GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12_HK2

40 526 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 09:02

Hình học 12_HKII     Tieát 25   !"# $ %&#  !"#$ %&% ' ()("#$*+,%- "!./'0 1"#$21345 !"#$6 (4$78- $'()# 149 : ,"#$1 "#$"5!./;1491" 45 ,"#$- 149*+,%345- <=49>"749&1 83(45- ?49(4$78- $*+ ,-# 4+@A@5"B@A@C#- D (EF'5-D39(G(- '$./01# A % "#$- *$"234# 5 +67 !#(H&*I3 JG(- *(0- 5/8 #KLG(4.&MNI3 @'O"B7- *(0&M"PH- 9$ %.:# 9$;,4<&7=> ?1@ A#:=E5(%.F./K(0- 9$' ?1.B1 A#54$ 9$*C= 1D # Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Q! AR?QSTEUV 8(W AQXP AR?D.V#7UVY ?Z7 Q[P"B0 UVY AQXP AR??7     E"#$$"=3 EG7"B M\     "349\ AQX === kji   ⇒ ! ,,, ===    ] ===      AR?Q45^&%_"#$ OM # `"#$     $EFGHGI $A/B,-# QK`0VaUVaUYaUY" 3P3[ "#$$"=EE49E     E0   bBA  "  3 UVY ?7       E    "#$ $  "=      " 3P ! ,,, ===    " ] ===      '$/B,-JB1-, ?1$ c         = + = + + = + + uuuur uuuuur uuur uuur uuur uuur r r r  ? 2 ; ; 6   = 8 2 ; ; 6    Trang 1 Hỡnh hc 12_HKII AQXd.*Ee>f R?% V=%g Q, AR?D a &eO(>149 # ` "#$ kajaiaa *' ++= 33 a 3 E KLLM *' aaa hMGV) D.,. AQXi- Q` AR? 8(WUV[TE '1:"#$1 "#$"5./ AQX(UV KLM ' aaa = KLM ' bbb = 3 6 KLM '' bababa ++=+ &6 KLM '' bababa = 6 KLM ' kakaak = "5E./i AR?4$iOC =1:"#$1 "#$ "5./ AR?j=E163 bka = \ N= ba AQX **'' LL kbakbakba === ! ! , , ` ` ; ; = = = = r r AR?Q[& "#$ O AQX ] 2];];]6= r *$/B,-JB7P$ UVY a &eOK &`./ ! , ` 2 ; ; 6 . kajaiaa *' ++= ? 6;;2 `,! = 8 ! , ` 2 ; ; 6 r GV) 2 ; ; 6 = 2 ; ; 6 = uuuur ( ) !;];] = r ( ) ];!;] = r ( ) ];];! = r ( ) ; ; = + + uuuur r r r x: hoaứnh ủoọ ủieồm M. y: tung ủoọ ủieồm M. z: cao ủoọ ủieồm M. Nhận xét: g U VkkYk] g 2UV6 g2V;;]6 $ CFQR E S GI 4 TU# "#$ 6;;2 `,! = " 6&;&;&2& `,! = -3 6 6&;&;&2& ``,,!! +++=+ &6 6&;&;&2& ``,,!! = 6 6;;2 `,! = "5E./i ?l!D 2,; `; !6 = r " 2]; !; m6 = r 1 + r r , ` r r AV"W# 6D"#$ 6;;2 `,! = " 6&;&;&2& `,! = - 3 = = = = `` ,, !! & & & & &6?#$ O 3E2];];]6 6?5 ] r r 7"# r " r L(4$ "n3./. ! ! , , ` ` = = = %o2V o; o ;Y o 6"2V ; ;Y 67 2 ; ; 6 = = uuur uuur uuur % g o E - ' L ' L ' ABABAB zzyyxx M 9$90"X Y3= Z[J\# AP "#$ %- AP'1 uuur AP'1%g o- 9$]D@^/8 _/# Ab/"5&pq&G(XR@- Ab/"5&p(#<#((IE &- Trang 2 Hình học 12_HKII ]$`>  A1# A AJ4$(( AXr0KL&=   Tieát 26 MK  !"# $ %&#  !"#$ %&% ' ()("#$*+,%- "!./'0 1"#$21345 !"#$6 (4$78- $'()# 149 : ,"#$1 "#$"5!./;1491" 45 ,"#$- 149*+,%345- <=49>"749&1 83(45- ?49(4$78- $*+ ,-# 4+@A@5"B@A@C#- D (EF'5-D39(G(- '$./01# A1"45- *$"234# 5 +67 !#(H&*I3 JG(- *(0- 5/8 #KLG(4.&MNI3 @'O"B7- *(0&M"PH- 9$ %.:# 9$;,4<&7=> ?1@ A#:=E5(%.F./K(0- 9$' ?1.B1 A#54$ 9$*C= 1D # Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Q! A  R?  Q[  (  &%  =  E1  1  " 45 ,"#$8(W AQXP=E1 AR?4$i3=E11" 45 ,"#$ Q45^' D KLLM *' aaaa =  1 -  r r '31 $aGb KC ?"