Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu .doc

43 2,457 34
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:01

Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu Nu nh núi n Tớn dng l ch núi n s chuyn giao vn gia cỏc ch th vi nhau, thỡ Tớn dng Tiờu dựng lm ngi ta ngh ngay n mc ớch ca vic chuyn giao ú. Cú th núi õy l mng nghip v ca ngõn hng tip cn gn nht vi cuc sng ca ngi lao ng, nhm h tr h trong vic nõng cao i sng vt cht v tinh thn.Nhu cu ca con ngi ngy cng c tng lờn cựng vi s phỏt trin ca kinh t xó hi, kốm theo ú l hng lot cỏc ũi hi cn c tho món. Kh nng ti chớnh tr thnh yu t rt quan trng ti tr cho nhng nhu cu ú, nhng trong nhiu trng hp nhu cu tiờu dựng thng xut hin trc khi qu u t cỏ nhõn c hỡnh thnh. Tc l cú s tỏch bit v yu t thi gian i vi nhu cu tiờu dựng v kh nng ti chớnh ca con ngi. Khi ú ngi ta s dng Tớn dng Tiờu dựng nh l s ng trc ca qu u t cỏ nhõn s c hỡnh thnh trong tng lai tho món cỏc nhu cu trong hin ti. Chớnh vỡ mc ớch ú nờn ngay t khi Ngõn hng Nh nc a ra ch trng kớch cu bng Cho Vay Tiờu Dựng v c thc hin bi cỏc Ngõn hng Thng mi, thỡ loi hỡnh ny ó nhn c s hng ng tớch cc t phớa ngi lao ng.Tớn dng Tiờu dựng khụng nhng em li li nhun cho ngõn hng m cũn mang ý ngha xó hi sõu sc, gúp phn ci thin i sng ca ngi lao ng ngy mt tt hn; ng thi nú l si dõy gn kt gia ngi lao ng vi c quan, doanh nghip, ni h lm vic; t ú cú th tng nng lc lao ng v kh nng cng hin cho xó hi. Hn th na, cựng vi xu th a dng hoỏ trong hot ng ca Ngõn hng Thng mi, v vi s cnh tranh gay gt trong vic gii quyt u ra cho ngun vn ca cỏc ngõn hng thỡ mng Tớn dng Tiờu dựng c cỏc ngõn hng s dng nh l nghip v nhm hng n mt th trng mi m y tim nng m trc õy cha c khai thỏc.Xut phỏt t nhng vn trờn cựng vi tỡnh hỡnh thc t v Cho Vay Tiờu Dựng ti ngõn hng Chõu ơ- chi nhỏnh Nng, qua thi gian thc tp ti ngõn hng em ó chn ti: Phõn tớch tỡnh hỡnh cho vay tiờu dựng ti ngõn hng Chõu . Qua ú em xin a ra mt s ý kin nhm hon thin hn hot ng Cho Vay Tiờu Dựng ca Ngõn hng.Ni dung ti gm ba phn nh sau: Phn I: Ngõn hng Thng mi vi hot ng Cho Vay Tiờu Dựng Phn II: Phõn tớch tỡnh hỡnh Cho Vay Tiờu Dựng Ti Ngõn hng Chõu - Nng Phn III: Mt s ý kin nhm m rng v nõng cao hiu qu cụng tỏc Cho Vay Tiờu Dựng ti ngõn hng Chõu - Nng.Vỡ thi gian thc tp cú hn v kin thc thc t cũn ớt i, hy vng s nhn c s gúp ý ca cỏn b ngõn hng, cỏc thy cụ v cỏc bn ti c hon thin hn.Em xin chõn thnh cm n.CHNG I :C S L LUN V NGHIP V CHO VAY TIấU DNG CA NGN HNG THNG MII.>NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.Khái niệm Ngân hàng thương mại :Theo Luật Tổ chức tín dụng số 02/97/QH 10 ngày 12/12/97 định nghĩa ngân hàng thương mại là loại hình Tổ chức Tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Trong đó, hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.2. Chức năng của Ngân hàng thương mại:Ngân hàng thương mại có các chức năng chủ yếu sau:2.1 Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian : Ngân hàng thương mại thực hiện chức năng trung gian tài chính khi ngân hàng đứng giữa thu nhận tiền gửi của người gửi tiền để cho vay người cần vay tiền hoặc làm môi giới cho người đầu tư. Nhận tiền gửi Cho vayUỷ thác đầu tư Đầu tưThực hiện chức năng này, ngân hàng thương mại thực sự là một “ cầu nối” giữa những người có tiền muốn cho vay hoặc muốn gửi ở ngân hàng với những người thiếu vốn cần vay. Ở đây ngân hàng thương mại vừa là người đi vay vừa là người cho vay. Ngân hàng thương mại góp phần tạo lợi ích công bằng cho cả 3 bên trong quan hệ : Người gửi tiền, ngân hàng và người vay. Thông qua chức năng này, ngân hàng thương mại thực sự huy động được sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá, thực hiện các dịch vụ tiện ích cho xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. 