Phương trình đường tròn

85 561 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 20:43

Home Page Title Page Contents Page 1 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Trờng THPT Nguyễn Trãi - Giồng trôm - Bến tre GV: Nguyễn Văn Nghĩa Bài giảng điện tử môn toán hình học 10 cơ bản Chơng III Đ2: Phơng trình đờng tròn Tân Hào, ngày 06 tháng 03 năm 2013 Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page Title Page Contents Page 2 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page Title Page Contents Page 3 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Kiểm tra bài cũ Home Page Title Page Contents Page 3 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Tìm bán kính của đờng tròn tâm I(1; 5) tiếp xúc với đờng thẳng : 4x 3y + 1 = 0? Home Page Title Page Contents Page 3 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Tìm bán kính của đờng tròn tâm I(1; 5) tiếp xúc với đờng thẳng : 4x 3y + 1 = 0? Giải Home Page Title Page Contents Page 3 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Tìm bán kính của đờng tròn tâm I(1; 5) tiếp xúc với đờng thẳng : 4x 3y + 1 = 0? Giải Gọi R là bán kính đờng tròn cần tìm. Ta có: Home Page Title Page Contents Page 3 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Tìm bán kính của đờng tròn tâm I(1; 5) tiếp xúc với đờng thẳng : 4x 3y + 1 = 0? Giải Gọi R là bán kính đờng tròn cần tìm. Ta có: R = d(I, ) = |4.13.5+1 | 4 2 +(3) 2 = 2 . Home Page Title Page Contents Page 4 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Nội dung Đ2 Phơng trình đờng tròn 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Home Page Title Page Contents Page 5 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Trong mặt phẳng Oxy phơng trình đờng tròn (C) tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: Home Page Title Page Contents Page 5 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Trong mặt phẳng Oxy phơng trình đờng tròn (C) tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: (C) : (x a) 2 + (y b) 2 = R 2 [...]... tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Title Page Contents Trong mặt phẳng Oxy phơng trình đờng tròn (C) tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: (C) : (x a)2 + (y b)2 = R2 Page 5 of 21 Phơng trình đờng tròn tâm O(0; 0) và bán kính R có dạng:... học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Title Page Contents Phơng trình đờng tròn (C) tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: (C) : (x a)2 + (y b)2 = R2 Page 6 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm... Back Đờng tròn (C1) có tâm I(1; 5) và bán kính R = 2 Đờng tròn (C2) có tâm I(2; 3) và bán kính R = 5 Ví dụ 2: Lập phơng trình đờng tròn (C) trong các trờng hợp sau: a) (C) có tâm I(1; 2) và bán kính R = 3? Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập 1 Phơng trình đờng tròn có... Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Title Page Contents Phơng trình đờng tròn (C) có tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: (C) : (x a)2 + (y b)2 = R2 Ví dụ 2: Lập phơng trình đờng tròn (C) trong các trờng hợp sau: a) (C) có... Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Title Page Contents Phơng trình đờng tròn (C) có tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: (C) : (x a)2 + (y b)2 = R2 Ví dụ 2: Lập phơng trình đờng tròn (C) trong các trờng hợp sau: a) (C) có... Page 7 of 21 Go Back Giải Full Screen a) Phơng trình đờng tròn (C) có tâm I(1; 2) và bán kính R = 3: Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Title Page Contents Phơng trình đờng tròn (C) có tâm I(a; b) và bán kính R có dạng:... Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 2 Nhận xét: Title Page Contents Page 9 of 21 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 2 Nhận xét: Title Page Phơng trình đờng tròn. .. Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Title Page Contents Phơng trình đờng tròn (C) tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: (C) : (x a)2 + (y b)2 = R2 Ví dụ 1: Tìm tâm và bán kính của các đờng tròn sau: (C1) : (x1)2 +(y5)2 = 4 và (C2)... Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Title Page Contents Phơng trình đờng tròn (C) tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: (C) : (x a)2 + (y b)2 = R2 Ví dụ 1: Tìm tâm và bán kính của các đờng tròn sau: (C1) : (x1)2 +(y5)2 = 4 và (C2)... (x2)2 +(y+3)2 = 25? Page 6 of 21 Giải Đờng tròn (C1) có tâm I(1; 5) và bán kính R = 2 Go Back Full Screen Close Quit Kiểm tra bài cũ Nội dung bài học 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2 Nhận xét 3 Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Home Page 1 Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Title Page Contents Phơng trình đờng tròn (C) tâm I(a; b) và bán kính R có dạng: . học 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập Nội dung Đ2 Phơng trình đờng tròn 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Phơng trình đờng tròn. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc 2. Nhận xét 3. Phơng trình tiếp tuyến của đờng tròn Tóm tắt Bài tập 1. Phơng trình đờng tròn có tâm và bán kính cho trớc Phơng trình đờng tròn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương trình đường tròn, Phương trình đường tròn, Phương trình đường tròn

Từ khóa liên quan