Báo cáo thực tập Tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV).DOC

20 2,100 30
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:58

Báo cáo thực tập Tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV). A . Lịch sử Sở giao dịch I NHĐT&PT Lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch một phần gắn liền với sự ra đời và phát triển của ngân hàng NHĐT&PT Việt nam .Chúng ta có thể chia thành 3 giai đoạn chính sau:Giai đoạn 1957- 1990: Đây là giai đoạn hình thành và phát triển NHĐT&PT Việt nam . Ngày 26 tháng 4 năm 1957 , thủ tớng chính phủ ký nghị định 177- TTG thành lập Ngân hàng kiến thiết Việt nam tại Bộ Tài Chính thay thế cho Vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản . Ngân hàng có nhiệm vụ chủ yếu là thanh toán và quản lý vốn do nhà nớc cấp cho kiến thiết cơ bản , nhằm thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế và hỗ trợ công cuộc chiến đấu và bảo vệ tổ quốc.1957-1981 , ngân hàng là một cơ quan của Bộ tài chính .Thời điểm này , hoạt động của ngân hàng nặng về kiểm soát và thanh toán các công trình xây dựng cơ bản hơn là cho vay , nặng về đánh giá và quản lý trớc và trong khi cung ứng vốn , coi nhẹ quản lý sau khi cung ứng vốn .Ngân hàng không mang bản chất của một ngân hàng Ngày 24 tháng 6 năm 1981 , Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 259 CP về việc chuyển Ngân hàng kiến thiết Việt nam trực thuộc Bộ Tài chính thành Ngân hàng Đầu t và Xây dựng Việt nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nớc Việt nam . Với quyết định này ngân hàng đợc tổ chức của doanh nghiệp quốc doanh, nhiệm vụ mới của ngân hàng là thu hút và quản lý các nguồn vốn dành cho đầu t xây dựng cơ bản các công trình không do ngân sách cấp hoặc không đủ vốn tự có , đại lý thanh toán và kiểm soát các công trình thuộc diện ngân sách đầu t .Ngân hàng vẫn cha thực hiện nhiệm vụ kinh doanh .Ngày 14 tháng11 năm1990 chủ tịch hội đồng bộ trởng ra quyết định thành lập NHĐT&PT thay thế cho ngân hàng đầu t và kiến thiết cũ.Bây giờ ngân hàng có chức năng huy động vốn trung và dài hạn trong nớc và ngoài nớc và nhậnvốn từ ngân sách nhà nớc cho vay các dự án chủ yếu trong lĩnh vực đầu t và phát triển.Giai đoạn 1991-1997: Đây là giai đoạn ra đời và tìm hớng đi cho Sở giao dịch .Căn cứ và Điều lệ tổ chức , hoạt động của NHĐT&PT Việt nam ban hành kèm theo quyết định 349QĐ/NH5 ngày 16/10/1997 của Thống đốc ngân hàng nhà nớc Việt nam Căn cứ quyết định 76/ QĐ -TCCB ngày 28/3 /1991 của Tổng giám đốc NHĐT&PT Việt nam về việc thành lập Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam .Theo đề nghị của trởng phòng tổ chức hành chính Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam .1Trong thời gian này,Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam là một đơn vị phụ thuộc thực hiện cho vay, nhận gửi từ trên xuống .Mọi hoạt động của Sở giao dịch đều mang tính bao cấp thực hiện theo chỉ thị (Sở giao dịch chủ yếu cho vay đối với các dự án phát triển kinh tế do NHĐT&PT TW chỉ định.) Lỗ ,lãi không tự hạch toán , và không tự chịu trách nhiệm .Chủ yếu do ngân hàng mẹ đỡ đầu.Giai đoạn 1998 đến nay: Đây là giao đoạn Sở giao dịch có bớc chuyển biến lớn thật sự tách ra trở thành một ngân hàng hạch toán độc lập. Năm 1998- 1999 , mặc dù đã chính thức đợc tách ra nhng Sở giao dịch vẫn còn mang dấu ấn của sự bao cấp, chỉ thị .Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Sở nh :nợ , lợi nhuận, d nợ, lơng , chi phí đều do NHĐT&PT Việt nam đề ra và áp đặt cho Sở . Năm 2000, các chỉ tiêu đề ra trên không còn , tuy vậy một số dự án lớn từ trớc vẫn còn kéo dài đến nay. Trong đó có nhiều dự án vẫn còn mang tính bao cấp chỉ thị . Năm 2001 , đây là năm mà Sở giao dịch chính thức trở thành một đơn vị hạch toán độc lập có quyền tự chủ thực sự trong mọi hoạt động kinh doanh .B .Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.1. Cơ cấu tổ chức Cho đến nay ,sở giao dịch gồm có 11 phòng ban,một chi nhánh Gia lâm.Hiên nay sở có 201 cán bộ công nhân viên2Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sở giao dịch I NHĐT&PT 3Ban giám đốcTíndụngHànhChínhKhoquĩGiaodịchNguồnVốnKinh doanhKiểmTraKiểmToánNội bộThanhToan quốc tếĐiện toánQuảnLýKh-HàngKếToánTài chínhSở giao dịch NHĐT&PT Việt namChi nhánh Gia lâmKế Toán TíndụngNguồn VốnThanhToánQuốcTếHànhchính2. Chức năng của các phòng banPhòng Tài chính Kế toánPhòng Tài chính kế toán là đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Sở giao dịch đợc thành lập theo quyết định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam .Điều hành phòng Tài chính kế toán là trởng phòng, giúp việc cho Trởng phòng là một số phó Trởng phòng .Nhiệm vụ : Thực hiện hạch toán kế toán để phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi hoạt động kinh doanh và các nghiệp vụ phát sinh tại Hội sở Sở giao dịch Phổ biến, hớng dẫn ,kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các chính sách và chế độ kế toán của Nhà nớc và của Ngành Tổng hợp, lu trữ chứng từ kế toán ; cân đoói kế toán ngày tháng ,năm ;các báo cáo quyết toán, kiểm toán nội bộ của Hội sở và của toàn Sở giao dịch Thực hiện báo cáo kế toán đối với các cơ quan quản lý Nhà nợc theo chế độ hiện hành và cung cấp số liêụ boá cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu t và Phát triển, Ban Giám đốc Sở giao dịch . Là đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Sở giao dịch. Thực hiện chỉ tiêu tài chính tại Hội sở và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc Sở giao dịch theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính và của Ngành. Trực tiếp thực hiện kinh doanh các dv ngân hàng nh : dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ trả lơng, . Thông qua việc thực hiện nghiệp vụ, thờng xuyên tham mu cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực phát triển dịch vụ, hạch toán kế toán và quản lý tài chính . Tham gia công tác quản lý kho quĩ theo quy định Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.Các mối quan hệ :Đối với Ban Giám đốc Sở giao dịch Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc4 Tham mu và thực hiện sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách Thờng xuyên định kỳ hoặc đột xuất báo cáotình hình công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng cho Ban Giám đốc Đợc Ban Giám đốc hớng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định của ngành và của Sở giao dịch về công tác tài chính kế toán Đối với các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Sở giao dịch. Là mối quan hệ hợp tác, bình đẳng trong việc thực hiện nhiệm vụ đợc giao Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, nghiệp vụ và các chơng trình, kế hoạch công tác chung Cung cấp số liệu kế toán kịp thời cho các phòng ban chức năng khi có yêu cầu đợc Giám đốc phê duyệt.Đối với Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam ( thông qua các nghiệp vụ chức năng ) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác tài chính kế toán theo quy định Chấp hành sự hớng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện công tác có liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán . Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản, chế độ chung của ngành và kịp thời phản ánh các vớng mắc trong thực hiện để có biện pháp xử lý.