2.2 Ngân hàng thương mại vừa là thủ quỹ vừa là trung gian thanh toán của khách hàng :Trong quan hệ kinh doanh thương mại, nếu khối lượng giao dịch lớn thì việc thanh toán sẽ gặp khó khăn và cần có một tổ chức đứng ra đảm nhiệm công việc này. Ngân hàng thương mại đã đứng ra thực hiện công việc đó nên nó có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hoá, an toàn và tiết kiệm chi phí. Nó tạo nên mối quan hệ khăng khít giữa ngân hàng và khách hàng. Vì vậy, quan hệ này đã tạo ra những tác động tích cực đối với tiến trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Qua việc thực hiện nghiệp vụ thanh toán hộ thì ngân hàng đã trở thành thủ quỹ cho khách hàng thông qua việc mở tài khoản tiền gửi cho khách hàng tại ngân hàng. Việc thanh toán giữa các khách hàng được thực hiện bằng cách trích chuyển tiền từ tài khoản của nguời này sang tài khoản của người khác thông nghiệp vụ kế toán ngân hàng.2.3 Ngân hàng thương mại với chức năng tạo tiền:Ngân hàng thương mại ngoài việc thu hút tiền gửi và cho vay trên số tiền gửi đó còn tạo tiền khi phát tín dụng. Bút tệ hay tiền ghi sổ chỉ tạo ra khi phát tín dụng và thông qua tài khoản tại ngân hàng. Nó không có hình thái vật chất, nó chỉ là những con số trả tiền hay chuyển tiền thêí hiện trên tài khoản ngân hàng. Thực chất bút tệ là tiền phi vật chất, ngoài những tính chất như tiền giấy là được sủ dụng trong thanh toán, qua các công cụ thanh toán của ngân hàng như: séc, lệnh chuyển tiền . mà còn có những ưu điểm hơn tiền giấy, đó là : an toàn hơn, chuyển đổi ra tiền giấy dễ dàng, thanh toán rất thuận tiện, kiểm nhận nhanh chóng, di chuyển dễ dàng, nó được sử dụng một cách phổ biến, điều này đã nói lên sức mua của đồng tiền ghi sổ hay bút tệ. Q trình tạo tiền ghi sổ của ngân hàng được thực hiện thơng qua hoạt động tín dụng và tổ chức thanh tốn trong hệ thống ngân hàng. 2.4 Chức năng trung gian trong việc thực hiện chính sách tiền tệ Hệ thống ngân hàng thương mại mặc dù mang tính chất độc lập nhưng nó ln ln chịu sự quản lí chặt chẽ của ngân hàng trung ương về các mặt. Đặc biệt, ngân hàng thương mại phải ln ln tn theo các quyết định của ngân hàng trung ương về việc thực hiện chính sách tiền tệ, là các chủ thể đóng vai trò quan trọng trong q trình thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương .3. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại 3.1 Nghiệp vụ nguồn vốn :Ngân hàng thương mại sử dụng những biện pháp và cơng cụ cần thiết mà luật pháp cho phép để huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội làm nguồn vốn tín dụng để cho vay đối với nền kinh tế. Kết quả của nghiệp vụ nguồn vốn là tạo ra nguồn vốn đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế. Thành phần nguồn vốn gồm:a.Vốn điều lệ và các quỹ : Vốn điều lệ và các quỹ của ngân hàng được gọi là vốn của ngân hàng, là nguồn vốn khởi đầu và được bổ sung trong q trình hoạt động.b.Vốn huy động :Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu của ngân hàng thương mại, được huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế bằng nhiều hình thức: tiền gửi khơng kì hạn của đơn vị, cá nhân; tiền gửi tiết kiệm khơng kì hạn hoặc có kì hạn; phát hành kì phiếu, trái phiếu; các khoản tiền gửi khác.c.Vốn đi vay:Nguồn vốn đi vay có vị trí quan trọng trong tổng nguồn vốn , bao gồm:- Vốn vay trong nước: vay ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại khác.- Vốn vay Ngân hàng nước ngồi.d.Vốn tiếp nhận:Đây là các nguồn tiếp nhận từ các tổ chức tài chính ngân hàng, từ Ngân Sách Nhà nước . để tài trợ theo các chương trình, dự án về phát triển kinh tế xã hội, cải tạo mơi sinh . theo đúng đối tượng và mục tiêu đã được xác định.e.Vốn khác:Đó là các nguồn vốn phát sinh trong q trình hoạt động của ngân hàng ( đại lý, chuyển tiền, ., các dịch vụ ngân hàng ).3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn :Nghiệp vụ cho vay và đầu tư là nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất, quyết định đến khả năng tồn tại và hoạt động của ngân hàng thương mại. Thành phần tài sản có ( Assets ) của ngân hàng gồm:a.Dự trữ ( Reserves ): Dự trữ là một bộ phận cần thiết và tất yếu đối với mọi Ngân hàng. Vấn đề bảo đàm an tồn trong hoạt động ngân hàng nhằm giữ vững lòng tin