Tuyển tập 15 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường THPT

122 682 1
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2015, 10:04

Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page1 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com     - 2014  1 . Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm  A.. B. 2/Ax  . C. 3 4  2 3A x  . D.  4 3  2 A x  .  )3/cos(   tAx . V   khi A. t = 0. B. t = T/12. C. t = T/6. D. t = T/3.  A.. B.. C.. D.. C A.. B.. C.. D..  A.. B.. C.. D. .   : ))(cos(6 1 cmtx    ))( 2 cos(8 1 cmtx     2 10    A. 1,8.10 -3 J. B. 3,2.10 -3 J. C. 9,8.10 -3 J. D. 5.10 -3 J.  sai A.  B.  C.  D.   i )(5cos6,0 NtF   A. 6cm. B. 5cm. C. 10cm. D. 11cm : 4cos( )( )x t cm    6/    )/(35 2 sma   10 2    A. 0,5s. B. 0,4s. C. 2,5s. D. 5s.   = 10 m/s 2  A. 86,6cm/s. B. 150 cm/s. C. 78,6 cm/s. D. 173,2 cm/s. Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page2 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com   ))(cos(8 cmtx     3 7 = 10 m/s 2    A. 4(rad/s). B. 2 (rad/s). C. 52 (rad/s). D. 5(rad/s)   f A A. .2 222 Afm  B. . 4 2 22 f Am  C. . 2 1 222 Afm  D. . 2 2 f Am     )/(28 2 scma   A. 48( 2 1)( / )cm s . B. )/( 12 12 scm   . C. 48( 2 1) ( / )ms   . D. )/( )12(48 scm   .  lg  0  .   v  A. ).( 22 0 2   lv B. ).( 22 0 2   glv C. ).( 22 0 22   glv D. ).( 22 0 22  vgl   1 l , 2 l   gm 600 1   1 l  kgm 1 2   2 l   1 l , 2 l  A. ml 625,0 1  ; ml 375,0 2  . B. ml 65,0 1  ; ml 35,0 2  . C. ml 375,0 1  ; ml 625,0 2  . D. ml 35,0 1  ; ml 65,0 2  .    0 0 60   2   A. 0,4(J). B. 0,2(J). C. 0,25(J). D. 0,15(J).  0  0 C  A. 2,5.10 -5 K -1 . B. 2.10 -5 K -1 . C. 3.10 -5 K -1 . D. 1,5.10 -5 K -1 .  sai ? A.  B.  C.  D.   H    gm o 200 v  2 .   A. 8,46N. B. 6,64N. C. 9,45N. D. 7,94N      10 2    A. )/(32 scmv   B. )/(32 scmv   C. )/(16 scmv   D. 0v Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page3 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com   A.  B.  C.  D.  sai? A.. B.. C.. D..    A. 340m. B. 500m. C. 0,68m. D. 1,47m.   4/     4 M u  4 N u  A. 24 cm. B. 4 cm. C. 8 cm. D. 34 cm.  ))( 3 46cos(2 cmxtu      A. 1,5m/s. B. 3m/s. C. 4,5m/s. D. 6m/s.   1 O , 2 O u 25,   ))(50cos(5 2 mmtu   , 2 5sin(50 )( )u t mm     21 OO   A. 15. B. 16. C. 17. D. 18.  )(40cos4 mmtu A   ; ))( 2 40cos(4 mmtu B    . Coi   )/(60 scmv   1 M , 2 M  )(3 11 cmBMAM  , )(5,4 22 cmBMAM   1 M 2(mm)   2 M  A. 2(mm). B. - 2(mm). C. )(22 mm D. 2 2( )mm .   )cos( tauu BA     1 M  2 M   1  2 M  A. scm/32 . B. scm/32 C. scm/6 . D. scm/5,1 .     A. 40m B. 60m. C. 80m. D. 120m.   1 O  2 O    21 OO n  1 M  cmdd 5,2 21  , (n + 5)  2 M  cmdd 5,10 ' 2 ' 1   A. 40cm/s. B. 52,5cm/s. C. 65cm/s. D. 125cm/s. Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page4 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com   tUu  cos 0   i  1 u , 2 u  3 u   A. 22 ) 1 ( C LR u i     . B. Cui  3  . C. R u i 1  . D. L u i  2       B   A.  B.  C.  D.     A.  B.  C.   D.     )(100cos2120 Vtu      A. F  4 10 3 . B. F  2 10 3 . C. F  3 10 3 . D. F  9 10 3 .   tUu  cos 0    0 U ,   g  sai? A.   B.  C.  D.    )(100cos2100 Vtu     FC  4 10    1 R  2 R ( 21 RR  )  1  , 2   21 2     A. 86,6W. B. 50W. C. 25W. D. 43,3W   )(100cos2220 Vtu    100R   FC  2 10 4   HL  1    A. ))( 4 100cos(2,2 Ati    . B. ))( 4 100cos(22,2 Ati    . C. ))( 4 .100cos(2,2 Ati    . D. ))( 4 100cos(22,2 Ati    .   )(100cos200 Vtu AB   c  )    50R  Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page5 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com hi HL  2 1   MB u  3/   AB u  A. 146W. B. 254W. C. 400W. D. 507W.  Ch FC  8,31  HL  2 1   )(100cos2 VtUu      A. 100V. B. 2100 V. C. 120V. D. 2120 V.      85% .   A. 2 A. B. 2 2 A. C. 0,5 A. D. 1,25 A.    A. 750 . B. 400 . C. 375 . D. 300 .     A. 2,56A. B. 4A. C. 3,2A. D. 8A.   2    B   3     A. ))( 6 100cos(8,62 Vte    . B. ))( 3 100cos(8,62 Vte    . C. ))( 6 50cos(10 Vte   D. ))( 3 50cos(10 Vte    )cos( 0   tUu  0 U    . Khi  1 t , 2 t , 3 t   1 t , 2 t  3 t  A. 321 ttt  . B. 321 ttt  C. 321 ttt  D. 321 ttt   ftUu  2cos 0   0 U   Hzff 36 1   Hzff 100 2   P. Khi Hzff 70 3   Hzff 80 4    3 P  4 P  A. 43 PP  . B. 43 PP  . C. PP  3 D. PP  4 .   )(cos 0 VtUu     Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page6 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com  6/    2/    VU AN 120 ; VU MB 380  A. 4 26  . B. 2 3 . C. 2 2 . D. 2 1 .   200cos(120 )( ) 6 u t V      2sin(120 )( ) 3 i t A     A. 50 2W . B. 100 2W . C. 50 6W . D. 100 6W .  )(100cos2120 Vtu         A. 100V. B. 90V. C. 80V. D. 110V.  )(100cos2200 Vtu     80R    HL  2    20r C   0C  A. 0(V). B. 40(V). C. 17,8(V). D. 56,6(V).  )(cos 0 VtUu     A.  π 2  B.  C.   π 2  D. qua qua  Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page7 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com  : 2013  2014  D  A.. B. 2/Ax  . C. 3 4  2 3A x  . D.  4 3  2 A x  .  )3/cos(   tAx .   A. t = 0. B. t = T/12. C. t = T/6. D. t = T/3.  A.. B.c. C.. D..  A.. B.. C.. D..  A.. B.. C.. D..   : ))(cos(6 1 cmtx    ))( 2 cos(8 1 cmtx     2 10    A. 1,8.10 -3 J. B. 3,2.10 -3 J. C. 9,8.10 -3 J. D. 5.10 -3 J. HD:  )(10 2 2 2 1 cmAAA    )(10.5 2 1 322 JAmW     sai A.  B.  C.  D.   i )(5cos6,0 NtF   A. 6cm. B. 5cm. C. 10cm. D. 11cm HD:  ttAmkxF 5cos6,0cos 2    cmm m A 606,0 5.4,0 6,06,0 22   .  6/   )/(35 2 sma   10 2    A. 0,5s. B. 0,4s. C. 2,5s. D. 5s. HD: )/(3500 2 3 . 6 cos 22 scmAAa      )/(5250 1000 srad A    )(4,0 2 sT     Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page8 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com  = 10 m/s 2  A. 86,6cm/s. B. 76,6 cm/s. C. 78,6 cm/s. D. 173,2 cm/s. HD: )/(20 srad m k    )(5,2)(025.0 0 cmm k mg l  Bi )(55,25,7 cmA    2/)(5,2 Acmx   )/(6,86)/(350 22 scmscmxAv     ))(cos(8 cmtx     3 7 = 10 m/s 2    A. 4(rad/s). B. 2 (rad/s). C. 52 (rad/s). D. 5(rad/s) HD: 0)( min  đh F  3 7 )( )( )( )( 0 0 0 0 min max        Al Al Alk Alk F F đh đh  )(20 4 10 0 cmAl  )/(25 2,0 10 0 srad l g m k       f A  A. .2 222 Afm  B. . 4 2 22 f Am  C. . 2 1 222 Afm  D. . 2 2 f Am     )/(28 2 scma   A. )/( 2,1 12 scm   . B. )/( 12 12 scm   . C. )/( )12(8,4 scm   . D. )/( )12(48 scm   .  )/(28 2 scma   2 )(22 2 A cm a x    2 1 A x   2 2 A x   )( 242 12/ st        2 1 A x   2 2 A x   ))(12(2)12( 2 cm A S   )/( )12(48 max scm t S v       lg  0  .   v  A. ).( 22 0 2   lv B. ).( 22 0 2   glv C. ).( 22 0 22   glv D. ).