Tuyển tập các đề thi thử môn toán của các trường THPT

65 606 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2015, 09:26

Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page1 Email: caotua5lg3@gmail.com TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CỦA CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC NĂM 2014 ĐỀ 01 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi: TOÁN, Khối A và B Thời gian làm bài: 180 phút Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số 24 1 x y x    (1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2. Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với nhau, đồng thời ba điểm O, A, B tạo thành tam giác vuông tại O. Câu II (2,0 điểm) 1) Tìm nghiệm   0;x   của phương trình 5cos sinx 3 2sin(2 ) 4 xx      2) Giải hệ phương trình     3 3 2 32 6 3 5 14 , 3 4 5 x y y x y xy x y x y                  . Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 1 0 (2 1)ln( 1)I x x dx    Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật với ,3AB a BC a . Hai mặt phẳng ()SAC và ()SBD cùng vuông góc với đáy. Điểm I thuộc đoạn SC sao cho 3.SC IC Tính thể tích khối chóp .S ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AI và SB biết AI vuông góc với SC. Câu V (1,0 điểm) Cho 2 số thực a, b  (0; 1) thỏa mãn 33 ( )( ) ( 1)( 1) 0a b a b ab a b      . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: F = 2 22 11 () 11 ab a b ab      . Câu VI (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho ABC có đỉnh   3;4A  , đường phân giác trong của góc A có phương trình 10xy   và tâm đường tròn ngoại tiếp ABC là I (1 ;7). Viết phương trình cạnh BC, biết diện tích ABC gấp 4 lần diện tích IBC . Câu VII (1,0 điểm) Cho khai triển 2014 2 2014 0 1 2 2014 (1 3 ) .x a a x a x a x      Tính tổng: 0 1 2 2014 2 3 2015S a a a a     . Câu VIII (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 28 22 log 3log ( 2) 2 13 x y x y x x y             . …………………………Hết………………………… Họ và tên thí sinh:………………………………Số báo danh:………………………… Chữ kí của giám thị 1:………………………Chữ kí của giám thị 2:…………………… Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page2 Email: caotua5lg3@gmail.com ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Ý Nội dung Điểm I 1 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 24 1 x y x    1,0  a) Tập xác định :   \1DR b) Sự biến thiên: * Tiệm cận : +) Vì 11 2 4 2 4 lim , lim 11 xx xx xx            nên đường thẳng 1x  là tiệm cận đứng. +) Vì 2 4 2 4 lim 2 , lim 2 11 xx xx xx            nên đường thẳng 2y  là tiệm cận ngang. 0,25 *Chiều biến thiên: +) Ta có :   2 2 0, 1 1 yx x        0,25 +) Bảng biến thiên 2 + ∞ - ∞ 2 y y' x - ∞ + ∞ 1 + Hàm số luôn nghịch biến trên các khoảng   ;1 và   1;  . 0,25 c) Đồ thị *Vẽ đồ thị:Cắt Ox tại A(2;0) cắt Oy tại B(0;-4) * Nhận xét: Đồ thị hàm số nhận điểm   1; 2I  làm tâm đối xứng. 0,25 I 2 1,0  Gọi 24 ; 1 a Aa a      và 24 ; 1 b Bb b      (Với , 1;a b a b ) thuộc đồ thị (C). Khi đó hệ số góc của các đường tiếp tuyến tại A và B lần lượt là:   1 2 2 1 k a   và   2 2 2 1 k b   Do các đường tiếp tuyến song song nên:     22 22 11ab     2ab   0,25 Mặt khác, ta có: 24 ; 1 a OA a a       ; 24 ; 1 b OB b b       . Do OAB là tam giác vuông tại O nên    ( 2 4)( 2 4) . 