của khách hàng là hết sức quan trọng. Muốn có được sự tin cậy từ phía khách hàng, trước hết phải đảm bảo khả năng thanh tốn làm sao để đáp ứng được nhu cầu rút tiền của khách hàng. Muốn vậy, các ngân hàng phải để dành một phần nguồn vốn, khơng sử dụng nó để sẵn sàng cho nhu cầu thanh tốn, phần vốn này gọi là dự trữ. Dự trữ bao gồm :dự trữ bắt buộc theo luật định mà ngân hàng thương mại phải gửi vào ngân hàng trung ương và các khoản tiền mà ngân hàng thương mại dự trữ để thanh toán ( tiền trong két ).b.Cấp tín dụng ( Credit ): Số nguồn vốn còn lại sau khi đã để dành một phần dự trữ, các ngân hàng thương mại có thể dùng để cấp tín dụng cho các đơn vị, tổ chức kinh tế. Đây là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất đối với ngân hàng.c.Đầu tư: Đây là khoản mục mang lại thu nhập đáng kể cho các ngân hàng thương mại sau khoản mục cho vay. Ngân hàng đầu tư dưới các hình thức : hùn vốn, mua cổ phần, cổ phiếu, mua trái phiếu chính phủ .d.Tài sản có khác: Chủ yếu là tài sản cố định - cơ sở vật chất để tiến hành hoạt động ngân hàng. Ngoài ra còn có các khoản thuộc tài sản Có khác như : các khoản phải thu, các khoản khác .3.3 Các nghiệp vụ trung gian khác của ngân hàng :Dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển và có vị trí xứng đáng trong giai đoạn phá triển hiện nay của Ngân hàng Thương mại. Các hoạt động này gồm:- Các dịch vụ thanh toán, thu chi hộ cho khách hàng ( chuyển tiền, thu hộ séc, dịch vụ cung cấp thẻ tín dụng, thẻ thanh toán .)- Nhận bảo quản các tài sản quí giá, các giấy tờ, chứng thư quan trọng của dân chúng.- Bảo quản, mua bán hộ chứng khoán theo uỷ nhiệm của khách hàng.- Kinh doanh mua bán ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý.- Tư vấn tài chính, giúp đỡ các công ty, xí nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu .v v4. Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại:4.1 Căn cứ theo thời hạn cho vay :- Cho vay ngắn hạn : Loại cho vay này có thời hạn đến 12 tháng và được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân.- Cho vay trung hạn : Là loại cho vay có thời hạn trên 12 tháng đến 5 năm. Tín dụng trung hạn chủ yếu được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có qui mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh.- Cho vay dài hạn : Loại cho vay này có thời hạn trên 5 năm. Tín dụng dài hạn được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản như đầu tư xây dựng các xí nghiệp mới, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng, cải tiến và mở rộng sản xuất có qui mô lớn.4.2 Căn cứ theo tính chất đảm bảo của vốn vay :- Tín dụng có đảm bảo không bằng tài sản: Là tín dụng không có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của người thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào phương án vay vốn khả thi, uy tín của bản thân khách hàng hoặc của người bảo lãnh .- Tín dụng có đảm bảo bằng tài sản: Là tín dụngtài sản cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của người thứ ba. Sự bảo đảm này là căn cứ pháp lý để ngân hàng có thêm một nguồn thu nợ thứ hai, bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất thiếu chắc chắn.4.3 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay :Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay thì tín dụng ngân hàng được chia làm hai loại sau :- Tín dụng đầu tư kinh doanh: Được dùng để cấp phát vốn cho các nhà doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác để tiến hành sản xuất và kinh doanh.- Tín dụng tiêu dùng: Là hình thức cấp tín dụng cho các cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như : Mua sắm nhà cửa, xe cộ, các hàng hoá bền chắc như máy giặt, tủ lạnh và các nhu cầu bình thường hàng ngày. Đây là loại tín dụng có khả năng sinh lời khá lớn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.II. NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.Khái niệm, đặc điểm của cho vay tiêu dùng:1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng :Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Đây là một nguồn tài chính quan trọng giúp những người này trang trải nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình và xe cộ .Bên cạnh đó, những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế và du lịch cũng có thể được tài trợ bởi cho vay tiêu dùng.1.