Chính sách tiền tệ- ngân hàng.doc

45 707 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

Chính sách tiền tệ- ngân hàng !Låìi måí âáưurong cäng cüc âäøi måïi hiãûn nay, trãn âáút nỉåïc ta âang diãùn ra säi âäüng quạ trçnh phạt triãøn nãưn kinh tãú hng họa nhiãưu thnh pháưn váûn âäüng theo cå chãú thë trỉåìng cọ sỉû qun l ca Nh nỉåïc theo âënh hỉåïng X häüi ch nghéa. Âiãưu âọ âi hi phi nghiãn cỉïu mäüt cạch cọ hãû thäúng nhiãưu lénh vỉûc hoảt âäüng kinh tãú theo cå chãú måïi, trong âọ mäüt lénh vỉûc cọ vë trê hãút sỉïc quan trng âỉåüc coi l huút mảch trong viãûc thục âáøy tàng trỉåíng kinh tãú nhanh v bãưn vỉỵng âọ l lénh vỉûc Tiãưn tãû - Ngán hng. TÅÍ nỉåïc ta, våïi tỉ cạch l thiãút chãú âáưu no ca ton bäü hãû thäúng ti chênh v ngán hng. Ngán hng Trung ỉång l cå quan ch chäút, thiãút kãú v váûn hnh cạc cäng củ Chênh sạch tiãưn tãû phủc vủ cho mủc tiãu âiãưu tiãút vé mä trong tỉìng thåìi k. Kinh nghiãûm phạt triãøn kinh tãú ca cạc nỉåïc â chè ra ràòng, mäùi bỉåïc thàng tráưm ca nãưn kinh tãú âãưu cọ ngun nhán sáu xa gàõn liãưn våïi Chênh sạch tiãưn tãû v hoảt âäüng ca Hãûû thäúng ngán hng.Våïi nháûn thỉïc trãn, bàòng nhỉỵng kiãún thỉïc tiãúp nháûn trong quạ trçnh hc táûp cng nhỉ nghiãn cỉïu thãm mäüt säú ti liãûu cọ liãn quan, Em â lỉûa chn v âi sáu vo phán têch âãư ti: “CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ V PHỈÅNG THỈÏC VÁÛN HNH CẠC CÄNG CỦ CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ CA NGÁN HNG NH NỈÅÏC VIÃÛT NAM HIÃÛN NAY ” lm âãư ạn män hc nàm 3 ca mçnh. Âãư ạn gäưm 2 pháưn chênh :PHÁƯN 1. L LÛN CHUNG VÃƯ CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ QÚC GIAPHÁƯN 2. CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ CA NGÁN HNG NH NỈÅÏC VIÃÛT NAMD â cäú gàõng nhiãưu trãn cå såí näù lỉûc ca bn thán cng nhỉ sỉû giụp âåỵ táûn tçnh ca Giạo viãn hỉåïng dáùn, ThS. Trënh Thë Trinh .Song, do âãư ti l mäüt váún âãư låïn, trçnh âäü hiãøu biãút lải cọ hản nãn âãư ạn cng khọ trạnh khi nhỉỵng thiãúu sọt, hản chãú nháút âënh.Kênh mong âỉåüc sỉû chè bo ca tháưy cä v kiãún âọng gọp ca cạc bản âãø näüi dung âãư ạn âỉåüc hon t-hiãûn hån. PHÁƯN 1. L LÛN CHUNG VÃƯ CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ QÚC GIAI. KHẠI NIÃÛM V ÂÀÛC ÂIÃØM CA CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ.1 Khại niãûm v vai tr ca CSTT ( )Chênh sạch tiãưn tãû CSTT l mäüt bäü pháûn trong täøng thãø hãû ,thäúng Chênh sạch Kinh tãú ca Nh nỉåïc do Ngán hng Trung Ỉång ( )NHTW thỉûc hiãûn âãø thỉûc hiãûn viãûc qun l vé mä âäúi våïi nãưn kinh , -tãú nhàòm âảt tåïi nhỉỵng