Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc

44 233 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:01

Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng Lời nói đầu Cùng với sự phát triển của Thế giới ,Việt nam đã và đang từng bớc đi lên và đạt đợc những thành tựu to lớn đặc biệt là lĩnh vực kinh tế .Với chủ trơng của Đảng và nhà nớc phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hớng của XHCN sau hơn 10 năm đổi mới các hoạt động kinh tế đã trở nên khá sôi động và tạo nên sắc thái mới cho nên kinh tế .Cùng với đà thắng lợi của đất nớc trong công cuộc đổi mới nền kinh tế ngành ngân hàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới của mình đã tiến đợc những bớc quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý lãi suất đợc coi là nhạy cảm nhất nó thực sự là vấn đề nóng bỏng nhất thu hút đợc nhiều tầng lớp dân c trong xã hội .Lãi suất với t cách là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ đợc nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu và từ lâu đợc nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng nh một công cụ hữu hiệu điều tiết nền kinh tế .Đặc biệt là trong ché thị tr-ờng lãi suất trở thành công cụ đắc lực để NHTW ( ngân hàng trung ơng ) thực thi chính sách tièen tệ nhằm điều tiết các mối quan hệ giữa tiếtkiệm và đầu t lạm phát và tăng trởng kinh tế . Trong từng thời kỳ nhất định cho nên việc thi hành một chính sách lãi suất thích hợp là vô cùng phức tạp mà vai trò đó thuộc ngân hàng nhà nớc .Để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nền kinh tế thị trờng các nghiệp vụ ngân hàng đã không ngừng đổi mới và phát triển để phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nớc . Với trọng trách to lớn đó NHTW đã thờng xuyên điều chỉnh lãi suất cho phù hợp phát triển khả năng linh hoạt của các Ngân hàng thơng mại .Năm 1997 luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức ra đời hiệu lực từ 1/10/1998 đã đánh dấu một giai đoạn mới về hoạt động Ngân hàngViệt nam trong luật Ngân hàng điều 18 ghi Ngân hàng Nhà nớc xác định và công bố lãi suất tái cấp bản , lãi suất tái cấp vốn Đồng thời còn giải thích tài khoản 12 điều 9 Lãi suất bảnlãi suất do Ngân hàng Trung ơng công bố làm sở cho các tổ chức tín dụng ổn định lãi suất Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17041Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng kinh doanh Điều này là thể hiện rất rõ hoặc chất lãi suất của Ngân hàng Trung ơng trong nền kinh tế thị trờng .Xuất phát từ những vấn đề mang tính thời sự của lãi suất trên sở những kiến thức đã học cùng với những kiến thức trong khuân khổ tài liệu cho phép , em xin trình bày đề tài :Một số vấn đề bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam trong thời gian qua Bàn về lãi suất nhiều vấn đề đề cập song trong khuân khổ của một đề án và kiến thức hạn, em chỉ đề cập đến một số cấn đề bản nhất.Em xin chân thành cảm ơn giáo Lê Tuấn Nghĩa cùng toàn thể các thầy trong bộ môn Tiền tệ Ngân hàng đã giúp em hoàn thành đề án này. Sinh viên : Nguyễn Thị Thu PhơngLớp : 17.04 Hà Nội ngày 15 /03/2002 Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17042Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng Phần 1Lãi suất và các vấn đề liên quan đến lãi suấta-Tìm hiểu về vấn đề lãi suấtLãi suấtmột trong những biến số dợc theo dõi một cách chặt chẽ trong báo chí vì nó trực tiếp ảnh hởng đến đời sống hàng ngày của mỗi chung ta và những hệ quả quan trọng đối với sức khoẻ của nền kinh tế . Nó tác động đến những quyết định cá nhân nh chi tiêu hay để dành ,mua nhà hay mua trái phiếu hay giửi vốn vào một tài khoản tiết kiệm. Lãi suất cũng tác động đến những quyết định kinh tế của các doanh nghiệp hoặc của các gia đình nh dùng vốn để đầu t mua thiết bị mới cho các nhà máy hoặc để giửi tiết kiệm trong một Ngân hàng .Lãi suấtmột phạm trù kinh tế tổng hợp liên quan chặt chẽ đến một số phạm trù kinh tế khác nó đóng vai trò nh một đòn bẩy kinh tế trong nền kinh tế thị trờng , tín dụng Ngân hàng phản ánh mối quan hệ giiã các chủ thể sử dụng vốn (ngời vay vốn) với chủ thể sở hữu vốn (ngời thừa vốn) theo nguyên tắc hoàn trả kỳ hạn kèm theo lãi ở thị trờng vốn ngời mua ngời bán rất quan tâm đến giá cả tiền tệ đó chínhlãi suất hay giá cả của quyền sử dụng vốn trong một thời kỳ nhất định .b- Những vấn đề chung về lãi suất 1- Khái niệm lãi suất Lãi suất kà giá cả của quyền đợc sử dụng vốn trong một thời gian nhất định mà ngời sử dụng trả cho nguơì sở hữu nó.Lãi suất phải đợc trả bởi lẽ ngời đi vay đã sử dụng vốn của ngời cho vay phục vụ nhu cầu sinh lợi trong sản xuất kinh doanh hoặc nhu cầu tiêu dùng của mình . việc ngời cho vay chuển quyền sử dụng vốn cho ngời khác nghĩa là anh đã hy sinh quyền sử dụng tiền tệ ngày hôm nay của mình . Đánh đổi cho sự chuyển quyền đó là quền ngời cho vay đợc trả lãi suất . Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17043Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng ii- Phân loại l i suất ã1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng lãi suất0 đ ợc chia thành 3 loại . Lãi suất ngắn hạn áp dụng đối với các khoản tín dụng ngắn hạn Lãi suất trung hạn áp dụng đối với các khoản tín dụg trung hạn Lãi suất tín dụng dài hạn áp dụng đối với các khoản tín dụng dài hạn 2. Căn cứ vào các loại hình tín dụng (phân loại theo chủ thể tham gia quan hệ tín dụng).Lãi suất đợc chia thành các loại sau:- Lãi suất tín dụng thơng mại áp dụng khi các doanh nghiệp cho nhau vay dới hình thức mua ban chịu hàng hoá .Nó đợc tính nh sau:Lãi suất TDTM=Giá cả hàng hoá bán chịu --Giá cả hàng hoá bán trả tiền ngay* 100%Giá cả hàng hoá bán chịuLãi suất tiền giửi : là lãi suất trả cho các khoản tiền giửi .Nó đợc áp dụng để tính tiền lãi phải trả cho ngời giửi tiền .- Lãi suất tiền vay: là lãi suất ngời đi vay phải trả cho Ngân hàng do việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng . Nó đợc áp dụng để tính lãi mà khách hàng phải trả cho Ngân hàng .- Lãi suất chiết khấu : áp dụng khi Ngân hàng cho kách hàng vay dới hình thức triết khấu thờng phiếu hoặc giấy tờ giá trị khác cha đên hạn thanh toán của khách hàng . Nó đợc tính bằng tỷ lệ % trên mệnh giá của giấy tờ giá trị và đợc khấu trừ ngay khi Ngân hàng phát tiền vay cho khách hàng.- Lãi suất tái triết khác : áp dụng khi Ngân hàng trung ơng tái cấp vốn cho các Ngân hàng dới hình thức triết khấu lại thơng phiếu hoặc giấy tờ giá ngắn hạn cha đến hạn thanh toán cho các Ngân hàng .Nó đợc tính bằng tỷ lệ % trên mệnh giá của giấy Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17044Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng tờ giá cũng đợc khấu trừ ngay khi Ngân hàng Trung ơng cấp vốn tiền vay cho Ngân hàng - Lãi suất liên Ngân hàng : là lãi suấtNgân hàng áp dụng khi cho nhau vay trên thị trờng liên Ngân hàng .- Lãi suất bản: Là lãi suất đợc các Ngân hàng sử dụng làm sở để ổn định mức lãi suất kinh doanh của mình .- Lãi suất tín dụng Nhà nớc : áp dụng khi Nhà nớc đi vay của các chủ thể khác nhau trong xã hội dới hình thức phát hành tín phiếu hoặc trái phiếu .