( 22 0 22  vgl HD:   : Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page9 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com )() 2 (2) 2 (22 2 sin21 2 sin212)cos(cos2 22 0 22 00 22 0 2                     glglglglv    1 l , 2 l   gm 600 1   1 l  kgm 1 2   2 l    1 l , 2 l  A. ml 625,0 1  ; ml 375,0 2  . B. ml 65,0 1  ; ml 35,0 2  . C. ml 375,0 1  ; ml 625,0 2  . D. ml 35,0 1  ; ml 65,0 2  . HD: 1 1 1 2 k m T   , 2 2 2 2 k m T   . 21 TT   5 3 2 1 2 1  m m k k . 2211 lklk   5 3 2 1 1 2  k k l l (1)  )(1 21 mll   ml 625,0 1  , ml 375,0 2     0 0 60   2   A. 0,4(J). B. 0,2(J). C. 0,25(J). D. 0,15(J). HD:  )cos2cos3( 0   mgT  1)cos2( 3 1 cos 0   mg T  0   max max 0 W W (1 cos ) 0,25( ) đt mgl J      .  0  0 C  A. 2,5.10 -5 K -1 . B. 2.10 -5 K -1 . C. 3.10 -5 K -1 . D. 1,5.10 -5 K -1 . HD: 0. 2 1 0     R h t T T   15 0 10.2 . 2     K tR h   sai ? A.  B.  C.  D.      gm o 200   2   A. 8,44N. B. 6,64N. C. 9,45N. D. 7,94N  vmmvm )( 000  )/(2 0 0 0 smv mm m v    Kh  ms AW   AgmmvmmkA .)()( 2 1 2 1 0 2 0 2    015,020 2  AA  A =0,211m. o )(44,8 max NkAF      10 2    Tuyển tập các đề thi của các trường_Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page10 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com A. )/(32 scmv   B. )/(32 scmv   C. )/(16 scmv   D. 0v HD: )/(8 srad m k    )(25.0 2 sT    . Sau Tst 2 1 125,0     A = 4cm , )/(32 scmAv       A.  B.  C.  D.   . sai. A.. B. C.. D..     A. 340m. B. 500m. C. 0,68m. D. 1,47m. HD: )(68,0 m f v     4/    4 M u  4 N u  A. 24 cm. B. 4 cm. C. 8 cm. D. 34 cm. HD:  4/  pha: )(4cos cmtau M   , )(4sin) 2 cos()2cos( cmtata d tau N        )(24 cma   ))( 3 46cos(2 cmxtu      A. 1,5m/s. B. 3m/s. C. 4,5m/s. D. 6m/s. HD: P )cos(   v x tau  x v x  4  )/(5,1 4 6 4 smv        1 O , 2 O    ))(50cos(5 2 mmtu   , ))( 2 50cos(5 2 mmtu      21 OO   A. 15. B. 16. C. 17. D. 18. HD: )(2,3 cm f v    21 OO   2121 4 1 OO k OO   8 4 1 8  k  75,725,8  k   Zk     )(40cos4 mmtu A   ; ))( 2 40cos(4 mmtu B     [...]... Văn Tú Page16 R â â ú ? Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT A ờ C ờ D ờ π 2 ờ π 2 qua ờ B ST&BS: Cao Văn Tú Blog: www.caotu28.blogspot.com qua Page17 ờ ờ Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT Blog: www.caotu28.blogspot.com ĐỀ 02 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 01 /2014) – Báo Vật Lý Tuổi Trẻ Câu 1 A C HD: V ờ B D H  Câu 2 ũ ú ờ... O 3 0+  =2130 ’ ’ ST&BS: Cao Văn Tú Page31 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT Blog: www.caotu28.blogspot.com ĐỀ 03 SỞ GIÁ DỤC ĐÀ TẠ HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2014 MÔN: Vật lí - Khối A VÀ A1 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ( Đề thi có 05 trang )  u  220 2cos(100 t+ ) (V) 6  ZL = 200  , ZC = 100... Page15 C 50 6W   D 100 6W 3 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT 1 : P  UI cos   100 2.1  50 2(W) 2 Câu 48: u  120 2 cos100t (V ) ọ 6 V A 100V Blog: www.caotu28.blogspot.com ể ể V gần giá trị nào nhất C 80V B 90V â ? D 110V HD: : 2 2 2 U  U  (U AM  U NB ) 2  U MN  U AM  U NB  2U AMU NB 2 2  U 2  U AN  U NB  2U AM U NB 2 2 U AN  U NB  U 2 150 2... Đáp án D ờ U U ể B 4U * ú (1) * (2) ST&BS: Cao Văn Tú 6 â D 10U C 5U ỗ â â ỗ 6 A 3U HD: * ọ P0 â : â U Php= 2 Pphat P U2cos2φ Php/4  P U Page20 -Php=120P0 -Php/4 = 156 P0 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT * U (3)   Đáp án B Câu 11: Y-â â Blog: www.caotu28.blogspot.com Php/n2  P -Php/n2 = 165P0 â A â â HD: * â Câu 12: Ố â â D (i  D a )  Đáp án D ể sai ẩ ẩ... g   2 2 2  a  g  2  0   2  v2 2 gl  cos -cos0  gl 0   2 2   g 0   aht   l l l   * V Câu 15 th ờ α α0  a α aâ ể α0 α02    =8a â   2  α0=0,125rad  Đáp án D â ST&BS: Cao Văn Tú Page21 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT ể X Blog: www.caotu28.blogspot.com 3 3 D ẩ ờ â ể â A 93 B 102 HD: * ọ Up * â * *  n=66  Đáp án D Câu 16 ể C... ờ : D D D V Câu 42 f ể 6 ể 6 ể ể f C 60Hz A 40Hz B 50Hz HD: *V nhau * ể ể 3  MB3λ  λ 3  f=50Hz  Đáp án B Wd  13 ,156 eV Câu 43 ửH E1  13,6eV : 6 V V HD: ST&BS: Cao Văn Tú Page28 : D 100Hz 6 ể ờ ửH ể 4eV D V Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT Blog: www.caotu28.blogspot.com ể * En  13,6eV n2 ể * -13,6 eV + W = En + W Câu 44 â â A C Câu 45 (Chưa sửa)  (... B 14,8cm/s C 11,54cm/s Page29 D 18,14cm/s Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT Blog: www.caotu28.blogspot.com *V –x0 + 0 -x0+x0 0 0 ( ờ ) ờ * ể VTB=2x0/0,5 = 20 cm/s  x0=5cm *D ờ ể ễ ể ω π3 2 * v0=  A2  x0  18,13789 cm / s  Đáp án D Câu 48 B 2 cos100t (V) ờ 0 3 U AM  UMB max ể : A 150 V B 75 3 V C 200V HD: D U U U  UMB U  AM  MB  AM   sin 2 sin... 8 1  A 4  B 5. C 4  D 4         7  5  5  5  3  3 3 3         HD: Theo tôi là Đáp án A, nhưng chưa chắc chắn ?? Mong các bạn trao đổi ST&BS: Cao Văn Tú Page19 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT Câu 8 Blog: www.caotu28.blogspot.com 0 33 ờ ờ E V 83  ể A 4,5 cm HD: dmax  B 3,0 cm C 6,0 cm D 1,5 cm U h hc  1 1      0,01496m 1,5cm... cm/s â D ú ( â ú B 63Hz ú) V ú) ( C 58,8Hz D 28Hz T 3 2 ể : A 1Hz Câu 13 A C Câu 14 3 ể 1S2 A 6 mm Câu 15 A ọ C ọ B 3Hz C 4Hz (  3 D 2Hz â ) H π2 = 10 ờ : â B D f â 1, Hz S2 Q 6 B 0 mm ST&BS: Cao Văn Tú C 3 mm D 4 mm : B D Page33 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT â C  : A 180W Câu 17  u  60 2cos(100 t  ) (V) 6 0,6 L H Câu 16 R Blog: www.caotu28.blogspot.com...  / 3  ZC 1  ZC  r 3 tan  MB   tan(  / 3)   r 3 50  Z C  Z L  50  r  u AB 3 U2 Pmax   254W Rr ST&BS: Cao Văn Tú Page13 1 H 2 D 507W Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT Câu 39: C  318F , R u  U 2 cos100t (V ) R R W U B 100 2 V 1 HD: Z L  L  50 , Z C   100 C A 100V Pmax khi Rtđ  Z L  Z C  50 Pmax  Câu 40: su ọ Blog: www.caotu28.blogspot.com . m/s 2  A. 86,6cm/s. B. 150 cm/s. C. 78,6 cm/s. D. 173,2 cm/s. Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page2 ST&BS:.  ))( 6 100cos(8,62) 3 sin( ' VttNBSe      Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page15 ST&BS: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com.    10 2    A. )/(32 scmv   B. )/(32 scmv   C. )/(16 scmv   D. 0v Tuyển tập các đề thi của các trường _Vật Lý THPT. Blog: www.caotu28.blogspot.com Page3 ST&BS: Cao Văn Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 15 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường THPT, Tuyển tập 15 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường THPT, Tuyển tập 15 đề thi thử đại học môn vật lý của các trường THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn