Biên bản kiểm tra trường chuẩn mầm non- Tiêu chuẩn 3

2 525 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 13:00

UBND HUYN NI THNH CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc BIấN BN KIM TRA TRNG MM NON T CHUN QUC GIA MC 1 TIấU CHUN 3: CHT LNG CHM SểC, GIO DC TR (Theo quyt nh s /Q-UBND ngy thỏng nm 20 ca) Hụm nay vo lỳc h, ngy thỏng nm 20 , ti trng 1. T kim tra gm cú: - - - - 2. i din n v c kim tra gm cú: - - - 3. Ni dung kim tra: Tiêu chuẩn 3: Cht lợng chăm sóc, giáo dục trẻ 4. Kt qu kim tra: C th nh sau: Tiờu chun ca B Thc t nh trng Đánh giá ca on kim tra (t, khụng t) Nhà trờng thực hiện nhiệm vụ năm học v chơng trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả hằng năm đạt: 1. 100% trẻ đợc bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần, không xy ra dch bnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trng, nhà trẻ. 2. 100% tr c khỏm sc kho nh k theo quy nh ti Điều lệ trờng mầm non. 3. T l chuyên cần của trẻ: t 90% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 85 % trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi khác (bao gồm cả trẻ nhà trẻ và Nhà trờng thực hiện nhiệm vụ năm học v chơng trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả hằng năm đạt: 1 trẻ mẫu giáo). 4. Sự tăng trởng của trẻ a) Có ít nhất 85% trẻ t kờnh A; b) Phục hồi dinh dỡng cho ít nhất 80% trẻ bị suy dinh dỡng; 5. Sự phát triển của trẻ Có ít nht 85% trẻ phát triển đạt yêu cầu theo hớng dẫn ánh giá về chuẩn phát triển trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có ít nht 80% trẻ khuyết tật học hòa nhập (nu có) đợc đánh giá có tiến bộ. 4. Sự tăng trởng của trẻ 5. Sự phát triển của trẻ 4. Nhn xột chung v kin ngh. 5. í kin n v c kim tra. I DIN N V C KIM TRA I DIN ON KIM TRA 2 . din n v c kim tra gm cú: - - - 3. Ni dung kim tra: Tiêu chuẩn 3: Cht lợng chăm sóc, giáo dục trẻ 4. Kt qu kim tra: C th nh sau: Tiờu chun ca B Thc t nh trng Đánh giá ca on kim tra (t, khụng. BN KIM TRA TRNG MM NON T CHUN QUC GIA MC 1 TIấU CHUN 3: CHT LNG CHM SểC, GIO DC TR (Theo quyt nh s /Q-UBND ngy thỏng nm 20 ca) Hụm nay vo lỳc h, ngy thỏng nm 20 , ti trng 1. T kim tra gm. trẻ 4. Nhn xột chung v kin ngh. 5. í kin n v c kim tra. I DIN N V C KIM TRA I DIN ON KIM TRA 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản kiểm tra trường chuẩn mầm non- Tiêu chuẩn 3, Biên bản kiểm tra trường chuẩn mầm non- Tiêu chuẩn 3, Biên bản kiểm tra trường chuẩn mầm non- Tiêu chuẩn 3