Slide Chương 16 Sàng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

20 537 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 13:26

1. KHI NIM                 !"#$%&'%(              )) !"#$%&'*(' +,-)!./01!. 02    !"#$%& '(#)%*+,- /0 • 34516-7819:; • <416-=78109:; • >416-=78129:; •  3 4?:-=781#@()781 •  < 4?:-=781#@()A)B0 •  > 4?:-=781#@()A)B2 C516-781/!=781#@(0= #>(2 !"#$%&'D("?:-#>(E )781#%F 3 (E)A)B0#%F  < (=)A)B2#%G > ( '(#)%*+,-12 H !AI:-JK 3L<M> #%&G%( NAI:- )#@( 3' 3 L<' < M>' > #%&G*( N"#%&G%(=#%&G*()#>(E4 N)#<(E4 B x - D x B x - F x F D = B x - D x F x - D x = F B '(#)%*+,-12 $8116!OKA=781#@(=#>( 781'C1!=881P1Q"6Q=781#@( RS0=6Q#>(RS2' T78116UV-=781#@() A)B0=-#@(E)781' • + )A)B0=7814 F D A x.F x.D =η • + )A)B2=7814 ( ) ( ) F B B x-1F x-1B =η • 34,,*%,%%5--4,,*60 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) F .x F x-1 2 B x- D x D .x B x-1. F x- D x. B x- F x = B .η A η=η 7*,8 9:;-02WXA)BB=!Y- !=7814 !A-:!)B=!K=781 :,E2B"=1ZV7[ ' 7*,812 .*;<%=0!6!:!)B0E,B) "2B:1" ?12[2W XA)B=781E:< * \]!! 7*,812  .-  - * 0 <W X A )B =7 81< % ≥^_!!/!B) )`12 !: SV: P1< * ' >%?%5- G< [...]... 0,07 + 0,19 = 0,26 = 26% Hiệu suất tổng của sàng, xem (16 – 7) ( x F - x B )( x D - x F )(1 - xB ) x D ( 0,64 - 0,26)( 0,95 - 0,64)(1 - 0,26) 0,95 η= = = 75% 2 2 ( x D - x B ) (1 - x F ) x F ( 0,95 - 0,26) (1 - 0,64) 0,64 Bài giải bài tập 1 (tt) Tính lượng vật liệu trên sàng D và dưới sàng B Giải hệ phương trình (16 – 1) và (16 – 2) ta có 1= D+B 1.0,64 = D.0,95 + B.0,26 Ta có: D . !"#$%& '(#)%*+,- /0 • 345 16 -7819:; • <4 16 -=78109:; • >4 16 -=78129:; •  3 4?:-=781#@()781 •  < 4?:-=781#@()A)B0 •  > 4?:-=781#@()A)B2 C5 16 -781/!=781#@(0= #>(2. 81 0  = 2 2)SQ14 3J0 %'+"! 81 16  h *'C15 16  % +;' $i  Y-=781 0=2h A) j?:-=781@E)A)B781 #<< A G%g!. ( %6464,017,013,011,008,015,0x F ==++++= j?:-@E)A)B04 %9595,015,028,017,015,02,0x D ==++++= +k?:-=781@)A)B2 4 %2626,019,007,0x B ==+= $81 16 Ja !#%&Gl( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) %75= 64,0.64,0126,095,0 95,0.26, 0164 ,095,026,064,0 = x.x1.xx xx1xxxx = 2 FF 2 BD DBFDBF
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Chương 16 Sàng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời), Slide Chương 16 Sàng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời), Slide Chương 16 Sàng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)