Giáo án Đại số 10 tự chọn cả năm

49 1,071 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 09:35

Chủ đề 10_HKI Ngày dạy: Tuần: 1 Tiết 1: ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA, QUY ĐỒNG, KHAI CĂN,… 1. Mục tiêu: 1.1 Về kiến thức: + Các phép cộng, trừ, nhân, chia, quy đồng mẫu số. + Cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 1.2 Về kỹ năng: Thành thạo các phép cộng, trừ, nhân, chia, quy đồng mẫu số. 1.3 Về thái độ: + Phát triển tư duy logic, đối thoại, sáng tạo. + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: Tính toán các biểu thức. 3. Chuẩn bị: - Giáo viên: ngoài giáo án, phấn, bảng còn có: + Phiếu học tập. - Học sinh: ngoài đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: + Kiến thức cũ . + Bảng phụ, bút viết trên giấy trong. + Máy tính cầm tay. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục. 4.2 Kiểm tra miệng: không 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Hoạt động 1: bài 1 - GV gọi HS làm câu a, b và nhận xét đúng, sai. - GV hướng dẫn cách qui đồng mẫu số. - HS: nêu cách qui đồng - Gọi HS nêu cách chia 2 phân số. - GV gọi HS nêu cách tính 1 hỗn số. - HS trả lời : chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai là lấy phân số thứ nhất nhân nghịch đảo của phân số thứ hai. - GV gọi HS tính. - GV gọi HS nêu độ ưu tiên khi thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, trong ngoặc (thực hiện trong ngoặc trước, kế đến là nhân chia, cuối cùng là cộng trừ. - HS làm và GV sửa sai. - Thực hiện trả lời phiếu học tập số 1 theo nhóm Hoạt động 2: bài 2 - GV hướng dẫn học sinh rút căn - HS: chia nhóm làm và thảo luận, trả lời phiếu học tập số 2 * Dạng 1: tính toán Bài 1. Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 1/2 + 3 b) –5/7 + 2/3 c) 10/3 : 2/5 d) 3 4 7 e) 4 1 4 7 2) 4 3 3 2 5( +− −+ f) ) 7 1 4 3 1(5 3 1 2 3 −+ − * Dạng 2: rút gọn: Bài 2: Rút gọn: a) 2 8 50A = − + 4 22 2 2 5 2A = =− + b) 5 12 3 27 6 3B = + − 5 12 3 27 6 3B = + − 4.4 Câu hỏi và bài tập củng cố: * Thực hiện các phép tính: Trang 1 Chủ đề 10_HKI a) 7 1 5 4 2 3 7 − + − b) 4 1 7 3 2 3 2( 3 ) 5 4 − − + − c) 1 5 7 2 2 3 − 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết này: Ôn lại những phần đã học. * Phiếu học tập số 1: Tính giá trị các biểu thức sau: a) 1/2 + 3 b) –5/7 + 2/3 c) 10/3 : 2/5 d) 3 4 7 e) 4 1 4 7 2) 4 3 3 2 5( +− −+ f) ) 7 1 4 3 1(5 3 1 2 3 −+ − * Phiếu học tập số 2: Rút gọn: a) 2 8 50A = − + b) 5 12 3 27 6 3B = + − - Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem lại cách giải pt bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: Tuần: 2 Tiết 2: ÔN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1, BẬC 2, BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1… 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: Cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai, bất phương trình bậc nhất một ẩn số. 1.2 Kỹ năng: Thành thạo cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 1.3 Thái độ: + Phát triển tư duy logic, đối thoại, sáng tạo. + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: Giải phương trình bậc 1, bậc 2. 