&/B,-JBU7cD# 4TU#UVY1"45  "#$  KLLM *' aaaa =   "  KLLM *' bbbb =   49V =&p' ``,,!! &&&&- ++=   '$R@# Trang 3 Hình học 12_HKII a     2 ; ; 6 2V ; ;Y 6          ⇒   uuur j31 ok AR?Q["'13+ ,"#$8(W AQX ba ba ba       $ $ KY68M68 == ϕ AR?4$i["'1 3+,"#$ Q, AR? 2`;];!6 = r  2!; !; ,6 = − − r  2,;!; !6 = − r -Q[1 -2 6  + ur r r "  + ur r - AQX ( ) - s;  & ` ,  + = + = r r r r r 6b "#$ D KLLM *' aaaa =  3 , ` , , , !  ++=  &6@*+,% D KLLM AAA zyxA " KdLeLCMf CCC  3 ( ) ( ) ( ) , , ,              = = − + − + − uuur 6R3+,"#$ R  ϕ  E  3  +    "#$  KLLM *' aaaa =  " KLLM *' bbbb =  "5 OY   ≠ba 7 & & .     =ϕ Vậy ta có công thức tính góc giữa hai véctơ   , &  với ]; ] ≠ ≠ r r r r như sau : ! ! , , ` ` , , , , , , ! , ` ! , ` . .2  6 -                ϕ + + = = + + + + r r ?G ! ! , , ` ` ]       ⊥ ⇔ + + = r r ?10V5UVY   = (3; 0; 1),  r = (1; - 1; - 2),  r = (2; 1; - 1).Q[1 -2 6  + ur r r "  + ur r - 9$90"X Y3= Z[J\# AJ&%=E11"45 "#$ A?'1. 3&p"#$ O  9$]D@^/8 _/# Ab/"5&pq&G(XR@- Ab/"5&p(#<#((IE &- ]$`>  A1# A AJ4$(( AXr0KL&=   Tiết 27 MK  !"# $ %&#  !"#$ %&% ' ()("#$*+,%- "!./'0 1"#$21345 !"#$6 (4$78- $'()# 149 : ,"#$1 "#$"5!./;1491" 45 ,"#$- 149*+,%345- Trang 4 Hình học 12_HKII <=49>"749&1 83(45- ?49(4$78- $*+ ,-# 4+@A@5"B@A@C#- D (EF'5-D39(G(- '$./01# AJ4$78- *$"234# 5 +67 !#(H&*I3 JG(- *(0- 5/8 #KLG(4.&MNI3 @'O"B7- *(0&M"PH- 9$ %.:# 9$;,4<&7=> ?1@ A#:=E5(%.F./K(0- 9$' ?1.B1 A# AD'"B%""#$- 9$*C= 1D # Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Q! AR?& Q[TE=F8>t& 1- jUgk3B7\ AQXRGB TE=F ROM = ^(4$78 Q, AR?(&%&P=E1 AQXP=E1- AR?b4"10!, AQX*?l!, AR?u(0'&7(4$  "(4$72v649\ AQX?% (4$7 2v6 AR?@(4$72vv6E(4$ 74eI\ AQXMGV) Q` AR?b4"10` AQX*?l` G$ghiQ C= 6+#?(4$78>t2;&;6 &1 Rg2V;;Y6E%wP8 3    3  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ' ''' ''' rczbyax rczbyaxOM =−+−+−⇔ =−+−+−= 4TU#UVY82X6> t2;  &;  6  &  1    3  (4$  7  E   ( ) ( ) ( ) , , , ,       − + − + − = 2v6 ?l ! (4$78>t2!;A,;`6&1 kmE ( ) ( ) ( ) ']*' ''' =−+++− zyx ?l , J4$78>U&1E '''' rzyx =++ J4$  7  2v6  3      %  E O''' ''' =+−−−++ dczbyaxzyx 2vv6 ?5 '''' rcbad −++= Zfj g  (4$  7  3   O''' ''' =+−−−++ dczbyaxzyx  "5 O ''' >−++ dcba E  (4$  7  8    > t2;&;6&1 dcbar −++= ''' ?l`  <  =  >  "  &  1  8    3 (4$7 O'k9 ''' =+−+−++ zyxzyx R*- J4$  7  8    3   O''' ''' =+−−−++ dczbyaxzyx Trang 5 Hình học 12_HKII      = −= = ⇔      =− =− −=− ⇒  * ' '' k' 9' c b a c b a ?G  >  t2,;A`;!6  &  1 * ''' =−++= dcbar 9$90"X Y3= Z[J\# A?(4$78>t&1 9$]D@^/8 _/# Ab/"5&pT49(4$78- Ab/"5&p(#q&G(XR@ ]$`>  A1# A AJ4$(( AXr0KL&=   Tieát 28 lQmn  !"# $ %&#  !"#$ %&% ' ()("#$*+,%- "!./'0 1"#$21345 !"#$6 (4$78- $'()# 149 : ,"#$1 "#$"5!./;1491" 45 ,"#$- 149*+,%345- <=49>"749&1 83(45- ?49(4$78- $*+ ,-# 4+@A@5"B@A@C#- D (EF'5-D39(G(- '$./01# A %""#$- *$"234# 5 +67 !#(H&*I3 JG(- *(0- 5/8 #KLG(4.&MNI3 @'O"B7- *(0&M"PH- 9$ %.:# 9$;,4<&7=> ?1@ A#:=E5(%.F./K(0- 9$' ?1.B1 A# P'"B%""#$[& Trang 6 Hình học 12_HKII 9$*C= 1D # Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Q! AR?Q[&* D3%9xPQX1 a  9 ; b  *  − ; c  * ; d  AQX#%"0*Ee *#9x R? Q, AR?RE> oD 3\ j3[n'1% R- AQX O=++ GCGBGA ( ) OCOBOAOG ++= *  ?'"