mủc tiãu kinh tãú x häüi nháút âënh trong tỉìng .thåìi k nháút âënh :Theo nghéa räüng CSTT l Chênh sạch âiãưu hnh ton bäü khäúi lỉåüng tiãưn trong nãưn kinh tãú qúc dán nhàòm tạc âäüng âãún mủc tiãu cå bn l ,äøn âënh tiãưn tãû giỉỵ vỉỵng sỉïc mua ca âäưng tiãưn v äøn âënh giạ c .ca hng họa :Theo nghéa thäng thỉåìng CSTT l Chênh sạch quan tám âãún khäúi lỉåüng tiãưn cung ỉïng tàng thãm trong thåìi k tåïi ph håüp våïi mỉïc tàng .trỉåíng kinh tãú dỉû kiãún v chè säú lảm phạt nãúu cọ : “Theo âiãưu 2 lût NHNNVN CSTT qúc gia l mäüt bäü pháûn ca -Chênh sạch Kinh tãú ti chênh ca Nh nỉåïc nhàòm äøn âënh giạ trë âäưng , , -tiãưn kiãưm chãú lảm phạt gọp pháưn thục âáøy phạt triãøn kinh tãú x , .häüi bo ddamr qúc phng an ninh v náng cao âåìi säúng nhán dán ,Nh nỉåïc qun l thäúng nháút mi hoảt âäüng ca Ngán hng cọ ,chênh sạch âãø âäüng viãn cạc ngưn lỉûc trong nỉåïc l chênh tranh th täúi ,âa ngưn lỉûc ngoi nỉåïc phạt huy sỉïc mảnh täøng håüp ca cạc thnh ,pháưn kinh tãú âm bo vai tr ch âảo v ch lỉûc ca cạc täø chỉïc tên ,dủng nh nỉåïc trong lénh vỉûc tiãưn tãû v hoảt âäüng ngán hng giỉỵ , ,vỉỵng âënh hỉåïng X häüi ch nghi ch quưn qúc gia måí räüng håüp , - ,tạc v häüi nháûp qïc tãú âạp ỉïng nhu cáưu phạt triãøn kinh tãú x häüi , .”gọp pháưn thỉûc hiãûn cäng nghiãûp họa hiãûn âải họa âáút nỉåïc ,CSTT cọ mäüt vai tr cỉûc k quan trng thãø hiãûn åí viãûc nọ cọ ,nhiãûm vủ tạc âäüng v nhiãưu hỉåïng tảo ra âáưu tỉ tiãút kiãûm v äøn , .âënh tiãưn tãû giạ c Qua âọ gọp pháưn quan trng vo sỉû thnh cäng hay . ,tháút bải ca c nãưn kinh tãú Trãn cå såí 4 mủc tiãu kinh tãú vé mä mäüt :CSTT âỉåüc âạnh giạ l hon ho nãúu : % - %.Täúc âäü lảm phạt 1 3 : % - %.Tàng trỉåíng kinh tãú 3 5 % .Tháút nghiãûp khon 4 täøng lao âäüng % - %Säú dỉ trong cạn cán thanh toạn qúc tãú chiãúm 2 3 .trãn GDP .2 Hçnh thỉïc v âäúi tỉåüng qun l :Chênh sạch tiãưn tãû cọ 2 hçnh thỉïc thãø hiãûn cå bn sau  : ,CSTT nåïi lng cung tiãưn tãû tråí nãn däưi do thỉìa thi nhàòm , ,khuún khêch âáưu tỉ måí räüng sn xút tảo cäng àn viãûc lm v chäúng .suy thoại : ,CSTT thàõc chàût nãưn kinh tãú tråí nãn âàõt â khọ khàn do lỉång ,cung tiãưn bë hản chãú nhàòm hản chãú âáưu tỉ kçm hm sỉû phạt triãøn “ ” .quạ nọng ca nãưn kinh tãú v chäúng lảm phạtÂäúi tỉåüng qun l ca CSTT : .chênh l khäúi tiãưn Theo quan niãûm tiãưn tãû ca cå chãú thë trỉåìng thç ty theo mủc âêch khạc nhau m phán chia tiãưn , .theo nhiãưu phỉång thỉïc tiãu chøn khạc nhau ,Theo chỉïc nàng lỉu thäng tiãưn âỉåüc thãø hiãûn åí khäúi tiãưn màût ( ) : ,M do NHTW phạt hnh gäưm tiãưn màût trong dán cỉ trong cạc täø chỉïc ,kinh tãú v phi kinh tãú cng våïi tiãưn màût täưn qu tải qu tên dủng kho , , .bảc qu âiãưu hnh nghiãûp vủ qu dỉû trỉỵ ca NHTW ,Theo chỉïc nàng lỉu thäng v phỉång tiãûn thanh toạn tiãưn âỉåüc xạc âënh l khäúi tiãưn M1 = +M nhỉỵng khon tiãưn gåíi khäng k hản bàòng .bn tãû Theo chỉïc nàng lỉu thäng thanh toạn v cáút trỉỵ thç tiãưn tãû thãø hiãûn bàòng khäúi tiãưn M2 = M1 + nhỉỵng khon tiãưn gåíi cọ k hản bàòng .bn tãû Våïi täøng säú tên dủng thç biãøu hiãûn dỉåïi khäúi tiãưn M3 = M2 + .nhỉỵng cäng củ ti chênh khạc Dỉûa trãn viãûc càn cỉï vo mủc tiãiãưu tiãút trong chênh sạch kinh tãú ,cng nhỉ càn cỉï vo kh nàng âiãưu tiãút ca NHTW åí Viãût Nam â chn khäúi tiãưn M2 l âäúi tỉåüng qun l ca CSTT vç M 2 .äøn âënh hånII. MỦC TIÃU CA CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ , .Cọ Trãn täøng thãø mủc tiãu ca Chênh sạch tiãưn tãû l âiãưu tiãút , :Hay nọi khạc hån mủc tiãu ca NHTW cọ thãø quy thnh hai nhọm l .Mủc tiãu tiãưn tãû v Mủc tiãu kinh tãú.1 ( )Mủc tiãu tiãưn tãû mủc tiãu trỉûc tiãúp ,Vãư phỉång diãûn tiãưn tãû cọ 4 mủc tiãu m Chênh sạch tiãưn tãû mong : ,mún âảt tåïi l âiãưu ha khäúi tiãưn tãû kiãøm soạt täøng säú thanh toạn ,bàòng tiãưn bo vãû giạ trë qúc näüi ca âäưng tiãưn v äøn âënh giạ trë .qúc ngoải ca âäưng tiãưn1.1 Âiãưu ha khäúi lỉåüng tiãưn tãû trong nãưn kinh tãú - x häüi : Âọ l nhàòm duy trç mäúi tỉång quanTiãưn - Hng âỉåüc äøn âënh bàòng .cạch âiãưu ha khäúi lỉåüng tiãưn tãû Cå chãú âiãưu ha dỉåïi hai näüi dung .chênh l Mỉïc âäü v Cạch ln chuøn Cọ mäüt ngun tàõc täøng quạt l nãúu mäùi nàm nãưn kinh tãú âãưu tàng trỉåíng thç phi tàng khäúi lỉåüng tiãưn .tãû bàòng t lãû tàng trỉåíng kinh tãú Âiãưu ha khäúi tiãưn tãû ngy nay cọ nghéa l âiãưu chènh viãûc tảo .tiãưn v sỉí dủng tiãưn trong hãû thäúng Ngán hng hai cáúp Mäüt kh nàng ,k bê ca hãû thäúng Ngán hng hai cáúp l tảo tiãưn âiãưu chènh mỉïc cung .tiãưn âãø äøn âënh tiãưn tãû Do viãûc phán chia hãû thäúng Ngán hng thnh hai :cáúp nãn cọ viãûc phán chia hai loải tiãưn tiãưn Ngán hng trung ỉång v . .tiãưn Ngán hng Tiãưn trung ỉång l tiãưn do NHTW âäüc quưn phạt hnh ( )Tiãưn Ngán hng tiãưn tên dủng l tiãưn do cạc NHTM tảo ra thäng qua ,viãûc cáúp tên dủng cho nãưn kinh tãú âàût biãût l tiãưn trãn cạc ti khon .thanh toạn sẹc Nọ âỉåüc tảo ra nhỉ l mäüt sỉû måí räüng gáúp nhiãưu láưn .qu dỉû trỉỵ Ngán hng thäng qua hãû säú tảo tiãưn Âãø âiãưu ha khäúi :lỉåüng tiãưn tãû NHTW sỉí dủng cạc cäng củ trỉûc tiãúp v giạn tiãúp Nhỉỵng phỉång tiãûn trỉûc tiãúp cọ nh hỉåíng thàóng âäúi våïi khäúi . :lỉåüng tiãưn lỉu hnh Nhỉỵng phỉång tiãûn