Slide Chương 10 Lắng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)

23 970 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 13:26

CHƯƠNG 10 LẮNG • Huyền phù: • Nhũ tương • Hệ bọt • Hệ bụi • Hệ sương mù I) LẮNG TRONG MÔI TRƯỜNG TRỌNG LỰC I.1) Cân bằng vật chất trong quá trình lắng Có thể cân bằng theo khối lượng (kg) hoặc thể tích(m 3 ) I.2) Tính vận tốc lắng trọng lực II) GiỚI THIỆU BỊ LẮNG TRỌNG LỰC THÔNG DỤNG II.2) Thiết bị lắng hệ khí: II.1.1)Buồng lắng bụi [...]...II.2.6) Các thiết bị lẳng tuyển nổi • Thiết bị tuyển nổi cấp khí bằng phương pháp cơ học • Thiết bị tuyển nổi cấp khí bằng đầu khuếch tán III) LẮNG TRONG MÔI TRƯỜNG LY TÂM III.1) Cyclon đơn III.1.1) Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cyclon III.2) Cyclon tổng hợp . bị lắng nhiều ngăn (tầng) II.2 )Thiết bị lắng hệ lỏng II.2.1) Thùng lắng II.2.2) Thiết bị lắng tấm nghiêng II.2.3 )Thiết bị lắng hình nón II.2.4) Thiết bị lắng kiểu hố ga II.2.5 ) Thiết bị lắng. tốc lắng trọng lực II) GiỚI THIỆU BỊ LẮNG TRỌNG LỰC THÔNG DỤNG II.2) Thiết bị lắng hệ khí: II.1.1)Buồng lắng bụi
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Chương 10 Lắng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời), Slide Chương 10 Lắng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời), Slide Chương 10 Lắng (Môn Quản trị thiết bị vật liệu rời)