Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bách Khoa.DOC

93 1,006 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:00

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bách Khoa MỤC LỤCLời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài: .2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: .3. Phương pháp nghiên cứu: .4. Kết cấu đề tài .Danh mục những chữ viết tắt .CHƯƠNG 1. NH ƯNG VẤN Đ Ề CƠ BẢN V Ề TÍN DỤNG ĐỐI VỚI .DNV&N CỦA NHTM 1.1.NHTM vai trò của nó trong nền kinh tế .1.1.1.Khái niệm về ngân hàng thương mại .1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng 1.1.2.3. Các hoạt động kinh doanh khác 1.2 Khái quát về DNV&N 1.2.1.Khái niệm DNNVV: .1.2.2.Đặc điểm của DNV&N ở Việt Nam 1.2.2.1. Những điểm mạnh của doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.2.2.2 Những hạn chế khó khăn của DNV&N: 1.2.2.3. Vai trò của các DNV&N ở Việt Nam 1.3.Tín dụng ngân hàng đối với các DNV&N .1.3.1.Khái niệm phân loại tín dụng 1.3.1.1 Khái niệm về tín dụng 1.3.1.2. Khái niệm về tín dụng Ngân hàng .1.3.1.3. Phân loại tín dụng .1.3.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNV&N .1.4. Nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng tín dụng ngân hàng đối với DNV&N của NHTM .CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THỐN BÁCH KHOA 2.1 Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa 12.1.1 Quá trình phát triển của chi nhánh .2.1.2 Cơ cầu tổ chức 2.1.3 Kết quả hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNV&N tại chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa .2.3. Đánh giá hoạt động tín dụng đối với DNV&N tại chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa 2.3.1.Những kết quả đạt được .2.3.2. Những hạn chế, ngưyên nhân của hạn chế trong việc mở rộng tín dụng đối với các DNV&N tại chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa .2.3.2.1 Những mặt còn hạn chế 2.3.2.2.Nguyên nhân .2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía DNV&N .2.3.3.3 các nguyên nhân từ phía môi trường .CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚIC DNV&N TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÁCH KHOA 3.1 Định hướng về mở rộng tín dụng đối với DNV&N tại chi nhánh NHNo&PTNT Bách Khoa 3.1.1. Định hướng phát triển chung của Chi nhánh .3.1.2. Định hướng phát triển đối với DNV&N .3.2. Giải pháp mở rộng tín dụng đối với các DNV&N tại NHNo&PTNT Bách Khoa: 3.2.1 Đa dạng hóa các hình thức tín dụng đối với DNV&N 3.2.2 Thực hiện các biện pháp thẩm định kỹ trước khi cho vay tăng cường kiểm tra trong sau khi cho vay: .3.2.3 Thực hiện các bảo đảm trong kinh doanh tín dụng: 2.2.4. Chủ động tìm khách hàng chú ý đầu tư vốn cho các doanh nghiệp liên doanh hợp tác đầu tư với nước ngoài, có kỹ thuật công nghệ hiện đại: 2.2.7. Quảng cáo sâu rộng về chính sách chế độ, thể lệ tín dụng của Ngân hàng đối với các DNV&N .22.3. Kiến Nghị .2.3.1.Đối với hệ thống chính sách pháp luật của nhà nước: .2.3.1.1. Nhà nước cần sớm hoàn thiện các chính sách cơ chế vĩ của mình: .2.3.1.2. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với các DNV&N: .2.3.1.3. Chấn chỉnh hoạt động công chứng: 2.3.1.4. Cần chấn chỉnh việc cấp giấy phép kinh doanh: 2.3.2. Những kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước: 2.3.2.1. Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng: .2.3.2.2.Đối với đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng: .2.3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng: .2.3.2.4. Quy định mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt: 2.3.3. Kiến nghị đối với NHNO Việt Nam: .2.3.3.1. Cải cách thủ tục vay vốn: 2.3.3.2 Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng: .2.3.3.3 Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm đối với cán bộ trong việc thực hiện nghiệp vụ tín dụng: Kết luận .88Danh mục tài liệu tham khảo .93Lời mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài:Công nghiệp hoá là vấn đề mang tính quy luật đối với tất cả các nước đang phát triển. Mấy thập kỷ qua, làn sóng công nghiệp hoá đã diễn ra mạnh mẽ ở các nước đang phát triển thực tế cho thấy rằng, trong xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá các quan hệ kinh tế; trong xu hướng hội nhập, đan xen phát triển, thì việc tạo vốn cho công nghiệp hoá bằng việc huy động, khai thác, nâng cấp nguồn vốn