Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

37 1,216 7
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 11:02

Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện, từ xã hội cũ sang xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Mục lục A. Lời mở đầu 1 B. Nội dung 2 I. Thời quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 1. Khái niệm thời quá độ lên chủ nghĩa hội 2 2. Tính tất yếu khách quan của thời quá độ lên chủ nghĩa hội 2 3. Quá độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độbản chủ nghĩa Việt Nam 3 II. Những nhiệm vụ kinh tế bản trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 1. Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 6 2. Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng hội chủ nghĩa 15 3. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại 22 III. Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế bản trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 1. Những nhận xét về thực trạng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế bản trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội 27 1.1 Những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế 27 1.2 Những hạn chế vẫn còn tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế 29 2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế 31 C. Kết luận 35 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn đầu của thời quá độ lên chủ nghĩa hội, nền kinh tế nước ta nằm trong tình trạng trì trệ và tăng trưởng thấp, sản xuất không đủ cho tiêu dùng, tích luỹ phần lớn là phụ thuộc vào vay mượn từ bên ngoài. Phát triển thị trường hàng hoá thiếu thốn nghiêm trọng, nhất là lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. sở vật chất - thuật của các ngành kinh tế - hội phần lớn đã xuống cấp và lạc hậu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ta đã đề xướng và lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế - hội của đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được đánh dấu là một bước ngoặt lịch sử đổi mới tư duy và đường lối phát triển đất nước trong thời mới: phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xoá bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp; thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đồng thời, xác định ngày càng rõ quan điểm chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Làm tốt những nhiệm vụ căn bản đó của thời quá độ lên chủ nghĩa hội, Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Bởi vậy nên đề án kinh tế chính trị “Những nhiệm vụ kinh tế bản của thời quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam” là một đề án cấp bách không chỉ đặt ra cho những nhà hoạch định quản lí kinh tế mà còn là vấn đề đặt ra cho tất chúng ta - những cử nhân kinh tế trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Việt Tiến đã nhiệt tình giảng dạy và thư viện trường đại học Kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề án này. 2 I. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM 1. Khái niệm thời quá độ lên chủ nghĩa hội Thời quá độ lên chủ nghĩa hộithời cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để, toàn diện, từ hội cũ sang hội mới - hội hội chủ nghĩa. Nó diễn ra từ khi cách mạng vô sản thắng lợi, giai cấp vô sản giành được chính quyền, bắt tay vào việc xây dựng hội mới và kết thúc khi xây dựng thành công các sở của hội hội chủ nghĩa về vật chất - thuật, kinh tế, văn hóa, tư tưởng. 2. Tính tất yếu khách quan của thời quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam Thời quá độ lên chủ nghĩa hội miền Bắc Việt Nam bắt đầu vào năm 1954 và đến năm 1975, sau khi cuộc cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân đã hoàn toàn thắng lợi, đất nước đã hoàn toàn độc lập và thống nhất, nhân dân cả nước cùng đồng lòng tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ nghĩa hội. Đối với nước ta, quá độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độbản chủ nghĩa là một tất yếu lịch sử, vì: - Thời quá độthời lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên chủ nghĩa hội cũng đều phải trải qua, ngay cả những nước nền kinh tế phát triển, bởi lẽ, các nước này tuy lực lượng sản xuât đã phát triển cao nhưng vẫn còn cần phải cải tạo và cần xây dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng nền văn hóa mới. Đối với Việt Nam, một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độbản chủ nghĩa, càng cần phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài. - Toàn thế giới đã bước vào thời đại quá độ từ chủ nghĩabản lên chủ nghĩa hội. Thực tiễn đã khẳng định chủ nghĩabản là chế độ hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, sớm hay muộn cũng phải được thay bằng hình thái kinh tế - hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là giai đoạn hội hội chủ nghĩa. 3 Cho dù chủ nghĩabản đã rất cố gắng để thích nghi với tình hình mới và cũng những thành tựu phát triển nhưng vẫn không vượt ra khỏi những mâu thuẫn bản của nó, những mâu thuẫn này không dịu đi mà ngày càng gay gắt và sâu sắc. Vì vậy, đặc điểm của thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩabản lên chủ nghĩa hội trên phạm vi toàn thê giới. Việt Nam đi theo dòng chảy của thời đại cũng tức là đi theo quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử. - Từ những năm 20 của thế kỉ XX, Cách mạng Việt Nam đã phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội. Nhờ bước đi ấy mà nhân dân ta đã thực hiện Cách mạng Tháng Tám thành công, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, chỉ đi lên chủ nghĩa hội mới giữ vững được độc lập, tự do cho dân tộc, mới thực hiện được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh. - Như vậy, sự lụa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội của nhân dân ta không chỉ là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc mà còn phù hợp với xu thế của thời đại. Điều đó thể hiện sự quá độ lên chủ nghĩa hội bỏ quabản chủ nghĩa nước ta là một tất yếu lịch sử. 3. Quá độ lên chủ nghiã hội bỏ quabản chủ nghĩa Việt Nam 3.1 Khả năng về quá độ lên chủ nghĩa hội bỏ quabản chủ nghĩa Việt Nam Mặc dù nền kinh tế còn lạc hậu, Liên Xô và các nước hội chủ nghĩa Đông Âu đã sụp đổ, nhưng nước ta vẫn những khả năng và tiền đề để bước vào thời quá độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độbản chủ nghĩa. 3.1.1 Về khả năng khách quan: - Trước hết phải kể đến tính chất của thời đại, tức là xu thế quá độ lên chủ nghĩa hội trên phạm vi toàn thế giới. Nó không những đóng vai trò tích cực làm thức tỉnh các quốc gia mà còn mở ra những điều kiện thuận lợi và yếu tố khách quan cho sự quá độ này. 4 - Ngoài ra, xu thế toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng lên, cũng như sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ về khách quan đã tạo ra những khả năng để các nước kém phát triển đi sau thể tiếp thu và vận dụng vào nước mình những lực lượng sản xuất hiện đại của thế giới và những kinh nghiệm của các nước đi trước để thực hiện “con đường phát triển rút ngắn”. 3.1.2 Về những tiền đề chủ quan: - Việt Nam là nước đông dân số, nhân lực dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng. - Nhân dân ta đã lập nên chính quyền nhà nước dân chủ nhân dân, cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo - một Đảng giàu tinh thần cách mạng, sáng tạo, khoa học và trí tuệ, đường lối đúng đắn và gắn bó với quần chúng. Đónhững nhân tố chủ quan ý nghĩa vô cùng quan trọng, bảo đảm cho thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa. - Nhân dân Việt Nam một lòng quyết tâm sâu sắc, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Điều đó sẽ trở thành lực lượng vật chất đủ sức vượt qua mọi khó khăn và xây dựng thành công chủ nghĩa hội. - Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội Đảng VI đến nay đã thu được nhiều kết quả bước đầu khả quan: giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện…điều đó đã củng cố và khẳng định con đường lựa chọn lên chủ nghĩa hội của chúng ta là hoàn toàn đúng đắn. 3.2 Nhận thức về thời quá độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độbản chủ nghĩa Đây chính là nhận thức về con đường phát triển “rút ngắn” lên chủ nghĩa hội nước ta. 5 Để làm được điều đó, về chính trị, bỏ qua chế độbản là bỏ qua giai đọan thống trị của giai cấp tư sản, của kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa. Về kinh tế, bỏ qua chế độbản chủ nghĩa là bỏ qua sự thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, ta cần phải biết tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độbản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại. Ngoài ra, trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội”, Đảng ta đã khẳng định: “Mô hình hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một hội: - Do nhân dân lao động làm chủ. - nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. - nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. - Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, điều kiện phát triển cá nhân. - Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. - quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới”. Mục tiêu của chủ nghĩa hội nước ta là: xây dựng một hội dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh. 6 II. NHỮNG NHIỆM VỤ KINH TẾ BẢN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM Để thực hiện muc tiêu dân giàu, nước mạnh theo con đường hội chủ nghĩa, điều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng kinh tế hội; phải xây dựng một nền kinh tế hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học và thuật tiên tiến. Muốn vậy, trong thời quá độ chúng ta cần phải thực hiện những nhiệm vụ kinh tế bản sau: phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng hội chủ nghĩa; mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 1. Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 1.1 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam. 1.1.1 Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa . Kế thừa chọn lọc những tri thức văn minh của nhân loại, những kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành công nghiệp hóa, và từ thực tiễn công nghiệp hóa Việt Nam trong thời đổi mới , Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy khóa VI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động hội cao”. 7 1.1.2 Đặc điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta. Do những biến đổi của nền kinh tế thế giới và điều kiện cụ thể của đất nước, công nghiệp hóa nước ta hiện nay những đặc điểm sau: - Thứ nhất, công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa. - Thứ hai, công nghiệp hóa nhằm mục tiêu xây dựng sở vật chất - thuật cho chủ nghĩa hội, tăng cường sức mạnh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. - Thứ ba, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường sự quản lí của nhà nước. - Thứ tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế, vì thế mở cửa nền kinh tế, phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế là tất yếu đối với nước ta. 1.1.3 Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa . - Mỗi phương thức sản xuất hội chỉ thể được xác lập vững chắc dựa trên sở vật chất - thuật tương ứng. Trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độbản chủ nghĩa, nhiệm vụ quan trọng nhất của nước ta là phải xây dựng sở vật chất - thuật của chủ nghĩa hội, trong đó công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiên tiến. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ đó, nhất thiết phải tiến hành công nghiệp hóa, tức là chuyển nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại. - Chủ nghĩa hội muốn tồn tại và phát triển, cũng cần phải một nền kinh tế tăng trưởng và phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Việt Nam đi lên chủ nghĩa hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, sở vật chất - thuật kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển, quan hệ sản xuất hội chủ nghĩa mới được thiết lập, chưa hoàn thiện. Vì vậy, quá trình công nghiệp hóa chính là quá trình xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, cấu kinh tế hợp lí, trình độ hội hóa cao, dựa trên nền tảng của khoa học - công nghệ tiên tiến, được hình thành kế hoạch trên toàn bộ nền kinh tế. 8 - Hiện nay, xu thế khu vực hóa và toàn cầu hóa về kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, điều kiện cách mạng khoa học - thuật và công nghệ hiện đại nhiều thuận lợi. Vì vậy, đất nước chúng ta phải chủ động sáng tạo nắm lấy thời cơ, phát huy những ưu điểm để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, tạo ra thế và lực mới để vượt qua những khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, đưa nền kinh tế tăng trưởng, phát triển bền vững. 1.1.4 Tác dụng của công nghiệp hóa. Thực tiễn đã chứng minh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ những tác dụng to lớn về nhiều mặt trong sự phát triển kinh tế - hội của đất nước, đó là: - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta trước hết là quá trình tạo ra những điều kiện vật chất - thuật cần thiết về con người và khoa học. - Công nghệ, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để không ngừng tăng năng suất lao động làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân, thực hiện công bằng và tiến bộ hội, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái. - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra sở vật chất để làm biến đổi về chất lực lượng sản xuất, nhờ đó mà nâng cao vai trò của người lao động - nhân tố trung tâm của nền kinh tế hội chủ nghĩa; tạo điều kiệnvật chất cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sở kinh tế để củng cố và phát triển khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và dội ngũ trí thức trong sự nghiệp cách mạng hội chủ nghĩa. Đặc biệt là góp phần tăng cường quyền lực, sức mạnh và hiệu quả của bộ máy quản lí kinh tế của Nhà nước. - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo điều kiện vật chất để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh, trên sở đó mà thực hiện tốt sự phân công và hợp tác quốc tế. 9 - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thúc đẩy sự phân công lao dộng hội phát triển, thúc đẩy quá trình quy hoạch vùng lãnh thổ hợp lí theo hướng chuyên canh tập trung làm cho quan hệ kinh doanh giữa các vùng, các miền trở nên thống nhất cao hơn. - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không những tác dụng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng phát triển cao mà còn tạo tiền đề vật chất để xây dựng, phát triển để hiện đại hóa nền quốc phóng - an ninh. Sự nghiệp quốc phòng và an ninh gắn liền với sự nghiệp phát triển văn hóa, kinh tế, hội. - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra tiền đề kinh tế cho sự phát triển đồng bộ về kinh tế - chính trị, văn hóa - hội, quốc phòng và an ninh. Thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa nền kinh tế quốc dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi của con đường hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Chính vì vậy mà công nghiệp hóa kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời quá độ lên chủ nghĩa hội. 1.1.5 Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại - Mục tiêu lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta là xây dựng sở vật chất - thuật của chủ nghĩa hội dựa trên một nền khoa học và công nghệ tiên tiến, tạo ra lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất ngày càng tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, thực hiện dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh. - Để từng bước thực hiện thành công mục tiêu lâu dài trên, mục tiêu tổng quát của sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa của nước ta được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tại Đại hội lần thứ VIII và tiếp tục khẳng định tại Đại hội lần thứ IX và lần thứ X là: “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển… Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tẳn để đưa nước ta bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. - Mặt khác, trong mỗi giai đoạn phát triển của nền kinh tế, công nghiệp hóa cần phải thực hiện được những mục tiêu cụ thể nhất định. Trong những năm 10 [...]... trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta 2 Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng hội chủ nghĩa 2.1 Nền kinh tế nhiều thành phần trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam 2.1.1 Tính tất yếu khách quan của cấu kinh tế nhiều thành phần Trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội nước ta còn tồn tại cấu kinh tế nhiều thành phần Đó là một... sản phẩm, huy động các nguồn vốn…( thành phần kinh tế tư nhân) - Một số thành phần kinh tế mới xuất hiện trong quá trình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa hội như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và kinh tếbản nhà nước - Các thành phần kinh tế cũ và các thành phần kinh tế mới tồn tại khách quan và quan hệ với nhau, tạo thành cấu kinh tế trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội nước ta 2.1.2... lập, tự chủ và chuyển động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực - Phát triển kinh tế nhanh hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng hội, và bảo vệ gìn giữ môi trường sinh thái 1.2 Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam 1.2.1 Những nội dung bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam a Phát triển lực... bản cần quán triệt trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế: bình đẳng; cùng lợi; tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia; giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc và củng cố định hương hội chủ nghĩa đã chọn 27 III THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ BẢN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM 1 Những. .. kinh tế hội nào cũng phương thức sản xuất tiêu biểu cho chế độ kinh tế hội đương thời, giữ vị trí thống trị chi phối, còn trong thời kỳ quá độ, chưa thành phần kinh tế nào đủ mạnh để giữ vai trò thống trị chi phối các thành phần kinh tế khác V.I.Lênin đã chỉ ra, các thành phần kinh tế chỉ là những mảng, những bộ phận hợp thành kết cấu kinh tế hội, vừa tính độc lập tương đối, vừa tác động... ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA HỘI VIỆT NAM 1 Những nhận xét về thực trạng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế bản trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội 1.1 Những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế: 1.1.1 Đã đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế, đạt được tốc độ tăng trưởng cao, tăng cường sở vật chất, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới Tổng sản phẩm trong nước (... xuất lớn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội ở nước ta 2.2 Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng hội chủ nghĩa Để phát triển đông bộ các thành phần kinh tế trong thời quá độ lên chủ nghĩa hội nước ta, cần chú ý : - Đẩy mạnh việc sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước một cách vững chắc theo hướng hình thành loại hình doanh nghiệp nhà nước nhiều chủ sở hữu để nâng... hợp của các thành phần kinh tế trong nước như: vốn, lao động, tài nguyên, kinh nghiệm tổ chức quản lý, khoa học và công nghệ mới trên thế giới… - Tạo điều kiện thực hiện và mở rộng các hình thức kinh tế quá độ, trong đó hình thức kinh tếbản nhà nước, nó như những “cầu nối” trạm “trung gian” cần thiêt để đưa nước ta từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa hội bỏ qua chế độbản chủ nghĩa - cấu kinh. .. tế, các vùng kinh tế, các vùng kinh tế và mối quan hệ hữu giữa chúng Trong cấu của nền kinh tế, cấu các ngành kinh tế là quan trọng nhất, quyết định các hình thức cấu kinh tế khác cấu kinh tế hợp lí là điều kiện để nền kinh tế tăng trưởng, phát triển Vì vậy, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đòi hỏi phải xây dựng cấu kinh tế hiện đại và hợp lí Do sự vận động, biến đổi của lực lượng sản... kinh tế bản của thời quá độ lên chủ nghĩa hội nước ta và đã được nhấn mạnh nhiều lần trong các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước “Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn về các thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích đất nước là mục tiêu cao nhất” 24 3.3 Những hình thức chủ yếu của kinh tế đối ngoại Kinh tế đối ngoại gồm . I. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1. Khái niệm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải. Tính tất yếu khách quan của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Việt Nam bắt đầu vào năm 1954
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Khái niệm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Quá độ lên chủ nghiã xã hội bỏ qua tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, Phát triển lực lượng sản xuất, cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất, Xây dựng quan hệ sản xuất mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại

Từ khóa liên quan