trỉûc tiãúp bao gäưm Kiãøm soạt , ,cạc NHTM sỉû báút âäüng họa vng nháûp kháøu hản chãú nháûp näüi cạc .ngoải tãû ,Våïi nhỉỵng phỉång tiãûn giạn tiãúp cọ nh hỉåíng khäng chàõc chàõn ,nh hỉåíng cọ xy ra hay khäng l ty åí phn ỉïng ca cạc âäúi tỉåüng bao : , .gäưm Tàng hay gim li sút chiãút kháúu Chênh sạch thë trỉåìng måí Nhỉỵng phỉång tiãûn giạn tiãúp ch úu thỉûc hiãûn thäng qua cå chãú thë , .trỉåìng m cäng củ ch úu trong cå chãú thë trỉåìng l li sút ,Nhỉ váûy thäng qua cung ỉïng tiãưn trung ỉång v cạc phỉång tiãûn ,trỉûc tiãúp hồûc giạn tiãúp NHTW hon ton lm ch kh nàng âiãưu ha khäúi lỉåüng tiãưn tãû cung ỉïng cho nãưn kinh tãú v âọ l l säúng cn ca .NHTW1.2 Kiãøm soạt täøng säú thanh toạn bàòng tiãưn : Viãûc kiãøm soạt khäúi tiãưn tãû âån thưn cọ nhỉåüc âiãøm l khäng .lỉu tåïi täúc âäü lỉu hnh tiãưn tãû Sỉû nh hỉåíng mảnh m âãún váût ( )giạ khäng phi chè cọ khäúi tiãưn M m cn c täúc âäü lỉu hnh tiãưn tãû ( ) . ,V nỉía Hay nọi cạch khạc kiãøm soạt täøng säú thanh toạn bàòng tiãưn chênh l kiãøm soạt âäü låïn ca tiãưn tãû m cọ tênh tåïi täúc âäü lỉu thäng ( ) .ca tiãưn V âãø tỉì âọ xạc âënh mỉïc cung tiãưn ph håüp . .Nhỉng viãûc kim soạt M V l ráút khọ båíi vç ty thüc vo cạch .hnh âäüng ca cạc ch thãø kinh tãú riãng biãût trong sỉí dủng tiãưn tãû Nọ ,ty thüc vo niãưm tin ca nhỉỵng ngỉåìi ny âäúi våïi giạ trë tiãưn tãû sỉû , ,tiãn liãûu ca h vãư thåìi cå kinh tãú nhỉỵng cå häüi lm àn sinh låìi khuynh ,hỉåïng tiãu xi ca dán chụng lng tin vo chênh sạch kinh tãú ca Nh . ,nỉåïc Ngoi ra nọ cn phủ thüc vo kh nàng thanh toạn ca ngán hng ,trçnh âäü k thût cäng nghãû ngán hng mỉïc âäü tin tỉåíng ca dán chụng .âäúi våïi ngán hng ,Åí ínhỉỵng nỉåïc cäng nghiãûp phạt triãøn cạc tiãûn êch ngán hng âỉåüc , sỉí dủng räüng ri cạc ch thãø kinh tãú quen dng sẹc trong thanh toạn vç váûy NHTW kiãøm soạt säú chi tr ca ton x häüi qua hãû thäúng ngán hng bàòng cạch tênh täøng giạ trë sẹc âỉa âi giao hoạn tải NHTW v theo . ,di biãún chuøn ca nọ Cn åí nỉåïc ta viãûc dng sẹc v cạc phỉång ,tiãûn thanh toạn khạc qua ngán hng cn êt thäng dủng dng tiãưn màût âãø chi tr l phäø biãún cho nãn cọ mäüt khäúi tiãưn màût ráút låïn lỉu thäng bãn , .ngoi hãû thäúng ngán hng vỉåüt qua táưm kiãøm soạt ca NHTW Âọ l .