0 0 11 ab OAOB ab ab          0,25 -2 -2 Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page3 Email: caotua5lg3@gmail.com Ta có hệ 2 4 8( ) 16 0 ( ) 1 ab ab a b ab ab a b              . Giải hệ ta được 1 3 a b      hoặc 3 1 a b      hoặc 2 0 a b      hoặc 0 2 a b      0,25 Vậy hai điểm cần tìm có tọa độ là   1;1 và   3;3 hoặc (2;0) và (0;-4) 0,25 Câu II 1 Tìm nghiệm x    ;0 của phương trình : 5cosx + sinx - 3 = 2 sin        4 2  x . ∑= 1 5cosx + sinx - 3 = 2 sin        4 2  x  5cosx +sinx – 3 = sin2x + cos2x 0,25  2cos 2 x – 5cosx + 2 + sin2x – sinx = 0  (2cosx – 1 )(cosx – 2) + sinx( 2cosx – 1) = 0  (2cosx – 1) ( cosx + sinx – 2 ) = 0. 0,25 +/ cosx + sinx = 2 vô nghiệm. +/ cosx = 1 2, 23 x k k Z        . 0,25 Đối chiếu điều kiện x   0;   suy ra pt có nghiệm duy nhất là : 3  0,25 2 Giải hệ phương trình:     3 3 2 32 6 3 5 14 , 3 4 5 x y y x y x y R x y x y                  . 1,0  Đkxđ 3, 4xy   Từ (1) ta có           32 32 3 2 3 2 2 2 2 3 0x x y y x y x x y y                   2 2 3x y y x      0,25 Thế (3) vào (2) ta được 3 2 3 2 2 3 4 1 4 4 2 2 1 3 0x x x x x x x x x x                      22 2 2 1 0 2 2 1 3 xx x x x xx                  11 2 2 1 0 2 2 1 3 x x x xx               0,25 Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page4 Email: caotua5lg3@gmail.com      1 1 1 1 2 2 1 0 33 2 2 1 3 x x x xx                            11 2 2 1 0 3 2 2 2 1 3 1 3 2 3 xx x x x x x x x                                11 2 1 2 0 3 2 2 2 1 3 1 3 2 3 x x x x x x x                    0,25    2 1 0 2, 1; 2 0, 1 3x x x x x y x y               Thử lại ta thấy thỏa mãn hệ phương trình. Vậy hệ phương trình đã cho có tập nghiệm là       1; 3 ; 2;0 .S    0,25 Câu III Tính tích phân 1 0 (2 1)ln( 1)I x x dx    1,0  Đặt 1 2 1 2 0 2 0 1 ln( 1) ( )ln( 1) 1 21 1 du dx ux xx I x x x dx x dv x x v x x                      0,25 1 0 2 2 1 I x dx x          0,25 1 2 0 2 2ln( 1) 2 x I x x         0,25 3 2ln2 2 I  0,25 IV 1,0  M E O A D B C S I H Ta có 2 . 3 3 ABCD S aa a . Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC, BD, theo giả thiết ta có ()SO ABCD . 2 2 2 2 3 2 .AC AB BC a a a OC a       Lại có 0,25 Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page5 Email: caotua5lg3@gmail.com &AI SC SOC AIC    đồng dạng CI CA CI CS COCA CO CS      6SC a Từ đó 2 2 3 1 15 5. 33 SABC ABCD SO SC OC a V SOS a      0,25 Qua I kẻ đường thẳng song song với SB cắt BC tại M, suy ra SB//(AIM), do đó ( , ) ( ,( )) ( ,( )).d SB AI d SB AIM d B AIM Mà 2 CI CM BM CM CS CB    suy ra ( ,( )) 2 ( ,( ))d B AIM d C AIM Hạ ()IH ABCD , dễ thấy 3 1 15 , 3 6 18 54 ABCD AMC IAMC SABCD S SO IH S V V a     0,25 Ta có 22 22 27 ; 3 3 3 3 10 3 SB SC IM a AM AB BM a AI AC CI a          Suy ra 2 3 70 154 1 55 cos sin . sin 28 28 2 12 AMI MAI MAI S AM AI MAI a         . 3 4 ( ,( )) 2 ( ,( )) 2. . 