Đối với khách hàng, cán bộ của phòng tài chính kế toán phải : Thực hiện đúng các chủ trơng, chính sách của nhà nớc và của Ngành về các nội dung, nhiệm vụ trong giao dịch với khách hàng Trong giao dịch phải tận tình, trung thực với khách hàng. Không đ-ợc có các biểu hiện cửa quyền, gây phiện hà hoặc tiêu cực với khách hàng Trong giao tiếp phải thể hiện đợc phong cách lịch sự, văn minh, khẩn trơng .Thờng xuyên lăng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, xây dựng của khách hàng Thông qua công tác giao dịch để nắm bắt, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cũng nh giới thiệu để khách hàng hiểu rõ hơn về hoạt động của Sở giao dịch cũng nh Ngân hàng Đầu t và Phát triển Quan hệ với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Chịu trách nhiệm kê khai thuế và đóng thuế của Sở giao dịch đầy đủ, đúng hạn theo quy định Mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ nhân viên của Sở giao dịch đầy đủ, kịp thời theo quy định .5Phòng quản lý khách hàng Phòng quản lý khách hàng là một đơn vị thuộc Sở giao dịch tham mu cho Giám đốc trong công tác xây dựng chính sách kế hoạch và kế hoạch Marketing .Là đầu mối tổ chức và thực hiện chính sách kế hoạch của Sở giao dịch Lãnh đạo Phòng Quản lý khách hàng là Trởng phòng, giúp việc cho trởng phòng là các Phó trởng phòng .Nhiệm vụ Nghiên cứu thị trờng, xác định thị phần của Sở giao dịch để tham mu cho Giám đốc xây dựng chiến lợc khách hàng, định hớng phát triển nền khách hàng bền vững phục vụ kinh doanh của Sở giao dịch Xây dựng chính sách chung đối với khách hàng, nhóm khách hàng và từng khách hàng cụ thể. Tham mu cho Giám đốc sử dụng chính sách khách hàng linh hoạt trong các thời kỳ, giao đoạn cụ thể về lãi suất, phí, dịch vụ và các chính sách khác để đạt đợc hiệu quả trong kinh doanh Nắm bắt, phát hiện nhu cầu về tín dụng, dịch vụ ngân hàng của khách hàng để tham mu cho Giám đốc nhằm đa ra các sản phẩm phù hợp đáp ứng kịp thời, mở rộng hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch Nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm ,dịch vụ ngân hàng, các hình thức huy động vốn. Đầu mối trong công tác, triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới .Tham mu cho Giám đốc cơ cấu lại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hợp lý Đầu mối, phối hợp với các phòng xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá phân loại khách hàng. Tham gia xây dựng hạn mức tín dụng và chính sách khách hàng phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể Định kỳ vào ngày cuối tháng thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin liên quan đến hoạt động tài chính ngân hàng trên địa bàn. Theo dõi chính sách khách hàng của ngân hàng bạn để tham mu cho Giám đốc có các biện pháp xử lý kịp thời Duy trì quan hệ thờng xuyên với khách hàng, trực tiếp tham gia thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, tổ chức thực hiện công tác Marketing đối với các khách hàng . Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh, các định hớng lớn, là thành viên của Hội đồng tín dụng .6 Đầu mối tham mu cho Giám đốc trong hoạt động thông tin, quảng cáo, tiếp các đoàn báo chí, truyền hình theo sự uỷ nhiệm của Giám đốc Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.Quyền hạn và trách nhiệm Đợc tham gia ý kiến về kế hoạch kinh doanh, chơng trình công tác chung, xây dựng cơ chế chính sách nghiệp vụ liên quan đến công tác khách hàng của Sở giao dịch theo sự chỉ đạo phân công của Giám đốc Đợc cung cấp và sử dụng các số liệu, thông tin về hoạt động của Sở giao dịch và khách hàng để phục vụ công tác theo qui chế bảo mật của Ngành và Nhà nớc. Để thực hiện chơng trình công tác, phòng Quản lý khách hàng đợc thay mặt Sở giao dịch công tác với các cơ quan trong và ngoài ngành, các doanh nghiệp trong phạm vi, nhiệm vụ đợc Giám đốc giao Phòng Quản lý khách hàng có trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Ban và Chi nhánh trực thuộc Sở giao dịch và các phòng ban tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam ( khi đợc Giám đốc chỉ định ) để thực hiện nhiệm vụ đợc giao. Đợc cung cấp trang bị công cụ, phơng tiện làm việc theo quy định chung của ngành.Phòng tín dụng Phòng tín dụng là đơn vị thuộc Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và tham mu cho Giám đốc về hoạt động kinh doanh tiền tệ thông qua nghiệp vụ tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ( sau đây gọi là khách hàng ) bằng VNĐ và