âáưu mäúi gáy báút äøn cho nãưn kinh tãú mäüt cạc âäüt biãún Âọ cng l l do cáưn thu hụt lỉåüng tiãưn trong tay dán cỉ vo hãû thäúng ngán hng dỉåïi ,hçnh thỉïc tiãưn gåíi khäng k hản v dng sẹc âãø thanh toạn mäüt úu täú .cáưn thiãút âãø cho viãûc thỉûc thi Chênh sạch tiãưn tãû âỉåüc hỉỵu hiãûu1.3 Bo vãû giạ trë qúc näüi ca âäưng tiãưn : Giạ trë qúc näüi ca âäưng tiãưn l sỉïc mua ca nọ âäúi våïi hng .họa v dëch vủ trong nỉåïc Sỉïc mua ca âäưng tiãưn biãún âäøi ngỉåüc . ,chiãưu våïi váût giạ Khi mỉïc váût giạ chung gia tàng sỉïc mua ca âäưng . ,tiãưn gim v ngỉåüc lải Do âọ bo vãû giạ trë qúc näüi ca âäưng tiãưn . ,cng chênh l bo vãû sỉïc mua ca âäưng tiãưn qúc näüi Mún váûy ,Chênh sạch tiãưn tãû phi bo âm âỉåüc mỉïc giạ chung äøn âënh nghéa l .phi kiãøm soạt lảm phạt åí mäüt t lãû vỉìa phi Sỉû äún âënh ca váût giạ l âiãưu cáưn thiãút âãø mi ngỉåìi âỉåüc an , ,tám tin tỉåíng trong viãûc tênh toạn cäng viãûc âáưu tỉ vç âáưu tỉ l cüc . ,tênh toạn láu di Váûy cáưn cọ sỉû äøn âënh láu di måïi khuún khêch sỉïc .âáưu tỉ ,Trong trỉåìng håüp khäng duy trç âỉåüc sỉû äøn âënh mäüt mỉïc váût giạ %gia tàng hàòng nàm åí mỉïc 2 hay 3 l mỉïc gia tàng thûn låüi cho sỉû phạt . ,triãøn m Chênh sạch tiãưn tãû cọ thãø cháúp nháûn âỉåüc L táút nhiãn mäüt Chênh sạch tiãưn tãû cọ thãø tạc âäüng tåïi sỉû gia tàng nàng sút trong hoảt .âäüng sn xút ca cạc ch thãø kinh tãú váøn l âiãưu mong mi1.4 Âm bo giạ trë qúc ngoải ca âäưng tiãưn : Giạ trë qúc ngoải ca âäưng tiãưn thãø hiãûn thäng qua t giạ häúi .âoại Sỉû biãún âäüng ca t gi häúi âoại cọ nh hỉåíng ráút låïn âãún hoảt âäüng kinh tãú trong nỉåïc ty theo mỉïc âäü hỉåïng ngoải ca nãưn kinh tiãưn . ,tãû Trại lải mi biãún chuøn vãư tiãưn tãû cng tạc âäüng tåïi mäúi tỉång . ,quan giỉỵa tiãưn tãû trong nỉåïc v tiãưn tãû nỉåïc ngoi Chênh vç váûy Chênh sạch tiãưn tãû phi chụ trng âãún viãûc bo âm v äøn âënh giạ trë .qúc ngoải ca âäưng tiãưn trong nỉåïc T giạ häúi âoại chëu sỉû tạc âäüng mảnh ca khäúi dỉû trỉỵ ngoải , , .häúi thë trỉåìng v chênh sạch häúi âoại tçnh hçnh giạ c trong nỉåïc do ,âọ mäüt Chênh sạch tiãưn tãû nhàòm äøn âënh kinh tãú trong nỉåïc cáưn phi âi .âäi våïi nhỉỵng biãûn phạp nhàòm äøn âënh t giạ häúi âoại Cọ nhiãưu biãûn , ,phạp nhỉ kiãøm soạt lảm phạt tàng cung tiãưn âãø tàng trỉåíng kinh tãú xạc .âënh lénh vỉûc âáưu tỉ ỉu tiãn . ( )2 Mủc tiãu kinh tãú mủc tiãu giạn tiãúp ,Chênh sạch tiãưn tãû cn nhàòm âãún mäüt mủc âêch xa hån âọ l mủc , :tiãu kinh tãú Mủc tiãu kinh tãú gäưm cọ hai âiãøm chênh sau âáy ,Tàng trỉåíng kinh tã ú trong âọ cọ mủc tiãu âảt âãún mỉïc nhán dủng .cao .Gim thiãøu nhỉỵng thàng tráưm trong chu chuøn kinh tãú2.1 Mủc tiãu tàng trỉåíng kinh tãú ,Hiãûn nay cọ nhiãưu quan âiãøm khạc nhau vãư vai tr ca tiãưn tãû âäúi .våïi tàng trỉåíng kinh tãú Tuy cọ nhiu kiãún khạc nhau vãư chi tiãút nhỉng váùn xạc âënh âỉåüc quan âiãøm chung vãư tạc âäüng ca li sút v säú .cáưu täøng håüp ca