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng:- Quy mô của từng hợp đồng vay nhỏ, dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với lãi suất của các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. - Lãi suất cho vay tiêu dùng cao vì có chi phí lớn nhất và rủi ro cao nhất trong danh mục cho vay của ngân hàng do cho vay tiêu dùngtính nhạy cảm theo chu kì. Nó tăng lên trong thời kì nền kinh tế mở rộng, khi mà mọi người dân cảm thấy lạc quan về tương lai. Ngược lại, việc vay mượn từ ngân hàng sẽ hạn chế khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái.- Khi vay tiền, người tiêu dùng dường như kém nhạy cảm với lãi suất. Người tiêu dùng quan tâm đến khoản tiền họ phải trả hàng tháng hơn là lãi suất mà họ phải chịu.- Mức thu nhập và trình độ dân trí có tác động rất lớn đến việc sử dụng các khoản tiền vay của người tiêu dùng.- Tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định song lại rất quan trọng, quyết định sự hoàn trả của khoản vay.2. Phân loại cho vay tiêu dùng:2.1 Căn cứ vào mục đích vay:- Cho vay tiêu dùng cư trú : Là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng hoặc và cải tạo nhà ở của khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình.- Cho vay tiêu dùng phi cư trú : Là các khoản cho vay tài trợ cho việc trang trải các chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí và du lịch .2.2 Căn cứ vào hình thức cho vay:- Cho vay tiêu dùng trực tiếp, bao gồm các phương thức:- Cho vay trả theo định kì: Đây là phương thức cho vay mà trong đó khách hàng vay và trả trực tiếp Ngân hàng với mức trả và thời hạn trả mỗi lần được qui định khi cho vay. Nếu được cấp tiền vay, toàn bộ số tiền vay được ghi nợ tài khoản cho vay và ghi có tài khoản cá nhân hoặc giao tiền mặt cho khách.- Thấu chi : Là nghiệp vụ cho phép một cá nhân rút tiền từ tài khoản vãng lai của mình vượt số dư có, tới một hạn mức đã được thoả thuận. Nghiệp vụ này đòi hỏi khách hàng chỉ phải trả lãi số tiền mà mình đã sử dụng theo mức lãi suất đã thoả thuận.- Thẻ tín dụng: Là nghiệp vụ tín dụng, trong đó ngân hàng phát hành thẻ cho những người có tài khoản ở ngân hàng có đủ điều kiện cấp thẻ và ấn định mức giới hạn tín dụng tối đa mà người có thẻ được phép sử dụng. Mỗi thẻ có một mức tín dụng nhất định và mức này có thể thay đổi tuỳ nhu cầu của khách và mức độ tín nhiệm của ngân hàng (tăng lên hoặc giảm xuống).- Cho vay tiêu dùng gián tiếp: Được hiểu là các hoạt động cho vay tiêu dùng qua việc ngân hàng mua các phiếu bán hàng từ những người bán lẻ hàng hoá và do vậy nó chính là hình thức tài trợ bán trả góp của các ngân hàng thương mại.3. Một số qui định trong nghiệp vụ cho vay tiêu dùng3.1 Thủ tục :Các thủ tục do ngân hàng qui định thường bao gồm:- Đơn vay vốn: thực chất là một lời đề nghị một khoản tín dụng định kì, vãng lai hoặc thẻ tín dụng, cùng với mục đích và thời hạn hoàn trả.- Các tài liệu liên quan tới thông tin về người vay và thuyết minh khoản tín dụng như :• Tài liệu pháp lý: chứng minh thư, hộ khẩu . cung cấp thông tin về quốc tịch, tuổi, nơi cư trú .• Các tài liệu thông tin về: nghề nghiệp, nguồn thu nhập, thu nhập hàng tháng, tình trạng gia đình, học vấn.v v .• Các tài liệu thuyết minh khoản tín dụng: nhu cầu chi phí; mức vốn tự có; nhu cầu tài trợ ( tổng số và chia ra từng kì hạn). Các tài liệu đảm bảo cho khoản tín dụng( nếu có), gồm các tài liệu chứng minh tài sản thế chấp, vật cầm cố, cam kết bảo lãnh hoặc các đảm bảo khác như tiền gửi hoặc vàng.3.2 Trình tự xét duyệt cho vay:Các yếu tố mà ngân hàng tiến hành xem xét sau khi đã nhận đựơc thủ tục hợp lệ gồm:a. Năng lực vay của khách hàng : Ngân hàng chỉ thực hiện quan hệ tín dụng tiêu dùng với những cá nhân có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự. Không cho vay đối với người vị thành niên, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án, người rối loạn tâm thần.b. Các yếu tố liên quan tới việc phê duyệt khoản tín dụng : - Độ tin cậy của người vay: yếu tố này được xem xét thông qua:• Hồ sơ quá khứ của khách hàng: cho biết thu nhập và chi tiêu bình quân, thói quen chi tiêu, chất lượng thanh toán séc, quan hệ vay trả, số lượng giao dịch.• Các nhận định thông qua việc phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với người vay, thông qua thủ tục vay vốn.• Thông tin từ các ngân hàng có quan hệ thanh toán, tiền gửi, tín dụng với khách hàng: doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nội dung thanh toán, các quan hệ thanh toán với khách hàng liên quan.• Thông tin từ trung tâm thông tin rủi ro của NHNN và từ thị trường: dư luận CBCNV, dư luận xã hội, báo chí.• Thông tin giới thiệu về khách hàng của người đáng tin cậy cho một khách hàng mới.- Mục đích sử dụng vốn vay: vốn vay phải được sử dụng hợp lí, điều đó cho phép khoản vay hoàn trả và phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng. Ngân hàng không cho vay nếu mục đích không hợp pháp, đầu cơ hoặc không nêu được lý do vay mượn.- Năng lực hoàn trả :đánh giá khả năng trong tương lai, người vay có các nguồn tài chính để trả nợ hay không.Năng lực được đánh giá qua nhiều tiêu thức khác nhau: tuổi đời, sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình, số dư tài khoản tiết kiệm (nếu có), nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập, sự ổn định thu nhập cũng như khả năng tháo vát của người vay.- Các đảm bảo tín dụng : thường áp dụng đối với các khoản cho vay định kì và đóng vai trò là nguồn thu nợ dự phòng trong trường hợp không thực hiện được kế hoạch trả nợ.+ Đảm bảo bằng tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.+ Đảm bảo bằng tín chấp: cam kết bảo lãnh của người thứ ba về việc sẽ gánh chịu nghĩa vụ pháp lí khi người vay không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ.+ Đảm bảo bằng tiền gửi+ Đảm bảo khác: hợp đồng bảo hiểm, vàng bạc, đá quý .-Mức cho vay và kỳ hạn khoản tín dụng:Sau khi đã trừ đi khả năng tài chính tự có của cá nhân vay, khả năng này phải bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu do ngân hàng qui định đối với từng khoản vay . Ngân hàng sẽ cho vay phần sai biệt giữa chi phí cần mua sắm với khả năng tài chính tự có này.+ Kỳ hạn: tuỳ từng mục đích, đối tượng mà có các loại kì hạn khác nhau.Nó cũng gồm các loại : Ngắn, trung và dài hạn.Sau khi đã xem xét các yếu tố cần thiết, việc cấp tín dụng được tiến hành theo các cách thức tuỳ theo trực tiếp hay gián tiếp đã nêu. 3.3 Theo dõi nợ và thu nợ :Dù được cấp dưới hình thức nào đi nữa thì việc theo dõi khoản tín dụng đã cấp là rất cần thiết.Quá trình này được tiến hành bằng cách định kì( 6 tháng hoặc 1 năm) hay đột xuất tuỳ vào biểu hiện từ phía khách hàng. Việc theo dõi này đem lại cho ngân hàng hàng loạt các thông số cần thiết, đó là:- Chất lượng điều hành tài khoản.- Sự ổn định về tài chính của người đi vay.- Sử dụng vốn vayđúng mục đích không .- Các đảm bảo.- Tiến độ trả nợ.- Diễn biến dư nợ trên tài khoản vãng lai.- Cần điều chỉnh các mức tín dụng hay không v.v + Thu nợ :Tuỳ theo hình thức cấp tín dụng mà quá trình thu nợ diễn ra khác nhau- Đối với tín dụng theo định kì, việc thu nợ tiến hành theo kì hạn ghi trên hợp đồng tín dụng; lãi được tính như một khoản ứng trước trong tín dụng sản xuất.- Đối với tín dụng vãng lai: việc hoàn trả định kì không cần xác lập, khách hàng có thể hạ dư nợ bằng việc nộp tiền với số lượng và thời điểm tuỳ ý.Lãi được tính bằng nhiều phương pháp và thẻ cũng được thực hiện tương tự.