3. Chuẩn bị: - Giáo viên: ngoài giáo án, phấn, bảng còn có: Phiếu học tập. - Học sinh: ngoài đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: + Kiến thức cũ . + Bảng phụ, bút viết trên giấy trong. + Máy tính cầm tay. 4. Tiến trình dạy học: 4.1 Ổn định tổ chức: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục. 4.2 Kiểm tra miệng: - Nêu cách giải phương trình bậc nhất và bậc hai? 4.3 Bài mới: Trang 2 Chủ đề 10_HKI Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Hoạt động 1: bài 1 - GV gọi HS nêu dạng, cách tìm nghiệm của phương trình bậc nhất. - HS: Nêu dạng và cách tìm nhiệm của phương trình bậc nhất. Lưu ý trường hợp nghiệm - GV gọi HS nhật xét và sửa chữa sai sót. - HS: Thực hiện trả lời phiếu học tập số 1. Hoạt động 2: - GV gọi HS trả lời : + Dạng của phương trình bậc hai một ẩn. + Cách giải. - HS: Nêu dạng và cách tìm nhiệm của phương trình bậc hai. - Lưu ý các trường hợp đặc biệt + nếu a + b + c = 0 + nếu a + b – c = 0 - Gọi HS tìm nghiệm? - HS: tìm nghiệm pt Hoạt động 3: bài 2 - Nêu cách giải phương trình - HS: Thực hiện trả lời phiếu học tập số 2. - GV nhận xét, sửa sai. * Dạng 1: Phương trình bậc nhất có dạng: ax+b=0 (a ≠ 0) Tìm nghiệm : x = a b Bài 1: Giải các phương trình sau : a) 2x - 3 = 0 (x = 3/2) b) – 5x - 10 = 0 (x = - 2) c) 8x + 4 = 0 (x = - 1/2) d) –3x + 16 = 0 (x = 16/3) * Dạng 3 phương trình bậc hai : 2 0( 0)ax bx c a+ + = ≠ (*) 2 4 (b ac b∆ = − chẵn ' '2 : ) 2 b b b ac= ∆ = − ' 0 ( 0):+∆ < ∆ < phương trình (*) vô nghiệm ' 0 ( 0):+∆ = ∆ = phương trình (*) có nghiệm kép: ' ( ) 1 2 1 2 2 b b x x x x a a − − = = = = ' 0 ( 0):+∆ > ∆ > phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt : ' ' ( ) 1,2 1,2 2 b b x x a a − ± ∆ − ± ∆ = = Bài 2: Giải các phương trình sau: a) 2x 2 – 3x + 5 = 0 (vô nghiệm) b) 5 2 4 20 25 0 ( ) 1 2 2 x x x x− + = = = c) 4 2 3 16 5 0 ( ; 4) 1 2 3 x x x x− + − = = = d) 7 37 2 7 3 0 ( ) 1,2 2 x x x ± − + = = 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Nêu cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai. - Giải các phương trình: a) 3x – 9 = 0 b) 5x + 2 = 0 c) 0594 2 =−+− xx d) 02910 2 =−+ xx 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết này: Ôn lại những phần đã học. * Phiếu học tập số 1: Phiếu học tập số 1: Bài 1: Giải các phương trình sau : a) 2x – 3 = 0 b) – 5x – 10 = 0 c) 8x + 4 = 0 d) –3x + 16 = 0 * Phiếu học tập số 2: Phiếu học tập số 2: Bài 2: Giải các phương trình sau : a) 2x 2 – 3x + 5 = 0 b) 2 4 20 25 0x x− + = c) 2 3 16 5 0x x− + − = d) 2 7 3 0x x− + = Trang 3 Chủ đề 10_HKI * Bảng phụ: ghi tóm tắt cách giải pt bậc 2. - Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Xem lại cách giải pt bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: Tuần: 3 Tiết 3: ÔN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1, BẬC 2, BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC 1… 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: + Các phép cộng, trừ, nhân, chia, quy đồng mẫu số. + Cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai, bất phương trình bậc nhất một ẩn số. 1.2 Kĩ năng: + Thành thạo các phép cộng, trừ, nhân, chia, quy đồng mẫu số. + Thành thạo cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 1.3 Thái độ: + Cận thẩn, chính xác. + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: - Giải bất phương trình. - Giải phương trình qui về bậc nhất, bậc hai 3. Chuẩn bị: - Giáo viên : Phấn màu, thước