ngoại tệ Điều hành phòng Tài chính kế toán là trởng phòng, giúp việc cho Trởng phòng là một số phó Trởng phòng .Nhiệm vụ Thực hiện việc cho vay ngắn hạn, trung, dài hạn bằng VND và ngoại tệ, bảo lãnh cho các khách hàng theo chế độ tín dụng hiện hành, đảm bảo an toàn ,hiệu quả của đồng vốn Thực hiện t vấn trong hoạt động tín dụng và dịch vụ uỷ thác đầu t theo quy định Thực hiện việc huy động vốn từ mọi nguồn vốn hợp pháp của khách hàng nh : Tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn . cả VND và ngoại tệ 7 Tổ chức việc lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý năm của phòng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của Sở giao dịch Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh hàng quý, năm do Giám đốc giao Thực hiện việc báo cáo thống kê theo chuyên đề định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động tín dụng, bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng Đầu t và Phát triển TW và Giám đốc Tổ chức thực hiện công tác khách hàng thờng xuyên : phục vụ và khai thác tiềm năng của khách hàng truyền thống, mở rộng phát triển khách hàng mới Tham mu cho Giám đốc về chiến lợc kinh doanh, chính sách khách hàng, chính sách tín dụng và chính sách lãi suất của Sở giao dịch . Tổ chức việc lập, lu trữ, bảo quản hồ ,tài liệu theo đúng quy định Thực hiện các công việc khác khi Giám đốc giao Mối quan hệ Đối với phòng nguồn vốn kinh doanh Phối hợp với phòng nguồn vốn lập kế hoạch kinh doanh của Sở giao dịch .Cung cấp kế hoạch kinh doanh năm của phòng; báo cáo tình hình thực hiện chơng trình công tác hàng tháng, quý, năm và các báo cáo thống kê thờng xuyên và đột xuất theo quy định Phối hợp với phòng nguồn vốn trong công tác điều hành nguồn vốn, thực hiện chính sách kinh doanh, kinh doanh ngoại tệ. Phối hợp trong công tác thẩm định dự án đầu t theo quy định của Giám đốc Đối với phòng tài chính kế toán Phối hợp với phòng tài chính kế toán theo dõi, thu nợ gốc, lãi của các khoản vay, bảo lãnh của khách hàng Cung cấp bản chính các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các chứng từ liên quan đến việc xử lý phát sinh tín dụng, bảo lãnh : cho vay, gia hạn, giãn nợ, điều chỉnh lãi suất, thu nợ, lãi phí . đã đợc Giám đốc duyệt Đối chiếu các số liệu hàng tháng ,quý, năm đảm báo chính xác, kịp thời .Đối với phòng Tổ chức Hành chính Kho quỹ Phối hợp thực hiện việc giao nhận và lu giữ các chứng từ có giá, các tài liệu pháp lý là tài sản bảo đảm tiền vay, nợ vay của khách hàng8Đối với phòng Kiểm tra nội bộ: Phối hợp việc phòng kiểm tra nội bộ theo quy định của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam và Giám đốc Tiếp nhận từ phòng kiểm tra nội bộ những thông tin qua hệ thống kiểm tra kiểm toán nội bộ ,báo cáo về tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn để khai thác, sử dụng và thực hiện các kiến nghị của thanh tra ,kiểm toánĐối với phòng quản lý khách hàng Phối hợp với phòng này để nắm bắt thông tin thị trờng xây dựng, triển khai sản phẩm mới và các hoạt động kinh doanh khác Phối hợp với phòng quản lý kế hoạch trong việc nắm bắt, trao đổi thông tin khách hàng để có kế hoạch tiếp cận, thiết lập quan hệ với khách hàng .Theo định kỳ có đánh giá nhận xét, phân loại đối với từng khách hàng và đề xuất định hớng phục vụ trong thời gian tới Đối với phòng Điện toán Phòng điện toán hớng dẫn quản lý, vận hành và khai thác các thông tin dữ liệu trên mạng vi tính phục vụ công tác tín dụng Phòng tín dụng phối hợp với phòng Điện toán để xây dựng các ch-ơng trình tiện ích trong quản lý tín dụng .