khäúi tiãưn tãû trãn mỉïc tàng trỉåíng âọ Tạc âäüng âọ :thäng qua hai ng , ,Khi khäúi tiãưn tãû M tàng nọi chung cọ tạc dủng lm gim li sút , .khuún khêch âáưu tỉ lm cho täøng sn pháøm x häüi cng tàng Nãúu t lãû gia tàng ca täøng sn pháøm x häüi låïn hån nhëp gia tàng dán säú s cọ .tàng trỉåíng kinh tãú ,Màût khạc sỉû gia tàng khäúi tiãưn tãû âỉa âãún tạc dủng lm tàng säú :cáưu täøng håüp cạc thnh pháưn dán cỉ cọ tiãưn nhiãưu hån s tiãu thủ ,nhiãưu hån v mi lỉûc trãn thë trỉåìng tàng giụp gii quút hng täưn âng ,lm cho cạc doanh nghiãûp gia tàng sn xút hng họa lỉu thäng phán phäúi .våïi nhëp âiãûu räün rëp hån Âãún mäüt lục no âọ doanh nghiãûp cng phi , , .gia tàng thãm viãûc mua sàõm mạy mọc thiãút bë nh xỉåíng C hai sỉïc ,cáưu vãư sn pháøm tiãu dng v vãư sn pháøm âáưu tỉ âãưu tàng tỉì âọ .täøng sn pháøm x häüi cng tàng Nãúu mỉïc gia tàng âọ låïn hån nhëp gia .tàng dán säú s cọ tàng trỉåíng kinh tãú , ,Trong c hai trỉåìng håüp âãưu cọ sỉû gia tàng nhán dủng vç nhán cäng ,tỉ bn k thût cäng nghãû l ba úu täú quan trng quút âënh säú lỉåüng ,sn xút trong âọ úu täú nhán cäng âỉåüc tàng lãn trỉåïc khi xê nghiãûp gia . ,tàng sn xút Âäúi våïi xê nghiãûp qun l cọ hiãûu qu viãûc tuøn dủng .thãm nhán cäng chè xy ra khi säú nhán lỉûc hiãûn hỉỵu âỉåüc táûn dủng , ,Nhỉ váûy mún âảt âỉåüc mủc tiãu tàng trỉåíng kinh tãú ngoi viãûc gia tàng khäúi tiãưn tãû trong Chênh sạch tiãưn tãû cáưn cọ nhỉỵng biãûn phạp .âáøy mảnh âáưu tỉ sn xút âãø thám dủng nhán cäng2.2 Gim thiãøu nhỉỵng thàng tráưm trong chu chuøn kinh tãú Våïi nhỉỵng tạc âäüng ca cạc cäng củ Chênh sạch tiãưn tãû cọ thãø rụt .ngàõn chu k v thay âäøi nhỉỵng nhỉåüc âiãøm ca chu k kinh tãú Sỉû tàng .trỉåíng kinh tãú báút cỉï nỉåïc no cng khäng thãø kẹo di mi L do cå bn l säú cáưu d tiãúp tủc gia tàng nhỉng säú cung khäng thãø âạp ỉïng . ,mi âỉåüc Nọ bë hản chãú båíi nhiãưu úu täú âạng kãø trỉåïc tiãn l nhán .cäng Khi nãưn kinh tãú tàng trỉåíng liãn tủc âãún mäüt lục no âọ nhán cäng , .khan hiãúm hản chãú mỉïc gia tàng sn xút Âọ l chỉa kãø ngun liãûu . ,cng cọ thãø khan hiãúm Sỉû khan hiãúm ca úu täú nhán cäng nhiãn liãûu , .lm tàng phê täøn sn xút náng cao giạ thnh v giạ bạn trãn thë trỉåìng ,Vo thåìi âiãøm ny nãúu khäúi lỉåüng tiãưn tãû tiãúp tủc gia tàng m , ,khäng thãø kiãưm chãú säú cáưu tàng mảnh háûu qu táút úu lm tàng váût , .giạ tçnh trảng lảm phạt ngy cng tráưm trng hån Tçnh hçnh âọ büc , ,phi gim båït khäúi tiãưn tãû tỉì âọ lm gim säú cáưu lm gim khuynh .hỉåïng tiãu thủ ca dán cỉ Hoảt âäüng kinh tãú råi vo tçnh trảng ngỉng . , ,trãû Trỉåïc tçnh hçnh âọ cạc