Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 10_Bộ 4

35 599 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:27

Tháng 9 Chủ đề hoạt động thanh niên học tập - rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc I - mục tiêu: - Hiểu nội dung và vai trò của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc. Vai trò, vị trí của thanh niên học sinh trong sự nghiệp đó? - Tin tởng vào sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. - Thấy rõ trách nhiệm của thanh niên học sinh trong công cuộc xây dựng đất n- ớc Tích cực học tập, rèn luyện để đáp ứng đợc thích nghi đợc II - Nội dung học tập Hoạt động 1: Thanh niên với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tìm câu trả lời: - Công nghiệp hóa là gì? - Hiện đại hoá là gì? - Vai trò của CNH - HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc? * Cho từng bàn (hoặc 2 bàn) thảo luận cử ngời thảo luận trớc lớp: - Nền sản xuất nhỏ, thủ công? - Điều khiển máy móc trong sản xuất So sánh xem kết quả thế nào? Về số l- ợng, chất lợng? - Nêu tên các nớc có nền sản xuất hiện đại, công nghiệp hoá. Nền kinh tế phát triển cao trên thế giới? Kết luận: - Công nghiệp hoá là biến đổi nền sản xuất nhỏ, thủ công trở thành nền sản xuất công nghiệp với máy móc, thiết bị hiện đại và công nghệ hiện đại. - Hiện đại hoá là nền công nghiệp đợc áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại nhất ở các khâu, các lĩnh vực sản xuất tự động hoá, tin học hoá trong đó trí tuệ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong các sản phẩm Giầy, da xuất khẩu mỗi ngời làm đ- ợc bao nhiêu bộ phận? Có làm đợc tất cả các công việc cấu thành 1 sản phẩm không? Con ngời và máy móc liên kết thế nào trong quá trình sản xuất ra 1 sản phẩm? Trình độ con ngời phải thế nào? Tác phong lao động, lối sống thế nào? - Vai trò của CNH - HĐH Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, sản phẩm tốt rẻ hơn, con ngời năng động hơn, có lối sống công nghiệp - Có điều kiện đầu t cho nhiều lĩnh vực khác: đờng, trờng, bệnh viện, đời sống Để có những nhà máy, hoạt động của nó có kết quả Phải có những điều kiện gì? (Tiền vốn - trình độ khoa học - công nghệ - con ngời - hạ tầng cơ sở) Để có 1 nâng cao. con ngời phù hợp với nền sản xuất HĐ thì đầu t cho ngành nào là phù hợp nhất? (giáo dục - đào tạo). Để thực hiện CNH - HĐH cần điều kiện gì? Đó là vốn - khoa học. Hạ tầng - công nghệ Đặc biệt là vốn nhân lực Tốt nhất là đầu t cho giáo dục (Quốc sách, là đầu t cho phát triển ) Cả nớc, mỗi tổ chức, mỗi ngời (mỗi học sinh chúng ta phải làm gì trong công tác, học tập trong sự nghiệp CNH - HĐH) Lần lợt cho các nhóm tham luận giáo viên kết luận vấn đề và cho ghi ý chính vào phần kết luận Nhắc: + Viết thu hoạch về nhận thức nội dung chính. + Viết chơng trình hành động của bản thân để làm tròn trách nhiệm của thanh niên học sinh trong học tập và rèn luyện (sau 1 tuần nộp cho GVCN) Hoạt động 2: Trao đổi về phơng pháp học tập tích cực ở trờng THPT. I - Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa, tác dụng của phơng pháp học tập tích cực, yêu cầu của phơng pháp học tập tích cực. Bớc đầu biết vận dụng phơng pháp học tập tích cực vào từng tiết, từng môn, từng buổ học và biết tự nghiệm thu, so sánh. để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. II - Nội dung hoạt động. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 1. Sự cần thiết của việc phải học tập theo phơng pháp tích cực - Thời đại chúng ta: Bùng nổ thông tin, KDKT phát triển không ngừng Tiến kịp, theo kịp để tồn tại Tích cực học tập, làm việc có khoa học có phơng pháp Làm việc tích cực và làm việc không tích cực (bình thờng) thì khác nhau chỗ nào? So sánh 2 kết quả đó trên một công việc cụ thể (nh: trong 2 tiết học phải hiểu đợc, dựng đợc, làm đợc các bài tập cơ bản của bài học: "Mệnh đề"). 2. Thế nào là phơng pháp học tập tích cực? Nghe, suy nghĩ và ghi ý chính. Sau khi trả lời, tóm tắt ý kiến tranh luận của lớp. Ghi theo sơ đồ phân tích của giáo viên phù hợp cách ghi chép của bản thân - Để tồn tại và phát triển trong 1 xã hội: Bùng nổ thông tin, khoa học, công nghệ phát triển không ngừng chúng ta phải làm gì? làm nh thế nào? Mục đích của học tập là gì? (Nắm chắc, lĩnh hội) - Quá trình diễn ra trong một tiết học, buổi học này gồm những lực lợng nào? (HS và GV). Hoạt động của mỗi lực lợng đó? - GV: Tổ chức, hớng dẫn hoạt động (chủ đạo - thiết kế) 2 - HS: + Làm chủ hoạt động + Tích cực hoạt động + Tự đọc, tự tìm tài liệu Khi nào thì hỏi thầy, hỏi bạn, xem bài giải có sai không. Điều kiện để học tập theo phơng pháp tích Tác dụng của phơng pháp học tập tích cực. 3. Cách thực hiện phơng pháp học tập tích cực Khó khăn: Nề nếp, phơng pháp học tập cũ chi phối, động cơ, thái độ, quan tâm Cách thực hiện: - Nghe, suy nghĩ, thảo luận trong lớp - Tự rút ra ý chính để ghi Nhắc: - Viết thu hoạch về phơng pháp học tập tích cực. - Sau 1 tuần nộp cho giáo viên chấm lấy điểm - Nêu khó khăn khi thực hiện phơng pháp học tập tích cực? (lấy từ chính bản thân mình) - Cách khắc phục khó khăn đó? (quyết tâm, ý chí) - Chuẩn bị điều kiện gì cho phơng pháp học tập tích cực? (Tài liệu, môi trờng khi học tập, động cơ, thái độ học tập,) Cách thực hiện: Nghe - nhìn - ghi (ở lớp); nắm trọng tâm (lt vận dụng ở bài mẫu), ghi dấu chỗ không hiểu chủ động khắc phục. Tranh luận trong lớp. - Cách học ở nhà: Xem tài liệu (SGK - vở ghi) t duy lại làm lại V.D, bài tập mẫu làm bài tập: Đọc đề giả thiết, yêu cầu bài tập Ltlq Tự giải Hoạt động 3: Tìm hiểu về những vấn đề cơ bản của Luật giáo dục I - Mục tiêu: - Nắm đợc luật giáo dục về: Trách nhiệm, quyền lợi của ngời học sinh (Nắm đầy đủ văn bản dới luật, quy phạm pháp luật: Nội quy học sinh,) - Tôn trọng, có trách nhiệm phải thực hiện đúng - đủ - kịp thời về luật giáo dục. Thực hiện và vận động những ngời xung quanh thực hiện tốt các điều khoản của Luật giáo dục trong phạm vi trách nhiệm của ngời học sinh. II - Nội dung hoạt động Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên 1. Nhiệm vụ của học sinh Trung học? (4 nhiệm vụ là) thuộc trang 1 Sổ công tác CN Tài liệu chính: - Lấy ở phần I thuộc sổ GVCN lớp. - Phô tô thành 62 bản Phát cho 62 học sinh trớc tiết học 3 - 4 ngày YC: 3 (Chủ động - thi công) Đọc nắm nội dung. 2. Quyền lợi của học sinh Trung