Đối với phòng thanh toán quốc tế Phối hợp về các giao dịch thanh toán với nớc ngoài, xác định nguồn thanh toán, điều kiện tín dụng của các giao dịch qua hợp đồng kinh tế ,phơng án kinh doanh và cam kết thanh toán của khách hàng Phối hợp trong nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất theo quy định Duy trì và tiếp cận khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩuĐối với chi nhánh trực thuộc Đầu mối trong quan hệ quản lý tín dụng, bảo lãnh giữa Chi nhánh và Sở giao dịch theo sự phân công của Giám đốc Đối với các phòng khác Là quan hệ phối họp, hỗ trợ trong phạm vi trách nhiệm của phòng, cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc giao nhằm thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ chung của Sở giao dịch .Phòng nguồn vốn kinh doanh Phòng nguồn vốn kinh doanh là đơn vị thuộc bộ máy tài chính Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam, có chức năng:9 Tham mu cho Giám đốc về chiến lợc kinh doanh, chính sách kinh doanh, các biện pháp thực hiện cụ thể trong từng thời kỳ phù hợp với chiến lợc phát triển chung của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam . Tổ chức quản lý và điều hành tài sản nợ, tài sảncó bằng tiền của Sở giao dịch để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn đúng quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ kinh doanh tại Sở giao dịch theo phân công Tổ chức thực hiện công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật và t vấn theo yêu cầu Tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê - phòng ngừa rủi ro phục vụ công tác điều hành của ngành và Sở giao dịch .Nhiệm vụ1. Tham mu cho Ban Giám đốc về chiến lợc kinh doanh và điều hành kinh doanh, cụ thể : Nghiên cứu, đề xuất chiến lợc kinh doanh, chính sách kinh doanh và các giải pháp thực hiện Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tăng trởng tài sản nợ, tài sản có hàng năm, hàng quý theo chỉ đạo của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Trung ơng Phối hợp cùng các phòng chức năng xây dựng thực hiện các chính sách lãi suất, chính sách khách hàng, chính sách các sản phẩm mới, đề xuất xây dựng phát triển các kênh, mạng lới, công cụ huy động vốn nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh Xác định cơ cấu tài sản nợ, tài sản có, đảm bảo cân đối theo kỳ hạn, loại tiền, phù hợp với đặc thù Ngân hàng Đầu t và Phát triển, trên cơ sở đó xác định cơ cấu chính sách huy động vốn, sử dụng vốn hợp lý. Chủ trì xây dựng các qui trình nghiệp vụ trong công tác điều hành nguồn vốn, tham gia xây dựng qui trình các hoạt động nghiệp vụ khác.Trực tiếp điều hành nguồn vốn, tổ chức kinh doanh Tham mu cho Ban lãnh đạo chỉ đạo và cùng các phòng nghiệp vụ thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn an toàn, tích cực, bảo đảm khả năng thanh toán, tránh rủi ro kỳ hạn, rủi ro lãi suất, các loại rủi ro nguồn vốn khác. Trực tiếp quản lý các khoản vay giữa Sở giao dịch với Ngân hàng Đầu t và Phát triển trung ơng, các chi nhánh trong cùng hệ thống và các tổ chức tín dụng khác Điều hành các tài khoản tiền gửi của Sở giao dịch tại NHNN, NHĐT&PT TW, các tổ chức tín dụng khác ; quản lý các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng tại Sở giao dịch một cách hiệu quả10[...]... NHĐT&PT năm 19 98 ,19 99 nhanh chóng , an toàn với hơn 8000 lợt ngời , số tiền thanh toán là : 51. 4 21 triệu đồng Tín dụngĐến 31/ 12/ 01, d nợ tín dụng là 5804 tỷ đồng tăng trởng là 35.48% so với 31/ 12/00 số tuyệt đối tăng là 1 tỷ Phân theo kỳ hạn cho vay ( 31/ 12/ 01) Loại cho vay Tổng hợp 31/ 12/ 01 % 31/ 12/00D nợ cho vay ngắn hạn 1. 456 tỷ đồng 12 4,89D nợ cho vay trung và dài hạn 3. 917 tỷ đồng 95,... độ hiện hành và cung cấp số liêụ boá cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lÃnh đạo Ngân hàng Đầu t và Phát triển, Ban Giám đốc Sở giao dịch . Là đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của Sở giao dịch. Thực hiện chỉ tiêu tài chính tại Hội sở và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị trực thuộc Sở giao dịch theo các văn bản quy định của Bộ... t và phát triển.Giai đoạn 19 9 1- 1997: Đây là giai đoạn ra đời và tìm hớng đi cho Sở giao dịch .Căn cứ và Điều lệ tổ chức , hoạt động của NHĐT&PT Việt nam ban hành kèm theo quyết định 