đầu tư cho các thành phần kinh tế là hết sức cần thiết ngày càng có ý nghĩa quan trọng.Từ năm 1986, sau Đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chính phủ đã đưa ra chương trình đổi mới quản lý nền kinh tế, chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước. Kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển với sự góp mặt của nhiều thành phần kinh tế khác nhau, đặc biệt các doanh nghiệp vừa nhỏ được xem là những nguồn nhân lực mạnh nhất trong tương lai không xa chính họ sẽ tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế nước nhà, là tiền đề để phát triển nền kinh tế mũi nhọn, phát triển cơ chế công nghiệp hoá hiện đại hoá của toàn xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững hiệu quả nền kinh tế quốc dân đã đề ra, đồng thời để hội nhập với xu hướng hội nhập quốc tế, các thành phần kinh tế phải biết khai thác toàn diện hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là phải tận dụng được sự hỗ trợ của hệ thống NH. Muốn vậy, ngành NH phải giải quyết hàng loạt khó khăn mà hiện nay doanh nghiệp đang gặp phải. Đây cũng đang là mỗi quan tâm đặc biệt của các NHTM, bản thân các doanh nghiệp các tổ chức tín dụng nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng.4Thực tế hiện nay cho thấy nguồn vốn tín dụng NH đầu tư cho các doanh nghiệp vừa nhỏ còn chưa nhiều. Một phần là do khách hàng truyền thống do mục tiêu của các NHTM chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, mặt khác do doanh nghiệp vừa nhỏ ở nước ta sử dụng vốn tín dụng còn chưa hợp lý hiệu quả. Chính vì vậy, việc tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối vớic doanh nghiệp vừa nhỏ đang là mối quan tâm đặc biệt của các NHTM. Xuất phát từ quan điểm đó thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNO&PTNT chi nhánh Bách Khoa, em đã chọn đề tài “Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHNO&PTNT B ách Khoa” làm đề tài nghiên cứu.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:Đề tài chọn hoạt động cho vay các DNV&N tại NHTM làm đối tượng để nghiên cứu. Từ đó, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại NHNO&PTNT Bách KhoaTuy nhiên, do những hạn chế nhất định, phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ xem xét ở các khía cạnh về chính sách, giải pháp trạng thái cụ thể về quy trình cho vay tại NHNO&PTNT Bách Khoa3. Phương pháp nghiên cứu:Quá trình thực hiện đề tài đã vận dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp kết hợp lịch sử với logic, phương pháp kết hợp phân tích với tổng hợp, phương pháp thống kê so sánh . đồng thời tham khảo các tài liệu các luận văn của những lớp trước để rút ra những kết luận có tính phổ biến chung về quá trình cho vay DNV&N.54. Kết cấu đề tàiCh ¬ng 1: Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với DNV&N của NHTMCh ¬ng 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ tại chi nhánh NHNO&PTNT Bách KhoaCh ¬ng 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với các DNV&N tại chi nhánh NHNO&PTNT Bách Khoa6Danh mục những chữ viết tắt- NHTM: Ng ân Hàng Thương Mại- NHNO &PTNT: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn- NHNN: Ngân hàng nhà nước- DNV&N: Doanh nghiệp vừa nhỏ - DNNN: Doanh nghiệp nhà nước 7CHƯƠNG 1NH ƯNG VẤN Đ Ề CƠ BẢN V Ề TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNV&N CỦA NHTM1.1.NHTM vai trò của nó trong nền kinh tế.1.1.1.Khái niệm về ngân hàng thương mại.* Ngân hàng là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.* Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại.-Hoạt động huy động vốnNgân hàng kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy động vốn, cho vay, đầu tư cung cấp các dịch vụ khác. Huy động vốn – hoạt đông tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại – đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của ngân hàng.Nguồn vốn của ngân hàng bao gồm có: Vốn chủ sở hữu vốn nợVốn chủ sở hữu chủ yếu bao gồm có nguồn vốn góp ban đầu, nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động có thể là do đóng góp thêm hoặc trích từ lợi nhuận giữ lại, các quỹ cuối cùng là nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần.Vốn nợ là nguồn vốn lớn nhất mà ngân hàng có được để sử dụng kinh doanh. Theo luật các tổ chức tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với các ngân hàng thương mại là 10%, riêng