học? (5 quyền là) Trang 2 - Sổ công tác CN - Tổ chức tọa đàm thảo luận Từng tổ thảo luận cử ngời trao đổi trớc lớp 3. Hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục của h/s? (2 điểm thuộc trang 20 sổ công tác CN) Cho từng tổ nêu câu hỏi để các tổ còn lại trả lời VD: - HK loại D dành cho học sinh nh thế nào? 4. Học sinh phải đợc đánh giá về mặt nào? Dựa vào các căn cứ nào? Trang 1 - Sổ công tác CN. - Hành lang của luật 6D là gì? - Xét kỷ luật trong lớp, trong trờng cho những học sinh nào? - Làm đợc thì xếp HK tốt, khá? 5. Các hình thức khen thởng, kỷ luật đối với học sinh. Trang 2 - Sổ công tác CN. * Biểu hiện chính của "Con ngoan - Trò giỏi" là gì? * Bạn A: Nói tục, nhuộm tóc Vi phạm điều gì thuộc Luật. 6. Tiêu chuẩn xếp loại học lực, hạnh kiểm? Trang 4, 5 - Sổ công tác CN. Các loại kiểm tra cho điểm? Hệ số của những loại kiểm tra? Hệ số điểm của từng môn? Cách tính điểm TBKT, TBM, TBHK, TBC? Nội dung của Nội quy nhà trờng (học sinh) (10 điểm) 7. Chủ điểm chính thức của năm học? Tháng Tổ chức thi chọn học sinh nhớ đợc nhiều nhất, đầy đủ nhất về Luật Giáo dục. Lựa chọn phơng pháp đúng: "Học tập là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân" đợc ghi trong điều này của Luật Giáo dục: a. Điều 7 b. Điều 9 c. Điều 12 Nhắc - Nhớ điều luật Thực hiện đúng 4 Tháng 10: Thanh niên và tình bạn, tình yêu trong gia đình Hoạt động1 Thi hỏi đáp về tình bạn, tình yêu và gia đình. I - Mục tiêu: - Học sinh hiểu rõ hơn, cụ thể hơn và tình bạn, tình yêu và gia đình, tình bạn cùng giới, khác giới ở tuổi học sinh, lứa tuổi vị thành niên và vai trò của gia đình trong giáo dục vị thành niên. - Có nguyện vọng xây dựng một tình bàn trong sáng và tự hào về nó. Nắm cách ứng xử trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới và có hành vi đúng mức trong quan hệ bạn bè. II - Nội dung hoạt động: 1. Chuẩn bị tr ớc các câu hỏi phô tô 48 bản cho 48 học sinh trong lớp . 1.1. Thế nào là tình bạn chân chính? Vai trò của bạn bè trong cuộc sống của con ngời. 1.2. Tuổi trăng tròn có nên có bạn khác giới không? Vì sao? 1.3. Trách nhiệm của bạn bè trong việc giúp nhau - a. về học tập - b. phòng tránh sai trái, khuyết điểm. 1.4. Vai trò của gia đình trong việc giáo dục con em đang ở tuổi trăng tròn. 1.5. Một gia đình nh thế nào thì là môi trờng giáo dục tốt nhất cho tuổi học sinh? 1.6. Niềm vui sớng nhất của một đôi bạn sau khi học xong một học kỳ, một năm học, một cấp học là gì? Để có đợc điều đó thì trong quá trình trớc đó cần làm đợc điều gì? 1.7. Ai cũng có bạn - đúng hay sai? Thế nào là đôi bạn thân? Em có suy nghĩ gì khu ngời bạn thân của mình không đợc lên lớp, không đậu qua kỳ thi tuyển sinh? Mình có lỗi không? Vì sao? 1.8. Một bạn thân nói với mình: "Tớ học kém, khi nào kiểm tra cho tớ chép theo với, không thì ở lại lớp mất" Bạn xử lý nh thế nào? Nêu cách xử lý đúng nghĩa của tình bạn chân chính. Mỗi tổ học tập, chuẩn bị 5 câu hỏi đối đáp với nhau (Bí mật) 2. Tổ chức hoạt động - Ban giám khảo: Ban cán sự + BCH Đoàn - Th ký cùng th ký lớp. - Bí th Đoàn: Dẫn chơng trình Bốc thăm (4 tổ thành 2 bảng A, B) * Bảng A: 2 tổ: Mỗi tổ ra 3 câu hỏi (hoặc 3 tình huống) cho tổ kia và ngợc lại. Chọn tổ thắng * Bảng B: 2 tổ: "nh trên" * Chung kết: 2 tổ thắng: làm nh trên 5 Kết luận - Mạnh? Yếu? - Điều cần làm tiếp, cần có nhận thức đúng trong tình bạn. Hoạt động 2: Hội thi: Những ngời bạn gái đáng mến ( Tọa đàm, trao đổi về ng ời bạn gái đáng mến) I - Mục tiêu: Làm cho học sinh tuổi trăng tròn nhận thức đợc: Nét đẹp, nét đáng mến của bạn gái trong cuộc sống, trong quan hệ bạn bè khác giới, trong gia đình, trong học tập, trong một công việc chung, riêng. Có thái độ lịch thiệp, trân trọng và giữ gìn, xây dựng những nét tính cách đáng quý của nữ giới trong các mối quan hệ - Biết ứng xử, có hành vi phù hợp của mình trong các mối quan hệ với bạn bè cùng (khác) giới và với ngời trên. II - nội dung hoạt động: 1. Chuẩn bị trớc một số câu hỏi phô tô phát cho 48 học sinh trớc 1 tuần. 1.1. Nam giới và nữ giới khác nhau về ăn mặc, cách ứng xử? 1.2. Phái đẹp là ai? Vì sao? 1.3. Làm thế nào để có nét đẹp của nữ giới trong: ăn mặc, đi đứng, nói năng, quan hệ với bạn bè, thầy cô, cha mẹ và những ngời khác? 1.4. Bạn bè sẽ xử sự nh thế nào khi bị mắng với ngời mắng là: cha mẹ, bạn bè, thầy cô trong trờng hợp, mắng đúng, mắng sai (vì mình không có lỗi) 1.5. Nữ sinh có cần rèn luyện tính tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán không? Tại sao? 1.6. Thời đại ngày nay: "Công - dung - ngôn - hạnh" có còn phù hợp không? 1.7. Bạn trai đến nhà chơi mà mẹ không muốn cho bạn gặp, khi đó bạn xử sự? 1.8. Bạn của anh trai đến chơi nhà, anh bận nhờ bạn tiếp giúp, nhng bạn lại không muốn. Bạn làm gì để anh mình không giận? 1.9. Khi biết ngời khác đọc nhật ký của mình, bạn sẽ làm gì? 1.10. Khi đi ra ngoài thì bạn gái nên ăn mặc đẹp, còn ở nhà thì ăn mặc nh thế nào cũng đợc. Bạn cho biết ý kiến của mình? 1.11. "Phụ nữ nên ăn mặc để thể hiện đợc nét đẹp của cơ thể (nh áo ngắn, quần bó)" Một ý kiến khác: "Phụ nữ Việt Nam cần phải thật kín đáo mới thể hiện đợc nữ tính". ý kiến của bạn nh thế nào? * Tổ chức hoạt động - Thi hỏi đối - đáp và hùng biện do BCS + CH Đoàn là nữ giới tổ chức (Huyền lớp trởng + Phơng bí th: chủ trì). Ban giám khảo: 2 nam + 4 nữ. - Thể lệ thi: + Đấu loại trực tiếp: Vòng 1: có 2 đội thi (2 lần) chọn 2 đội thắng. Vòng 2: 2 đội thắng thi nhau chọn nhất, nhì, hai đội thua = đồng giải 3. - Thi hùng biện: Phòng cách nữ sinh trong học tập, trong sinh hoạt, giao tiếp, chuẩn bị 1 phút sau khi bắt thăm trình bày trong 3 phút. 6 * Kết luận: - Đánh giá chất lợng ra 5 câu hỏi của các tổ, kết quả trả lời câu hỏi, khả năng diễn đạt. - Nét đẹp nữ sinh. Hoạt động 3: Thi xử lý tình huống trong giao tiếp, ứng xử I - Mục tiêu: - Học sinh nắm đợc các tình huống trong giao tiếp, cách ứng xử trong quan hệ với gia đình, bạn bè khác giới và các tầng lớp khác. - Biết cách ứng xử linh hoạt và phù hợp trong các tình huống giao tiếp xảy ra hàng ngày. Thấy đợc những hạn chế, thói quen cha phù hợp của bản thân để khắc phục. II - nội dung hoạt động: 1. Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị một số tình huống: Phô tô 62 bản phát cho 62 học sinh trong lớp trớc 1 tuần. 1.1. Tình cờ bạn gặp điều bí mật của mình đã bị một bạn gái thân của mình tiết lộ cho ngời khác. Bạn xử lý nh thế nào? 1.2. Bạn mang một bó hoa đến tặng thầy giáo đang dạy mình nhân ngày 20/11, khi đến nơi, bạn gặp một thầy giáo cũ đang ngồi chơi ở đó. Bạn xử lý nh thế nào? 1.3. Ba bạn gái đang đứng nói chuyện với nhau thì mấy bạn trai đi qua giả vờ đùa nhau để xô vào các bạn gái đó. - Nếu em là một trong 3 bạn gái đó thì em sẽ nói gì với các bạn trai? - Nếu em là con trai, khi nhìn thấy các bạn mình làm nh vậy, em sẽ nói gì với các bạn trai của mình? 1.4. Bạn đi trên đờng, tình cờ bạn nghe thất 2 bạn đi trớc đang nói xấu một ng- ời mà bạn cũng quen biết. Bạn xử lý nh thế nào? 1.5. Bạn là con trai, một bạn trai khác nói với bạn là: "Cái X lớp mình nó thích cậu lắm". Bạn nói gì với bạn trai của mình? 1.6. Ngợc lại 1.5 2. Mỗi tổ học tập: Tự ra 4 tình huống ứng xử - Tổ chức hoạt động: + Tổ chức hái hoa dân chủ (hoặc bắt tình huống để sãn trong hộp không nắp đặt ở bàn giáo viên) + Dẫn chơng trình: BCH chi đoàn - Ban giám khảo: LT + BT + th ký lớp + Mỗi tổ đan nhau bắt 3 tình huống cử ngời lên xử lý. - Cách đánh giá: + Ban giám khảo cho điểm thang 10/1: hệ số 2 + Tập thể lớp cho điểm qua phiếu lấy TB chung: hệ số 1 7 * Kết luận: - Khẳng định mạnh - yếu trong tổ chức, trong ứng xử - tuyên dơng những học sinh có khả năng ứng xử, các tổ tham gia tích cực. Phân loại học sinh: Nhanh nhẹn - TB - còn chậm chạp. Tháng 11: Thanh niên với truyền thống hiếu học - tôn s trọng đạo. Hiểu đợc nội dung và giá trị của truyền thống hiếu học và tôn s trọng đạo xác định đợc trách nhiệm của thanh niên trong giữ gìn và phát huy truyền thống đó. Biết cách c xử đúng mực với thầy, cô trong mọi tình huống. Kính trọng, yêu quý thầy cô - tích cực tự giác học tập để phát huy truyền thống tôn s trọng đạo của dân tộc. Hoạt động 1: Giao lu với những học sinh tiêu biểu của trờng (1t) * Ph ơng án 1: Mỗi học sinh tiêu biểu báo cáo kinh nghiệm trong quá trình học tập. * Ph ơng án 2: Lớp cùng nhau thảo luận các nội dung nhằm đạt đợc mục đích của chủ đề này là: Học tập và rèn luyện theo một mẫu hình trên biểu về tinh thần, thái độ học tập, phơng pháp học tập rèn luyện bản thân để đạt đợc kết quả tốt, qua đó tự xây dựng chơng trình hành động phù hợp với bản thân nhằm đạt kết quả tốt nhất. Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên * H1: Em thấy bạn nào mà em thấy cần học tập bạn đó? Học tập về nội dung gì? Vì sao? * H2: Trong tháng 9 và 10/2004. Em có tiết học, môn học nào? buổi học nào? có kết quả tốt nhất? Nguyên nhân để đạt đợc kết quả đó. * H3: Học nh thế nào thì sẽ có kết quả tốt? Theo bạn thì kết quả học tập, rèn luyện tốt. Do những nguyên nhân nào? (Đi sâu vào nguyên nhân chủ quan). * H4: Để giải đợc bài tập nâng cao (là bài tập đòi hỏi phải hiểu bài, vận dụng công thức, lý thuyết linh hoạt) thì cần có bí quyết gì? * Phô tô 48 bản gửi 48 học sinh trớc 4 ngày. - Trong tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết chào cờ. Tổ chức cho lớp thảo luận một cách thoải mái - Để lớp trởng, bí th, lớp phó học tập tổng kết tình hình thảo luận. * GVCN: Kết luận lại theo từng vấn đề trọng tâm của nội dung hoạt động này. 1. Xác định mục tiêu 2. Xác định rõ nội dung, hình thức, giải pháp để đạt đợc mục tiêu đó 3. Xác định mục tiêu của từng giai đoạn (HK1, HK2, L10 hè L10 - HK1, HK2L11 - HK1, HK2L12 4. Nắm bắt mẫu để học theo gơng đi trớc để soi (cả gơng thành 8 * H5: Để hiểu đợc bài tập ngay tại lớp, theo bạn cần có những yếu tố nào? * H6: nhiệm vụ chính của học sinh là gì? Mục tiêu của bạn là gì? Để đạt đợc mục tiêu đó thì ngay bây giờ bạn phải làm gì và làm nh thế nào? * H7: Nếu có ngời nói: Học tập phải đảm bảo: "Trọng tâm, cơ bản, chắc chắn" thì mới có điều kiện để đỗ đạt qua các kỳ thi. Bạn thấy thế nào? * H8: Cách học 1 bài, 1 chơng? Học xong 1 bài nghĩ là thế nào? công lẫn gơng thất bại) 5. Tự rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn thực (kiểm điểm, nhì lai một cách nghiêm túc đã làm đợc, là tốt, cha tốt, cha làm đợc tìm nguyên nhân) * Kết thúc: - Biểu dơng việc tốt ngời tốt Hoạt động 2: Dòng cảm xúc về thầy, cô giáo. I - Mục tiêu: Hiểu công lao của thầy, cô giáo, hiểu lao động của ngời thầy giáo kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo - có hành vi thể hiện lòng biết ơn đó cụ thể là: chăm ngoan, học tập, rèn luyện tiến bộ. II - công tác chuẩn bị: * GVCN: Chuẩn bị nội dung: - Ca ngợi công lao của thầy, cô giáo Những dòng suy nghĩ về thầy, cô giáo. - Can thiệp với phụ huynh để học sinh đợc xem đợc trình hoạt động trên ti vi vẽ chủ để kỷ niệm 20/11 (vào tối thứ ; lúc thuộc VTV) * Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung hoạt động mỗi học sinh có 1 bài viết về nội dung này (có thể su tầm) Cán bộ lớp + Đoàn: Thu bài viết, phân loại lên báo tiếp. Tổ chức 2 đội dự thi. Trình bày 2 nội dung trên. - Chọn ngời dẫn chơng trình trang trí lớp học phù hợp nội dung. - Chọn ban giám khảop: BT, LT, lớp phó học tập, th ký lớp. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ: ngời giáo viên nhân dân; Bụi phấn III - Nội dung hoạt động 1. Hoạt động định h ớng: Ca ngợi công lao của thầy cô giáo: - Thầy, cô giáo là ngời có công sức đóng góp vào công việc gì? Vì trí, vai trò của công việc đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nớc? (Các NQ của Đảng, Nhà nớc nói về công tác giáo dục - đào tạo). - Những khó khăn, vất vả trong lao động của thầy, cô giáo? - Thầy, cô giáo đa lại cho học sinh những vấn đề gì? Để làm tốt điều đó, đòi hỏi ngời giáo viên phải nắm vững đợc gì? - Để có đợc "Con ngoan - Trò giỏi" thì gia đình, bản thân học sinh và thầy cô giáo cần chăm lo những vấn đề gì? 9 - Dấu ấn sâu sắc nhất của em về thầy, cô giáo là gì? Hãy nêu một kỷ niệm khó quên về tình thầy - trò? - Làm gì để thực hiện sự kính trọng và biết ơn Thầy, cô giáo? - Em hiểu về "Công cha - ơn mẹ - nghĩa thầy" nh thế nào? 2. Hoạt động định h ớng về: Những dòng suy nghĩ về nghề của thầy, cô giáo. - Nghề thầy giáo (Nghề dạy học) em hiểu nh thế nào? (có thể trích lời nói của các Nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nớc) - Nghề thầy giáo là nghề cao quý trong các nghề của xã hội? Vì sao? IV - Kết thúc hoạt động: Sau buổi hoạt động này, bản thân em thu hoạch đợc những gì? (viết trên 1 trang giấy nộp cho lớp trởng) Tháng 