349QĐ/NH5 ngày 16 /10 /19 97 của Thống đốc ngân hàng nhà nớc Việt nam Căn cứ quyết định 76/ QĐ -TCCB ngày 28/3 /19 91 của Tổng giám đốc NHĐT&PT Việt nam về việc thành lập Sở giao dịch NHĐT&PT Việt nam .Theo... khoản vay giữa Sở giao dịch với Ngân hàng Đầu t và Phát triển trung ơng, các chi nhánh trong cùng hệ thống và các tổ chức tín dụng khác Điều hành các tài khoản tiền gửi của Sở giao dịch tại NHNN, NHĐT&PT TW, các tổ chức tín dụng khác ; quản lý các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng tại Sở giao dịch một cách hiệu quả 10 A . Lịch sử Sở giao dịch I NHĐT&PT... khi cung ứng vốn .Ngân hàng không mang bản chất của một ngân hàng Ngày 24 tháng 6 năm 19 81 , Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 259 CP về việc chuyển Ngân hàng kiÕn thiÕt ViƯt nam trùc thc Bé Tµi chÝnh thµnh Ngân hàng Đầu t và Xây dựng Việt nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nớc Việt nam . Với quyết định này ngân hàng đợc tổ chức của doanh nghiệp quốc doanh, nhiệm vụ mới của ngân hàng là thu hút và... hoạt động kinh doanh và các nghiệp vụ phát sinh tại Hội sở Sở giao dịch Phổ biến, hớng dẫn ,kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các chính sách và chế độ kế toán của Nhà nớc và của Ngành Tổng hợp, lu trữ chứng từ kế toán ; cân đoói kế toán ngày tháng ,năm ;các báo cáo quyết toán, kiểm toán nội bộ của Hội sở và của toàn Sở giao dịch Thực hiện báo cáo kế toán đối với các cơ quan quản lý Nhà... sảncó bằng tiền của Sở giao dịch để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, an toàn đúng quy định của pháp luật và trùc tiÕp thùc hiƯn mét sè nhiƯm vơ kinh doanh tại Sở giao dịch theo phân công Tổ chức thực hiện công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật và t vấn theo yêu cầu Tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê - phòng ngừa rủi ro phục vụ công tác điều hành của ngành và Sở giao dịch .Nhiệm vụ 1. Tham mu cho... ban Giám đốc Sở giao dịch về thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế và dịch vụ kinh doanh đối ngoại theo hớng dẫn chỉ đạo của Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam .Nhiệm vụ  Trùc tiÕp thùc hiƯn nghiƯp vơ thanh to¸n qc tế cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hàng nhập, hàng xuất và chuyển nhận tiền kiều hối theo quy định hiện hành của ngân hàng nhà nớc Việt nam, Ngân hàng Đầu t và... Phòng Quản lý khách hàng có trách nhiệm phối hợp với các Phòng, Ban và Chi nhánh trực thuộc Sở giao dịch và các phòng ban tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt nam ( khi đợc Giám đốc chỉ định ) để thực hiện nhiệm vụ đợc giao. Đợc cung cấp trang bị công cụ, phơng tiện làm việc theo quy định chung của ngành.Phòng tín dụng Phòng tín dụng là đơn vị thuộc Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t và Ph¸t triĨn... gửi khách hàng tăng 31, 5 % , giữ vững thị phần huy động vốn cả Sở giao dịch , góp phần tạo một nền vốn tơng đối ổn định cho hoạt động ngân hàng .Trong năm, Sở giao dịch đà thực hiện phát hành trái phiếu đợt 3 năm 20 01 với tổng số huy động chiếm 30% số trái phiếu huy động đợt 3 của toàn ngành, đa số d huy động trái phiếu đạt hơn 1. 265tỷ VNĐ, cải thiện cơ cấu kỳ hạn của nguồn vốn huy động .Thực hiện . với 31/ 12/00 số tuyệt đối tăng là 1 tỷ Phân theo kỳ hạn cho vay ( 31/ 12/ 01) Loại cho vay Tổng hợp 31/ 12/ 01% 31/ 12/00D nợ cho vay ngắn hạn 1. 456 tỷ đồng 12 4,89D. động của Sở giao dịch Tham gia xây dựngmạng thông tin nội bộ về khách hàng của Sở giao dịch 5. Với phòng Điện toán Phối hợp thực hiện các báo cáo theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV).DOC, Báo cáo thực tập Tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV).DOC, Báo cáo thực tập Tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV).DOC, Cơ cấu tổ chức Chức năng của các phòng ban Phòng Tài chính Kế toán, Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 200

Từ khóa liên quan