thẳng, phiếu học tập. - Học sinh : Ôn lại kiến thức. 4. Tiến trình dạy học: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, kiểm diện sĩ số. 4.2 Kiểm tra miệng: Nêu cách giải phương trình bậc nhất và bậc hai 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Hoạt động 1: GV: nêu cách giải bất phương trình ax + b > 0 (hoặc ax + b< 0) - HS nêu cách giải bất pt bậc nhất Lưu ý dấu của a - GV: Chia 4 nhóm giải và trình bày lời giải lên bảng - HS: Thực hiện phiếu học tập số 1 Hoạt động 2: - GV: yêu cầu nêu cách giải giải phương Bài 1: Giải các bất phương trình a) 2x + 7 > 0 (nghiệm x > –7/2) b) –3x + 6 > 0 (nghiệm x < 2) c) 4x – 2 < 0 (nghiệm x < 1/2) d) –8x – 12 < 0 (nghiệm x > –4/3) Bài 2: Giải các phương trình a) − − = + + 1 1 1 2 x x x x (a) ĐK: ≠ −   ≠ −  1 2 x x (a) ⇔ (x – 1)(x + 2) = (x – 1)(x + 1) ⇔ x = 1(nhận) Vậy nghiệm phương trình là x = 1 Trang 4 Chủ đề 10_HKI trình bậc 1, 2 - HS: nêu cách giải, công thức nghiệm của pt bậc 1, 2 GV: cần lưu ý: + Cần đặt điều kiện khi giải 1 phương trình + Các hằng đẳng thức đáng nhớ -GV: Chia 4 nhóm thảo luận và trình bày lời giải lên bảng - HS: Thực hiện hoạt động số 2 b) − + = − − 1 2 1 1 1 x x x x (b) ĐK: x ≠ 1 (b) ⇔ x(x – 1) + 1 = 2x – 1 ⇔ x 2 – 3x + 2 = 0 ⇔ x = 1 (loại) , x = 2 (nhận) Vậy nghiệm phương trình là x = 2 c) + + − = + − 2 1 1 2 2 4 x x x x x (c) ĐK: x ≠ ± 2 (c) ⇔ x 2 + x + 1 = (x – 1)(x – 2) ⇔ 2x – 1 = 0 ⇔ x = 1/2 (nhận) Vậy nghiệm phương trình là x = 1/2 d) + = − − 2 2 1 1 2 x x x x (d) ĐK: x ≠ 1/2 (d) ⇔ 2x 2 + x = (1 – 2x)(1 – x) ⇔ x = 1/4 (nhận) 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Nêu lại cách giải bất phương trình bậc nhất. - Nêu cách giải phương trình bậc 1, bậc 2. Áp dụng: giải các phương trình − − = + + 3 2 ) 4 1 x x a x x + − + + = − + − 2 2 3 7 ) 2 2 2 4 x x x b x x x − + = − − 1 2 3 ) 2 2 x c x x x − = − − 7 10 4 ) 1 7 6 5 x d x x 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết này: Ôn lại những phần đã học. * Phiếu học tập số 1: Phiếu học tập số 1: Bài 1: Giải các bất phương trình sau : a) 2x + 7 > 0 b) –3x + 6 > 0 c) 4x – 2 < 0 d) –8x – 12 < 0 * Phiếu học tập số 2: Phiếu học tập số 1: Bài 2: Giải các bất phương trình sau : a) − − = + + 1 1 1 2 x x x x b) − + = − − 1 2 1 1 1 x x x x c) + + − = + − 2 1 1 2 2 4 x x x x x d) + = − − 2 2 1 1 2 x x x x - Xem lại cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn số. 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: Tuần: 4 Trang 5 Chủ đề 10_HKI Tiết 4: LUYỆN TẬP VECTƠ 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: Vận dụng đònh nghóa, phương hướng và sự bằng nhau của hai vectơ để chứng minh các bài tập sách giáo khoa, tìm các véctơ bằng một vectơ khác. 1.2 Kỹ năng: Vận dụng được các tính chất của vectơ, chứng minh được tính duy nhất của một điểm, xét vò trí tương đối của điểm. 1.3 Thái độ: + Rèn luyện tính tích cực. + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: - Vectơ bằng nhau. - Quy tắc trừ, quy tắc 3 điểm. 3. Chuẩn bị: - Giáo viên: bài tập bổ sung, phương pháp giải. - Học sinh: làm bài tập ở nhà. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: kiểm diện só số. 4.2 Kiểm tra miệng: Câu hỏi: Nêu đònh nghóa vectơ, thế nào là hai vec tơ cùng phương, hướng, bằng nhau. Cho biết đặc điểm của vectơ-không. Cho mọât điểm A tùy ý vào một véctơ a r tùy ý, dựng vectơ AB a= uuur r Đáp án: ĐN: 2 điểm, Phương, hướng: 2 điểm, Bằng nhau: 2 điểm, Véctơ-không: 2 điểm Dựng : 2 điểm 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài dạy Hoạt động 1: xác định vectơ Hoạt động 2: vectơ, cùng phương, cùng hướng, ngược hướng. Hoạt động 3: hai vec tơ bằng nhau Hoạt động 4: chứng minh đẳng thức vectơ Cách chứng minh: Bài 1: Cho tam giác ABC. Có thể xác đònh được bao nhiêu vectơ (khác vectơ-không) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh A, B, C ? Có 6 vectơ: , , , , ,AB BC CA BA CB AC uuur uuur uuuruuuruuur uuur . Bài 2: Cho hai vectơ không cùng phương a r và b r . Có hay không một vectơ cùng phương với cả hai vectơ đó. A B C Hai vectơ AB uuur và AC uuur cùng hướng khi A nằm ngoài đoạn BC. Hai vectơ AB uuur và AC uuur ngược hướng khi A nằm giữa BC. Bài 3: Cho tam giác ABC. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA. Hãy vẽ hình và tìm trên hình vẽ các vectơ bằng : , ,PQ QR RP uuur uuur uuur . PQ BR RC= = uuur uuur uuur , QR AP PB= = uuur uuur uuur , RP CQ QA= = uuur uuur uuur Bài 4: Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh rằng: Trang 6 A B C RP Q A B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . B B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . C B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . Chủ đề 10_HKI + Biến đổi VT sang VP và ngược lại + Biến đổi 2 vế cùng bằng vế thứ 3 + Chứng minh về đẳng thức đúng AB CD AD CB+ = + uuur uuur uuur uuur . Ta có: AB CD AD DB CB BD+ = + + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur = AD CB DB BD+ + + uuur uuur uuur uuur = AD CB+ uuur uuur (đpcm). 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Nhắc lại phương, hướng, bằng nhau của hai véctơ. - Cách chứng minh một điểm là duy nhất. 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết này: Vectơ bằng nhau. Quy tắc trừ, quy tắc 3 điểm. - Đối với bài học ở tiết sau: Ôn lại bài, chuẩn bò bài: “phép cộng các véctơ”. 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: Tuần: 5 Tiết 5: LUYỆN TẬP VECTƠ 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: + Vận dụng các công thức đã học vào giải các bài tập trong sách giáo khoa như : chứng minh đẳng thức, chứng minh hai tam giác có cùng trọng tâm, chứng minh vectơ không phụ thuộc vào vò trí điểm khác. + Biết vận dụng hợp lí các công thức liên quan đến trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm tam giác. 1.2 Kĩ năng: Rèn luyện kó năng biến đổi các biểu thức. 1.3 Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận và chính xác cho học sinh ,qua việc chuẩn bò bài ở nhà phát huy tính tích cực của học sinh 2. Trọng tâm: - Qui tắc 3 điểm, qui tắc trừ, qui tắc hình bình hành 3. Chuẩn bị: - Giáo viên: bài tập bổ sung. - Học sinh: làm bài tập ở nhà. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, điểm danh. 4.2 Kiểm tra miệng: Câu hỏi: Nêu điều kiện cần và đủ để hai vectơ có cùng phương. Nêu các đẳng thức xảy ra nếu M là trung điểm AB. Nêu các đẳng thức xảy ra nếu G là trọng tâm tam giác ABC. Đáp án: ĐK: 2 đ , Đúng 2 CT: 2đ , Đúng 2 CT: 4đ. 