Slide Chương 14 Hạt và khối hạt (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

21 535 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 13:26

       3 r v m kg ;1= ! ! "#  $%&'   ()*+ ,-./+012    34 5 6+  34  37 89 5 6+  +:7)-  ;*+ <=1<>156+?56+9>1 @)1?56+A Các vật liệu là sản phẩm thể rắn tồn tại dưới dạng hạt được gọi là vật liệu hạt rời. Nhiều hạt rời gộp lại gọi là khối hạt.     -  *B C *+ 37 DE ;   D F 9 GHE*BC)0-*BC ?A I 3J9  ;  -  *B C KLLLD F 9 +*MNND F  O=P6=:E.Q.?1+   + +:9  .   E. 1 6  3;94.E.16R  SSTNLU056+++:9S V06+<+GB1E   W03..X6+λ  Y?. λ == :*1 3 Z ZZ  Y?.[ \;E?. ] I?.?;N⇒(E*^3JJ;% ] I?._[L9N÷N⇒(E*^E<ED ] I?.V;L9N⇒(E*^?+*0 `1abFR:QE6R:++S:D [D*,McAF1FMd9E0;+G • eR:f:`*R:CR:@D<9R: 3?@FLLD<93?>1)1<,S<1+ R:9G,C+*^;A gD0[MchM*+376R::D  Y?.[ W6R::D  !" #$$% AMA0=6 ] ?Q*R:,i<.*^jA ] )=QR:b?k9bVk3?93?@ = ] \R56+fRiER:@ ] YE.;.:*Hf+R: ] l1+R:a19G:* k1 ] \E<Q9C.B+fEQmk24 G:* >1/+0R:QmA ] (DR56+* >.bCR:0 *:DE1*,McA*,McAc AMA0=6[ e,McA AMA0=6[ e,McAc AA\ja;;`1. • a;;DE*BC ∑ = =  M    Z  M Z • a;;DE. ∑ = =  M    Z  Z • a;;DE6:D ∑ ∑ = = φ∆ φ∆ =  M     M F    Z Z Z &'() cAMA\C`1. cAMAMAn=α cAMAFAn1<Eβ [...]... trưng của khối hạt (tt) 4.1.3 Góc đổ γ 4.1.4 Góc trượt ε 4.2 Tồn trữ và bảo quản vật liệu rời Theo Jamzin áp lực tác động lên đáy bồn là − 2f k.z   R.ρ.g  P= 1− e R  : N 2  2.f K  m   Trong đó R: bán kính bồn chứa hình trụ; m ρ: khối lượng riêng xốp khối hạt; kg/m3 f: hệ số ma sát của vật liệu và bồn chứa K: hệ số áp suất bên trong bồn chứa g: gia tốc trọng trường; m/s2 z: chiều cao khối hạt chứa... 2) và xác định phần khối lượng sản phẩm trên rây Tiếp theo là đem các giá trị này thế vào công thức (14 – 10) ∆φ 0,033 0,1 0,033 ∑ 2 + + + D h 2,115 2 0,1612 0,089 2 D= = = 0,124mm ∆φ 0,033 0,1 0,033 + + + ∑ 3 2,1153 0,1613 0,0893 Dh Đáp số: D = 0,124mm Bài 2 Xác định kích thước hạt nhập liệu D1 và sản phẩm sau khi nghiền theo số liệu cho trong bảng sau đây theo công thức (14 – 8) Bài giải Thế vào... chứa khối hạt z > 3R thì áp suất tác động lên bồn là hằng số Do vậy bồn chứa làm càng cao thì càng có lợi về kinh tế 5 PHƯƠNG PHÁP NHẬP LIỆU 5.1 Cơ cấu băng tải 5 PHƯƠNG PHÁP NHẬP LIỆU (tt) 5.2 Vít tải 5 PHƯƠNG PHÁP NHẬP LIỆU (tt) 5.3 Cơ cấu mâm quay 5 PHƯƠNG PHÁP NHẬP LIỆU (tt) 5.4 Cơ cấu tang quay 5 PHƯƠNG PHÁP NHẬP LIỆU (tt) 5.5 Gàu tải 6 BÀI TẬP Bài giải Trước hết tra bảng (14. .. 2,1153 0,1613 0,0893 Dh Đáp số: D = 0,124mm Bài 2 Xác định kích thước hạt nhập liệu D1 và sản phẩm sau khi nghiền theo số liệu cho trong bảng sau đây theo công thức (14 – 8) Bài giải Thế vào công thức (14 – 8) có 1 D1 = = 1,08mm 0,1130 0,2410 0,2300 0,0340 + + + + 2,8445 2,0065 1,4095 0,3560 1 D2 = = 0,348mm 0,0980 0,2340 0,2770 0,0400 + + + + 1,0005 0,7110 0,5030 0,0890 . <=1<>156+?56+9>1 @)1?56+A Các vật liệu là sản phẩm thể rắn tồn tại dưới dạng hạt được gọi là vật liệu hạt rời. Nhiều hạt rời gộp lại gọi là khối hạt.     -. q**)10J& ρ.&  r6<1<`156+*)1 Y6<<+G*E*)1 1%a&< F pB+1E.)1E*& Theo tác giả khi chiều cao chứa khối hạt z > 3R thì áp suất tác động lên bồn là hằng số. Do vậy bồn chứa làm càng cao thì càng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Chương 14 Hạt và khối hạt (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời), Slide Chương 14 Hạt và khối hạt (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời), Slide Chương 14 Hạt và khối hạt (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

Từ khóa liên quan