33 I AMC AMI V a d B AIM d C AIM S      0,25 1,0  Câu V gt 33 ( )( ) (1 )(1 ) a b a b ab ab      (*) . vì   3 3 2 2 ( )( ) 2 .2 4 a b a b a b a b ab ab ab ab b a          và    1 1 1 ( ) 1 2a b a b ab ab ab         , khi đó từ (*) suy ra 4 1 2ab ab ab   , đặt t = ab (đk t > 0) ta được:   2 1 0 1 3 4 1 2 2 1 3 0 9 4 1 3 t t t t t t t tt                  0,25 Ta có: 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1a b ab a ab b ab                                    2 22 .1 0 1 1 1 a b ab ab a b      luôn đúng với mọi a, b  (0; 1), dấu "=" xảy ra khi a = b 0,25 vì 22 22 1 1 1 1 2 2 2 2. 1 1 1 1 11 a b ab ab ab              và   2 22 ab a b ab a b ab      nên 22 11 F ab t ab t      0,25 Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page6 Email: caotua5lg3@gmail.com xét f(t) = 2 1 t t   với 0 < t 1 9  có ' 1 ( ) 1 0 (1 ) 1 ft tt     với mọi 0 < t 1 9  1 6 1 ( ) ( ) 99 10 f t f    ,dấu "=" xảy ra 1 1 3 9 ab ab t ab            Vậy MaxF = 61 9 10  đạt được tại 1 3 ab 0,25 VI 1 1,00 + Ta có 5IA  . Phương trình đường tròn ngoại tiếp ABC có dạng   22 :( 1) ( 7) 25C x y    + Gọi D là giao điểm thứ hai của đường phân giác trong góc A với đường tròn ngoại tiếp ABC . Tọa độ của D là nghiệm của hệ   22 10 2;3 ( 1) ( 7) 25 xy D xy            0,25 + Vì AD là phân giác trong của góc A nên D là điểm chính giữa cung nhỏ BC. Do đó ID BC hay đường thẳng BC nhận véc tơ   3;4DI  làm vec tơ pháp tuyến. + Phương trình cạnh BC có dạng 3 4 0x y c   0,25 + Do 4 ABC IBC SS   nên 4AH IK + Mà   ; 7 5 A BC c AH d   và   ; 31 5 I BC c IK d   nên 114 3 7 4 31 131 5 c cc c             0,25 Vậy phương trình cạnh BC là : 9 12 114 0xy   hoặc 15 20 131 0xy   0,25 Câu VII. Tính tổng: 0 1 2 2014 2 3 2015S a a a a     . 1,0  Nhân hai vế với x ta được 2014 2 3 2015 0 1 2 2014 (1 3 ) .x x a x a x a x a x      0,25 Lấy đạo hàm hai vế 2014 2013 2 2014 0 1 2 2014 (1 3 ) 6042 (1 3 ) 2 3 2015x x x a a x a x a x        (*). 0,25 Thay 1x  vào (*) ta được: 2014 2013 0 1 2 2014 2 3 2015 ( 2) 6042( 2)S a a a a         . 0,25 Tính toán ra được 2014 3022.2S  0,25 K H D I C B A Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page7 Email: caotua5lg3@gmail.com Câu VIII Giải hệ phương trình: 28 22 log 3log ( 2) 2 13 x y x y x x y             . 1,0  Điều kiện: x+y>0, x-y  0 22 2 2 13 x y x y x x y              0,25 Đặt: ,0 ,0 u x y u v x y v            ta có hệ: 22 2 13 uv u v uv        0,25 2 2 2 22 1, 3 3, 1 (2 ) (2 ) 13 3 6 9 0 u v u v vu vu v v v v v v                         0,25 Kết hợp đk ta được 1, 3 5, 4v u x y     0,25đ Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page8 Email: caotua5lg3@gmail.com ĐỀ 02 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – KHỐI A, A1, B Buổi thi: Buổi Sáng ngày 23/02/2014 Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 162 3  xxy (1) và đường thẳng 52:  mmxy ( m là tham số thực) a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) . b) Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng  cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt và khoảng