- Lãi suất tín dụng tiêu dùng : áp dụng khi doanh nghiệp cho ngời lao động vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân .3. Căn cứ vào giá trị thực của lãi suất Lãi suất đợc chia thành 2 loại :- Lãi suất danh nghĩa : Là lãi suất tính theo giá trị danh nghĩa của tiền tệ vào thời điểm nghiên cứu hay nói cách khác là loại lãi suất cha loại trừ đi tỷ lệ lạm phát .Lãi suất thực tế là lãi suất đợc điều chỉnh lại cho đúng theo những thay đổi về lạm phát .Hay nói cách khác là lãi suất đã loại trừ đi tỷ lệ lạm phát - Lãi suất thực của hai loại + Lãi suất thực tính trớc ( dự tính ): là lãi suất thực đợc điều chỉnh lại cho đúng theo đúng những thay đổi dự tính về lạm phát + Lãi suất thực tính sau : là lãi suất thực đợc điều chỉnh lại cho đúng theo những thay đổi trên thực tế về lạm phát Lãi suất danh nghĩa = lãi suất thực + tỷ lệ lạm phát Hoặc Lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa tỷ lệ lạm phát 4. Căn cứ vào mức ổn định của lãi suất . Lãi suất đợc chia làm hai loại .- Lãi suất ổn định : là lãi suất áp dụng cố định trong suất thời hạn vay . Nó u điểm : Ngời gửi tiền và vay tiền biết trớc số tiền lãi đợc trả và phải trả .Bên cạnh đó nó Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17045Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng nhợc điểm bị ràng buộc vào một lãi suất nhất định trong một thời hạn nào đó dù cho các loại lãi suất khác thay đổi nh thế nào .- Lãi suất thả nổi : Là lãi suất thể thay đổi lên xuống và thể báo trớc hoặc không báo trớc.Lãi suất thả nổi lợi cho cả hai bên khi nhận và trả tiền đều tính theo một lãi suất chung là lãi suất hiện tại 5 . Căn cứ vào mức ổn đinh của lãi suất Lãi suất đợc chia làm 2 loại lãi đơn và lãi kép- Lãi suất đơn là lãi suất tính một lần trên số vốn gốc cho suất kỳ hạn vay Công thức tính : I = Co . i . n( trong đó I số tiền lãi , Co vốn gốc , i là lãi suất , n số kỳ )Trong đó thời kỳ gửi vốn phải tơng đơng với thời kỳ của lãi suất - Lãi suất kép : là mức lãi suất tính đến giá trị đầu t lại của lợi tứ thu đợc trong thời hạn sử dụng tiền vay Công thức : C = Co ( 1=i)nTrong đó :C số tiền thu đợc theo lãi gộp sau n kỳ ,Co vốn gốc ban đầu ,i lãi suất n kỳ gửi vốn c. vai trò của l i suất trong nền kinh tế ãTrong nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung quan liêu bao cấp vai trò của lãi suất đợc nhìn nhận một cách hết sức mờ nhạt và lệ thuộc nhiều khi đợc hiểu nh là một sự phan phối cuối cùng của sản phẩm giữa những ngời sản xuất và ngời cho vay Chuyển sang nền kinh tế thị trờng lãi suất giữ vai trò hết sức quan trọngmột trong những đòn bẩy kinh tế .Nó tác động đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân nói chung vai trò của lãi suất đợc thể hiện ở nội dung sau đây .1. Lãi suất là công cụ để khuyến khích tiết kiệm đầu t Lãi suất là công cụ khuyến khích lợi ích vật chất để thu hút các khoản tiết kiệm của các chủ thể kinh tế tạo nên quỹ cho vay đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Theo lý thuyết tài chính chúng ta thể đa ra phơng trình về thu nhập nh sau : Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17046Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng Thu nhập = Tiêu dùng + Tiết kiệm Phơng trình này không những đúng với đặc điểm tài chính của các hộ gia đình các doanh nghiệp mà còn đúng với cả nền kinh tế quốc gia .Giả trong điều kiện của một nền kinh tế bình thờng tỷ lệ giữa tiêu dùng và tiết kiệm là hợp lý để tăng tỷ lệ tiết kiệm cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì biện pháp hiệu quả là tăng lãi suất huy động vốn .Khi lãi suất vốn tăng nên thì trớc hết các hộ gia đình phải xem xét các khoản chi cho tiêu dùng thờng xuyên thể giảm chi hoặc hoãn một số khoản chi để tăng thêm khoản tiết kiệm trong tổng thu nhập .Sau từ khoản tiết kiệm này họ sẽ h-ớng đầu t gửi vào Ngân hàng , vào quỹ bảo hiểm hay đầu t vào thị trờng trứng khoán khi thấy lợi hơn .Nh vậy ,lãi suất là công cụ can thiệp hiệu lực để phân chia tỷ lệ giữa tiêu dùng và tiết kiệm . Nhng nâng lãi suất huy động đến mức nào thì phải cân nhắc thận trọng để đảm bảo sự phát triển hài hoà của nền kinh tế quốc dân .ởViệt nam trong công cuộc đổi mới nền kinh tế vốn dang là vấn đề then chốt .Muấn huy động đợc vốn phải biện pháp gọi vốn .Vấn đề là cần duy trì một mức lãi suất nh thế nào để huy động tối đa vốn nhàn rỗi trong xã hội 2. Lãi suất ảnh h ởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Chính sách lãi suấtmột bộ phận trong chính sách tiền tệ của Nhà nớc nhằm điều tiết lu thông tiền tệ kích thích điều tiết và hớng hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế - Lãi suất phải trả cho khoản vay là khoản chi phí của doanh nghiệp .Do vậy ,lãi suất sẽ khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn đầu t phát triển sản xuất kinh doanh . Ngợc lại, lãi suất cho vay cao sẽ thu hẹp đâu t của các doanh nghiệp .- Lãi suất là công cụ buộc các doanh nghiệp phải sử dụng hiệu quả . những u đãi về lãi suất về điều kiện cung cấp tín dụng và thanh toán là công cụ của Nhà nớc nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu t vào các nghành các sản phẩm cần u tiên trong chiến lợc phát triển kinh tế Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17047Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng 3. Lãi suất là công cụ điều tiết vĩ mô Lãi suất tạo nên khoản chi phí của ngời đi vay vì vậy sự biến động của lãi suất tác động đến đầu t đến tiêu dùng qua đó tác động đến các mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô biểu hiện trong các trờng hợp :- Lãi suất thấp kích thích đầu t , kích thích tiêu dùng tăng tổng cầu sản lợng tăng, giá tăng, thất nghiệp giảm nội tệ xu hớng giảm giá so với ngoại tệ .- Lãi suất cao hạn chế đầu t , hạn chế tiêu dùng giảm tổng cầu sản lợng giảm giảm giá thất nghiệp tăng nội tệ xu hớng tăng giá so với ngoại tệNh vậy, bằng cách tăng lãi suất Ngân hàng Nhà nớc thể làm giảm khả năng cho vay của Ngân hàng Thơng mại do đó thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt giảm bớt khối lợng tiền cần thiết cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh và chi tiêu của ng-ời tiêu dùng . Cũng nh vậy ,bằng cách hạ thấp lãi suất Ngân hàng Nhà nớc thể tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế phát triển hoặc muốn kìm hãm tốc độ phát triển một nghành nghề nào đó , Ngân hàng Nhà nớc thể tăng hoặc giảm lãi suất cho vay để thu hẹp hoặc mở rộng đầu t của các nghành nghề .Từ năm 1989 đến nay ,chính sách lãi suất luân đợc sử dụng để điều chỉnh kinh tế ở Việt Nam .Sau khi kiềm chế và giữ đợc lạm phát ở mức độ tơng đối ổn định , Ngân hàng Nhà nớc danh thực hiện hạ thấp dần khung lãi suất để khuyến hích huy động đầu t và mở rộng sản xuất kinh doanh khôi phục kinh tế .4 . Lãi suất là công cụ phân phối hiệu quả nhằm khai thác và sử dụng chiệt để các nguần lực của nền kinh tế . Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17048Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng 5. Lãi suất là công cụ đo l ờng tình trạng của nền kinh tế Ngời ta thấy rằng trong giai đoạn đang phát triển của nền kinh tế lãi suất su hớng tăng do cung cầu quỹ cho vay đều tăng trong đó tốc độ tăng của cầu quỹ cho vay lớn hơn tốc độ tăng của cung quy cho vay. Ngợc lại ,trong giai đoạn suy thoái của nền kinh tế lãi suất xu hớng giảm xuống Do vậy ,thông thờng nhìn vào xu hớng biến động của lãi suất ta thấy đợc tình trạng sức khoẻ của nền kinh tế Lãi suất là biến số thờng xuyên biến động trong nền kinh tế . Căn cứ vào sự biến động đó của lãi suất ngời ta thể dự báo đợc các yếu tố khác của nền kinh tế nh tính sinh lời của các hội đầu t , mức lạm phát dự tính mức thiếu hụt của ngân sách ngời ta thể dựa vào lãi suất trong một thời kỳ để dự báo tình thình kinh tế trong tơng lai d. một số quan điểm về l i suất bảnViệt nam ãQuan điểm 1 Hiện nay, ở Việt Nam cha nghiệp vụ tái chiết khấu cho nên không công cụ là thơng phiếu hay các giấy tờ giá nhng ở nớc ta lại lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ơng cho các Ngân hàng Thơng mại .Do đó đãcó ý kiến lấy lãi suất tái cấp vốn làm lãi suất bản . Nếu nh hiểu đợc lãi suất bảnlãi suất tái cấp vốn thì điều này trái với luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức tín dụng ban hành năm 1997 trong luật này đã xác định rõ lãi suất bảnlãi suất tái cấp vốn .Trên thực tế chúng ta thấy bản chất của 2 loại lãi suất này cũng không giống nhau lãi suất bảnlãi suất do Ngân hàng Trung ơng công bố là lãi suất làm sở cho các tổ chức tín dụng xác định mức lãi suất kinh doanh còn lãi suất tái cấp vốn là lãi suấtNgân hàng Trung ơng quy định đối với các khoản vay cuối cùng trong các hình thức sau :Ngân hàng Trung ơng cho vay chiết khấu và tái chiết khấu Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 17049Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng Ngân hàng Trung ơng cho vay đối với giá trị hợp đồng tín dụng cha đến hạn cuả Ngân hàng Thơng mại Ngân hàng Trung ơng cho vay cầm cố bất động sản và thế chấp các chứng từ khác giá trị của Ngân hàng Thơng mại Bằng các hình thức tái cấp vốn này Ngân hàng Nhà nớc sử dụng linh hoạt để thắt chặt hay lới lỏng tín dụng phơng tiện thanh toán trong điều kiện cụ thể khi lãi suất tái cấp vốn thể thấp hơn hay bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng Thơng mại nhng thực tế tình hình lãi suất hiện nay ở Việt Nam cha thể sử dụng lãi suất tái cấp vốn để điều hành chính sách tiền tệ đợc .Quan điểm 2 Vẫn duy trì trần lãi suất nh hiện nay và xem nó là lãi suất bản trong quá trình xác định lãi suất thể cộng thêm mức biên độ giao động của lãi suất bản .Quan điểm này sự bất hợp lý đó là khi công thêm vào trần lãi suất sẽ làm lãi suất cao hơn trần lãi suất điều này không phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam Quan điểm 3 Lãi suất bản là loại lãi suất xác định dựa vào lãi suất đầu vào và công bố giới hạn tối đa để các Ngân hàng Thơng mại và các tổ chức tín dụng xác định mức lãi suất kinh doanh với quan điểm này lãi suất bản tạo ra khả năng chủ động giảm lãi suất của các Ngân hàng Thơng mại đạc biệt là lãi suất cho vay .Cũng do đó các Ngân hàng Thơng mại điều kiện tốt hơn để huy động vốn với lãi suất thấp còn đối với những vùng khó khăn thì lãi suất cao hơn trong việc huy động vốn .Phần IIThực trạng việc điều hành lãi suấtViệt nam Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Phơng Lớp : 170410[...]... chất lÃi suất của Ngân hàng Trung ơng trong nền kinh tế thị trờng .Xuất phát từ những vấn đề mang tính thời sự của lÃi suất trên sở những kiến thức đà học cùng với những kiến thức trong khuân khổ tài liệu cho phép , em xin trình bày đề tài :Một số vấn đề bản về chính sách lÃi suất của Ngân hàng Nhà nớc ViƯt Nam trong thêi gian qua” Bµn vỊ l·i st nhiều vấn đề đề cập song trong khuân khổ của. .. bản và chỉ số tăng , giảm trong tờng thời kỳ . Quyết địng này đựoc áp dụng trong thời kỳ Ngân hàng trung ơng quyết định mọi mức lÃi suất thay cho các Ngân hàng thơng mại .Tham khảo luật của một số nớc quy định về lÃi suất thì cái thể nhìn thấy , tính toán đợc hàng ngày là lÃi suất tái triết khấu của Ngân hàng trung ơng , còn lÃi suất bản lÃi suất trần ở bên trong lÃi suất Ngân hàng. .. ngày lÃi suất u tiên và lÃi suất phạt , luật Ngân hàng Trung ơng Hàn Quốc quy định mức lÃi suất tối đa mà các tổ chức Ngân hàng tính đối với các loại cho vay .ở pháp lÃi suất bản lÃi suất Ngân hàng trên sở đó tính lÃi các khoản cho vay khác và nguyên tắc mỗi Ngân hàng đợc địng ra lÃi suất của mình trên sở có sự nhất trí nào đó giữa Ngân hàng , do vậy lÃi suất bản chính là kết quả của. .. lÃi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ơng cho các Ngân hàng Thơng mại .Do đó đÃcó ý kiến lấy lÃi suất tái cấp vốn làm lÃi suất bản . Nếu nh hiểu đợc lÃi suất bản lÃi suất tái cấp vốn thì điều này trái với luật Ngân hàng Nhà nớc và luật các tổ chức tín dụng ban hành năm 1997 trong luật này đà xác định rõ lÃi suất bản lÃi suất tái cấp vốn .Trên thực tế chúng ta thấy bản chất của. .. : 170443 Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng Phơng án hai Ngân hàng Trung ơng công bố mức lÃi suất bản trên sở lÃi suất và đồng thời giới hạn biên độ giao động tối đa để các Ngân hàng đợc phép ấn định lÃi suất cho vay Ưu điểm Phơng án này Ngân hàng Trung ơng sẽ quản lý lÃi suất cho vay cao và chủ động điều chỉnh lÃi suất bản và biên độ giao động so với mức lÃi suất bản. Tổ chức... thêm hàng năm một số chỉ tiêu khống chế tài sản cókhác riêng về số d tiền dự trữ đợc coi là một trong 3 nội dung quản lý căn bản biên cạnh lÃi suất tái cấp vốn , mứccung ứng tiền của chính sách tiền tệ thì cha đợc quan tâm đúng mức .2. Một số ph ơng án điều hanh lÃi suất 2.1 Các ph ơng án đối với lÃi suất nội tệ Phơng án 1: Lấy lÃi suất tái cấp vốn của Ngân hàng thơng mại làm lÃi suất bản. .. với điều kiện kinh tế của Việt Nam Quan điểm 3 LÃi suất bản là loại lÃi suất xác định dựa vào lÃi suất đầu vào và công bố giới hạn tối đa để các Ngân hàng Thơng mại và các tổ chức tín dụng xác định mức lÃi suất kinh doanh với quan điểm này lÃi suất bản tạo ra khả năng chủ động giảm lÃi suất của các Ngân hàng Thơng mại đạc biệt là lÃi suất cho vay .Cũng do đó các Ngân hàng Thơng mại điều... một số nớc cũng đề cập đến lÃi suất Ngân hàng Trung ơng về đề ngữ khác nhau luật Ngân hàng Trung ơng của nớc cộng hoà liên bang Đức Ngân hàng Trung ơng của nớc cộng hoà liên bang Đức ấn định lÃi suất và tỷ lệ chiết khấu đợc áp dụng cho hoạt động Ngân hàng liên bang luật Ngân hàng nhân dân Trung Quốc quy định xác định lÃi suất bản của Ngân hàng Trung ơng luật Ngân hàng Trung ơng Ba Lan quy định... 3: Ngân hàng Nhà nớc công bố mức trần lÃi suất cho vay nh hiện nay làm lÃi suất bản , các Ngân hàng thơng mại và các tổ chức tín dụng khác cắn cứ vào lÃi suất của Ngân hàng Trung ơng để ấn định mức lÃi suất cho vay vµ tiỊn gØ vµ thĨ tõng thêi kú , từng vùng khác nhau .Với nội dung phơng án này về nguyên tắc phù hợp với luật Ngân hàng vì ở đây lựa trọn trần lÃi suất cho vay lạm lÃi suất bản. .. 170444 Đề án : Lý thuyết tiền tệ ngân hàng LÃi suất là giá mua bán vốn trên thị trờng sở kinh tế của lÃi suất là do các hiện tợng tạm thời thừa và tạm thời thiếu vốn trong tiền tệ trong nền kinh tế hàng hoá và gắn với nó là vai trò trung gian của Ngân hàng trong việc tập chung và phân phối lại vốn tiền tệ thông qua công cụ lÃi suất Đối với Việt Nam trong thời kỳ xây dựng lại nền kinh tế hàng . vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam trong thời gian qua Bàn về lãi suất có nhiều vấn đề đề cập song trong khuân khổ của một. quan hệ cung cầu vốn của nền kinh tế .Một số chính sách lãi suất cơ bản hiện nay của Việt nam .2.1. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà n ớc hiện nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc, Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.doc, Thùc tr¹ng l·i st ë ViƯt Nam hiƯn nay ., Việc điều chỉnh lãi xuất trong thời gian gần đây., Nguyên nhân của việc điều chỉnh lãi suất, Tác dụng của việc điều chỉnh lãi suất, Thành tựu Trong thòi gian vừa qua , Ngân hàng Nhà nớc liên tục thực hiện việc kiểm, Những vấn đề tồn tại, Một số ph ơng án điều hanh lãi suất