có ngân hàng Nông nghiệp phát triển 8nông thôn Việt Nam là 8%, tức là nguồn vốn này có thể chiếm tới 90% tổng nguồn vốn của ngân hàng. Vốn nợ bao gồm có:Thứ nhất là tiền gửi của khối dân cư các doanh nghiệp các loại như tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của dân cư… Đây là nguồn vốn huy động được nhiều nhất trong số vốn huy động được của ngân hàng. Dân cư các doanh nghiệp nhận thấy rằng mình có một lượng vốn không dùng đến tạm thời hoặc cũng có thể họ có nhu cầu nhờ chi đối với ngân hàng để thuận tiện cho hoạt động của mình nên họ quyết định gửi số tiền của mình để nhận được khoản phần thưởng của ngân hàng cho việc đã sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền cho ngân hàng sử dụng. Đây là các khách hàng của ngân hàng đối với khách hàng mà nói thì đây cũng là một phương pháp vừa tiết kiệm lại vừa sinh lời từ khoản tiền nhàn rỗi của mình chính là những khoản tiền gửi.Thứ hai, tiền gửi là nguồn vốn lớn nhất của ngân hàng nhưng không chỉ thế, vốn nợ của ngân hàng còn được hình thành từ các khoản tiền vay, ngân hàng thương mại có thể vay tiền ngân hàng trung ương bằng cách chiết khầu hoặc tái chiết khấu thương phiếu. Các thương phiếu đã được ngân hàng chiết khấu (hoặc tái chiết khấu) trỏ thành tài sản của họ. Khi cần tiền, ngân hàng mang những thương phiếu này tới ngân hàng nhà nước tái chiết khấu lại, như vậy trong ngắn hạn làm cho lượng tiến mặt trong két của ngân hàng thương mại tăng lên đồng nghĩa với thương phiếu của họ cũng giảm đi. Cũng có thể ngân hàng thương mại vay các tổ chức tín dụng khác trong thị trường liên ngân hàng tuy nhiên việc đi vay các tổ chức tín dụng khác thường ít được áp dụng hơn do chi phí của các khoản vay này cao hơn là vay ngân hàng trung ương. Nếu vay các ngân hàng khác thì dự trữ của ngân hàng thiếu vốn đi vay sẽ tăng lên ngược lại với ngân hàng thừa vốn cho vay trong ngắn hạn. 9Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn đi vay trên thị trường vốn bằng cách phát hành các loại giấy nợ( kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu) trên thị trường vốn. Nhờ vậy mà các nguồn vốn trung dài hạn của ngân hàng có thể tăng lên đảm bảo.Thứ ba, ngân hàng cũng còn một lượng vốn nợ khác hình thành từ các hoạt động như ủy thác thanh toán, nguồn trong thanh toán các nguồn khác như thuế chưa nộp, lương chưa trả…Trong quá trình hoạt động, ngân hàng có thể nhận được những khoản ủy thác đầu tư, ủy thác giải ngân, ủy thác chi hộ … từ những cá nhân hay tổ chức khác trong nền kinh tế làm cho nguồn vốn nợ của ngân hàng tăng lên; nguồn vốn nợ cũng có thể tăng lên nhờ nguồn trong thanh toán như khoản tiền ký quỹ trong thanh toán L/C1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn của ngân hàngĐây là hoạt động phản ánh quá trình sử dụng vốn vào các mục đích nhằm đảm bảo an toàn cũng như tìm kiếm lợi nhuận của ngân hàng thương mại.Hoạt động sử dụng vốn quan trọng nhất là hoạt động tín dụng, bao gồm các khoản đầu tư sinh lời của ngân hàng thông qua việc cho vay ngắn hạn, trung dài hạn đối với nền kinh tế. Lợi nhuận thu từ hoạt động này là thường là cao nhất trong tổng lợi nhuận, tạo ra thu nhập chủ yếu cho ngân hạng. Tuy nhiên, đây là hoạt động chứa đựng độ rủi ro cao nên các ngân hàng luôn quan tâm đến chất lượng của hoạt động này.Ngoài ra còn các hoạt động sử dụng vốn khác như hoạt động ngân quỹ, hoạt động đầu tư tài chính, đầu tư vào trụ sở những trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quá trình hoạt động của bản thân ngân hàng, chi phí thường xuyên cho quá trình vận hành ngân hàng.10[...]... vậy, việc tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ đang là mối quan tâm đặc biệt của các NHTM. Xuất phát từ quan điểm đó thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNO&PTNT chi nhánh Bách Khoa, em đã chọn đề tài Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại NHNO&PTNT B ách Khoa” làm đề tài nghiên cứu.2. Đối tượng, phạm vi nghiên... từ ngân hàng phát triển nông thôn chi nhánh Bách Khoa)Qua bảng số liệu trên ngân hàng Nơng nghiệp đã thực hiện cấp tín dụng đối với các ngành nghề kinh doanh khá đa dạng .Các doanh nghiệp vừa nhỏ đến vay vốn ngân hàng chủ yếu là các DNV&N hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, năm 2005 chiếm 47,7%, năm 2006 chiếm 44,4%, năm 2007 chiếm 19,3%. Công nghiệp và. .. chiếm tỷ trọng nhỏ. Bên