Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2

109 599 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 09:47

  Giáo án Tin học 10 Ngày soạn : Tiết : 1 CHƯƠNG I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC Bài 1 : TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC I. MỤC ĐÍCH, U CẦU : - Bµi nµy nh»m tr×nh bµy vỊ sù ra ®êi vµ ph¸t triĨn cđa ngµnh khoa häc Tin häc, ®Ỉc tÝnh vµ vai trß cđa m¸y tÝnh khi øng dơng c¸c thµnh tùu cđa Tin häc, qu¸ tr×nh Tin häc ho¸ toµn diƯn ®ang diƠn ra trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cđa x· héi loµi ngêi. Qua ®ã HS ý thøc ®ỵc tÇm quan träng cđa m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, máy tính, phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc tài liệu, nghe giảng. III. NỘI DUNG : NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh T/g Bài 1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC 1. Sự hình thành và phát triển của Tin học : Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc cã mơc tiªu ph¸t triĨn vµ sư dơng m¸y tÝnh ®iƯn tư ®Ĩ nghiªn cøu cÊu tróc, tÝnh chÊt cđa th«ng tin, ph¬ng ph¸p thu thËp, lu tr÷, t×m kiÕm, biÕn ®ỉi, trun th«ng tin vµ øng dơng vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cđa ®êi sèng x· héi. 2. Đặc tính và vai trò của MTĐT : 1.Ổn định tổ chức : HS : - Chào thầy cơ - Báo cáo sĩ số GV : Nắm được sĩ số học sinh và kiểm tra chun cần, tác phong. 2. Nội dung và hoạt động : VIẾT BẢNG : Tên bài 1 2.1. Hoạt động 1 :Thuyết trình dẫn dắt vấn đề. GV : Chúng ta nhắc nhiều đến Tin học nhưng nó thực chất là gì thì ta chưa được biết hoặc hiểu biết về nó rất ít. Khi nói đến tin học là nói đến máy tính cùng các dữ liệu trong máy được lưu trữ và xử lý phục vụ cho các mục đích khác nhau trong mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội (như ngành y tế cần lưu trữ về bệnh án của bệnh nhân, thư viện cần lưu trữ về người mượn sách, trả sách ). Vậy tin học là gì ? Trước hết ta xem sự phát triển của tin học trong một vài năm gần đây ? HS : Nghe giảng trên cơ sở chuẩn bò bài ở nhà -HS tự nghiên cứu SGK. 1’  GV : Phạm Ngọc Tây 1   Giáo án Tin học 10 NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh T/g • M¸y tÝnh cã thĨ "lµm viƯc kh«ng mƯt mái" trong st 24/24 giê. • Tèc ®é xư lÝ th«ng tin cđa m¸y tÝnh rÊt nhanh vµ ngµy cµng ®ỵc n©ng cao. ChØ trong vßng s¸u m¬i n¨m, tèc ®é cđa m¸y tÝnh ®· t¨ng lªn hµng triƯu lÇn. • M¸y tÝnh lµ mét thiÕt bÞ tÝnh to¸n cã ®é chÝnh x¸c cao. • M¸y tÝnh cã thĨ lu tr÷ mét lỵng lín th«ng tin trong mét kh«ng gian rÊt h¹n chÕ. • Gi¸ thµnh m¸y tÝnh ngµy cµng h¹ nhê nh÷ng tiÕn bé vỵt bËc cđa kÜ tht. • M¸y tÝnh ngµy cµng gän nhĐ vµ tiƯn dơng. • C¸c m¸y tÝnh cã thĨ liªn kÕt víi nhau thµnh mét m¹ng vµ c¸c m¹ng m¸y tÝnh t¹o ra kh¶ n¨ng thu thËp vµ xư lÝ th«ng tin tèt h¬n. 3. Thuật ngữ tin học : (Informatics) (SGK) 2.2. Hoạt động 2 :Học sinh tự tìm kiếm ví dụ. GV : Máy vi tính xuất hiện khắp nơi, những đặc tính ưu việt sau khiến máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được của con người. Em hãy nêu? HS : Trả lời GV : (Dẫn dắt vấn đề) Trên thế giới có nhiều đònh nghóa khác nhau về Tin học. Sự khác nhau chỉ ở phạm vi lónh vực được coi là tin học còn về nội thì thống nhất. IV. CỦNG CỐ : - Hệ thống lại kiến thức : sự hình thành và phát triển của Tin học, đặc tính và vai trò của MTĐT, Ngành tin học. - Phát phiếu học tập chuẩn bò cho bài Thông tin và dữ liệu. - Làm bài tập.  GV : Phạm Ngọc Tây 2   Giáo án Tin học 10 Ngày soạn : Tiết : 2,3 Bài 2 : THƠNG TIN VÀ DỮ LIỆU I. MỤC ĐÍCH, U CẦU : Bµi nµy giíi thiƯu c¸c kh¸i niƯm th«ng tin, lỵng th«ng tin, c¸c d¹ng th«ng tin, m· ho¸ th«ng tin vµ d÷ liƯu. Qua ®ã, tiÕp tơc giíi thiƯu vỊ c¸c kiÕn thøc cđa bµi tríc, HS h×nh dung râ h¬n vỊ ho¹t ®éng cđa m¸y tÝnh lµ ®Ĩ lu tr÷, xư lÝ th«ng tin mét c¸ch hiƯu qu¶. - Kiến thức: + Biết khái niệm thơng tin, lượng thơng tin, các dạng thơng tin, mã hố thơng tin cho máy tính + Biết các dạng biểu diễn thơng tin trong máy tính + Hiểu đơn vị đo thơng tin là Bit và các đơn vị bội của bit + Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu diễn thơng tin - Kỹ năng: Bước đầu mã hố được thơng tin đơn giản thành mã bit - Thái độ: HS nhận thức được tầm quan trọng của bài học trong kiến thức chương 1 và những u cầu về đoạ đức trong xã hội tin học hố. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, máy tính, phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc tài liệu, nghe giảng, thảo luận, trả lời câu hỏi của giáo viên, làm phiếu học tập. III. NỘI DUNG : NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh T/g 1. Khái niệm thông tin và dữ liệu *Thông tin : Thông tin của một thực thể là những hiểu biết có thể có được về thực thể đó. * Dữ liệu : Là thông tin đã được đưa vào máy tính 2. Đơn vò đo thông tin : Hoạt động 1 :-Mục tiêu hoạt động : GV :Thuyết trình, giảng giải HS : Trên cơ sở đã nghiên cứu SGK. GV : (Đặt vấn đề) Trong cuộc sống xã hội, sự hiểu biết về một thực thể nào đó càng nhiều thì những suy đoán về thực thể đó càng chính xác. Ví dụ 1 : Bầu trời nhiều mây đen báo hiệu cơn một mưa sắp đến. Ví dụ 2 : Biểu đồ thống kê sản phẩm hàng tháng của phân xưởng bánh kẹo, chứa đựng các thông tin về năng suất lao động, mức độ thực hiện kế hoạch Vậy để biết về một thực thể nào đó ta phải có những hiểu biết có thể có về thực thể đó. Vậy thông tin là gì ? HS : Trả lời câu hỏi GV : Chốt ý và đưa ra khái niệm thông tin. Hoạt động 2 : Đặt vấn đề và đưa ra một số ví  GV : Phạm Ngọc Tây 3   Giáo án Tin học 10 Bit (viết tắt là Binary Digital) là đơn vò nhỏ nhất để đo lượng thông tin. Kí hiệu Đọc là Độ lớn KB Ki-lô-bai 1024byte MB Mê-ga-bai 1024KB GB Gi-ga-bai 1024MB TB Tê-ra-bai 1024GB PB Pê-ta-bai 1024TB 3. Các dạng thông tin : -Dạng văn bản -Dạng hình ảnh : -Dạng âm thanh 4. Mã hóa thông tin trong máy tính : - Thông tin muốn xử lý được cần chuyển hóa, biến đổi thông tin thành một dãy bít. Cách làm như vậy gọi là mã hóa thông tin. 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính : dụ về đơn vò để học sinh tìm kết quả. GV : Những thông tin để nhận biết con người có được nhờ quan sát. Nhưng máy tính có được là nhờ đâu? Đó là nhờ thông tin được đưa vào máy tính. Bằng cách nào? HS : Trả lời câu hỏi. Xong cùng các bạn ghi bài. Hoạt động 3 : Chuyển vấn đề học sinh rút ra kết luận các dạng thông tin. GV : Muốn máy tính nhận biết được một sự vật náo đó ta cần cung cấp cho nó đầy đủ thông tin về đối tượng này. Có những thông tin luôn ở trong hai trạng thái đúng và sai. Ví dụ : tung nhẫu nhiên đồng xu hai mặt thì khả năng xuất hiện của mỗi mặt là như nhau. Do vậy người ta nghó ra đơn vò bit để biểu diễn thông tin trong máy tính. Người ta dùng hai con số 0 và 1 trong hệ nhò phân (bài đọc thêm) với khả năng sử dụng con số đó là như nhau để qui ước. HS : Cho ví dụ 1 : (nam-nữ : 1-0) Ví dụ 2 : bóng đèn sáng (1), tối (0) Hoạt động 4: Hệ thống lại các hoạt động và đưa kết luận để giải quyết. GV : Nếu tám bóng đèn có bóng 2,3,5 sáng còn lại tối thì em biểu diễn như thế nào ? HS : Đứng tại chỗ trả lời câu hỏi GV : Để lưu trữ dãy bít trên ngoài đơn vò bit người ta dùng đơn vò đo thông tin là byte GV : Thông tin cũng được chia thành nhiều loại như sau : -…. Cần làm rõ : Tuy nhiều dạng khác nhau nhưng đều được lưu trữ và xử lí trong máy tính chỉ ở một dạng chung – mã nhò phân. (bài đọc thêm) GV :  GV : Phạm Ngọc Tây 4 !   Giaùo aùn Tin hoïc 10 a) Kiểu xâu: Dùng 1 byte để ghi nhận độ dài xâu (số lượng ký tự) và các byte tiếp theo, mỗi byte ghi một ký tự từ trái sang phải. Hoạt động 5: GV: có nhiều dạng dữ liệu khác nhau. Em nào có thể cho ví dụ HS: trả lời GV: Theo SGK chúng ta chỉ đề cập đến 2 kiểu là xâu và số. Ví dụ: xâu AB = 00000010 01000001 01000010 độ dài A B b) Kiểu số: * Hệ đếm và các hệ đếm dùng trong tin học - Hệ đếm được hiểu là tập các ký hiệu và qui tắc sử dụng tập ký hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị số. VD: Hệ đếm La Mã: không phụ thuộc vị trí, dùng các chữ cái: I, V, X, L, C, D, M (1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000) GV: Em nào cho cả lớp biết: - Hệ đếm La mã dùng các ký hiệu nào? - Hệ thập phân dùng các ký hiệu nào? HS: trả lời Số N trong hệ đếm cơ số bất kỳ có biểu diễn là: N = d n d n-1 d n-2 d 1 d 0 , d -1 , d -2 , d m Phần nguyên Phần phân (lẻ) Giá trị của N được tính theo công thức: GV: ? Số 102 trong hệ thập phân được tính như thế nào: HS: 1*10 2 + 0*10 1 + 1*100 = 100 N = d n b n + d n-1 b n-1 + + d 0 b 0 + d -1 b -1 + + d -m b -m Ở đây d i thỏa điều kiện 0 ≤d i <b, còn n+1 là số lượng các chữ số bên trái và m là số lượng các chữ số bên phải dấu chia phần nguyên và phần phân của số N. Lưu ý: Hệ đếm nào thì người ta viết số đó làm chỉ số dưới. Ví dụ: 102 2 (Hệ 2), 5FA 16 (hệ 16) Các hệ đếm thường dùng: - Hệ thập phân: gồm 10 ký hiệu 0 9. Ví dụ: 542 = 5*10 2 + 4*10 1 + 2*10 0 Ví dụ: 2FA=2*16 2 + 15*16 1 +10*16 0 = 762  GV : Phaïm Ngoïc Taây 5   Giáo án Tin học 10 - Hệ nhị phân: dùng 2 ký hiệu 0 và 1. Ví dụ: 101 = 1*2 2 + 0*2 1 + 1*2 0 - Hệ đếm cơ số 16 (Hexa): sử dụng các ký hiệu 0 9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14),F (15) * Biểu diễn số thực: Cách viết trong tin học khác với cách viết trong tốn học: Ký hiệu Tin học Tốn học Dấu phân cách phần ngun và phần phân Chấm . Phảy , Dấu phân cách nhóm 3 số Phảy , Chấm . Ví dụ: 12.345,67 ta viết 12,345.67 Các số thực đều đươc biểu diễn dưới dạng dấu phảy động. Cách biểu diễn: ± M.10 K . Trong đó 0 ≤M<1 được gọi là phần định trị và K là số ngun dương được gọi là phần bậc. GV: để biểu diễn số thực máy dùng 4,6,8,10 byte. Từ bít cao trở xuống: 1 bit cho phần dấu của số 1 bit cho phần dấu của bậc 1 bit cho phần giá trị của bậc Các bít còn lại cho giá trị của phần định trị IV. CỦNG CỐ : 1) GV nêu trọng tâm của bài: Ngun lý mã hố nhị phân: Thơng tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh, . . . khi đưa vào máy tính chúng điều được biến đổi thành dạng chung - dãy bit. Dãy bit đó là mã nhị phân của thơng tin mà nó biểu diễn. 2) Nhắc lại khái niệm Bit, byte, KB, MB, GB, TB, PB. Dạng thơng tin, dữ liệu, mã hóa thơng tin, mã ASCII, biểu diễn dữ liệu, hệ đếm. 3) Chuẩn bị bài tập và thực hành ở tiết sau Ngày soạn :  GV : Phạm Ngọc Tây 6   Giáo án Tin học 10 Tiết : 4 Bài tập thực hành : LÀM QUEN VỚI THÔNG TIN VÀ Mà HÓA THÔNG TIN I. MỤC ĐÍCH, U CẦU : - Bµi nµy nh»m cho : + Củng cố hiểu biết ban đầu về tin học, máy tính + Học sinh biết được một cách mã hóa thông tin. - Biết bộ mã ASCII cơ sở để chuyển đổi - Viết được số thực dưới ạng dấu phẩy động. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, bài tập. 2. Chuẩn bị của học sinh : chuẩn bò bài tập tại nhà . III. NỘI DUNG : NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh T/g 1. Tin học, máy tính : a1.Chọn các phương án (C) và (D) a2. Chọn phương án (B) a3. Tự cho ví dụ. 2. Sử dụng bảng mã ASCII để mã hóa và giải mã : HS : Sử dụng phụ lục 3. Biểu diễn số nguyên và thực: c1. c2. 4. Bài tập làm thêm : Câu 1 : Mã nhị phân của thơng tin là : a. Số trong hệ nhị phân b. Dãy bit biểu diễn thơng tin đó trong máy tính c. Số trong hệ Hexa. Hãy chọn phương án tốt nhất. GV : Nhắc lại câu hỏi đã cho học sinh chuẩn bò tiết trước. HS : Trả lời GV : Nhắc lại câu hỏi và gợi ý học sinh liên hệ tối ví dụ hình ảnh tám bóng đèn trong SGK để học sinh biết thêm. HS : Trả lời GV : Hướng dẫn thêm cho học sinh xem phần tương ứng SGK GV : Ra thêm bài tập và hướng dẫn học sinh giả. HS : Tiếp thu đề và suy nghó trả lời.  GV : Phạm Ngọc Tây 7   Giáo án Tin học 10 NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh T/g Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng : 1KB = Bit a. 1024 b. 1000 c. 8192 d. 1024 2 Câu 3: Dãy số nhị phân 1011010 tương ứng với số nào trong hệ thập phân? a) 64 b) 90 c) 85 c) 105. IV. CỦNG CỐ : 1) Nhắc lại khái niệm Bit, byte, KB, MB, GB, TB, PB. Dạng thơng tin, dữ liệu, mã hóa thơng tin, mã ASCII, biểu diễn dữ liệu, hệ đếm.biểu diễn dấu phẩy động, dấu phẩy tónh. 3) Chuẩn bị phiếu học tập cho tiết sau.  GV : Phạm Ngọc Tây 8   Giáo án Tin học 10 Ngày soạn : Tiết : 5+6+7 Bài 3 : GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH I. MỤC ĐÍCH, U CẦU : * Kiến thức : + Học sinh nắm được cÊu tróc chung cđa mét m¸y tÝnh th«ng qua mét m¸y vi tÝnh vµ s¬ lỵc vỊ ho¹t ®éng cđa nã nh mét hƯ thèng ®ång bé. + BiÕt ®ỵc m¸y tÝnh ®ỵc ®iỊu khiĨn b»ng ch¬ng tr×nh. + BiÕt c¸c th«ng tin chÝnh vỊ mét lƯnh vµ lƯnh lµ d¹ng th«ng tin ®Ỉc biƯt nhng ®ỵc m¸y tÝnh lu tr÷ vµ xư lÝ t¬ng tù nh d÷ liƯu theo nghÜa th«ng thêng. * Kỹ năng : + HS ý thøc ®ỵc viƯc mn sư dơng tèt m¸y tÝnh cÇn cã hiĨu biÕt vỊ nã . + Ph¶i rÌn lun t¸c phong lµm viƯc khoa häc, chn x¸c. II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, máy tính, phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của học sinh : Đọc tài liệu, nghe giảng. III. NỘI DUNG : NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh T/g 1. Khái niệm hệ thống tin học : Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin. Gåm ba thµnh phÇn: + PhÇn cøng (Hardware) gåm m¸y tÝnh vµ mét sè thiÕt bÞ liªn quan. + PhÇn mỊm (Software) gåm c¸c ch¬ng tr×nh. Ch¬ng tr×nh lµ mét d·y lƯnh, mçi lƯnh lµ mét chØ dÉn cho m¸y tÝnh biÕt ®iỊu cÇn lµm. + Sù q.lÝ vµ ®iỊu khiĨn cđa con ngêi. 2.S¬ ®å cÊu tróc cđa mét m¸y tÝnh S¬ ®å cÊu tróc m¸y tÝnh 1.Ổn định tổ chức : HS : - Chào thầy cơ - Báo cáo sĩ số GV : Nắm được sĩ số học sinh và kiểm tra chun cần, tác phong. GV : Nêu khái niệm hệ thống tin học trên cơ sở của học sinh đã chuẩn bò từ trước, gợi ý lên. GV : Hệ thống tin học gồm mấy phần ? HS : TL : 3 phần… GV : Máy tính là thiết bò dùng để tự động hóa quá trình thu thập, lưu trữ và xử lí thông tin. Có nhiều loại máy tính khác nhau nhưng 1’  GV : Phạm Ngọc Tây 9   Giáo án Tin học 10 NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh T/g Cấu trúc chung của máy tính gồm : Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ trong các thiết vò vào ra, bộ nhớ ngoài. 3. Bộ xử lí trung tâm (CPU-Central Processing Unit) : CPU lµ thµnh phÇn quan träng nhÊt cđa m¸y tÝnh, ®ã lµ thiÕt bÞ chÝnh thùc hiƯn vµ ®iỊu khiĨn viƯc thùc hiƯn ch¬ng tr×nh. CPU gåm hai bé phËn chÝnh: bé ®iỊu khiĨn vµ bé sè häc/l«gic. + Bé sè häc/l«gic thùc hiƯn c¸c phÐp to¸n sè häc vµ l«gic, c¸c thao t¸c xư lÝ th«ng tin ®Ịu lµ tÝch hỵp cđa c¸c phÐp to¸n nµy. CPU cßn cã thªm thanh ghi (Register) vµ vïng nhí kÕt (Cache). - Thanh ghi lµ vïng nhí ®Ỉc, viƯc truy cËp ®Õn c¸c thanh ghi ®ỵc thùc hiƯn víi tèc ®é rÊt nhanh. - Cache ®ãng vai trß trung gian gi÷a bé nhí vµ c¸c thanh ghi. Tèc ®é truy cËp ®Õn cache lµ kh¸ nhanh. 