* Q` AR??Z7(   N⇔= ba   yP .EP&*7& AQXd.7"Z  ! ! , , ` ` ; ;       = ⇔ = = = r r qP&*7&Ee* Qz AR?Q["'11"45  "#$ yP.EP&*7& AQX **'' $ babababa ++=   qP&*7&Ee* !D&"#$  r k2,;Am;`6  r k2];,;A!6  r k2!;{;,6- 61 "#$ cbad     * *  9 +−= &61 "#$  r k  r Az  r A,  r - 6 K'L'OLoM9 −=a  K *  L * ' LOM *  −=− b  KkL'L*M* =c         =+−= * ]] L *  L* *  9 cbad     &|  r k  r Az  r A,  r k2];A,{;`6 ,D&%ok2!;A!;!6k2];!; ,6Dk2!;];!6- 7>R oD- R  R  E    >      oD    3 ( ) OCOBOAOG ++= *        =⇒          = ++ = = ++ = = ++ = ⇒ * 9 LOL * ' * 9 * O * * ' * G zzz z yyy y xxx x CBA G CBA G CBA G `D7(&ok2! ;];!6k2,;!;,6lk2!;A!;!6Dak2z; m;Am6-1nIE 7(-      = = = ⇒      −=− −=− −=− ⇒= ' O ' C C C ABDC ABDC ABDC z y x zzzz yyyy xxxx ABDC K'LOL'M=⇒ C 4$i pppp CCDDBBAA === KkL9L*MpKY]LkL9MpKYkL]L*Mp −=−=−= DBA z-1 6  r -  r "5  r k2`;];As6  r k2,;Az;]6- &6  r - ! ur "5  r k2!;Am;,6 ! ur k2z;`;Am6- R* k$ **'' =++= babababa    r - ! ur k!-zAm-`,-2Am6kA,! 9$90"X Y3= Z[J\# A?' :"#$1 "#$"5./ AJ&%=E11"45 "#$ A?'1. 3&p"#$ O  A?'1* % Trang 7 Hình học 12_HKII A?(4$78>t&1 9$]D@^/8 _/# Ab/"5&pT49'" Ab/"5&p(#q&G(XR@IE- ]$`>  A1# A AJ4$(( AXr0KL&=   Tieát 29 lQmn  !"# $ %&#  !"#$ %&% ' ()("#$*+,%- "!./'0 1"#$21345 !"#$6 (4$78- $'()# 149 : ,"#$1 "#$"5!./;1491" 45 ,"#$- 149*+,%345- <=49>"749&1 83(45- ?49(4$78- $*+ ,-# 4+@A@5"B@A@C#- D (EF'5-D39(G(- '$./01# AJ4$78- *$"234# 5 +67 !#1(G(- 5/8 #ExE&G(XR@1- 9$ %.:# 9$;,4<&7=> ?1@ A#:=E5(%.F./K(0- 9$' ?1.B1 A# AP(4$78- 9$*C= 1D # Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Q!7>"&18 AR?7>"&18 l , , , , 6 2 6 2 62      + + =− − − , , , , , , ]      + + + + + + = AQX*Ee"*&G(- !7>"&1 83 (4$7 | , , , 6 2 6 2 6 }2 ` z !  + + =− − + >t2`;z;~!61k` &| , , , s , !s ,s ]     + + − + − − = >t2`;~!;•6 1 , , , 2 !6 • ,s !]` + − + + == Trang 8 Hình học 12_HKII Q,qG((4$78 AR?PEG((4$78- AQX7>"&1 83- AR?QX* AQX |>t2`;~!;m6&1k` &|>D2`;~`;!6&1k m |>t2~,;!;~`6&1k !z |>t22m;~`;{6"&1k, | , , , , , •, z !, !]] ]     + + + − − − = , , , z , s m] ]     + + +⇔ − − − = >t2~,;!;`6 1 , , , ! ` m] •2 ,6 + + + == − | , , , • , ! ]    + + − − + = #| , , , ` ` s` • !m ` ]     + + − + + − = ,qG((4$784e 9( |D34e1o"5o2z;~`;{6"2,;!;`6 >tE% o ⇒ t2`;~!;m6 1tok , , , 2 ,6 ,! `+ − + = ?G(4$78E , , , 6 2 6 2 6 }2 ` ! m  + + =− + − &|bC%o2m;~,;!6"3>D2`;~`;!6 1oDk , , 2 !6, m+ − = ?G(4$78E , , , 6 2 6 2 6 m2 ` ` !  + + =− + − |>t2~,;!;~`6"&EUt 1Utk , , , 2 !62 ,6 ` !z+ − + =− ?G(4$78E , , , 6 2 6 2 62 , ! ` !z  + + =+ − − |D3>t22m;~`;{6"&1k, ?G(4$78E , , , 6 2 6 2 62 m ` { z  + + =− + − 9$90"X Y3= Z[J\# A?(4$78>t&1 9$]D@^/8 _/# Ab/"5&pT49'" Ab/"5&p(#V#&€J4$78(W• ]$`>  A1# A AJ4$(( AXr0KL&= Trang 9 Hình học 12_HKII ,`|!,|,]!`~,•|!,|,]!` !} Tiết 30 'ghq  !"# $ %&# Q%"#$(( 8(W- (4$7:C 8(WB"38.. ,8 (W'1*j!%!8(W- $'()# <=49"#$(( 8(W- "(4$7:C 8(W"149*j!