PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI

64 477 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 18:27

Công ty XDCTVTMGTVT,tiền thân là “công ty kiến trúc” được thành lâp theo quyết định số929/QĐ/TC ngày 29/4/1978 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - MỘT YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. I. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm: Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất xuất kinh doanh có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó trước khi lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp cần phải nghiên cứu báo cáo tài chính của kỳ thực hiện. Các báo cáo tài chính được soạn thảo theo định kỳ phản ánh một cách tổng hợp toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, kết quả kinh doanh .bằng các chỉ tiêu giá trị, nhằm mục đích thông tin về kết quả tình hình tài chính của doanh nghiệp cho người lãnh đạo bộ phận tài chính doanh nghiệp thấy được thực trạng tài chính của đơn vị mình, chuẩn bị căn cứ lập kế hoạch cho kỳ tương lai. Tuy vậy, tất cả các số liệu của kỳ thực hiện là những tài liệu có tính chất lịch sử chưa thể hiện hết những nội dung mà người quan tâm đòi hỏi. Vì vậy người ta phải dùng kỹ thuật phân tích để thuyết minh các mối quan hệ chủ yếu, giúp cho các nhà kế hoạch dự đoán đưa ra các quyết định tài chính cho tương lai, bằng cách so sánh, đánh giá xem xét xu hướng dựa trên các thông tin đó. Phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm các phương pháp công cụ cho phép thu thập xử lý thông tin kế toán các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính các chỉ tiêu đặc trưng tài chính thông qua một hệ thống các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phương pháp, công cụ kỹ thuật phân tích giúp người sử dụng thông tin từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp 2. Các bước tiến hành phân tích tài chính trong doanh nghiệp 2.1.Thu thập thông tin: Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình dự đoán tài chính. Nó bao gồm cả những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin kế toán thông tin quản lý khác, những thông tin về số lượng giá trị . trong đó các thông tin kế toán phản ánh tập trung trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp, là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Do vậy, phân tích tài chính trên thực tế là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp. 2.2.Xử lý thông tin: Giai đoạn tiếp theo của phân tích tài chính là quá trình xử lý thông tin đã thu thập được. Trong giai đoạn này, người sử dụng thông tin ở các góc độ nghiên cứu, ứng dụng khác nhau, có phương pháp xử lý thông tin khác nhau phục vụ mục tiêu phân tích đã đặt ra: xử lý thông tin là quá trình xắp xếp các thông tin theo những mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định nguyên nhân của các kết quả đã đạt được phục vụ cho quá trình dự đoán quyết định. 2.3.Dự đoán quyết định: Thu thập xử lý thông tin nhằm chuẩn bị những tiền đề cần thiết để người sử dụng thông tin dự đoán nhu cầu đưa ra các quyết định tài chính. Thông tin có giá trị nhất đối với các nhà sử dụng báo cáo tài chính là những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Do đó, các tỷ số có được do phân tích tài chính sẽ giúp những nhà sử dụng báo cáo dự đoán tương lai bằng cách so sánh, đánh giá phân tích xu thế. Các quyết định tài chính được đặt trên cơ sở nền tảng của công tác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoạch định. Công tác này thường có hai mức: cấp chiến lược cấp chiến thuật. Hoạch định chiến lược xác định tuyến kinh doanh, các hoạt động dài hạn các chính sách tài chính của doanh nghiệp. Các kế hoạch chiến thuật có hiệu lực trong thời gian ngắn hơn thường ảnh hưởng trong lĩnh vực nhỏ hơn của doanh nghiệp so với các quyết định chiến lược. Phân tích tài chính doanh nghiệp là trọng tâm của cả hoạch định chiến lược chiến thuật. II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. Phân tích tài chính doanh nghiệp chính là để đạt mục đích cao nhất là đánh giá thực trạng tài chính tiềm năng của doanh nghiệp từ đó giúp những người ra quyết định dự đoán lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau, đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như: Chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng .kể cả các cơ quan Nhà nước những người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau: 1. Đối với bản thân doanh nghiệp: • Đối với các chủ Chủ doanh nghiệp những người quản lý doanh nghiệp: Đối với các chủ doanh nghiệp những người quản lý doanh nghiệp thì mục tiêu hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận khả năng