cách từ điểm cực đại của (C) đến  bằng 2 lần khoảng cách từ điểm cực tiểu của (C) đến  . Câu 2(1,0 điểm) Giải phương trình 2cot)cos1(3 2 5 sin5 2         xxx  Câu 3 (1,0 điểm) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm   1434)3( 3 22  mxxxxm Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân dx xx   4 0 1613 1 Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ tam giác '''. CBAABC có đáy ABC là tam giác vuông cân với cạnh huyền AB = 2, cạnh bên của lăng trụ bằng 3 , mặt bên ''AABB có góc ABA' nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, mặt phẳng ( 'ACA ) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 0 60 . Tính thể tích của lăng trụ '''. CBAABC và khoảng cách từ điểm B đến mặ phẳng ( 'ACA ). Câu 6 (1,0 điểm). Cho x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện 20122014322  yxyx . Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức     1 122015 11 22    yx yxxy yxS II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7.a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, đường phân giác trong của góc A và đường cao kẻ từ đỉnh C lần lượt có phương trình 0 yx , 032  yx . Đường thẳng AC đi qua điểm M(0; -1), biết AMAB 3 . Tìm tọa độ đỉnh B. Câu 8.a (1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai điểm )0;;(),0;0;2( baBA ( 0,0  ba ) 4OB và góc 0 60AOB .Tìm trên trục Oz điểm C sao cho thể tích của tứ diện OABC bằng 6. Câu 9.a (1,0 điểm ) Gọi E là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập được từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 7. Tập E có bao nhiêu phần tử ? Chọn ngẫu nhiên một phần tử của E, tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3. B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7.b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (E): 3694 2  yx có hai tiêu điểm 21 ,FF lần lượt nằm phía bên trái và bên phải của điểm O. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho 2 2 2 1 2MFMF  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó. Câu 8.b (1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có đỉnh )2;1;`5(),1;1;1( BA và )1;;( yxC ( 0,0  yx ) . Tìm yx, sao cho 25 12 cos A và diện tích của tam giác ABC bằng 481 . Phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt BC tại D. Tìm tọa độ điểm D. Câu 9.b(1,0 điểm) Giải hệ phương trình: Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page9 Email: caotua5lg3@gmail.com        3log)9(log3 121 3 3 2 9 yx yx …………………………….Hết…………………………… Họ và tên:………………………………………… SBD…………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 – MÔN TOÁN KHỐI A, A1, B Câu ý Nội dung Điểm 1 Cho hàm số 162 3  xxy (1) (2,0 điểm) 1 Khảo sát và vẽ đồ thị (1) (1,0 điểm)  TXĐ D = R  CBT. Giới hạn  x lim ,  x lim ,66' 2 xxy        1 1 0' x x y 31,51  yxyx BBT  Đồ thị 0,25 0,25 0,25 0,25 2 Tìm giá trị của tham số m để … (1,0 điểm)  Xét pt hoành độ giao điểm của (C) và   162 3 xx 52  mmx (2) 042)6(2 3  mxmx       )3(0242 2 0)242)(2( 2 2 mxx x mxxx Đặt mxxxg  242)( 2   cắt (C) Tại 3 điểm phân biệt  pt (2) có 3 nghiệm phân biệt  pt (3) có 2 nghiệm phân biệt khác 2       0)2( 0' g             18 0 018 02 m m m m  Điểm CĐ A(-1; 5), điểm CT B(1; -3) 0,25 0,25 Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page10 Email: caotua5lg3@gmail.com        16 5 16 823),(2),( m m mmBdAd Chỉ có 5 16 m thỏa mãn. Vậy 5 16 m 0,5 2 Giải pt 2cot)cos1(3 2 5 sin5 2         xxx  (1) (1,0 điểm) ĐKXĐ Zkkx  ,  Pt(1) 2 cos1 cos )cos1(3cos5 2 2    x x xx 2 cos1 cos3 cos5 2    x x x 02cos3cos2 2  xx        2 1 cos 2cos x x  2cos x vô nghiệm  Zllxx  ,2 32 1 cos   , thỏa mãn điều kiện. 0,5 0,5 3 Tìm các giá trị của tham số m để… (1,0 điểm)   1434)3( 3 22  mxxxxm (1) ĐKXĐ 14  x Đặt txx  2 34 với        2 5 ;0t và có 22 43 txx  pt(1) trở thành : m t tmttmttm  2 2332 1 114)4( (2) (do 0t không là nghiệm). Pt (1) có nghiệm  pt (2) có nghiệm        2 5 ;0t . Xét hàm số 2 1 )( t ttf  liên tục trên       2 5 ;0 và có 3 3 3 22 1)(' t t t tf   , 3 33 4 3 )2(,20)('  fttf .Lập BBT của hàm số f(t) trên       2 5 ;0 , từ BBT suy ra pt(2) có nghiệm        2 5 ;0t khi và chỉ khi 3 4 3 m Vậy 3 4 3 m thì phương trình (1) có nghiệm. 0,25 0,25 0,25 0,25 4 Tính tích phân dx xx I    4 0 1613 1 (1,0 điểm) Đặt tdtdx t xxt 3 1 , 2 1 316 2    , 10  tx , 54  tx 0,25 0,25 [...]... Mt ngõn hng thi gm 20 cõu hi Mi thi gm 4 cõu c ly ngu nhiờn t ngõn hng thi Thớ sinh A ó hc thuc 10 cõu trong ngõn hng thi Tỡm xỏc sut thớ sinh A rỳt ngu nhiờn c 1 thi cú ớt nht 2 cõu ó thuc ST&BS: Cao Vn Tỳ Page21 Email: caotua5lg3@gmail.com Blog: www.caotu28.blogspot.com Tuyn tp cỏc thi ca cỏc trng nm 2014 .Ht ó ớnh chớnh cõu 7b-ta B(1;-4)- P N THANG IM THI TH H LN I TRNG THPT TRN PH NM... ngõn hng thi 4 cõu hi lp mt thi cú C20 4845 thi 2 2 Thớ sinh A rỳt ngu nhiờn c 1 thi cú 2 cõu ó thuc, cú C10 C10 2025 trng hp 3 1 Thớ sinh A rỳt ngu nhiờn c 1 thi cú 3 cõu ó thuc, cú C10 C10 1200 trng hp ST&BS: Cao Vn Tỳ Page25 Email: caotua5lg3@gmail.com 0,25 0.25 0.25 Blog: www.caotu28.blogspot.com 4 Thớ sinh A rỳt ngu nhiờn c 1 thi cú 4 cõu ó thuc, cú C10 210 trng hp Tuyn tp cỏc thi ca... www.caotu28.blogspot.com 03 S GD V O TO H NAM TRNG THPT Lấ HON THI TH I HC LN 2 NM HC 2013-2014 MễN: TON ( Khi A, A1) Thi gian lm bi: 180 phỳt khụng k thi gian phỏt I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) 2x Cõu I (2,0 im) Cho hm s y (1) x 1 1 Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) 2 Tỡm hai im A,B thuc th (C) sao cho tip tuyn ca th (C) ti cỏc im ú song song vi nhau, ng thi ba im O,A,B to thnh tam giỏc vuụng... Email: caotua5lg3@gmail.com Blog: www.caotu28.blogspot.com Tuyn tp cỏc thi ca cỏc trng nm 2014 04 S GD - T H TNH Trng THPT Trn Phỳ THI TH I HC LN I NM 2014 Mụn: TON - Khi A,A1,B v D Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt CHNH THC I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) x 1 Cõu 1 (2,0 im) Cho hm s y = (C) x 3 a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s ó cho b) Tỡm im M thuc th (C) sao cho tng... Page30 Email: caotua5lg3@gmail.com TRNG THPT H HUY TP THI TH I HC, CAO NG LN I NM HC 2013-201 Tuyn tp cỏc thi ca cỏc trng nm 2014 T : TON Blog: www.caotu28.blogspot.com Mụn : TON ; Khi A, B, A1 Thi gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) 06 I PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7,0 im) Cõu I (2,0 im) Cho hm s y x4 2mx2 m vi m l tham s 1 Kho sỏt s bin thi n v v th hm s khi m 1 2 Tỡm m th... 2014 Do ú, thớ sinh A rỳt ngu nhiờn c 1 thi cú ớt nht 2 cõu ó thuc, cú 2025 1200 210 3435 Vy xỏc sut thớ sinh A rỳt ngu nhiờn c 1 thi cú ớt nht 2 cõu ó thuc l 3435 229 4845 323 Ht ST&BS: Cao Vn Tỳ Page26 Email: caotua5lg3@gmail.com 0.25 0.25 Tuyn tp cỏc thi ca cỏc trng nm 2014 Blog: www.caotu28.blogspot.com 05 Tr-ờng thpt Chuyên hà nội amsterdam THI TH I HC Lần 1 MễN TON NM 2014 Thời... 5x x1 x 1 .Ht P N Mụn: Toỏn Khi: A, A1 Thi gian lm bi: 180 phỳt NễI DUNG IM 1 (1,0 im) 0,25 a) Tp xỏc nh : D \ 1 b) S bin thi n: * Tim cn : 2x 2x , lim nờn ng thng x 1 l tim cn ng x1 x 1 x1 x 1 2x 2x 2 , lim 2 nờn ng thng y 2 l tim cn ngang +) Vỡ lim x x 1 x x 1 +) Vỡ lim *Chiu bin thi n: +) Ta cú : y 2 x 12 0,25 0, x 1 +) Bng bin thi n x 0,25 - + 1 y' + 2 y - 2 + Hm s luụn... caotua5lg3@gmail.com Blog: www.caotu28.blogspot.com x 2 Cõu VII.b (1,0 im) Gii phng trỡnh: log3 x 2 log 3 2 0 x 3x 3 Tuyn tp cỏc thi ca cỏc trng nm 2014 Ht -Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh S bỏo danh P N THI TH I HC, CAO NG LN I MễN TON NM HC 2013-2014 Cõu ý Ni dung im Vi m = 1 hm s l: y x 2x 1 +) TX: D= R 4 2 x 0 +) Gii... 1 x 1 y 1 z P 0,25 2 x3 6 x 2 x 1 10 x 2 1 trờn 0; Ta cú f ( x) 0 x 3 4 5 1 x 1 x 1 91 Lp bng bin thi n ta thy P f ( x) f 5 108 91 1 Vy GTNN ca biu thc l P x ;y z 5 108 5 1.(1im) ST&BS: Cao Vn Tỳ Page18 0,25 0,25 Email: caotua5lg3@gmail.com Tuyn tp cỏc thi ca cỏc trng nm 2014 (2 im) Blog: www.caotu28.blogspot.com 2 62 3 62 5 Phng trỡnh ng 2 2 trũn ngoi tip ABC cú... amsterdam THI TH I HC Lần 1 MễN TON NM 2014 Thời gian: 180p A.PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im): Cõu I (2 im): Cho hm s y x3 3mx2 3(m2 1) x m3 m (1) 1.Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) ng vi m=1 2.Tỡm m hm s (1) cú cc tr ng thi khong cỏch t im cc i ca th hm s n gúc ta O bng 2 ln khong cỏch t im cc tiu ca th hm s n gúc ta O Cõu II (2 im): 1 Gii phng trỡnh : 2cos3x.cosx+ 3(1 sin2x)=2 3cos2 . Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page1 Email: caotua5lg3@gmail.com TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CỦA CÁC TRƯỜNG THPT. Tuyển tập các đề thi của các trường năm 2014. Blog: www.caotu28.blogspot.com ST&BS: Cao Văn Tú Page15 Email: caotua5lg3@gmail.com ĐỀ 03 SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM ĐỀ THI THỬ. NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – KHỐI A, A1, B Buổi thi: Buổi Sáng ngày 23/02 /2014 Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian phát đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi thử môn toán của các trường THPT, Tuyển tập các đề thi thử môn toán của các trường THPT, Tuyển tập các đề thi thử môn toán của các trường THPT

Từ khóa liên quan