ra đời một hình thức tín dụng mới. Ngày nay, tất cả các hình thức tín dụng trên đều còn tồn tại bổ sung lẫn nhau, nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế. 1.2/ Tín dụng ngân hàng.Trong các hình thức trên thì tín dụng ngân hàng là một hình thức tín dụng vô cùng quan trọng, nó là một quan hệ tín dụng chủ yếu, cung cấp phần lớn nhu cầu tín dụng cho các doanh nghiệp, các thể nhân khác trong nền kinh tế. Với công nghệ ngân hàng hiện nay, tín dụng ngân hàng càng trở thành một hình thức tín dụng không thể thiếu cả trong nớc quốc tế. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng còn bên kia là các tác nhân thể nhân khác trong nền kinh tế.Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ vay mợn giữa ngân hàng với tất cả các cá nhân, tổ chức các doanh nghiệp khác trong xã hội. Nó không phải là quan hệ dịch chuyển vốn trực tiếp từ nơi tạm thời thừa sang nơi tạm thời thiếu mà là quan hệ dịch chuyển vốn gián tiếp thông qua một tổ chức trung gian, đó là ngân hàng. Tín dụng ngân hàng cũng mang bản chất chung của quan hệ tín dụng, đó là quan hệ vay mợn có hoàn trả cả vốn lãi sau một thời gian nhất định, là quan hệ chuyển nhợng tạm thời quyền sử dụng vốn là quan hệ bình đẳng cả 2 bên cùng có lợi. 1.3/ Đặc điểm của tín dụng ngân hàng.- Tín dụng ngân hàng thực hiện cho vay dới hình thức tiền tệ: cho vay bằng tiền tệ là loại hình tín dụng phổ biến, linh hoạt đáp ứng mọi đối tợng trong nền kinh tế quốc dân.- Tín dụng ngân hàng cho vay chủ yếu bằng vốn đi vay của các thành phần trong xã hội chứ không phải hoàn toàn là vốn thuộc sở hữu của chính mình nh tín dụng nặng lãi hay tín dụng thơng mại.- Quá trình vận động phát triển của tín dụng ngân hàng độc lập tơng đối với sự vận động phát triển của quá trình tái sản xuất xã hội. Có những trờng hợp mà nhu cầu tín dụng ngân hàng gia tăng nhng sản xuất lu thông hàng hoá không 8tăng, nhất là trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng, sản xuất lu thông hàng hoá bị co hẹp nhng nhu cầu tín dụng vẫn gia tăng để chống tình trạng phá sản. Ngợc lại trong thời kỳ kinh tế hng thịnh, các doanh nghiệp mở mang sản xuất, hàng hoá lu chuyển tăng mạnh nhng tín dụng ngân hàng lại không đáp ứng kịp. Đây là một hiện tợng rất bình thờng của nền kinh tế.- Hơn nữa tín dụng ngân hàng còn có một số u điểm nổi bật so với các hình thức khác là: Tín dụng ngân hàng có thể thoả mãn một cách tối đa nhu cầu về vốn của các tác nhân thể nhân khác trong nền kinh tế vì nó có thể huy động nguồn vốn bằng tiền nhàn rỗi trong xã hội dới nhiều hình thức khối lợng lớn. Tín dụng ngân hàng có thời hạn cho vay phong phú, có thể cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn do ngân hàng có thể điều chỉnh giữa các nguồn vốn với nhau để đáp ứng nhu cầu về thời hạn vay. Tín dụng ngân hàng có phạm vi lớn vì nguồn vốn bằng tiền là thích hợp với mọi đối tợng trong nền kinh tế, do đó nó có thể cho nhiều đối tợng vay.2/ Phân loại tín dụng ngân hàng.Có rất nhiều cách phân loại tín dụng ngân hàng dựa vào các căn cứ khác nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên ngời ta thờng phân loại theo một số tiêu thức sau:- Theo thời gian sử dụng vốn vay, tín dụng đợc phân thành 3 loại sau: + Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dới một năm, thờng đợc sử dụng vào nghiệp vụ thanh toán, cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời về vốn lu động của các doanh nghiệp hay cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng của cá nhân.+ Tín dụng trung hạn: có thời hạn từ 1 đến 5 năm, đợc dùng để cho vay vốn phục vụ nhu cầu mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới kỹ thuật, mở rộng xây dựng các công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh.+ Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm, đợc sử dụng để cung cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến mở rộng sản xuất có quy mô lớn.Thờng thì tín dụng trung dài hạn đợc đầu t để hình thành vốn cố định một phần vốn tối thiểu cho hoạt động sản xuất.- Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, tín dụng ngân hàng chia thành 2 loại:9+ Tín dụng sản xuất lu thông hàng hoá: là loại tín dụng đợc cung cấp cho các doanh nghiệp để họ tiến hành sản xuất kinh doanh.+ Tín dụng tiêu dùng: là loại tín dụng đợc cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Loại tín dụng này thờng đợc dùng để mua sắm nhà cửa, xe cộ, các thiết bị gia đình . Tín dụng tiêu dùng ngày càng có xu hớng tăng lên.- Căn cứ vào tính chất đảm bảo của các khoản cho vay, có các loại tín dụng sau:+ Tín dụng có bảo đảm: là loại hình tín dụngcác khoản cho vay phát ra đều có tài sản tơng đơng thế chấp, có các hình thức nh: cầm cố, thế chấp, chiết khấu bảo lãnh. + Tín dụng không có bảo đảm: là loại hình tín dụngcác khoản cho vay phát ra không cần tài sản thế chấp mà chỉ dựa vào tín chấp. Loại hình này thờng đ-ợc áp dụng với khách hàng truyền thống, có quan hệ lâu dài sòng phẳng với ngân hàng, khách hàng này phải có tình hình tài chính lành mạnh có uy tín đối với ngân hàng nh trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gốc lẫn lãi, có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, có khả năng hoàn trả nợ .Trong nền kinh tế thị trờng việc phân loại tín dụng ngân hàng theo các tiêu thức trên chỉ có ý nghĩa tơng đối. Khi các hình thức tín dụng càng đa dạng thì cách phân loại càng chi tiết. Phân loại tín dụng giúp cho việc nghiên cứu sự vận động của vốn tín dụng trong từng loại hình cho vay là cơ sở để so sánh, đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng.3/ Lãi suất tín dụng ngân hàng.3.1/ Khái niệm.Trớc hết ta cần xem xét lợi tức tín dụng. Lợi tức tín dụng là thu nhập mà ng-ời cho vay nhận đợc ngời đi vay do việc sử dụng tiền vay của ngời này. đây ngời đi vay sử dụng vốn vay đợc để sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận đợc tạo ra trong quá trình này tất yếu đợc phân chia theo một tỷ lệ thoả đáng giữa ngời cho vay ngời đi vay tơng ứng với nguồn vốn bỏ vào sản xuất kinh doanh. Phần lợi nhuận dành cho ngời cho vay này đợc gọi là lợi tức. Thực chất lợi tức là giá cả của lợng hàng hoá (tức lợng tiền tệ ) cho vay. Giá cả này lên xuống theo quan hệ cung cầu của vốn, nhng khác với các hàng hoá thông thờng khá là giá cả của chúng phản ánh xoay quanh giá trị của chúng, còn giá cả của vốn lại hoàn toàn không phản ánh đợc giá trị của vốn, nó còn phụ 10[...]... Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 253. Một số nguyên tắc đảm bảo an toàn tín dụng 26Chơng III: Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt Nam hiện naymột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng 29I. Những thuận lợi một số thách thức trong hoạt động tín dụng ngân hàng 291. Một vài nét về cơ sở phápcủa hoạt động tín dụng Việt Nam hiện nay 29 2.... Chơng II: Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tÝn dơng cđa NHTM ë ViƯt Nam. - Ch¬ng III: Thùc trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt Nam hiện nay một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.Em hy väng bµi viÕt cã thĨ lµm râ mét sè lý luận về NHTM, hoạt động tín dụng ngân hàng, thực trạng của hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt Nam hiện nay. Bài viết... vào các công trình lớn hiệu quả cao. Đồng thời các doanh nghiệp cũng nhờ các khoản tín dụng mà có đủ vốn để mở rộng s¶n xt rót 12 Chơng III: Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTMViệt Nam hiện nay một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.I/ Những thuận lợi một số thách thức trong hoạt động tín dụng ngân hàng.1/ Một vài nét về cơ sở phápcủa hoạt. .. nay 29 2. Những thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng trong giai đoạn hiện nay 303. Một số thách thức mới trong hoạt động tín dụng ngân hàng 31II. Thực trạng tín dụng các NHTM Việt Nam 321. Một số kết quả đạt đợc 322. Những vấn đề còn tồn tại 343. Một số giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng hiện nay 36Phần kết luận 39Tài liệu... thì hoạt động tín dụng trong các NHTM vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong khuôn khổ hạn hẹp của đề tài em đà trình bày một số lý luận cơ bản về NHTM hoạt động tín dụng của nã, cïng víi mét sè vÊn ®Ị nỉi cém trong thực tế hoạt động tín dụng trong các NHTM Việt Nam, có đa ra một số đề xuất về giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả của hoạt. .. cải thiện làm tăng lên áp lực quá tải của cán bộ tín dụng. Đó chính là một số thuận lợi thách thức đối với các NHTM trong hoạt động tín dụng hiện nay, họ phải biết tận dụng phát huy những thuận lợi dám đơng đầu với những thách thức để đa hoạt động tín dụng tăng trởnghiệu quả khẳng định đợc vai trò của mình trong thời đại mới.II/ Thực trạng tín dụng các NHTM Việt Nam. 1/ Một số. .. nghiên cứu kỹ các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, các loại rủi ro, cách phát hiện, xử lý rủi ro cũng nh đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc nguyên tắc an toàn tín dụng là những vấn đề hết sức quan trọng đối với các NHTM Việt Nam hiện nay. Các NHTM cần phải tăng cờng các hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mình cũng nh hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.27 LÃi suất thực. .. Mục lụcLời mở đầu 1Chơng I: Lý luận chung về NHTM hoạt động tín dụng ngân hàng 2I. Ngân hàng thơng mại 21. Khái niệm ngân hàng thơng mại 22. Các nghiệp vụ của NHTM 2II. Hoạt động tín dụng của NHTM 71. Khái niệm tín dụng ngân hàng 71.1. Định nghĩa tín dụng 71.2. Tín dụng ngân hàng 81.3. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 82. Phân loại tín dụng ngân hàng 93. LÃi suất tín dụng ngân hàng 103.1.... về hoạt động tín dụng trong các NHTM vai trò to lớn cđa nã trong nỊn kinh tÕ thÞ trêng nh»m khai thác có hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam, em xin chọn đề tài " ;Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay& quot;. Bài viết bao gồm những nội dung sau:- Chơng I: Lý luận chung về NHTM tín dụng ngân hàng.- Chơng II: Một. .. càng cao, tính chủ động chống đỡ rủi ro càng lớn.3/ Một số nguyên tắc đảm bảo an toàn tín dụng. Để phòng tránh rủi ro trong hoạt động tín dụng, hiện nay các ngân hàng đà và đang thực hiện một số nguyên tắc đảm bảo an toàn tín dụng sau:- Mở rộng tín dụng trên cơ sở nâng cao chÊt lỵng tÝn dơng. ViƯc më réng khèi lỵng tín dụng là cần thiết để mở rộng kinh doanh, song vấn đề chất lợng tín dụng mới . trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng. Em hy vọng bài viết có thể làm rõ một số lý. về NHTM và tín dụng ngân hàng. - Chơng II: Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam. - Chơng III: Thực trạng hoạt động tín dụng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.doc, Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.doc, Thực trạng hoạt động tín dụng trong các NHTM ở Việt Nam hiện nay và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng ngân hàng.doc

Từ khóa liên quan