Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiên tiết kiệm tại hệ thống Eximbank Chi nhánh Cần Thơ.pdf

109 2,207 36
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:59

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiên tiết kiệm tại hệ thống Eximbank Chi nhánh Cần Thơ 1111234567189A1BCD1DE612BF1B1A6B12161231A6B16B1222222222213222222222221111111616122167BA11186B17A1D181BA1671D1BDB1B671D16B618A1A1DB117A12A612A21A129A1B12B6711A61DBA16B6B1DE612BF1111111 45671859A1BCDAE1FA1 2345163741859A15374B11 1 2181D121 61B11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2334516786967111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ABC51DEFE2F11 1 F51111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111D1211111511A121E1111122223333111B11A1B151B11CAE151B1A1B18D515A1B1C1AE1 1 1 B9A1 AEAB1 A1 1 5AB1 F7AB1 1 BCAE1 51 A1 8A1 1AEB51A1111161AB1B1151A181B11811B1FA1AB51AB11E5671859A1BCDAE1FA11B11411A18A1B7A1BAB1AE751A111A1BA1811B11B1AB11B1 61 AB1 B1 7AE1 AEA1 BAE1 9A1 AB1 1 A1 1 B1 1 411 8D51 CAE1 81 1 E5671 859A1 BCDAE1 FA1 1 A1 AB1 E51 1 1 B7A1BAB1A18A1811A51FAE1A1BAB1B17AE11B51E5A1115A1BA1BAB11A1B18161AB1B17AE1A181B111B11B7117AE11B51E5A111518185151AEB59A11B11ABAE15A1B1A1AE11A18A1B91B7AE1B181AE11AEB1B15A1AE1111AE115A1E51511A1BA1BAB1A11B111B715AB111A115AB1F7AB11E5AE1F1B7117AE1ABAE1A1181 1 51 1 B1 1 41 1 1 E51 1 B7A1 BAB1 A1 8A17AE1A1B151A111AB59A1F71B51E5A1B11815A1B1A1BA1B1A9A1BAE1B16AB1B51ABAE1B5111AB17AE1C11BAE1111B11811A1B111AB1B1 1 B11A1E561 1 81 7A1B1ABA1859A1AEA1BAE15A1B51AB6AB1A1B1F51F711B181BAB1AE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111161111111 111111 111 161B1111111111111A12114444555511117A1AE1151A11F71BAB11B1B5A161151B1B18111BA1B17AE11511AE1B1151BAE1AE18D5111151AEB59A11B71B1A7111 6111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111161B1111111111111111111111111111E111D1E1E111112222333311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111161121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112111111111111111111616B6121616122167BA189A1BCD11111222233331111 1819A1AEC51BCDAE1FA18A6B1D6712B6B111 181B1111 B9A1AEAB1A115AB17AB111 1A1AE161B715AB1121A115AB17AB1111 9A1B1859A16761B671A6B111 115AB1859A1111 B9A1AEAB1A115AB1F7AB11BCAE151119A115186B17A1D181BA1671D1BDB1B671D16B618A1 A1DB117A1 2A612A21 A129A1 A61DBA16B6B1DE612BF116A16716B612111211111111111 1 11111 1 111111111111111 1 1181111111111111 1 11611111111C85DE1FA18371453741A1 1 11D1111 1 1111A1EB51111AE11B1BAE1AE11A51FAE11518161911BAB11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111A1B1AE1B6AE11A1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116745A16B6121111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111218A6B1D6712B6B11111111E111411111112222333311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111D1 21 1 1 1 111111111111111111111111111117111111111111D1D111112222333311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111AE1D117AA12BA111A1B51AEB59A1 111591AEB59A1111591BAE 1115911B 111B51AEB59A111B1851AEB59A111BAE1E5A1AEB59A1 11B51E5A1AEB59A1 1151CAE1AEB59A11111111151FAE1AEB59A1 11C1B715151D11B4F671B1611B4F671B167BA61D11BCAE1B61A1111111111A1815A1E51515 11111111B518111B51AE11B6B1BAE 111BAB1AEB59A111B51AE11B6B1BAE 11BCAE1B61AEB59A1 1111111BCAE1B61B1B1151111111BCAE1B61BA1B 1D1 1 239671 B921 8671 A6B1 6B1 D1 6761 B6712B4F671 9A1 D1 BE61 21 6B1 B1 A21 61 DBA16B6B1DE612BF 111C1815A1B51AB6AB1A1B1111111B11BAB1BAB181B615A111111161B71AE1BAB1515A1B511AB6AB1A1B1111111111B115A1B51AB6AB1A1B11B1AE1B71AE115A1B51AB6AB1A1B11A11A1B6AE11A111111111111511B71AE15AB1F7AB 1111111BA1B1AB1BAB1815A1E5 11BAB1181BA1B 1111111BAB1 1111111A1B 11BCAE1BCDAE1B71AE115A17AE1B51E5A1D5 11111D1186B17A1D181BA1671D1BDB1B67129A1A61DBA16B6B1DE612BF 11AE1A1811511B6B1BAE11B1AE11FAE1FB181E515A151511B6B1BAE19A11A1BAB1B1A1B1111111EA1BAE1C1BA11E515A1515111EA1BAE1C11BA116AB1E56111B51E5A11FAE1FB181E515A151511B6B1BAE 111751FB181E515151C1B6B1BAE11BA11 BA1 B1 61 ABA1 1 AB1 BCAE1 A1 1 AB1 E51 5A1 51 51 1B6B1BAE1111A1AE1161AEA1BAE15A1518D511AB1BA1AEA1BAE11E515A151511B6B1BAE1111A1AE1161591B1AB1BCAE1A11AB1BA1AEA1BAE11E515A1515116AB1E56111B51AE11B6B1BAE1518D51FB181E515A151515161AEA1BAE1111111 6AB1 E561 1 1B51AE1 1 B6B1 BAE1 81 FB1 81 E51 5A1 5151515A 117AE1511B6B1BAE15A116AB1E56111B51AE11B6B1BAE1518D51FB181E515A15151E5161AEA1BAE 11BA1AE11B6B1BAE15A1B51BAE1B51AE18D51FB1811BA1B181FB181E515A15151B5A15115A 11111111ABA11B6B1BAE1818511BA1FB181E515151515A11111111111B111A1FB181E515A1515115A17AE1CAE151D1 1 21 1 7AA1 B1 6671 D1 D1 81 BA1 671D1 BDB1 B671 8A1 A1 DB1 1 7A1 2A21 A1 29A1A661DBA16B6B1DE612BF1111BAB1BAB1E551B6 1111111A15181AE9A1ABA111111115A1AE1E11B6B1BAE 114551B61AAE1711B51AE11B6B1BAE1B5A15181B1B1B6B1BAE1D51A18D51FB181E515A15151515A1B51AB6AB1A1B 1111111AE171B1CAE1FB18181AB1B9A1AEB5 11111111AB1B71AE15AE 11111111AE1AE1CD51B71AE 11111111511C1 111AE11BAB1AB111AEA1BAE17AE1AE1B6B1BAE1D1121611A6167B 111A115A1AEB1111111518D51511111111518D51AB1ACD1111111518D51151BAB 12A1A12B1B1B1D1 1B1D1 111111111116B1D1B6B111112222333311111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111AE1B111BAB1B111E5181B51AE1B6B1BAE11 1B111BAB1B111E5181B51AE1B6B1BAE111B111BAB1B111E5181B51AE1B6B1BAE115 1B111BAB1B111E5181B51AE1B6B1BAE11511B111BAB11B181B11B51AE1B6B1BAE1161AEA11BAE 1B11111B115A1B51AB6AB1A1B 1B1111B71 AE15AB1F7AB1 15A1 B51AB6AB1 A1B11A111 1B11B1AB1151CAE1AEB59A1 1B11EB1AEB51151CAE1AEB59A1B1111B6B1BAE1E5151515161AEA1BAE1B11B51E5A11FAE1FB181E5151511B6B1BAE1B11A111FAE18111A1AE11AEA1BAE15A1518D511AB1BA1AEA1BAE11E515A15151B1 1 1 1 BA1 AE1 1 B1 B5A1 81 1 B1 B5A1 1 B6B1 BAE1 B51BAE1B51AE1518D51FB18 1B11AE1AE1BAB11B6B1BAE1B5A151518D515A 1B11B111A15A11B6B1BAE151AAE 11111111111
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiên tiết kiệm tại hệ thống Eximbank Chi nhánh Cần Thơ.pdf, Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiên tiết kiệm tại hệ thống Eximbank Chi nhánh Cần Thơ.pdf, Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ gửi tiên tiết kiệm tại hệ thống Eximbank Chi nhánh Cần Thơ.pdf

Từ khóa liên quan