% !8(W- $*+ ,-# 4+@A@5"B@A@C#- D (EF'5-D39(G(- '$./01# A?#$(( 8(W- AJ4$7:C 8(W- *$"234# AR?(4$((- AQX'OEPC8(W"#$n(4$"#$(( 8 (W- 9$ %.:# 9$;,4<&7=> ?1@ A#:=E5(%- 9$' ?1.B1 A# AD 2 ; ; 6; 2 ; ; 6; 2 ; ; 6; 2 ; ; 6                             ! , , ! , ` ! , ` 2 ; ; 6; 2 ; ; 6; 2 ; ; 6           = = = r r r P' 9$*C= 1D # Hoạt động của GV và HS Nội dung Q! AR? Nhắc lại khái niệm vectơ pháp tuyến của đường thẳng, vectơ chỉ phương của đường thẳng đã học. - HS: Vectơ pháp tuyến là vectơ 0≠ r vuông góc với đường thẳng đó. Vectơ chỉ phương là vectơ 0≠ r nằm trên đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đó Q, AR?5'113 45"7- AR?(0*?l! AQXi*"4C*- t-?#$(( 8(W b=FVectơ r n 0≠ r được gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ) α nếu đường thẳng chứa vectơ r n vuông góc với mp ( ) α (gọi tắt là vectơ r n vuông góc với mp ( ) α ) Kí hiệu: r n ⊥ mp ( ) α vDMx   r n E vect$((L!8(W7 r kn cOE?J 8(W3- trong hệ tọa độ Oxyz nếu a r = (a 1 , a 2 , a 3 ), b r = (b 1 , b 2 , b 3 ) là hai vectơ không cùng phương và các đường thẳng chứa chúng song song hoặc nw trong một mp ( ) α thì vectơ n r = a,b     r r = 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 a a a a a a , , b b b b b b         là một vectơ (p tuycủa mp ( ) α . Khi đó cặp vectơ a r , b r được gọi là cặp vectơ chỉ Trang 10 [...]... quen thuộc + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới Có tinh thần hợp tác trong học tập 2 Trọng tâm: - Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vng góc 3 Chuẩn bị: - Giáo viên: ngồi giáo án, phấn, bảng còn có: Phiếu học tập Trang 29 Hình học 12_HKII - Học sinh: ngồi đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: máy tính 4 Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:... 1.3 Thái độ: + Biết đưa những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc Trang 34 Hình học 12_HKII + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới Có tinh thần hợp tác trong học tập 2 Trọng tâm: - Mặt phẳng, mặt cầu, đường thẳng 3 Chuẩn bị: - Giáo viên: ngồi giáo án, phấn, bảng còn có: Phiếu học tập - Học sinh: ngồi đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: máy tính 4 Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và... tác trong học tập 2 Trọng tâm: - Phương trình tham số của đường thẳng 3 Chuẩn bị: - Giáo viên: ngồi giáo án, phấn, bảng còn có: Phiếu học tập - Học sinh: ngồi đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: máy tính 4 Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, đồng phục 4.2 Kiểm tra miệng: giới thiệu bài mới 4.3 Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Hoạt... tắc của đường thẳng 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: Làm các bài tập 1/89 SGK - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Xem tiếp phần còn lại của bài 5 Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Trang 25 Hình học 