- Đối với tín dụng trả góp: Trả lần đầu 20%-30% dư nợ , 70%-80% dư nợ còn lại được trả dần theo các kì hạn như một khoản tín dụng định kì, gốc và lãi được tính theo phương pháp trả dần.4. Vai trò của cho vay tiêu dùng : - Đối với ngân hàng :* Tác động tích cực : Giúp mở rộng quan hệ với khách hàng, từ đó làm tăng khả năng huy động tiền gửi cho ngân hàng; tạo điều kiện đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh, góp phần năng cao thu nhập và phân tán rủi ro cho ngân hàng.* Tác động tiêu cực : Cho vay tiêu dùng chi phí và rủi ro cao nên cần có biện pháp để khắc phục.- Đối với người tiêu dùng : * Tác động tích cực : thông qua vay tiêu dùng, người tiêu dùng được hưởng các tiện ích trước khi tích luỹ đủ tiền đặc biệt trong trường hợp chi tiêutính chất cấp bách như chi cho giáo dục và y tế; khuyến khích việc tăng thu nhập và tiết kiệm chi tiêu để trả nợ vay .* Tác động tiêu cực : nếu lạm dụng việc đi vay để tiêu dùng thì có thể dẫn tới việc người đi vay chi tiêu vượt quá mức cho phép, làm giảm khả năng tiết kiệm và chi tiêu trong tương lai; nếu người đi vay lâm vào tình trạng khó khăn, mất khả năng chi trả thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.- Đối với nền kinh tế : * Tác động tích cực: cho vay tiêu dùng nếu được dùng để tài trợ cho các chi tiêu về hàng hoá và dịch vụ trong nước thì nó có tác dụng rất tốt cho việc kích cầu, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.* Tác động tiêu cực : cho vay tiêu dùng nếu không được sử dụng đúng mục đích trên, chẳng những không có tác dụng kích cầu mà còn làm giảm khả năng tiết kiệm trong nước.5. Rủi ro trong cho vay tiêu dùng:- Việc đánh giá tư cách người vay là rất khó do các thông tin cá nhân đáng ra người vay phải trình bày thường được dễ dàng giữ kín ( chẳng hạn triển vọng về công việc hay sứckhoẻ ).- Các nguyên nhân dẫn đến việc không trả được nợ thì có nhiều, cả chủ quan và khách quan nhưng phổ biến là : việc làm và lợi tức thu được của người vay bị ảnh hưởng hay mất đi. Điều này thường xảy ra khi người vay bị thất nghiệp, ngoài ra còn các nguyên nhân : do bệnh tật, tai nạn, chết, nghĩa vụ quân sự, hoặc các sự cố trong gia đình .- Các nguyên nhân khác : sự lừa đảo của người vay, ảnh hưởng của môi trường hay dự đoán vào tương lai của người vay .CHƯƠNG II :PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNGI.VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Công Thương Đà NăîngChi nhánh Ngân hàng Công Thương (NHCT) Đà Nẵng được tách ra từ Chi nhánh NHCT Tỉnh QNĐN, chính thức hoạt động từ ngày 01/01/1997 theo Quyết định số 14/ NHCT -QĐ ngày 17/12/1996 của Tổng giám đốc NHCT Việt Nam, trên cơ sở chia tách địa giới hành chính của Nhà nước thành 2 đơn vị là Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Chi nhánh NHCT TP Đà Nẵng là đơn vị thành viên của NHCT Việt Nam. Tiền thân của NHCT Đà Nẵng sau năm 1975 là NHNN TP Đà Nẵng . Tháng 07/1988 đến nay, sau khi hệ thống NH VN chuyển từ một cấp quản lý thành 2 cấp ( Hệ thống NHNN và Hệ thống NHTM ) thì đổi thành NHCT Tỉnh QNĐN ( nay là NHCT Đà Nẵng).Quá trình hoạt động kinh doanh cho đến nay đã phát triển lớn mạnh về nhiều mặt, số lượng khách hàng giao dịch ngày càng tăng, doanh số huy động, cho vay càng lớn, chất lượng hoạt động kinh doanh ngày càng được nâng lên và đã mở ra nhiều hình thức huy động, cho vay phong phú, đa dạng các dịch vụ Ngân hàng để đáp ứng phục vụ ngày càng tốt hơn cho quá trình phát triển kinh tế và hoạt động kinh doanh. Từ những thành quả nổi bật trong quá trình phát triển đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.Hiện nay cùng với sự phát triển chung Chi nhánh NHCT Đà Nẵng từng bước đổi mới, xây dựng phong cách giao dịch của người cán bộ NHCT, đổi mới hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng chuẩn bị các điều kiện để hội nhập.2.Về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban:2.1 Cơ cấu tổ chức : Tổ chức bộ máy quản lí tốt sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của Chi nhánh được thể hiện qua sơ đồ sau :2.2 Nhiệm vụ của ban giám đốc và các phòng ban: - Ban Giám đốc Chi nhánh do NHCT Việt Nam quyết định bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm và bổ nhiệm lại của Nhà nước.• Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc NHCT Việt Nam, điều hành chung toàn bộ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh từ Hội sở chính đến các chi nhánh trực thuộc Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn. Trực tiếp chỉ đạo các phòng chức năng Cân đối tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Kiểm tra nội bộ, Phòng Giao dịch Hải Châu, Phòng Thông tin điện toán.• Các Phó Giám đốc: Thay mặt Giám đốc, điều hành các hoạt động của các phòng chuyên đề Tín dụng, Tiền tệ Kho quỹ, Quản lý tiền gửi dân cư, Hành chính, Kế toán tài chính, Kinh doanh Đối ngoại. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc và Pháp luật về những công việc do mình giải quyết, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Chi nhánh khi được giám đốc uỷ quyền.• Các phòng chức năng :1- Phòng Kinh doanh đối ngoại: thực hiện chức năng kinh doanh trên các lĩnh vực Ngoại hối như mở L/C, cho vay, thu đổi ngoại tệ, chuyển tiền nhanh và các dịch vụ khác.2- Phòng Quản lý Tiền gửi dân cư : thực hiện nghiệp vụ Huy động vốn trong dân cư như Tiết kiệm, Trái phiếu, các dịch vụ khác .3- Phòng tín dụng : Thực hiện chức năng kinh doanh như cho vay cá thể, các tổ chức kinh tế Quốc doanh, ngoài Quốc doanh.4- Phòng cân đối tổng hợp: Tổng hợp số liệu báo cáo thống kê, cân đối vốn kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh, tiếp thị, khai thác thị trường, phát triển các dịch vụ Ngân hàng.5- Phòng Kế toán tài chính : Thực hiện hạch toán kế toán theo chế độ quy định và các dịch vụ khác .6- Phòng tổ chức cán bộ : Thực hiện các chính sách chế độ và quyền lợi cho người lao động, tham mưu cho Ban giám đốc về quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, điều động cán bộ, tổ chức bộ máy mạng lưới của Chi nhánh.7- Phòng Tiền tệ kho quỹ : Thực hiện các nghiệp vụ về Kho quỹ NH, thu- chi tiền cho khách hàng.8- Phòng Kiểm tra nội bộ: Thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của nội bộ NHCT.9- Phòng Thông tin điện toán : Cập nhật, lưu trữ số liệu hoạt động của Chi nhánh, triển khai các chương trình điện tử quản lý trên mạng của hệ thống và các chương trình ứng dụng có liên quan đến khách hàng.10- Phòng hành chính : Thực hiện chức năng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, mua sắm dụng cụ, trang thiết bị, sắp xếp, tổ chức hội họp, hội nghị, tiếp khách, quan hệ đối nội, đối ngoại, quản lý, bảo vệ tài sản của ngân hàng .11- Phòng giao dịch Hải Châu : Là đơn vị phụ thuộc, thực hiện chức năng kinh doanh của Ngân hàng như cho vay, thu tiền gửi, và các dịch vụ khác . trong phạm vi uỷ quyền của Giám đốc Chi nhánh.12- Các chi nhánh trực thuộc: Thực hiện chức năng kinh doanh của một Ngân hàng, hạch toán phụ thuộc.3. Mạng lưới hoạt động và tình hình nhân sự :  Mạng lưới hoạt động : - Hội sở chính tại 172 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê Đà Nẵng. - Hai chi nhánh là NHCT Liên Chiểu đóng tại Quận Liên Chiểu Đà Nẵng, NHCT Ngũ Hành Sơn đóng tại Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng.- Hai phòng giao dịch là Hải Châu tại 36 Trần Quốc Toản Đà Nẵng và Phòng Giao dịch Khu công nghiệp Liên Chiểu.Ngoài ra còn có Các Tổ công tác làm nghiệp vụ cho vay, huy động vốn, Tiết kiệm, chuyển tiền nằm rải rác trên địa bàn Thành phố.  Tình hình nhân sự : * Số lượng nhân viên : 300[...]... xấu cho ngân hàng. 3.2 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn vay: a. Về doanh số cho vay :Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng chủ yếu được nhận thấy thơng qua doanh số cho vay, bởi vì doanh thu chủ yếu của hoạt động kinh doanh ngân hàng là từ hoạt động cho vay này dựa trên số tiền lãi thu được. Vì thế để đánh giá kết quả từ hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng. .. doanh ngân hàng. Vì vậy, ngồi nghiệp vụ chun mơn thì cán bộ ngân hàng cần phải có kĩ năng tiếp thị, chăm sóc khách hàng : có thái độ phục vụ chu đáo, hướng dẫn tận tình, tạo sự thoải mái khi đến giao dịch, thăm hỏi, tặng quà cho những khách hàng có q trình gắn bó lâu dài và có số dư tiền gửi lớn tại ngân hàng. 2. Phát triển các sản phẩm cho vay tiêu dùng phù hợp : Sản phẩm cho vay tiêu dùng của ngân. .. vay tiêu dùng thì tỉ lệ này vẫn cịn cao nên ngân hàng cần phải có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.3. Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng qua hai năm 2002-2003:Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng bắt đầu thực hiện vào năm 2000 với việc cho vay cán bộ cơng nhân viên, khơng có tài sản đảm bảo, thu nợ từ tiền lương hàng. .. tiêu dùng theo hình thức đảm bảo: a. Về doanh số cho vay :Hiện nay ở ngân hàng cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo gồm có: cho vay khơng có tài sản áp dụng đối với cán bộ công nhân viên với số tiền vay tối đa là 20 triệu đồng và cho vaytài sản đảm bảo đối với các cá nhân không đủ điều kiện vay khơng có tài sản đảm bảo nêu trên. Để tìm hiểu thêm về hoạt động cho vay này tại ngân hàng. .. vũ trang, cịn những cá nhân khác thì phải có tài sản đảm bảo.3.1 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng theo thời hạn cho vay :a. Về doanh số cho vay : Tình hình biến động doanh số cho vay tiêu dùng theo thời hạn thể hiện qua bảng sau :BẢNG 5: DOANH SỐ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÂN THEO THỜI HẠN VAY ĐVT: Triệu đồngChỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Chênh lệchSố tiền TT (%)Số tiền TT (%)Số tiền Tỉ... của ngân hàng. Sau đây em xin đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng :1. Huy động vốn từ các tổ chức và dân cư : Tiền đề cần thiết để tiến hành hoạt động cho vay là phải có vốn. Nguồn vốn huy động có vai trò quan trọng trong các quyết định cho vay và đầu tư của ngân hàng bởi ngân hàng đi vay để cho vay. Trong những năm qua, ngân hàng. .. dụng tiêu dùng nói riêng của ngân hàng nhằm đưa ra một số giải pháp để tiếp tục phát triển loại hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu Đà Nẵng. Hy vọng đây sẽ là những ý kiến xác thực phù hợp với cơ sở lý luận và tình hình thực tế của ngân hàng, giúp gia tăng hơn nữa dư nợ của loại hình cho vay này từ đó góp phần vào sự phát triển chung trong hoạt động của ngân hàng. Mặc dù rất cố gắng trong... giữa các ngân hàng cũng làm cho ngân hàng dễ dàng hơn về điều kiện cho vay. Bên cạnh đó, ngân hàng chưa thực sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị người vay vốn công tác để quản lý, theo dõi người vay nên có trường hợp cán bộ, nhân viên chuyển nơi công tác, làm việc ở cơ quan khác không thông báo cho ngân hàng; xin xác nhận bảng lương để đi vay ở nhiều nơi hoặc khi cho vaytài sản đảm bảo ngân. .. Thu nợ và lãi vay: - Nợ gốc chia đều cho các kì hạn trả hàng tháng .- Lãi cho vay tiêu dùng được tính trên số nợ gốc còn lại theo phương pháp số dư giảm dần.- Ngân hàng và khách hàng xác định và thoả thuận số tiền vay phải trả trong mỗi kì hạn của thời hạn cho vay phù hợp với khả năng của người đi vay . - Nếu người vay là CBCNV, cán bộ hưu trí ngân hàng có thể thoả thuận với người vay vốn và cơ... đảm bảo an tồn vốn vay của ngân hàng trong hoạt động cho vay tiêu dùng nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng. b.Về doanh số thu nợ :Ngoài doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng là một chỉ số để đánh giá về chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng. Nó khơng chỉ thể hiện khả năng thu hồi nợ vay của ngân hàng mà cịn chứng tỏ việc sử dụng vốn vay có hiệu quả, tình hình tài chính ổn . của ngân hàng. II. NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.Khái niệm, đặc điểm của cho vay tiêu dùng: 1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng :Cho vay. tới.3. Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng qua hai năm 2002-2003:Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu .doc, Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu .doc, Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu .doc

Từ khóa liên quan