GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 CẢ NĂM

138 646 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 08:57

Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 GIÁO ÁN: ĐẠI SỐ Tiết: 1, 2 Ngày soạn: 23/8/2010 Bài soạn: §1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Số tiết: 02 I. MỤC TIÊU: Qua bài học này HS cần: 1. Về kiến thức: - Biết tính đơn điệu của hàm số. - Biết mối liên hệ giữa sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và dấu đạo hàm cấp một của nó. - Biết quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số. 2. Về kỹ năng: - Biết cách xét sự đồng biến, nghịch biến của một hàm số trên một khoảng, dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó. 3. Về tư duy và thái độ: - Phát triển khả năng tư duy sáng tạo, logic, đối thoại. - Biết quy lạ về quen. - Biết nhận xét và dánh giá bài làm của bạn. - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, có tinh thần hợp tác trong học tập. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, phấn, các đồ dùng dạy học khác; Bảng phụ. 2. Chuẩn bị của học sinh: Đồ dùng học tập như SGK, bút. Kiến thức về đạo hàm, hàm số. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC. A. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. B. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi 1: Cho một số ví dụ về hàm số. Câu hỏi 2: Tính đạo hàm của hàm số: y = - 2 2 x và y = x 1 C. Bài mới. Hoạt động 1: I. Tính đơn điệu của hàm số: GV treo bảng phụ vẽ hình 1 và 2 SGK trang 4 lên bảng. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Từ đồ thị hàm số y = cos x hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số trên đoạn: [ 2 ; 2 ππ − ]. Câu hỏi 2: Câu hỏi tương tự đối với đồ thị hàm số y = |x|. HD: Hàm số y = cosx tăng trên các khoảng ( 0; 2 π − ), ( 2 3 ; π π ); giảm trên:(0; 2 π ); ( 2 π ; π ) HD: Đồ thị hàm số y = |x| tăng (0; + ∞ ); Giảm (- ∞ ; 0) 1. Nhắc lại định nghĩa SGK trang 4. 1 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Phát phiếu học tập số 1. - Yêu cầu HS điền kết quả vào phiếu. - Ghi kết quả lên bảng cho HS tự đánh giá. - Ghi kết quả vào. - Đối chiếu với đáp áp GV đưa ra. - Trao đổi phiếu học tập với bạn ngồi bên cạnh để đánh giá kết quả. GV nhận xét: * f(x) đồng biến trên k ↔ 0 )()( 12 12 > − − xx xfxf ; ∀ x 1 , x 2 ∈ k. (x 1 ≠ x 2 ) nghịch biến trên k ↔ 0 )()( 12 12 < − − xx xfxf ; ∀ x 1 , x 2 ∈ k. (x 1 ≠ x 2 ) * Đồng biến thì đồ thị đi lên từ trái sang. Nghịch biến thì đồ thị đi xuống từ trái sang. Hoạt động 2: GV: cho các các hàm số: y = 2 2 x − và y = x 1 , tập xác định là k. GV treo bảng biến thiên. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: - Xét dấu đạo hàm của mỗi hàm số và điền vào bảng tương ứng. Câu hỏi 2: Nêu nhận xét mối quan hệ đồng biến, nghịch biến và dấu đạo hàm. HD: Học sinh điền vào bảng của mình. HD: f’(x) > 0 thì hàm số như thế nào? f’(x) < 0 thì sao. GV tóm tắt định lý: Trên k : f’(x) > 0  f(x) đồng biến. f’(x) < 0  f(x) nghịch biến. Và nếu f’(x) = 0, ∀ x ∈ k thì f(x) không đổi trên k. Hoạt động 3: GV nêu một số ví dụ: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số: 1,y = x 3 2,y = x 4 + 1 3,y = sin x Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Tính đạo hàm của hàm số y = x 3 . Câu hỏi 2: Hãy lập bảng biến thiên.khi đã xét dấu của đạo hàm. Câu hỏi 3: Tính đạo hàm và xét dấu đạo hàm của hàm số y = x 4 + 1 HD: y’ = 3x 2 > 0 ∀ x ∈ |R\{0}. HD: x - ∞ 0 + ∞ y’ + 0 + y + ∞ - ∞ HD: y’ = 4x 3 y' > 0 khi x > 0 ; y' < 0 khi x < 0 2 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 Câu hỏi 4: lập bảng biến thiên của hàm số: y = x 4 + 1 Câu hỏi 5: Tính đạo hàm và xét dấu đạo hàm của hàm số: y = sin x trên (0; 2 π ). Câu hỏi 6: Lập bảng biến thiên của hàm số: y = sin x trên (0; 2 π ). HD: x - ∞ 0 + ∞ y’ - 0 + y + ∞ + ∞ 1 HD: y’ = cos x  y’ > 0 khi x ∈ (0; 2 π ) và ( )2; 2 3 π π ; y’ < 0 khi x ∈ ( 2 π ; ) 2 3 π HD: x 0 2 π 2 3 π π 2 y’ + 0 - 0 + y 1 0 0 -1 GV nêu định lý mở rộng: Giả sử hàm số y = f(x) có đạo hàm trên k, nếu f(x) ≥ 0 (f(x) ≤ 0) , ∀ x ∈ k và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm đồng biến (nghịch biến) trên k. D. Củng cố, dặn dò học sinh làm bài về nhà. Qua bài học,học sinh cần nắm được định nghĩa, định lí về sự biến thiên của hàm số,biết lập bảng biến thiên HD học bài ở nhà và làm bài tập về nhà làm. Về nhà các em cần. - Học thuộc định lý về mối quan hệ giữa dấu của đạo hàm và tính đơn điệu của hàm số. - Làm các bài tập 1, 2 SGK trang 9, 10. - Đọc trước bài Sự đồng biến và nghịch biến, mục II quy tắc xét tính đơn điệu. TIẾT 02 A. ỔN ĐỊNH VÀ KIỂM TRA SỈ SỐ 3 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 B. BÀI CŨ H1: Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số: y = -x 3 + x 2 - 5 H2: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số: y = x x − + 1 13 C. BÀI MỚI Hoạt động 1: II. QUY TẮC XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ. GV nêu quy tắc: 1. Tìm tập xác định. 2. Tính đạo hàm f’(x), tìm các điểm x i (i = 1, 2, …,n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định. 3. Sắp xếp các điểm x i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên. 4. Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. Hoạt động 2: GV nêu các ví dụ: Ví dụ 1: Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số: a. y = 22 2 1 3 1 23 +−− xxx b. y = 1 1 + − x x Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Tìm TXĐ của hàm số câu a. Câu hỏi 2: Tính y’ của hàm số và tìm x i sao cho f(x i ) = 0 Câu hỏi 3: Hãy lập bảng biến thiên và kết luận. Câu hỏi 4: Tìm tập xác định của hàm số: y = 1 1 + − x x HD: Hàm số xác định với ∀ x ∈ |R HD: y’ = x 2 – x – 2, y’ = 0 ↔    = −= 2 1 x x x - ∞ -1 2 + ∞ y’ + 0 – 0 + y 6 19 + ∞ - ∞ 3 4 − KL: Hàm số đồng biến trên các khoảng: (- ∞ ;-1) và (2;+ ∞ ); nghịch biến (-1; 2) HD: Hàm số xác định với mọi x ≠ -1. 4 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 Câu hỏi 5: Hãy tính y’ và giải pt y’ = 0 Câu hỏi 6: Hãy lập bảng biến thiên và đưa ra kết luận. HD: y’ = 2 )1( 2 +x không xác định tại x = -1 x - ∞ -1 + ∞ y’ + + y + ∞ 1 1 - ∞ KL: Hàm số đồng biến trên các khoảng: (- ∞ ; -1) và (-1; + ∞ ). Hoạt động 3: 1. Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số: y = x 4 – 2x 2 + 3. 2. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số: y = 20 2 −− xx . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Tìm TXĐ của hàm số trên. Câu hỏi 2: Hãy tính đạo hàm và giải phương trình y’ = 0 của các hàm số xác định trên. Câu hỏi 3: hãy đưa ra kết luận các khoảng đơn điệu của hàm số. HD: y = x 4 – 2x 2 + 3. có TXĐ: D = |R. Hàm số: y = 20 2 −− xx xác định với: ∀ x ∈ D = (- ∞ ; -4] ∪ [5; + ∞ ) HD: y = x 4 – 2x 2 + 3 y’ = 4x 3 –4x y’ = 0 ↔      = = −= 1 0 1 x x x y = 20 2 −− xx y’ = 202 12 2 −− − xx x . y’ =0 ↔x = 2 1 HD: Hàm số y = x 4 – 2x 2 + 3 đồng biến trên các khoảng (-1; 0) và (1; + ∞ ); nghịch biến trên các khoảng (- ∞ ; -1) và (0; 1). Hàm số: y = 20 2 −− xx đồng biến trên khoảng (5; + ∞ ); nghịch biến trên khoảng: (- ∞ ; -4) Hoạt động 4 : 1. Chứng minh rằng: Hàm số y = 2 2 xx − đồng biến (0; 1) và nghịch biến (1; 2). 2. Chứng minh bất đẳng thức sau: tan x > x 5 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Tìm TXĐ của hàm số y = 2 2 xx − và tính y’ Câu hỏi 2: Nêu kết luận. Câu hỏi 3: Xét hàm số y = g(x)= tanx – x x ∈ [ 2 ;0 π ]. Hãy tính y’ và giải pt g’(x) = 0 Câu hỏi 4: Nêu nhận xét bằng cách so sánh g(x) và g(0) với x ∈ [ 2 ;0 π ]. HD: Hàn số trên xác định trên đoạn [0; 2] y' = 2 2 1 xx x − − trên (0; 2). HD: y’ > ∀ x ∈ (0; 1). y' < 0 ∀ x ∈ (1; 2). HD: y’ = x 2 cos 1 -1 ≥ 0 ∀ x ∈ [ 2 ;0 π ). g’(x) = 0 tại x = 0. HD: Do g’(x) ≥ 0 ∀ x ∈ [ 2 ;0 π ). g(x) đồng biến trên [ 2 ;0 π ). g(x) > g(0) với 0 < x < 2 π Vì g(0) = 0 nên tanx > x với 0 < x < 2 π D.CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ HỌC SINH. Về nhà các em cần : - Nắm được các quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số. - Làm các bài tập còn lại SGK và sách bài tập. - Đọc trước bài cực trị của hàm số. GV củng cố vài câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất suy luận. GIÁO ÁN: ĐẠI SỐ Tiết: 3, 4, 5 Ngày soạn: 23/8/2010 Bài soạn: §2: Cực trị của hàm số. Số tiết: 03 I. MỤC TIÊU: Qua bài học này HS cần: 1. Về kiến thức: - Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu (điểm cực trị của hàm số). - Biết các điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số. 2. Về kỹ năng: - Biết cách tìm các điểm cực trị của hàm số. - Học sinh biết làm thành thạo các bài tập. 6 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 3. Về tư duy và thái độ: - Phát triển khả năng tư duy sáng tạo, logic, đối thoại. - Biết quy lạ về quen. - Biết nhận xét và đánh giá bài làm của bạn. - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, có tinh thần hợp tác trong học tập. - học sinh tích cực làm bài tập về nhà. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, phấn, các đồ dùng dạy học khác; Bảng phụ. 2. Chuẩn bị của học sinh: Đồ dùng học tập như SGK, bút. Kiến thức về lập bảng biến thiên. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC. A. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. B. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi 1: Lập bảng biến thiên của hàm số. Câu hỏi 2: Từ bảng biến thiên của hàm số y = 1 2 +− xx . x - ∞ 2 1 + ∞ y’ - 0 + y + ∞ + ∞ 2 3 Tìm x 1 sao cho y(x 1 ) nhỏ nhất. C.BÀI MỚI. TIẾT 1 KHÁI NIỆM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU, ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ Hoạt động 1: I. Khái niệm cực đại, cực tiểu: Cho các hàm số: a. y = -x 2 + 1 trên khoảng (- ∞ + ∞ ). b. y = 2 )3( 3 −x x trên các khoảng ( 2 3 ; 2 1 ) và ( 4; 2 3 ). Có đồ thị: - giáo viên treo bảng phụ đã vẽ sẵn đồ thị ở nhà. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: hãy lập bảng biến thiên của hàm số: y = -x 2 + 1 HD: y’ = -2x, y’ = 0 ↔ x = 0 x - ∞ 0 + ∞ 7 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 Câu hỏi 2: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = -x 2 + 1 trong khoảng (- ∞ + ∞ ). Câu hỏi 3: Từ đồ thị của hàm số hình 1b bãy chi ra giá trị max của y trên khoảng ( 2 3 ; 2 1 ). Câu hỏi 4: hãy chỉ ra giá trị max, min của hàm số y = 2 )3( 3 −x x trên ( 4; 2 3 ) y’ + 0 -+ y 1 - ∞ - ∞ HD: y max = 1 ↔ x = 0 HD: y max = 3 4 ↔ x = 1 HD: y max = 3 4 ↔ x = 4 y min = 0 ↔ x = 3 Hoạt động 2: GV cho HS đọc định nghĩa SGK trang 13. Cho hàm số: y = f(x) xác định và liên tục trên khoảng (a; b) có thể a là - ∞ , b là + ∞ và điểm x 0 ∈ (a; b) . a. Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f(x) < f(x 0 ) với mọi x 0 ∈ ( x 0 -h; x 0 +h) và x ≠ x 0 thì ta nói hàm số f(x) đạt cực đại tại x 0 . b. Nếu tồn tại số h > 0 sao cho f(x) > f(x 0 ) với mọi x 0 ∈ ( x 0 -h; x 0 +h) và x ≠ x 0 thì ta nói hàm số f(x) đạt cực tiểu tại x 0 . GV nêu chú ý: 1. Nếu hàm số f(x) đạt cực đại (cực tiểu tại x 0 thì x 0 được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) của hàm số; f(x 0 ) được gọi là giá trị cực đại (giá trị cực tiểu) của hàm số KH: f CĐ (f CT ) còn điểm M(x 0 ; f(x 0 ) được gọi là điểm cực đại (điểm cực tiểu) ủa đồ thị hàm số. 2. Các điểm cực đại (cực tiểu) gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại (cực tiểu) gọi chung là cực trị. 3. hàm số y = f(x) có đạo hàm trên (a; b) và đạt cực trị tại x o thì f’(x 0 ) = 0. GV hướng dẫn CM nhận xét 3. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Với Δx > 0 tính f’(x 0 ) Câu hỏi 2: Với Δx < 0 tính f’(x 0 ) Câu hỏi 3: Hãy kết luận. HD: f’(x 0 )= 0 )()( lim 00 0 ≤ ∆ −∆+ + →∆ x xfxxf x (1). HD: f’(x 0 )= 0 )()( lim 00 0 ≤ ∆ −∆+ − →∆ x xfxxf x (2). HD: f’(x 0 )= 0 Hoạt động 3: II. ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐỂ HÀM SỐ CÓ CỰC TRỊ. 8 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Hãy lập bảng biến thiên xét xem hàm số y = -2x + 1 và nói rõ hàm số này có cực trị hay không. Câu hỏi 2: Hãy lập bảng xét dấu của hàm số y = x 3 + 4x và kết luận xem hàm số có cực trị hay không. HD: y’ = -2 < 0, ∀ x ∈ |R. x - ∞ 0 + ∞ y’ - y + ∞ - ∞ Hàm số không có cực trị. HD: y’ = 3x 2 + 4,y’ luôn luôn dương hàm số không có cực trị. GV nêu định lý: Định lý 1: Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng k(x 0 -h; x 0 +h) và có đạo hàm trên k hoặc trên k \{x 0 } với h > 0. a. Nếu f’(x) > 0 trên khoảng (x 0 -h; x 0 ) và f’(x) > 0 trên khoảng (x 0 ; x 0 +h) thì x 0 là một điểm cực đại của hàm số f(x). b. Nếu f’(x) < 0 trên khoảng (x 0 -h; x 0 ) và f’(x) < 0 trên khoảng (x 0 ; x 0 +h) thì x 0 là một điểm cực tiểu của hàm số f(x). GV nêu ví dụ: Tìm cực trị của các hàm số: a. y = 2x 3 – 3x 2 + 1 b. y = 1 1 − + x x Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Hãy tìm TXĐ của hàm số: y = 2x 3 – 3x 2 + 1 Câu hỏi 2: Hãy tìm cực trị của hàm số nói trên. Câu hỏi 3: Tìm TXĐ của hàm số: y = 1 1 − + x x . Câu hỏi 4: Hãy tính y’ và suy ra điểm cực đại, cực tiểu của hàm số. HD: TXĐ D = |R HD: y’ = 6x 2 – 6x, y’ = 0 ↔ x = 0 và x = 1. x - ∞ 0 1 + ∞ y’ + 0 - 0 + y 1 + ∞ - ∞ 0 x = 0 là điểm cực đại. x = 1 là điểm cực tiểu. HD: TXĐ: D = |R \ {1} HD: y’ = 2 )1( 2 − − x với x ≠ 1  y’ < 0 ∀ x ∈ D Hàm số không có cực trị. 9 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 D. Củng cố, dặn dò học sinh làm bài về nhà. HD học sinh về nhà học bài: - Về nhà học thuộc khái niệm cực trị. - Điều kiện đủ để hàm có cực trị. - Làm các bài tập 3, 4 SGK trang 18. TIẾT 2 III. QUY TẮC TÌM CỰC TRỊ. A. ỔN ĐỊNH VÀ KIỂM TRA SỈ SỐ. B. BÀI CŨ: H1: Tìm cực trị của hàm số bằng cách lập bảng biến thiên a. y = x 3 (1-x 2 ) b. y = 1 2 +− xx H2: Chứng minh rằng hàm số y = |x| không có đạo hàm tại điểm x = 0. Hàm số có đạt cực trị tại điểm đó không? C. BÀI MỚI Quy tắc 1: Hoạt động 1 GV đưa ra ví dụ. Tìm cực trị của hàm số: y = x(x 2 -2) Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Hãy tìm TXĐ của hàm số Câu hỏi 2: Tính f’(x). Tìm các điểm tại đó f’(x) =0 hoặc f”(x) không xác định. Câu hỏi 3: Lập bảng biến thiên. Câu hỏi 4: Dựa vào định lý 1 hãy chỉ ra điểm cực trị của hàm số. HD: TXĐ |D = |R HD: y’ = 3x 2 – 2, y’ = 0 ↔x=- 3 2 và x = 3 2 . HD: x - ∞ 3 2 − 3 2 + ∞ y’ + 0 - 0 + y 9 64 + ∞ - ∞ 9 64− HD: Dựa theo bảng biến thiên f(x) đạt cực đại tại 9 64 : f CĐ = 9 64 f(x) đạt cực tiểu tại 3 2 : f CT = 9 64− GV cùng HS đưa ra quy tắc. 10 [...]... Học sinh làm thành thạo các bài tập sách giáo khoa 3 Về tư duy và thái độ: - có thái độ nghiêm túc - Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, logic - Biết quy lạ về quen - Biết nhận xét và dánh giá bài làm của bạn - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, có tinh thần hợp tác trong học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1 Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, phấn, các đồ dùng dạy học khác; Bảng... đã học các em hãy rút ra nhận xét, các vấn đề có liên quan đến hàm số 2 Từ bốn mảng kiến thức có liên quan gì đến bảng biến thiên, hãy rút ra nhận xét 30 x Giáo án Đại số GIÁO ÁN: Ngày soạn: Bài soạn: Số tiết: Năm học 2010-2011 Tiết: 12  14 ĐẠI SỐ 12/ 09/2010 Phần 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 03 I MỤC TIÊU: Qua bài học HS cần: 1 Về kiến thức: - Hiểu được sơ đồ khảo sát hàm số - Hiểu... đạt cực đại tại x = 2 Vậy m = -3 là giá trị cần tìm D Củng cố, hướng dẫn học sinh học bài ở nhà 14 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 - về nhà nắm vứng các quy tắc tìm cực trị - phân biệt cho mỗi bài toán nên sử dụng quy tắc nào GV hướng dẫn HS về nhà làm các bài tập còn lại BT 1d, 2a, 3, 5 SGK trang 18 GIÁO ÁN: Ngày soạn: Bài soạn: Số tiết: ĐẠI SỐ Tiết: 6, 7, 8 30/8/2010 §3: Giá trị lớn nhất và giá trị... hai cách rồi so sánh đưa ra nhận xét C BÀI MỚI: Hoạt động 1: GV bổ sung các quy tắc tìm cực trị Hướng dẫn HS tham gia hoạt động 1 BT1: Tìm cực trị các hàm số sau theo quy tắc 1 a y = 2x3 + 3x2 – 36x – 10 b y = x4 + 2x2 – 3 c y = x 2 − x + 1 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Có nhận xét gì về TXĐ của các HD: Do : x2 – x + 1 > 0 ∀ x ∈ |R nên cùng với 12 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011... 0 < x < hình vuông tìm điều kiện của x 2 Câu hỏi 2: Tính thể tích của khối hộp HD: V(x)= x(a-2x)2 Câu hỏi 3: Hãy lập bảng biến thiên của HD: hàm số trên x y’ (0 < x < a 6 -∞ - a 2 0 + 3 y 19 a ) 2 2a 27 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 0 0 Câu hỏi 4: Từ bảng biến thiên hãy đưa ra 2a 3 a Max V(x) = HD: a kết luận về giá trị lớn nhất của thể tích 27 ↔ x = 6 [ 0; ] 2 D Củng có, dặn dò HS làm bài ở nhà:... bài tập trong SBT -*** GIÁO ÁN: ĐẠI SỐ Ngày soạn: 04/9/2010 Bài soạn: §4 : Đường tiệm cận Số tiết: 03 Tiết: 9, 10, 11 I MỤC TIÊU: Qua bài học HS cần: 1 Về kiến thức: - Hiểu được định nghĩa đường tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số - Hiểu được cách tìm đường tiệm cận ngang, đường tiệm cân đứng của đồ thị hàm số 23 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 2 Về kỹ năng: - Biết cách... đứng - học sinh biết làm thành thao các bài tập 3 Về tư duy và thái độ: - Biết quy lạ về quen - Biết nhận xét và dánh giá bài làm của bàn - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, có tinh thần hợp tác trong học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 1 Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, phấn, các đồ dùng dạy học khác; Bảng phụ 2 Chuẩn bị của học sinh: Đồ dùng học tập như SGK, bút Kiến thức về giới... thị hàm số y = 2 + là đường hypebol gồm hai nhánh nằm đối xứng với x GV treo đồ thị hàm số: y = nhau qua hai điểm I(0; 2) Hai nhánh của hypebol này không bao giờ cắt các đường thẳng y = 2 và đường thẳng x = 0, tại sao vậy? Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Câu hỏi 1: Em có nhận xét gì về khoảng HD: Nhỏ dần nhỏ dần, khi | x | càng lớn thì 24 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 cách từ M(x; y)∈ C tới đường... → ±∞ lim y 2 = lim ( x + 1 − 1 ) = ± ∞ x → ±∞ x −3 x → ±∞ Đồ thị hàm số này không có TCN D CỦNG CỐ VÀ DĂN DÒ - Giáo viên nhắc lại quy tắc tìm tiệm cận ngang -Giáo viên hướng dẫn các bài tập sách giáo khoa trang 30 - Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà học trước bài mới bài tiệm cận đứng - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà làm hết bài tập SGK TIẾT 2: TIỆM CẬN ĐỨNG A ÔN ĐỊNH LỚP VÀ KIỂM TRA SỈ SỐ B BÀI... động của trò Giáo án Đại số y=x+ 1 và x = sin 2x – x x Năm học 2010-2011 Hàm số: y = x + 1 có TXĐ D = |R \{0} x Hàm số : y = sin 2x – x có TXĐ: D = |R Câu hỏi 2: Tính các đạo hàm của hàm số nói trên Câu hỏi 3: 1 Giải PT: 1 - 2 = 0 x HD: y’ = 1 - 1 và y’ = 2cos2x - 1 x2 1 = 0 x2 – 1 = 0 x = ± 1 x2 π 2cos2x – 1 = 0 -> x = ± + kπ , k ∈ z 6 HD: 1 - Câu hỏi 4: Tùy vào đặc điểm của bài toán HD: hãy . Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 GIÁO ÁN: ĐẠI SỐ Tiết: 1, 2 Ngày soạn: 23/8/2010 Bài soạn: §1: Sự đồng biến, nghịch. ngồi bên cạnh để đánh giá kết quả. GV nhận xét: * f(x) đồng biến trên k ↔ 0 )()( 12 12 > − − xx xfxf ; ∀ x 1 , x 2 ∈ k. (x 1 ≠ x 2 ) nghịch biến trên k ↔ 0 )()( 12 12 < − − xx xfxf . thạo các bài tập. 6 Giáo án Đại số Năm học 2010-2011 3. Về tư duy và thái độ: - Phát triển khả năng tư duy sáng tạo, logic, đối thoại. - Biết quy lạ về quen. - Biết nhận xét và đánh giá bài làm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 CẢ NĂM, GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 CẢ NĂM, GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 CẢ NĂM