12 Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Làm cho học sinh (vào tuổi công dân > 18 tuổi) hiểu rõ trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Trờng và địa phơng tổ chức. Tin tởng ở đờng lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng và Nhà nớc vạch ra. 1. Tham gia và hởng ứng kỷ niệm ngày lễ - Toàn quân kháng chiến 19/12/1946 (Chống Pháp trong 9 năm đã giành thắng lợi hoàn toàn bằng chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954) - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN: 22/12/1944 - Ngày quốc phòng toàn dân 22/12/1989 - Ngày Hải Phòng đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ trên không (12/1972) 2. Hoạt động cụ thể về phòng chống tệ nạn: Mại dâm - Ma tuý (Trờng tổ chức lễ ra quân phòng chống tệ nạn MT, TP) Lớp có tranh, ảnh, thơ về phòng chống tệ nạn MTTP, tham gia đầy đủ với ý thức cao lớp trởng ký cam kết thi đua phòng chống tệ nạn MT - TP. 3. Thi tìm hiểu về công tác bảo vệ môi tròng trong khuân viên trờng (xanh - sạch - đẹp; môi trờng giáo dục: hành vi, tác phong, chào hỏi, lịch sự, văn minh, vệ sinh chung, sinh hoạt có tổ chức, có kỷ luật, tự quản tốt ), ở địa phơng xây dựng ý thức . Hoạt động 1: Thảo luận về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng đất nớc. 10 [...]... * Giáo viên kết luận: * Mỗi địa phơng, mỗi vùng miền có phong tục tập quán khác nhau, phản ánh sắc thái riêng * Phong tục, tập quán tốt cần đợc phát huy: * Nét riêng về phong tục, tập quán thuộc vùng, miền nào? * Cần phát huy (khắc phục) những tập quán? * Cần phê phán, loại bỏ phong tục tập * Việt Nam thuộc phong tục, tập quán quán lạc hậu nh: phơng? Ngày giỗ tổ Hùng Vơng, lễ Chùa Hơng, Hội chọi trầu... Phòng có những lễ hội nào? quán, hơng ớc làng, xã, trong nếp sống, Tập quán? Trang phục đặc thù? trang phục truyền thống 2 Phong tục, tập quán của địa phơng * Phong tục tập quán là: * Hiểu: Phong tục, tập quán? - Tục lễ, thói quen đã trở thành nếp ăn - Gọi 1, 2 học sinh trả lời sâu vào đời sống xã hội đợc mọi ngời - Lớp thảo luận cho học sinh KL: công nhận, tuân theo * Giáo viên kết luận: * Mỗi địa... bị nêu 1 phong tục, tập quán ở địa phơng mà bạn cho là tốt cần phát huy và 1 phong tục, tập quán ở địa phơng mà bạn cho là không tốt cần phê phán loại trừ Có lý giải tại sao? - 4 tổ mỗi tổ chuẩn bị 2 câu hỏi về nội dung này để hỏi - đáp qua sinh hoạt lớp; 1, 2 bài hát với nét văn hoá của Hải Phòng 4 Tổ chức hoạt động: Sinh hoạt vào thứ 7 Ban tổ chức + Ban giám khảo + Ban cán sự + BCH đoàn 15 Hình thức... đầu tháng 12/20 04 * Tự kiểm tra về việc: - La cà khi tan học, trốn học, trốn tiết - Hút thuốc lá, vào quán, đánh cờ bạc ăn tiền - Mang theo hung khí: Dao, kéo, que sắt, - Gây gổ, doạ dẫm nhau - Đi chơi theo ngời xấu, rợu chè - Nói dối bố mẹ lấy tiền để nộp cho lớp, hoặc nói thêm tiền phải nộp theo quy định * Mỗi học sinh có trách nhiệm: Khi phát hiện vi phạm thì báo ngay cho GVCN hay thầy, cô cán bộ... hoạch bài giảng: Nội dung giáo dục, phơng pháp giảngdạy bài soạn, đồ dùng dạy học, các hoạt động của học sinh c Tiến hành lên lớp với 2 yêu cầu: - Các nhiệm vụ giáo dỡng: Kỹ thuật, kỹ năng và giáo dục con ngời phải đi đôi - Mục đích và nhiệm vụ bài giảng d Tìm hiểu nhân cách học sinh: Có hiểu học sinh thì mới tổ chức,điều khiển đợc và đánh giá chính xác đợc Có giải pháp giáo dục phù hợp 3 Yêu cầu... - Thể, CĐ Mẫu giáo Trung ơng 1, 2, CĐTDTW 1, 2, CĐSP Kỹ thuật 2, 3, 4 * Nhà máy: Giầy da, xe đạp, ô tô Sản xuất ra cái gì? Nếu sản phẩm kém chất lợng * Sản phẩm của giáo dục: Đào tạo là con ngời theo yêu cầu xây dựng và phát triển đất nớc * Máy tính của giáo dục: Đào tạo: - Nâng cao dân trí - Đào tạo nhân lực đáp ứng? - Bồi dỡng nhân tài * Trờng hợp là con đờng dẫn học sinh đi đến đánh phù hợp bản... hoá: Thảo luận kết luận: Hoạt động của giáo viên * Bản sắc văn hoá là gì? 14 - Là tinh hoa cốt yếu + sắc thái bền vững - Là biểu hiện tập trung diện mạo dân tộc - Là cái để nhận diện dân tộc - Để học sinh trả lời thảo luận - Giáo viên KL: * Bản sắc văn hoá của Hà Nội - Hải Phòng - Miền Trung * Giá trị văn hoá là: * Giá trị văn hoá đó do đâu mà có? Trí tuệ - sáng tạo của nhiều thế hệ Sự chắt lọc qua... Yêu cầu sinh lý của nghề dạy học a Phẩm chất đạo đức 24 b Năng lực s phạm + Năng lực dạy học: Phù hợp học sinh Hiểu bài, nắm đợc bài học + Năng lực giáo dục: Nắm bắt đối tợng học sinh Có phơng pháp, hình thức giáo dục thích hợp + Năng lực tổ chức: Đa 1 cộng đồng ngời vào hoạt động có kết quả tốt nhất c Các phẩm chất khác: Độc lập, chủ động, sáng tạo, kiên định, bình tĩnh Biết tự kiềm chế mình, nói... gia truyền - phở gia truyền - Nhiều ngời trong một nhà làm nghề III - Tìm hiểu năng lực, truyền thống gia đình của học sinh Phô to 62 bản, (nh trang 24 thuộc SGK: hoạt động giáo dục hớng nghiệp) Phải để học sinh khai vào cuối tháng 2 thu lại vào đầu tháng 3 Thống kê và nhận định sơ bộ về năng lực truyền thống gia đình của học sinh Cùng gia đình t vấn việc trọn nghề IV - Giao việc về nhà cho học sinh:... Thế nào là xã hội công bằng - dân cần phải chủ - văn minh? * Bản thân làm gì? Làm thế nào? để góp phần thực hiện lý tởng đó? Mục tiêu đó? * Nêu mục tiêu của đất nớc ở các giai đoạn:1930 - 1 945 , 1 946 - 19 54, 19 54 - 1975, 1976 đến nay? * Chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi trên Toạ đàm trong sinh hoạt lớp vào thứ 7 (18/2) hoặc thứ 2 (20/2/2005) * Ban tổ chức, ban giám khảo + cách thức tổ chức hoạt . (vào tối thứ ; lúc thuộc VTV) * Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung hoạt động mỗi học sinh có 1 bài viết về nội dung này (có thể su tầm) Cán bộ lớp + Đoàn: Thu bài viết, phân loại lên báo tiếp 06/12 - 10/ 12 để tiết sinh hoạt lớp vào thứ 2 (19/12) tổ chức trong nội bộ lớp ở dạng: Hỏi - đáp chọn câu trả lời gọn, đủ, đúng) có thể gợi ý cho học sinh tiếp cận các đồng chí cán bộ quân đội. - Toàn quân kháng chiến 19/12/1 946 (Chống Pháp trong 9 năm đã giành thắng lợi hoàn toàn bằng chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/19 54) - Ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN: 22/12/1 944 - Ngày quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 10_Bộ 4, Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 10_Bộ 4, Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 10_Bộ 4