cạnh đó ngành lâm nghiệp chiếm một tỷ trọng vay vốn tại Ngân hàng 46 Thực tế hiện nay cho thấy nguồn vốn tín dụng NH đầu tư cho các doanh nghiệp vừa nhỏ còn chưa nhiều. Một phần là do khách hàng truyền thống do mục tiêu của các NHTM chủ yếu là các doanh nghiệp lớn, mặt khác do doanh nghiệp vừa nhỏ ở nước ta sử dụng vốn tín dụng cịn chưa hợp lý hiệu quả. Chính... trương mở rộng quy cho vay nên NHNo&PTNN Bách Khoa đã chủ động cho vay trong việc tìm kiếm đối tác có độ tin cậy cao là những khách hàng truyền thống cho nên những món nợ hầu hết đã thu đươc, 43 Danh mục những chữ viết tắt- NHTM: Ng ân Hàng Thương Mại- NHNO &PTNT: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn - NHNN: Ngân hàng nhà nước- DNV&N: Doanh nghiệp vừa nhỏ - DNNN: Doanh. .. của ngân hàng. Như vậy tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ tín dụng bằng tiền tệ giữa một bên là ngân hàng – một tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ - với một bên là các tổ chức, cá nhân trong xã hội, trong đó ngân hàng vừa là người đi vay vừa là người cho vay. Với định nghĩa trên ta có thể hiểu khi đề cập tới tín dụng ngân hàng là đề cập đến cả hai hoạt động: đi vay, và. .. mơn hóa trong phân tích tín dụng, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro nâng cao khả năng sinh lời.+Chính vì vậy, để mở rộng hoạt động tín dụng địi hỏi ngân hàng phải xây dựng chính sách tín dụng hợp lý,đúng đắn ,linh hoạt, phù hợp từng giai đoạn phát triển. Để mở rộng cho vay đối với DNV&N thì ngân hàng phải có những chính sach tín dụng đáp ứng nhu cầu của... hàngtín nhiệm, có tình hình tài chính vững mạnh lợi nhuận có được từ dự án xin vay là khả quan thì ngân hàng có thể cho vay không cần đảm bảo, điều này các ngân hàng Việt Nam gọi là cho vay tín chấp. Nó giải thích tại sao các ngân hàng có 24 4. Kết cấu đề tàiCh ¬ng 1: Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với DNV&N của NHTMCh ¬ng 2: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp. .. vai trị quan trọng trong mở rộng cho vay của ngân hàngngân hàng hoạt động chủ yếu dựa trên cơ sở đi vay để cho vay. Muốn có nguồn vốn ổn định thì lãi suất đối với tiền gửi ngân hàng tạo ra lợi nhuận. Đối với mở rộng cho vay DNV&N thì lãi suất cho vay của ngân hàng phải căn cứ đến khả năng đáp ứng của doanh nghiệp trên cơ sở vẫn đảm bảo có lợi nhuận phù hợp với DNV&N.- Phương... đầu năm hoặc đầu quý doanh nghiệp làm đơn xin vay luân chuyển thoả thuận với ngân hàng về phương thức vay, hạn mức tín dụng các nguồn cung cấp hàng hoá và khả năng tiêu thụ.-Cho vay trả góp: là hình thức tín dụng theo đó ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng đã thoả thuận. Cho vay trả góp thường được áp dụng đối với các khoản vay trung dài hạn, tài trợ... Phân loại tín dụng. * Phân loại theo thời gian cấp tín dụng. -Tín dụng có kỳ hạn: là khoản tín dụng có thời hạn xác định ngày trả nợ. Theo quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng cùng với quyết định 22 nghệ cải tiến kỹ thuật.c. Tạo sự năng động, hiệu quả thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo hướng CNH –HĐH đất nước :với ưu thế về tính linh hoạt lượng vốn yêu cầu tương đối nhỏ, DNV&N . THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THỐN BÁCH KHOA. .............2.1. trường...............................................CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNV&N TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÁCH KHOA. .....................................................3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bách Khoa.DOC, Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bách Khoa.DOC, Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bách Khoa.DOC, Tính cấp thiết của đề tài:, Khái quát về DNVN .1.Khái niệm DNNVV:, Hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng Những điểm mạnh của doanh nghiệp vừa và nhỏ:, Những hạn chế và khó khăn của DNVN:, Tăng việc làm và thu nhập cho người lao động. Khai thác, tận dụng các nguồn lực xã hội., Khái niệm về tín dụng. Khái niệm về tín dụng Ngân hàng., Phân loại tín dụng., II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH, Chấn chỉnh hoạt động công chứng: Cần chấn chỉnh việc cấp giấy phép kinh doanh:, Nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng:, Quy định và mở rộng thanh tốn khơng dùng tiền mặt:

Từ khóa liên quan