4. Bộ nhớ trong (Main Memory) Bé nhí trong lµ n¬i ch¬ng tr×nh ®ỵc ®a vµo ®Ĩ thùc hiƯn vµ lµ n¬i lu tr÷ d÷ liƯu ®ang ®ỵc xư lÝ. a. Bộ nhớ ROM : chøa mét sè ch¬ng tr×nh hƯ thèng ®ỵc h·ng s¶n xt n¹p s½n. D÷ liƯu trong ROM kh«ng xo¸ ®ỵc vµ chØ dïng ®Ĩ ®äc. đều có chung một sơ đồ cấu trúc trên. GV : Chất lượng của máy tính phục thuộc vào chất lượng của CPU. Một số loại CPU : GV : Bé nhí trong cđa m¸y tÝnh gåm hai phÇn: ROM (Read Only Memory  Bé nhí chØ ®äc) vµ RAM (Random Access Memory  Bé nhí truy cËp ngÉu nhiªn).  GV : Phạm Ngọc Tây 10 BN : ROM [...]... k.thóc Díi ®©y lµ vÝ dơ m« pháng c¸c bíc thùc hiƯn tht to¸n trªn k = 21 , N =10 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 2 4 5 6 9 21 22 30 31 33 Dau 1 6 6 Cuoi 10 10 7 Giua 5 8 6 aGiua 9 30 21 Lỵt 0 1 2 ë lỵt thø hai th× aGiua = k VËy chØ sè cÇn t×m lµ i = Giua = 6 k = 25 , N =10 i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 2 4 5 6 9 21 22 30 31 33 Dau 1 6 6 7 8 Cuoi 10 10 7 7 7 Giua 5 8 6 7 aGiua 9 30 21 22 Lỵt 0 1 2 3 4 T¹i lỵt thø t Dau... Tây   Giáo án Tin học 10 NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh 22  GV : Phạm Ngọc Tây T/g   Giáo án Tin học 10 b) S¬ ®å khèi NhËp N vµ a1, a2, , aN M←N §óng M M? Sai Tr¸o ®ỉi ai vµ ai+1 §óng ai > ai+1 ? Sai Díi ®©y lµ vÝ dơ m« pháng c¸c bíc thùc hiƯn cđa tht to¸n trªn D·y A Lỵt 1 Lỵt 2 Lỵt 3 Lỵt 4 Lỵt 5 Lỵt 6 Lỵt 7 Lỵt 8 Lỵt 9 Lỵt 10 6 1... cho tiết bài tập thực hành 27  GV : Phạm Ngọc Tây T/g   Giáo án Tin học 10 Ngày soạn : Tiết : 15 Bài tập thực hành : MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ THUẬT TOÁN I MỤC ĐÍCH, U CẦU : -Củng cố thêm sự hiểu biết của học sinh về thuật toán tìm Max - Qua đó học sinh phân tích tìm các ví dụ khác về bài toán, thuật toán II CHUẨN BỊ : 1 Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh : chuẩn bò bài tập tại nhà... gi¸ trÞ lµ 25 c¶ 26  GV : Phạm Ngọc Tây T/g   Giáo án Tin học 10 NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh GV :C¸c tht ng÷ chÝnh Bµi to¸n; Tht to¸n; S¬ ®å khèi; Input; Output; S¾p xÕp b»ng tr¸o ®ỉi; T×m kiÕm tn tù; T×m kiÕm nhÞ ph©n IV CỦNG CỐ : 1) GV nhắc nhở học sinh : Cho bài tập về nhà 2) Nhắc lại kiến thức : Hệ thống lại các thuật toán đã học 3) Chuẩn bị bài tiết sau Phát phiếu học tập chuẩn bò cho... 5 7 7 7 7 7 4 6 23 8 8 7 7 4 7 10 7 8 4 7 7 10 4 8 12 4 10 4 12  GV : Phạm Ngọc Tây   Giáo án Tin học 10 NỘI DUNG Hoạt động của GV và học sinh T/g GV : T×m kiÕm lµ viƯc thêng lµm cđa mçi VÝ dơ 3 Bµi to¸n t×m kiÕm ngêi, ch¼ng h¹n t×m cn s¸ch gi¸o khoa Cho d·y A gåm N sè nguyªn, ®«i mét kh¸c Tin häc 10 trªn gi¸ s¸ch ®Ĩ chn bÞ cho giê häc ngµy h«m sau, t×m chiÕc ¸o s¬ mi nhau: a1, a2, , aN vµ mét sè... Sai i>N? §óng Th«ng b¸o d·y A kh«ng cã sè h¹ng cã gi¸ trÞ b»ng k råi kÕt thóc Díi ®©y lµ vÝ dơ m« pháng c¸c bíc thùc hiƯn cđa tht to¸n trªn A i 5 1 7 2 k = 2 vµ N = 10 1 4 2 9 8 11 3 4 5 - - Víi i = 5 th× a5 = 2 25 - 51 - A i k = 6 vµ N = 10 5 7 1 4 2 9 8 11 25 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Víi mäi i tõ 1 ®Õn 10 kh«ng cã ai cã gi¸ trÞ b»ng 6 T.to¸n T×m kiÕm nhÞ ph©n (Binary Search) • X¸c ®Þnh bµi to¸n • ý... Đưa thơng tin ra màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác e Nhận biết được mọi thơng tin IV CỦNG CỐ : 1) GV nhắc nhở học sinh : Thoát máy cẩn thận theo trình tự có GV hướng dẫn, đóng tất cả các phần mềm đã mở, không được tự động rút điện 2) Nhắc lại kiến thức 3) Chuẩn bị bài tiết sau 16  GV : Phạm Ngọc Tây T/g   Giáo án Tin học 10 Ngày soạn : Tiết : 10+ 11 Bài 4 : BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN I MỤC... nhà - Chuẩn bò bài cho tiết sau, phát phiếu học tập 34  GV : Phạm Ngọc Tây   Giáo án Tin học 10 Ngày soạn : Tiết : 18 Bài 7 : PHẦN MỀM MÁY TÍNH MÁY TÍNH I MỤC ĐÍCH, U CẦU : * Kiến thức : - Cung cÊp kiÕn thøc ban ®Çu ®Ĩ HS cã kh¸i niƯm phÇn mỊm * Kỹ năng : - Ph©n lo¹i ®ỵc phÇn mỊm hƯ thèng vµ phÇn mỊm øng dơng II CHUẨN BỊ : 1 Chuẩn bị của GV : SGK, SGV, máy tính, phiếu học tập 2 Chuẩn bị của học sinh... th«ng tin vµo m¸y tÝnh Cã nhiỊu lo¹i thiÕt bÞ vµo nh bµn phÝm, cht, m¸y qt, micr«, webcam, a) Bµn phÝm (Keyboard) b) Cht (Mouse) Dïng cht còng cã thĨ thay thÕ cho mét sè thao t¸c bµn phÝm c) M¸y qt (Scanner) M¸y qt (h 17) lµ M¸y qt thiÕt bÞ cho phÐp ®a v¨n b¶n vµ h×nh ¶nh vµo m¸y tÝnh 11 Nót tr¸i cht Cht  GV : Phạm Ngọc Tây T/g   Giáo án Tin học 10 12  GV : Phạm Ngọc Tây   Giáo án Tin học 10 NỘI... 1 lµ bíc 2, sau bíc 2 lµ bíc 3 KÕt qu¶ c¸c phÐp so s¸nh trong bíc 3 vµ bíc 4 ®Ịu x¸c ®Þnh duy nhÊt bíc tiÕp theo cÇn thùc hiƯn TÝnh ®óng ®¾n: V× tht to¸n so s¸nh Max víi tõng sè h¹ng cđa d·y sè vµ thùc hiƯn Max ← ai nÕu ai > Max nªn sau khi so s¸nh hÕt N sè h¹ng cđa d·y th× Max lµ gi¸ trÞ lín nhÊt Ngày soạn : 19  GV : Phạm Ngọc Tây   Giáo án Tin học 10 Tiết : 12+ 13+14 BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (tt) . Ví dụ: 1 02 2 (Hệ 2) , 5FA 16 (hệ 16) Các hệ đếm thường dùng: - Hệ thập phân: gồm 10 ký hiệu 0 9. Ví dụ: 5 42 = 5 *10 2 + 4 *10 1 + 2 *10 0 Ví dụ: 2FA =2* 16 2 + 15*16 1 +10* 16 0 = 7 62  GV. MTĐT, Ngành tin học. - Phát phiếu học tập chuẩn bò cho bài Thông tin và dữ liệu. - Làm bài tập.  GV : Phạm Ngọc Tây 2   Giáo án Tin học 10 Ngày soạn : Tiết : 2, 3 Bài 2 : THƠNG TIN VÀ DỮ LIỆU I học sinh T/g Câu 2: Chọn phương án trả lời đúng : 1KB = Bit a. 1 02 4 b. 100 0 c. 81 92 d. 1 02 4 2 Câu 3: Dãy số nhị phân 101 1 010 tương ứng với số nào trong hệ thập phân? a) 64 b) 90 c) 85 c) 105 . IV.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2, Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2, Giáo án Tin học lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 2, Ho¹t ®éng cđa m¸y tÝnh, Lùa chän hc thiÕt kÕ tht to¸n, TrÝ t nh©n t¹o : Lµ thiÕt kÕ c¸c m¸y cã thĨ ®¶m ®­¬ng mét sè ho¹t ®éng thc lÜnh vùc trÝ t cđa con ng­êi hc nh÷ng ho¹t ®éng ®Ỉc thï cđa con ng­êi, Vh vµ ph¸p lt trong XH Tinhäc ho¸, C¸ch lµm viƯc víi hƯ ®iỊu hµnh, C¸c hƯ ®iỊu hµnh UNIX vµ Linux:, Soạn thảo văn bản đơn giản:, a. Xem tr­íc khi in, C¸c thao t¸c víi b¶ng, Khëi ®éng tr×nh dut IE, M¸y t×m kiÕm Google

Mục lục

Xem thêm