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài dạy Hoạt động 1: -GV: Nếu M là trung điểm AB ta Bài 1: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD. Chứng minh: Trang 7 A B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . B B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . C B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . Chủ đề 10_HKI suy ra gì ? - HS: ( ) 0MA MB+ = uuur uuur r hay ( 2OM OA OB= + uuuur uuur uuur ) - GV: Áp dụng vào cho N là trung điểm CD và điểm tùy ý M, sau đó dùng quy tắc ba điểm suy ra điều phải chứng minh. A D C B Hoạt động 2: - GV: Chứng minh một vectơ không phụ thuộc vào M là thế nào? - HS: Biến đổi vectơ đó về kết quả không chứa M Hoạt động 3: - GV: G’ là trọng tâm tam giác A’B’C’ ta có đẳng thức vectơ gì ? - HS: ' ' ' 3 'GA GB GC GG+ + = uuur uuuur uuuur uuuur -GV: Áp dụng quy tắc ba điểm và G là trọng tâm tam giác ABC ta suy ra điều phải chứng minh. - GV: Hai tam giác có cùng trọng tâm=> 'GG uuuur = ? ( 0 r ) -GV: Hướng dẫn học sinh chứng minh bằng cách áp dụng bài 3 và tính chất đường trung bình. - GV: Hướng dẫn học sinh chứng minh bằng cách gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD. 2MN AC BD AD BC= + = + uuuur uuur uuur uuur uuur . Vì N là trung điểm CD nên ta có: 2MN MC MD= + uuuur uuuur uuuur = MA AC MB BD+ + + uuur uuur uuur uuur = ( ) AC BD MA MB+ + + uuur uuur uuur uuur = AC BD+ uuur uuur . Tương tự cho 2MN AD BC= + uuuur uuur uuur . Bài 2: Cho tam giác ABC và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng vectơ 2v MA MB MC= + − r uuur uuur uuuur không phụ thuộc vào vò trí điểm M. Dựng điểm D sao cho CD v= uuur r . 2v MA MB MC= + − r uuur uuur uuuur = ( ) ( ) MA MC MB MC− + − uuur uuuur uuur uuuur = CA CB+ uuur uuur ( k 0 phụ thuộc M). CD v= uuur r CD CA CB⇔ = + uuur uuur uuur AD CB⇔ = uuur uuur ⇔ tứ giác ADBC là hình bình hành. Bài 3: Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có trọng tâm lần lượt là G và G’. Chứng minh: 3 ' ' ' 'GG AA BB CC= + + uuuur uuur uuur uuuur . Từ đó suy ra một điều kiện cần và đủ để hai tam giác có cùng trọng tâm. Do G’ là trọng tâm ∆ A’B’C’ nên ta có: ' ' ' 3 'GA GB GC GG+ + = uuur uuuur uuuur uuuur ' ' ' 3 'GA AA GB BB GC CC GG⇔ + + + + + = uuur uuur uuur uuur uuur uuuur uuuur ⇔ 3 ' ' ' 'GG AA BB CC= + + uuuur uuur uuur uuuur . Điều kiện cần và đủ để hai tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm là: ' ' ' 0AA BB CC+ + = uuur uuur uuuur r . Bài 4: Cho lục giác ABCDEF. Gọi P, Q, R, S, T, U, V lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác PRT và QSU có cùng trọng tâm. Ta có: 1 2 PQ AC= uuur uuur , 1 2 RS CE= uuur uuur , 1 2 TU EA= uuur uuur Suy ra ( ) 1 2 PQ RS TU AC CE EA+ + = + + uuur uuur uuur uuur uuur uuur 0= r . Vậy hai tam giác PRT và QSU có cùng trọng tâm. Bài 5: Cho tứ giác ABCD. Hãy xác đònh Vò trí của điểm G sao cho 0GA GB GC GD+ + + = uuur uuur uuur uuur r . Chứnh minh rằng với mọi điểm O, vectơ OG uuur là trung bình cộng của bốn vectơ , , ,OA OB OC OD uuur uuur uuur uuur , tức là: ( ) 1 4 OG OA OB OC OD= + + + uuur uuur uuur uuur uuur 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Nhắc lại hai tính chất trung điểm của đoạn thẳng, tính chất trọng tâm tam giác và cách vận dụng quy tắc ba điểm vào chứng minh bài tập. - Cách chứng minh hai tam giác có cùng trọng tâm. 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: nắm vững qui tắc 3 điểm, qui tắc trừ. - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Ôn lại bài, chuẩn bò bài “ hàm số và đồ thị”. Trang 8 A B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . B B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . C B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . Chủ đề 10_HKI 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: Tuần: 6 Tiết 6: LUYỆN TẬP HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: khảo sát sự biến thiên của hàm số –xét tính chẵn, lẻ hàm số. 1.2 Kĩ năng: Rèn học sinh kỹ năng tìm miền xác đònh của hàm số 1.3 Thái độ: + Giáo dục tính cẩn thận và chính xác cho học sinh qua việc chuẩn bò bài ở nhà phát huy tính tích cực của học sinh + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc. + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới. Có tinh thần hợp tác trong học tập. 2. Trọng tâm: - Tìm tập xác định của hàm số. 3. Chuẩn bị: - Giáo viên : Chuẩn bò tình huống khi học sinh giải bài tập - Học sinh: học bài, làm bài ở nhà. 4. Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, điểm danh. 4.2 Kiểm tra miệng: - Tìm tập xác định của hàm số: 2 2 3 3 10 3 x y x x − = − + 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Hoạt động 1 - GV: gọi học sinh lên bảng giải câu c,b,d. Sau đó nhận xét cho điểm - HS: làm bài tập theo sự phân cơng của GV Hoạt động 2 - GV: yêu cầu học sinh nhắc lại sự biến thiên của hàm số. Bài1: Tìm tập xác đònh của các hàm số: a/ y= 2 2 3 1 x x x − − + (đáp số :D=R ) b/ y= 2 2x x x + (D=R/ { } 0 ) c/ 2 3 3 2 x x x + − + (D= R/ { } 1, 2 d/ 2 ( 2) 1x x+ + (D =(-1, +∞ ) Bài 2: Xét sự biến thiên của các hàm số sau trên khoảng đã chỉ ra: a/ y= x 2 +4x–2 ; ( ; 2),( 2; )−∞ − − +∞ b/ y= -2x 2 +4x+1 ; ( ;1),(1; )−∞ +∞ a/y= x 2 +4x–2 trong khoảng −∞ −( ; 2) Ta có : 1 2 , ( , 2)x x∀ ∈ −∞ − : Trang 9 A B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . B B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . C B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . Chủ đề 10_HKI - HS: trả lời câu hỏi. - GV: gọi hs lên bảng giải BT câu a Tương tự cho câu b - HS: giải bài tập. Hoạt động 3 - GV: Gọi hs nhắc lại tính chẳn lẻ cuả hàm số. - HS; nêu tính chẵn lẻ của hàm số. - GV: Gọi Hs lên bảng giải BT sau đó nhận xét cho điểm - HS: giải bải tập theo sự phân cơng của GV. f(x 2 )-f(x 1 )= 2 2 2 2 1 1 4 2 ( 4 2)x x x x+ − − + − = 2 2 2 1 2 1 4 4x x x x− + − = 2 1 2 1 2 1 ( )( ) 4( )x x x x x x+ − + − = 2 1 2 1 ( )( 4)x x x x− + + VậyA= 2 1 2 1 ( ) ( )f x f x x x − − = 2 1 2 1 2 1 ( )( 4)x x x x x x − − + − = 2 1 4x x+ + (1) Vì x 1 ( , 2)∈ −∞ − nên x 1 <-2 và 2 x <-2 Vậy 1 2 4x x+ < − ⇒ 1 2 4 0x x+ + < Vậy A= 2 1 4x x− + <0 , Do đó hàm số y= x 2 +4x–2 Nghòch biến trên −∞ −( ; 2) Bài 3: Xác đònh tính chẵn, lẻ của các hàm số sau: a/ y= x 4 –4x 2 +2 b/ y= –2x 3 +3x c/ y= (x–1) 2 d/ y= x 2 +x a/Gọi y= x 4 –4x 2 +2 ,x x∀ ∈ − ∈¡ ¡ và f(-x)= 4 2 ( ) 4( ) 2x x− − − + = x 4 –4x 2 +2=f(x) Vậy y= x 4 –4x 2 +2 là hàm số chẳn b/ Hàm số lẻ c/ Hàm số lẻ d/ Hàm số chẳn 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố : - Nhấn mạnh cách tìm tập xác đònh của hàm số. - Cách khảo sát sự biến thiên của hàm số . - Cách xét tính chẵn, lẻ của hàm số và cách chỉ ra hàm số không chẵn không lẻ. 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết này: Xem lại các bài tập đã giải. - Đối với bài học ở tiết tiếp theo: Chuẩn bò bài Vẽ đồ thò hàm số bậc nhất 5. Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: Tuần: 7 Tiết 7 LUYỆN TẬP HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 1. Mục tiêu: 1.1 Kiến thức: khảo sát sự biến thiên của hàm số. 1.2 Kĩ năng: Rèn học sinh kỹ năng vẽ đồ thị. 1.3 Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh qua việc chuẩn bị bài ở nhà và phát huy tính tích cực của học sinh. 2. Trọng tâm: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc hai. 3. Chuẩn bị: Trang 10 A B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . B B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . C B à i 4 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a c á c t ậ p s a u : a ) A = b ) C á c t ậ p c o n c ủ a A l à : . C á c t ậ p c o n c ủ a B l à : , B à i 5 : T ì m t ấ t c ả c á c t ậ p X s a o c h o X l à : ,, , . B à i 6 : T ậ p c ó b a o n h i ê u t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử ? Đ ể g i ả i b à i t o á n , h ã y li ệ t k ê t ấ t c ả c á c t ậ p c o n c ủ a A g ồ m h a i p h ầ n t ử r ồ i đ ế m s ố t ậ p c o n n à y . H ã y t h ử tì m m ộ t c á c h g i ả i k h á c. * C á c h 1 : L i ệ t k ê t a đ ư ợ c 1 5 t ậ p c o n c ủ a A g ồ m 2 p h ầ n t ử . * C á c h 2 : C ứ m ỗ i p h ầ n t ử t a c ó 5 t ậ p c o n g ồ m 2 p h ầ n t ử . T ậ p A c ó 6 p h ầ n t ử s u y r a c ó 3 0 t ậ p c o n . M ặ t k h á c, m ỗ i t ậ p c o n c ó 2 p h ầ n t ử đ ư ợ c đ ế m 2 l ầ n n ê n c ó 1 5 t ậ p c o n g ồ m h a i p h ầ n t ử . [...]... luyện bài toán chứng minh đẳng thức véctơ, kỹ năng tính toán và phân tích Rèn kỹ năng sử dụng qui tắc ba điểm trong cả hai phép toán cộng và trừ hai vectơ- Xác đònh một điểm thỏa hệ thức véctơ cho trước - Về thái độ: Giáo dục tính cẩn thận và chính xác cho học sinh ,qua việc chuẩn bò bài ở nhà phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập 2 Chuẩn bò: - Giáo viên : Chọn dạng bài tập sách giáo khoa... chủ động, tự giác học bài, làm bài 2 Chuẩn bò: - Giáo viên : giáo án, SGK, tài liệu tham khảo, thước, bảng phụ (nếu có) - Học sinh : SGK, bài tập, máy tính 3 Trọng tâm: chứng minh 1 bất đẳng thức 4 Tiến trình dạy học: 4.1 Ổn đònh tổ chức: kiểm diện só số 4.2 Kiểm tra miệng: Câu hỏi: Nêu bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm a và b Trung bình nhân của 2 số khơng âm nhỏ hơn hoặc bằng trung bình cộng của... bất đẳng thức, tìm giá trò lớn nhất, giá trò nhỏ nhất của hàm số Học sinh giải được bất đẳng thức bằng phương pháp dùng đònh nghóa và các tính chất cơ bản của bất đẳng thức - Về kỹ năng: Rèn luyện tư duy qua giải bài tập Trang 26 Chủ đề 10_ HKI - Về thái độ: rèn tính tích cực, chủ động, tự giác học bài, làm bài 2 Chuẩn bò: - Giáo viên : giáo án, SGK, tài liệu tham khảo, thước, bảng phụ (nếu có) - Học... giải BT 1e Ta có (5) ⇔ 6x-30 ≤ 5x-24 - HS: giải bài tập ⇔ x≤6 - Giáo viên nhận xét, cho điểm hs giải Vậy T= ( −∞,6] d/ và sửa hoàn chỉnh cho cả lớp ghi lại Trang 21 Chủ đề 10_ HKI 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố: - Nhắc lại cách giải bất phương trình , qui đồng và khử mẫu số - Cách trả lời tập nghiệm bất phương trình 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: + Đối với bài học ở tiết học này: Xem lại các bài tập đã... k M M h ặ á Ngày ặ y: dạ Tuần: t t c, Tiết 9 LUYỆN TẬP HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ k k m h 1 Mục tiêu: h ỗ á 1.1 Kiến thức: khảo sát sự biến thiên của hàm số , tìm parabol thỏa điều kiện bài toán á i c, c, 1.2 Kĩ năng: rèn học sinh kỹ năng tìm miền xác đònh của hàm số t m 1.3m i độ: ậ Thá chính xác cho học sinh qua việc chuẩn bò bài ở nhà phát huy ỗ+ Giáo dục tính cẩn thận và ỗ p i tính tích cực củachọc sinh... Về thái độ: Nhận biết được bất phương trình bậc nhất 2 Chuẩn bò: + Giáo viên : giáo án, SGK, tài liệu tham khảo, thước, bảng phụ (nếu có) + Học sinh : SGK, bài tập, máy tính 3 Trọng tâm: giải bất phương trình 4 Tiến trình dạy học: 4.1 Ổn đònh, tổ chức: kiểm diện sĩ số 4.2 Kiểm tra bài cũ: khi giải bài tập 4.3 Bài mới: Trang 23 Chủ đề 10_ HKI Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Giải các bất phương... 1 1/ -15x-2 > 2x+ 1 (2) 3 Giáo viên nhận xét cho điểm hs giảivà ⇔ -45x-6>6x+1 Ta có (2 ) sửa hoàn chỉnh cho cả lớp ghi lại ⇔ x< − 7 51 7 ) 51 5x − 24 2/ 3( x-5) ≤ (2) 2 Hoạt động 2 : gọi hs lên bảng giải BT Ta có (2) ⇔ 6x-30 ≤ 5x-24 2 ⇔ x≤ 6 Giáo viên nhận xét cho điểm hs giảivà Vậy T= ( −∞,6] Vậy T = (- ∞ , − sửa hoàn chỉnh cho cả lớp ghi lại 15x − 8 (1 ) 2 Ta có (1) ⇔ 14x -10 > 15x -8 ⇔ x< 2 gọi hs... của hàm số 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: + Đối với bài học ở tiết học này: Xem lại các bài tập đã giải + Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Chuẩn bò bài Vẽ đồ thò hàm số bậc nhất 5 Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: Tiết 10 Tuần: 10 LUYỆN... BT 1 a a/ 8 x-5 > (1 ) 2 - HS: giải bài tập - Giáo viên nhận xét, cho điểm hs giảivà Ta có (1) ⇔ 16x -10 > 15x -8 ⇔ x> 2 sửa hoàn chỉnh cho cả lớp ghi lại Vậy T =(2, +∞ ) 1 Hoạt động 2 : b/ -15x-2 > 2x+ (2) 3 - GV: gọi hs lên bảng giải BT 1 b Ta có (2 ) ⇔ -45x-6>6x+1 - HS: giải bài tập 7 ⇔ x< − - Giáo viên nhận xét, cho điểm hs giảivà 51 sửa hoàn chỉnh cho cả lớp ghi lại 7 Vậy T = (- ∞ , − ) 51 Hoạt động... Tiến trình dạy học: 4.1 Ổn đònh tổ chức: kiểm diện só số 4.2 Kiểm tra miệng: Câu hỏi: Nêu bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm a và b Trung bình nhân của 2 số khơng âm nhỏ hơn hoặc bằng trung bình cộng của chúng ab ≤ a+b , ∀a, b ≥ 0 2 Đẳng thức Áp dụng: Chứng minh ab = a+b xảy ra khi và chỉ khi a = b 2 a b + ≥ 2 với a,b là hai số dương b a Đáp án: bất đẳng thức: 4 điểm Áp dụng: 6 điểm 4.3 Bài mới: . qui đồng mẫu số. - HS: nêu cách qui đồng - Gọi HS nêu cách chia 2 phân số. - GV gọi HS nêu cách tính 1 hỗn số. - HS trả lời : chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai là lấy phân số thứ nhất. –4x 2 +2 là hàm số chẳn b/ Hàm số lẻ c/ Hàm số lẻ d/ Hàm số chẳn 4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố : - Nhấn mạnh cách tìm tập xác đònh của hàm số. - Cách khảo sát sự biến thiên của hàm số . - Cách xét. tập. 2. Trọng tâm: Tính toán các biểu thức. 3. Chuẩn bị: - Giáo viên: ngoài giáo án, phấn, bảng còn có: + Phiếu học tập. - Học sinh: ngoài đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 10 tự chọn cả năm, Giáo án Đại số 10 tự chọn cả năm, Giáo án Đại số 10 tự chọn cả năm