nh sn xút hng họa bạn cháûm lải têch , , ,ly hng täưn kho nhiãưu gim lỉång tháûm chê sa thi cäng nhán dáøn âãún . .tháút nghiãûp tçnh trảng suy thoại kinh tãú lan räüng ,Âãø chàûn âỉïng suy thoại NHTW s phi thi hnh chênh sạch bnh ,trỉåïng khäúi tiãưn tãû khuún khêch cạc ngán hng cho vay âãø náng säú cáưu , .lãn nhu cáưu âáưu tỉ tàng nhỉỵng sỉû kiãûn âọ âỉa nãưn kinh tãú tỉì giai âoản suy thoại sang giai âoản phủc hỉng âãø tỉì âọ cọ thãø chuøn sang .giai âoản tàng trỉåíng mảnhIII. PHỈÅNG THỈÏC VÁÛN HNH CẠC CÄNG CỦ CA CSTT ,Âãø kiãún thiãút Chênh sạch tiãưn tãû NHTW phi váûn dủng nhỉỵng , “cäng củ âàût biãût ca nọ ngỉåìi ta gi âọ l cäng củ ca Chênh sạch ”. .tiãưn tãû Cäng củ l nhỉỵng phỉång tiãûn củ thãø ca hoảt âäüng Pháưn låïn cạc cäng củ hoảt âäüng âãưu cọ thãø âỉåüc sỉí dủng hồûc vç mủc ,âêch âiãưu ha ton bäü cạc lưng tiãưn tãû hoảt âäüng tiãưn tãû v giạ c .hồûc âãø âiãưu hnh mäüt säú chênh sạch chung Mäüt cäng củ Chênh sạch tiãưn tãû âỉåüc xem l hỉỵu êch nãúu cäng củ âọ cọ tênh linh hoảt v mang , ,lải hiãûu qu tỉïc l cäng củ ny cọ thãø thay âäøi khi cáưn thiãút thỉåìng xun hay khäng thỉåìng xun våïi mỉïc tàng gim khäúi tiãưn låïn hay nh .ty thüc vo mủc tiãu ca NHTW â âãư ra Phỉång thỉïc váûn hnh cạc cäng củ Chênh sạch tiãưn tãû ca NHTW ,thỉåìng âỉåüc thỉûc hiãûn âãø âiãưu hnh cạc NHTG v thë trỉåìng tiãưn tãû . Kinh nghiãûm phạt triãøn kinh tãú ca cạc nỉåïc â chè ra ràòng, mäùi bỉåïc thàng tráưm ca nãưn kinh tãú âãưu cọ ngun nhán sáu xa gàõn liãưn våïi Chênh sạch. mủc tiãu âảt âãún mỉïc nhán dủng .cao .Gim thiãøu nhỉỵng thàng tráưm trong chu chuøn kinh tãú2.1 Mủc tiãu tàng trỉåíng kinh tãú
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách tiền tệ- ngân hàng.doc, Chính sách tiền tệ- ngân hàng.doc, Chính sách tiền tệ- ngân hàng.doc, KHẠI NIÃÛM V ÂÀÛC ÂIÃØM CA CHÊNH SẠCH TIÃƯN TÃÛ, Kiãøm soạt täøng säú thanh toạn bàòng tiãưn :, Bo vãû giạ trë qúc näüi ca âäưng tiãưn : Âm bo giạ trë qúc ngoải ca âäưng tiãưn :, Mủc tiãu tàng trỉåíng kinh tãú Gim thiãøu nhỉỵng thàng tráưm trong chu chuøn kinh tãú, Thay âäøi dỉû trỉỵ bàõt büc âäúi våïi Ngán hng trung gian, Thay âäøi âiãưu kiãûn v li sút chiãút kháúu, Chênh sạch thë trỉåìng måí Open Market Operations, Kiãøm soạt tên dủng cọ chn lc Selective Credit Controls Thỉûc hiãûn chênh sạch li sút, ÁÚn âënh mäüt biãn vỉûc bàõt büc trong cho vay Kiãøm soạt tên dủng tiãu dng, Dỉû trỉỵ ngoải häúi Thiãút láûp v âiãưu tiãút hoảt âäüng ca thë trỉåìng ngoải häúi, Chênh cạch ngoải häúi T giạ häúi âoại häúi sút, MỦC TIÃU CHIÃÚN LỈÅÜC CẠC CÄNG CỦ ÂIÃƯU HNH CSTT HIÃÛN NAY