12_HKII Ngày dạy: 17/02/2014 – 22/02/2014... của 2 đường thẳng 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: Trang 27 Hình học 12_HKII - Đối với bài học ở tiết học này: xem lại lý thuyết, các phương pháp - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Xem tiếp phần còn lại của bài 5 Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: 17/02/2014... đến 1 mặt phẳng 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: nắm được các cơng thức và dạng tốn - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: làm các bài tập SGK của bài này 5 Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Trang 15 Hình học 12_HKII Ngày dạy: 06/01/2014... của 2 đường thẳng 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: xem lại lý thuyết, các phương pháp - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Xem tiếp phần còn lại của bài 5 Rút kinh nghiệm: - Nội dung: - Phương pháp: Trang 32 Hình học 12_HKII - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: 03/03/2014... đến 1 mặt phẳng 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học: - Đối với bài học ở tiết học này: nắm được các cơng thức và dạng tốn - Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: làm các bài tập SGK của bài này 5 Rút kinh nghiệm: Trang 20 Hình học 12_HKII - Nội dung: - Phương pháp: - Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: Ngày dạy: 10/02/2014... mới về KT-KN quen thuộc + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới Có tinh thần hợp tác trong học tập 2 Trọng tâm: - Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vng góc 3 Chuẩn bị: - Giáo viên: ngồi giáo án, phấn, bảng còn có: Phiếu học tập - Học sinh: ngồi đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: máy tính 4 Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp,... những KT-KN mới về KT-KN quen thuộc + Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới Có tinh thần hợp tác trong học tập 2 Trọng tâm: - Xét vị trí tương đối của đường thẳng và mặt thẳng 3 Chuẩn bị: - Giáo viên: ngồi giáo án, phấn, bảng còn có: Phiếu học tập - Học sinh: ngồi đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút,… còn có: máy tính 4 Tiến trình: 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện: ổn định lớp, kiểm tra sĩ . A# P'"B%""#$[& Trang 6 Hình học 12_ HKII 9$*C= 1D # Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học Q! AR?Q[&* D3%9xPQX1 a  9 ; b  *  − ; c  * ; d  AQX#%"0*Ee *#9x. 8(W- A?=14$/ ,8(W- *$"234# AR?(4$((- Trang 12 Hình học 12_ HKII AQX'OEPC8(W"#$n(4$"#$((. 49V =&p' ``,,!! &&&&- ++=   '$R@# Trang 3 Hình học 12_ HKII a     2 ; ; 6 2V ; ;Y 6          ⇒   uuur j31 ok AR?Q["'13+ ,"#$8(W AQX ba ba ba       $ $ KY68M68
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12_HK2, GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12_HK2, GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12_HK2