tài trợ. Một doanh nghiệp nếu làm ăn thua lỗ liên tục thì các nguồn lực sẽ cạn kiệt sẽ buộc phải đóng cửa, một doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ cũng sẽ dẫn đến chỗ phải phá sản. Bên cạnh đó, Chủ doanh nghiệp những người quản lý doanh nghiệp còn quan tâm đến các mục tiêu khác như: Nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo công ăn việc làm, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường . Do ở trong doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiệp nên các chủ doanh nghiệp các nhà quản lý có thông tin đầy đủ hiểu rõ về doanh nghiệp, họ có lợi thế để phân tích tài chính tốt nhất. Việc phân tích tài chính giúp cho họ trong nhiều vấn đề như: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả không, có đạt lợi nhuận không, tương lai sẽ có nhiều triển vọng hay khó khăn; Khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn ra sao; vốn được huy động từ những nguồn nào đầu tư vào đâu để thu lợi nhuận cao nhất . • Đối với những người hưởng lương trong doanh nghiệp: Như chúng ta đã biết lương là khoản thu nhập chính của những người làm công. Ngoài ra, theo quy định doanh nghiệp luôn luôn giữ một phần được gọi là cá nhân người hưởng lương góp cho doanh nghiệp.Như vậy, người hưởng lương buộc phải quan tâm tới tình hình tài chính công ty vì đó cũng chính là tình hình tài chính của họ. Cách quan tâm của người hưởng lương tới tình hình tài chính của doanh nghiệp cũng chính là phân tích tài chính. 2. Đối với các chủ nợ: Các chủ nợ bao gồm các Ngân hàng, các doanh nghiệp cho vay, ứng trước hay bán chịu. Họ phân tích tài chính chủ yếu là để quan tâm đến khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp đi vay. Đối với các khoản vay ngắn hạn thì người cho vay đặc biệt quan tâm tới khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp. Tức là khả năng ứng phó của các doanh nghiệp đôí với món nợ này khi đến hạn. Còn đối với các khoản nợ dài hạn thì người cho vay phải tin chắc khả năng hoàn trả khả năng sinh lời của doanh nghiệp mà việc hoàn trả vốn lãi lại phụ thuộc vào chính khả năng sinh lời đó. Việc phân tích tài chính thay đổi theo bản chất thời hạn của khoản vay nhưng dù cho đó là vay dài hạn hay ngắn hạn thì người cho vay đều quan tâm đến cơ cấu tài chính biểu hiện mức độ mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay. Như vậy, trước khi chấp nhận cho vay, người cho vay phải phân tích tài chính của doanh nghiệp vì việc phân tích đó sẽ giúp họ trong các vấn đề như: Doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn hay không, tổng nợ của doanh nghiệp so với tổng tài sản của doanh nghiệp là cao hay thấp, nguồn vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn của doanh nghiệp như thế nào, khả năng sinh lợi của doanh nghiệp . Từ những nghiên cứu đó xem xét có nên cho vay hay không, nếu cho vay thì hạn mức là bao nhiêu, thời hạn thanh toán khoản vay trong bao lâu. Không mấy ai sẵn sàng cho vay nếu các thông tin cho thấy doanh nghiệp không đảm bảo chắc chắn khoản vay đó có thể sẽ được thanh toán ngay khi đến hạn. 3. Đối với nhà đầu tư : Đây là các doanh nghiệp các cá nhân quan tâm trực tiếp đến tính toán các giá trị của doanh nghiệp họ đã giao vốn cho doanh nghiệp có thể phải chịu rủi ro. Thu nhập của họ là tiền chia lợi tức giá trị tăng thêm của vốn đầu tư. Hai yếu tố này chịu ảnh hưởng của lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư lớn thường dựa vào các nhà chuyên môn - những người chuyên phân tích tài chính, chuyên nghiên cứu về kinh tế, tài chính - để phân tích làm rõ triển vọng của doanh nghiệp cũng như đánh giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư hiện tại cũng như nhà đầu tư tiềm năng, thì mối quan tâm trước hết của họ là việc đánh giá những đặc điểm đầu tư của doanh nghiệp. Các đặc điểm đầu tư của một doanh vụ có tính đến các yếu tố rủi ro, sự hoàn lại, lãi cổ phần hoặc tiền lời, sự bảo toàn vốn, khả năng thanh toán vốn, sự tăng trưởng các yếu tố khác. Mối quan hệ giữa giá trị hiện hành của một tờ chứng khoán (cổ phiếu hay trái phiếu) đối với giá trị chờ đợi trong tương lai của nó, về cơ bản, có liên quan đến sự đánh giá các cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư quan tâm tới sự an toàn về đầu tư của họ thông qua tình hình được phản ánh trong điều kiện tài chính của doanh nghiệp tình hình hoạt động của nó, đặc biệt chính sách lãi cổ phần của doanh nghiệp thường là mối quan tâm chủ yếu của các nhà đầu tư. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mặt khác, các nhà đầu tư cũng quan tâm tới thu nhập của doanh nghiệp. Để đánh giá thu nhập bình thường của nó, họ quan tâm tới tiềm năng tăng trưởng, các thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp đã giành được những nguồn tiềm năng gì như thế nào, đã sử dụng chúng ra sao, cơ cấu vốn của doanh nghiệp là gì, những rủi ro may mắn nào doanh nghiệp cần đảm bảo cho các nhà đầu tư cổ phần, doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính nào không. Các đánh giá đầu tư cũng liên quan tới việc dự đoán thời gian, độ lớn những điều không chắc chắn của những quyết toán tương lai thuộc doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng quan tâm tới việc điều hành hoạt động tính hiệu quả của công tác quản lý trong doanh nghiệp. Những thông tin về công tác quản lý đòi hỏi những nguồn nào sử dụng những nguồn ấy dưới sự giám sát của công tác quản lý như thế nào cũng có thể tác động, ảnh hưởng tới các quyết định đầu tư. 4. Đối với các cơ quan chức năng: Các cơ quan chức năng bao gồm các cơ quan cấp cao trực thuộc Bộ, cơ quan thuế, thanh tra tài chính . Các cơ quan này sử dụng báo cáo tài chính do các doanh nghiệp gửi lên để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp đó với mục tiêu kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, xem họ có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước hay không, xem họ có kinh doanh đúng luật không. Đồng thời sự giám sát này còn giúp cho các cơ quan có thẩm quyền có thể hoạch định chính sách một cách phù hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất có hiệu quả. Trên đây đã nêu lên các vấn đề chứng tỏ tầm quan trọng của phân tích tài chính đối với các thành phần khác nhau có liên quan tới doanh nghiệp. Trước đây việc phân tích tài chính trong các doanh nghiệp ở Nước ta còn ít được quan tâm, chú ý do các doanh nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, nền kinh tế kém phát triển. Gần đây, cùng với việc hoàn thiện luật doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiệp phát triển cả về số lượng lẫn qui mô nên việc phân tích tài chính đã được các doanh nghiệp quan tâm hơn. Mặt khác quá trình mở cửa hội nhập kinh tế giữa Nước ta với khu vực thế giới cũng sẽ dẫn tới việc cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy muốn tồn tại đứng vững được trên thương trường các doanh nghiệp bắt buộc phải chú trọng vào việc phân tích tài chính để xác định rõ những ưu điểm, lợi thế cũng như những hạn chế của doanh nghiệp mình các đối thủ cạnh tranh để từ đó có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp. III. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP. 1. Nguồn thông tin: Phân tích tài chính giúp cho những người quản lý tài chính đánh giá một cách chính xác thực trạng tài chính của doanh nghiệp, nắm rõ những thế mạnh cũng như những hạn chế của doanh nghiệp từ đó có những chiến lược, kế hoạch về tài chính cho tương lai. Muốn thực hiện phân tích tài chính cần phải có những thông tin hay nói cách khác thông tin là yếu tố không thể thiếu được trong phân tích tài chính của một doanh nghiệp. Để cho việc phân tích tài chính của một doanh nghiệp có kết quả, giúp cho việc dự đoán, hoạch định chính xác thì đòi hỏi các thông tin sử dụng để phân tích phải chính xác, phù hợp với quá trình phân tích. Nếu những thông tin sử dụng trong phân tích tài chính của một doanh nghiệp không chính xác sẽ dẫn đến những kết quả phân tích sai lệch ảnh hưởng đến những quyết định của nhà quản lý do vậy ảnh huởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy khi phân tích tài chính của một doanh nghiệp cần phải quan tâm tới nguồn thông tin, tính chính xác của những thông tin phải chọn những nguồn thông tin phù hợp với quá trình phân tích. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nói đến thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp người ta thường nhắc tới 2 nguồn thông tin là: Nguồn thông tin nội bộ doanh nghiệp nguồn thông tin bên ngoài. 1.1. Các nguồn thông tin nội bộ doanh nghiệp: Những thông tin nội bộ doanh nghiệp thường được sử dụng để phân tích tài chính là : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . * Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại những thời điểm nhất định dưới hình thức tiền tệ . Đây là một báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với mọi đối tượng có quan hệ sở hữu, quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán phản ánh hai nội dung cơ bản là tài sản nguồn vốn. Phần tài sản phản ánh qui mô cơ cấu các loại tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp. Về mặt pháp lý, phần tài sản thể hiện tiềm lực mà doanh nghiệp có quyền pháp lý , sử dung lâu dài, gắn với mục đích thu được các khoản lợi nhuận. Phần nguồn vốn phản ánh nguồn vốn được huy động vào sản xuất kinh doanh. Về pháp lý, nguồn vốn cho thấy trách nhiệm của doanh nghiệp về tổng số vốn đã đăng kí kinh doanh với nhà nước, số tài sản đã hình thành bằng nguồn vốn vay ngân hàng, vốn vay đối tượng khác, cũng như trách nhiệm phải thanh toán với người lao động, cổ đông, nhà cung cấp, trái chủ, Ngân sách . Bảng cân đối kế toán là tài liệu quan trọng bậc nhất giúp cho nhà phân tích nghiên cứu, đánh giá một cách khái quát tình hình kết quả kinh doanh, khả năng cân bằng tài chính, trình độ sử dụng vốn những triển vọng kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định, phản ánh tóm lược các khoản doanh thu, chi phí , kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh ( sản xuất kinh doanh , đầu tư tài chính, hoạt động bất thường). Bên cạnh đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn cho biết tình hình thực hiện đối với nhà nước của doanh nghiệp trong thời kì đó. Dựa vào số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh, người sử dụng thông tin có thể kiểm tra, phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kì, so sánh với kì trước doanh nghiệp khác để nhận biết khái quát hoạt động trong kì xu hướng vận động. * Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính được lập ra để trả lời những câu hỏi liên quan đến luồng tiền vào ra trong doanh nghiệp, tình hình trả nợ hay đầu tư bằng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp những thông tin về những luồng vào ra của tiền coi như tiền, những khoản đầu tư ngắn hạn có tính chất lưu động cao có thể nhanh chóng sẵn sàng chuyển đổi thành một khoản tiền biết trước, ít chịu rủi ro về giá trị do những sự thay đổi về lãi suất. Những luồng vào, ra của tiền những khoản coi như tiền được tổng hợp thành ba nhóm: Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư, lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính. Nó có thể được lập ra theo một trong hai phương pháp: trực tiếp hoặc gián tiếp. 1.2. Các nguồn thông tin bên ngoài doanh nghiệp: Để đánh giá một cách chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp thì ngoài các nguồn thông tin nội bộ của doanh nghiệp, các nhà quản trị doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cũng rất quan tâm tới các thông tin liên quan đến môi trường xung quanh của doanh nghiệp. Đó là những thông tin có liên quan đến các chính sách của các cơ quan quản lý cấp trên chẳng hạn như Tổng công ty đối với doanh nghiệp. Một doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty có thể chỉ là phụ thuộc về mặt hành chính hoặc phụ thuộc cả về mặt hành chính lẫn tài chính. Đối với những doanh nghiệp hạch toán độc lập chỉ phải chịu sự quản lý của Tổng công ty về mặt tài chính, họ tự hạch toán kinh doanh, tự gánh chịu mọi thua lỗ cũng như hưởng lãi nhưng nhiệm vụ chủ yếu là để phục vụ cho Tổng công ty do vậy họ cần phải quan tâm đến các chính sách, cơ chế của Tổng công ty. Đối với những doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc, Tổng công ty thực hiện chế độ quản lý trực tiếp cả về mặt hành chính lẫn tài chính nên việc phân tích tài chính ở các doanh nghiệp này thực tế là phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong mối liên hệ với hoạt động tài chính của Tổng công ty, xem xét mức độ khả năng đóng góp của những doanh nghiệp này vào kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.Bên cạnh đó là những thông tin về các chính sách kinh tế - xã hội của Đảng Nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp nói riêng, các thông tin về thị trường đối thủ cạnh tranh, những biến động của nền kinh tế, các thông tin có liên quan đến ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp . 2. Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ biện pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối liên hệ bên trong bên ngoài, các luồng dịch chuyển biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Có rất nhiều phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, dưới đây là một số phương pháp thường hay được sử dụng: [...]... kho các - Nợ ngắn hạn khoản phải thu Vốn bằng tiền = VLĐ thường - Nhu cầu VLĐ xuyên thường xuyên Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI I SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI 1 Sơ lược quá trình hình thành và. .. công nhân viêncủa công ty có khả năng thi công hoàn chỉnh đồng bộ công trình theo hình thức chìa khoá trao tay, (từ thiết kế thi công) * Truyền thống sản xuất của xí nghiệp (công ty) Quá trình xây dựng trưởng thànhcủa công ty gawns liền vớinhững công trình trong ngoài ngành được những ngưòi thợ công ty dựng lên Có thể nói các nhà má, xí nghiệp liên hiệp xí nghiệp cơ khí giao thông vận tải có được... cho hoạt động của công ty diễn ra thường xuyên đi vào nề nếp, ổn định vào sự thống nhất từ trên xuống dưới, giúp cho công ty không ngừng tăng hiệu quả khinh doanh để hoàn thiện các mối quan hệ kinh tế ,công ty đã tổ chưc hoạt động kinh doanh của mình theo mô hình chưc năng Nguyên tắc chung - Ban giám đốc: Giám đốc công ty là đại diện pháp nhân của công ty, chịu trách nhiệm trước tổng công ty và. .. nhiệm trước tổng công ty pháp luật trứoc việc điều hành hoạt động của công ty Giám đốc do tổng công tyhay hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm Chức năng nhiệm vụ của giám đốc Tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động của công ty Công tác hành chính: Chăm lo đến công tác đời sống của công tynhư nơi làm việc,nơi ở củacủa cán bộ công nhân viên Công ty có 3giám đốc đảm nhiệm các vai trò khác nhau, đó là :Phó... hành công việc điều hành doanh ngiệp theo nhiệm vụ đã phân công - Đối với phó giám đốc kỹ thuật Chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, công tát quản lý thi công các công trình Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trực tiếp chỉ đạo công tát lập thiết kế thi công, tiến độ chất lượng công trình an toàn lao động Trực tiếp chỉ huy một số công trình lớn, công trình. .. quí của công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giúp giám đốc công ty đề nhgị bộ công nhân mưcđộ hoàn thành kế hoạch hàng năm của công ty quyết định kế hoạch hoàn thành năm của các xí nghiệp trực thuộc Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện phương pháp kế hoạch hoá của công tyhướng dẫn phương pháp nghiệp vụ xây dựng báo cáo kế hoạch của các đơn vị trong công ty Xây dựng. .. phát triển của công ty Công ty XDCTVTMGTVT,tiền thân là công ty kiến trúc” được thành lâp theo quyết định số929/QĐ/TC ngày 29/4/1978 của Bộ Giao Thông Vận Tải quyết định đổi tên số 1392/QĐ/TCCB_LĐngày 25/7/199 0của Bộ Giao Thông Vận Tải_ Bưu Điện Trụ sở của xí nghiệp đặt tại Km9, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Bắc_Đống Đa_HàNội Điện thoại: 244133, 243051, 244232 “CTXDCT” là mmột đơn vị xây lắp... thuật đầu tư xây dựng cơ bản Chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời công tác lập ké hoạch, tổ chức thi công, tiến độ chất lượng công trình, an toàn lao động * Phòng kinh tế kế hoạch : Chức năng nhiệm vụ : Là bộ phận tham mưu giúp công ty về côngtác kế hoạch, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, giúp giám đốc công ty về công tác kinh tế kế hoạch Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm, quí của công ty bao gồm :Kế... vào sản xuất Các sản phẩm của công ty được khách hàng chấp nhận mua nhiều đồng thời công ty sản xuất để đua vào công trình Hiện nay công ty đang đưa dây truyền kéo thép vào hoạt động đây là sản phẩm mới, công ty đang nghiên cứu để đưa vào sản xuất Hàng năm công ty luôn hoàn thành hoàn thành Vượt kế hoạch đề ra, được cấp trên khen ngợi tặng cơ thi đua Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn... cạnh đó trình độ hiểu biết, nhận thức của các thành viên khác trong doanh nghiệp cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của quá trình phân tích tài chính Hiệu quả của việc phân tích tài chính trong doanh nghiệp sẽ cao hơn nếu các thành viên trong doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của phân tích tài chính, cố gắng giúp sức trong việc phân tích tài chính, kiến nghị, cung cấp những thông . tâm tới tình hình tài chính công ty vì đó cũng chính là tình hình tài chính của họ. Cách quan tâm của người hưởng lương tới tình hình tài chính của doanh. Tổng công ty, xem xét mức độ và khả năng đóng góp của những doanh nghiệp này vào kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Bên cạnh đó là những thông
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI, Khái niệm:, Các bước tiến hành phân tích tài chính trong doanh nghiệp 1.Thu thập thơng tin:, Đối với bản thân doanh nghiệp: Đối với các chủ nợ:, Đối với nhà đầu tư :, Các nguồn thông tin nội bộ doanh nghiệp:, Phương pháp so sánh: Phương pháp phân tích tỉ lệ :, Chất lượng cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp, Phân tích khái quát Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:, Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh tốn:, Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động:, . Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lợi:, Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn: Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh:, Bố trí cơ cấu vốn: - Tài sản cố định Tổng số tài sản Tỷ suất lợi nhuận: - Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Tình hình tài chính: - Tỷ lệ nợ phải trả so với tồn bộ tài sản Nguồn thơng tin sử dụng trong PTTC của Cơng ty., Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn