Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4 (hay)

75 794 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:08

   !"##$%& '()*+, ,, /         . . )0+1213 ,- . *+3)4(+))5(+673)7) 4389)5:$ , , 9+)6 ,. ,- ;<=>2?)@72A+1BC3 )1)C / / C+)62?DEF<G3 ,, ,. ;<=>2?)@72A+1BC3 )1)CH33I J J KL25)M7NO) ,/ ,, ;<=>39BD)B7)2?)@72A PQ3)<R S S O))T<)UT7++BC3V+34 3)RW ,J ,/ ;<=>2?)@72AF7PV+67+1 BC X X Y:3++Z:)33[ ,S ,J ;<=>2?)@72AF7PV+67+1 BCH33I \ \ ]R3)^72?:)3)<=3<=>3)_ 3_3P`:+67BC3V+ ,X ,S #3G: a a ]R3)^72?:)3)<=3<=>3)_ 3_3P`:+67BC3V+H33I ,\ ,X ][(372R3   #3G: ,a ,\ b:)c(:):F<G32?3+))5( :):F0+67+1BC ][(372R3 , ,a b:)c(:):F<G32?3+))5( :):F0+67+1BCH33I 'PVd83c /- , ;<=>3)7(7e<LF0)?W+d e<LF0fg)V+67+1BC ., ., 'PVd83cH33I /. /- ;<=>3)7(7e<LF0)?W+d e<LF0fg)V+67+1BCH33I ./ ./ %?(25++Q'8<h3d+)h3FYd )5<e<L /, /. )@72ANL253ie<_+ .J .J cD)Q7%03j8_+67 3)7)4 // /, _+QPcPk+2?3<C3)l): F<G3 .S .S )9+)?)dcD)Q7++2hP> +67PU7:)m /J // #3G:*+DO .X .X #3G:*+DO /S /J )9+)?)dcD)Q7++2hP>+67 PU7:)m .\ .\ )9+)?)cD)Q7++VB< Pg)*+ /X /S ][(37)*+DO .a .a ][(37)*+DO /\ . 241- ib'$1BC  : C I.Mơc tiªu : 1.KiÕn thøc: Gióp HS hiĨu ®ỵc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t, nh÷ng biĨu hiƯn cđa chÝ c«ng v« t.V× sao ph¶i chÝ c«ng v« t? 2.KÜ n¨ng: Gióp HS ph©n biƯt ®ỵc c¸c hµnh vi thĨ hiƯn sù chÝ c«ng v« t hc kh«ng chÝ c«ng v« t trong cc sèng h»ng ngµy,®ång thêi biÕt kiĨm tra hµnh vi cđa m×nh vµ rÌn lun ®Ĩ trë thµnh ngêi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t. 3.Th¸i ®é: H×nh thµnh ë HS th¸i ®é q träng vµ đng hé nh÷ng hµnh vi thĨ hiƯn chÝ c«ng v« t BiÕt phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thĨ hiƯn tÝnh tù ti, t lỵi, thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i qut c«ng viƯc.  !"#$% &'() *' ]@'3O(DR(2?fnF03)13d]3O)N?=8<=)@d]3B<=:)4:)d]7 e<=R3PU)dD@'Le<=R32hP> III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):4<2?L e<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV GDCD 9, gi¸o ¸n. + Mét sè mÈu chun, c©u nãi cđa danh nh©n, tơc ng÷, ca dao nãi vỊ phÈm chÊt chÝ c«ng v« t. - Häc Sinh: SGK, ®å dïng häc tËpo8<3p((V38_+C<3A+Td+7B7d+C<+)<=5Q2>)0 +1213. V. *3,  d¹y häc: 1.K?+qHrPU)3i+)k+FW:I : 2.Giíi thiƯu bµi: GV giíi thiƯu tỉng qu¸t vỊ ch¬ng tr×nh m«n GDCD líp 9. Chun tiÕp giíi thiƯu bµi míi. 3.D¹y- häc bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV-HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch trun ®äc gióp HS hiĨu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t. -Yªu cÇu 1 HS ®äc trun ë SGK -HS lµm viƯc c¸ nh©n víi 3 c©u hái ë SGK Ho¹t ®éng 2: Th¶o ln c¶ líp H:Nªu nh÷ng suy nghÜ cđa em vỊ c¸ch dïng ngêi, gi¶i qut c«ng viƯc cđa T« HiÕn Thµnh HS: Dựa vào nội dung sgk trình bày GV: Kết hộ GD kó năng trình bày suy nghó và ra quyết đònh cho HS. H:T« HiÕn Thµnh lµ ngêi nh thÕ nµo? H:Em hiĨu nh thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? Hs: Dựa vào nội dung vừa tìm hiểu trả lời I. Néi dung bµi häc: 1/ ChÝ c«ng v« t : ThĨ hiƯn sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i qut c«ng viƯc theo lÝ lÏ, xt ph¸t tõ lỵi Ých chung, ®Ỉt lỵi chung lªn trªn lỵi Ých c¸ nh©n. 242- ib'$1BC  H:Nh÷ng biĨu hiƯn tr¸i chÝ c«ng v« t? (tù ti, t lỵi, Ých kØ, c¸ nh©n). Từ đó GD kó năng phê phán cho HS Ho¹t ®éng 3: Th¶o ln nhãm:T×m hiĨu ý nghÜa cđa chÝ c«ng v« t H:ChÝ c«ng v« t cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Hs: Nêu các ý nghóa và lấy ví dụ minh họa H: Để trở thành người có chí công vô tư ta phải làm gì? Hs: Nêu các cách rèn luyện -T×m 1 sè tÊm g¬ng thĨ hiƯn chÝ c«ng v« t -T×m hiĨu t¸c dơng cđa phÈm chÊt nµy Ho¹t ®éng 4: Lun tËp, cđng cè kiÕn thøc -Yªu cÇu HS lµm viÕc c¸ nh©n ®èi víi bµi tËp 1-2 t¹i líp. - Ph©n 3 nhãm, thi t×m ca dao, tơc ng÷ vỊ phÈm chÊt chÝ c«ng v« t 2/ ý nghÜa: - §em l¹i lỵi Ých cho tËp thĨ, gãp phÇn lµm cho ®Êt níc giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chđ, v¨n minh - §ỵc mäi ngêi yªu mÕn, tin cËy 3/ Ph ¬ng ph¸p rÌn lun: +đng hé ngêi chÝ c«ng v« t. +Phª ph¸n nh÷ng hµnh ®éng vơ lỵi, c¸ nh©n, thiÕu c«ng b»ng. II. Bµi tËp: -Bµi tËp 1:Chän c¸c biĨu hiƯn d-e -Bµi tËp 2: Chän d-® 4/. Đánh giá: Em có nhận xét gì khi tham gia các phần chơi trên. Nêu suy nghó của em qua bài học. 5/. sBM: - Häc bµi t×m hiĨu kh¸i niƯm chÝ c«ng v« t, nªu ®ỵc biĨu hiƯn vµ c¸ch rÌn lun - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp ë SGK - Liªn hƯ thùc tÕ cc sèng 4: 456 I.Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: HS hiĨu ®ỵc thÕ nµo lµ tù chđ, ý nghÜa cđa tÝnh tù chđ trong cc sèng c¸ nh©n vµ x· héi, hiĨu sù cÇn thiÕt ph¶i rÌn lun vµ c¸ch rÌn lun ®Ĩ trë thµnh ngêi cã tÝnh tù chđ. 2.KÜ n¨ng: - NhËn biÕt nh÷ng biĨu hiƯn cđa tÝnh tù chđ. - §¸nh gi¸ b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vỊ tÝnh tù chđ. - RÌn lun tÝnh tù chđ trong quan hƯ víi mäi ngêi vµ trong c«ng viƯc cơ thĨ cđa b¶n th©n. 3.Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é thÝch sèng tù chđ vµ t«n träng nh÷ng ngêi biÕt sèng tù chđ.  !"#$% &'() *' 243- ib'$1BC  ]@'7e<=R3PU) ]@'D4PU) ]@'3)[)589393 ]@'D[(83+L(ft+ III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):4<2?L e<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n, t×nh hng + Nh÷ng vÝ dơ, nh÷ng tÊm g¬ng trong thùc tÕ vỊ tÝnh tù chđ . - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp, 8<3p((V38_+C<+)<=5Q2>30)39+)6. V.*3,  (01,2 : 1.KiĨm tra bµi cò: - Em hiĨu nh thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? BiĨu hiƯn cđa phÈm chÊt chÝ c«ng v« t? - GV kiĨm tra viƯc lµm bµi tËp cđa HS ë nhµ. 2.Giíi thiƯu bµi: Nªu ý nghÜa, sù cÇn thiÕt cđa tÝnh tù chđ- ®Ĩ hiĨu nh thÕ nµo lµ tÝnh tù chđ. Ph- ¬ng ph¸p rÌn lun => Chun tiÕp bµi míi. 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu chun HS ®äc chun ë SGK Ph©n líp thµnh 3 nhãm, th¶o ln c¸c c©u hái a, b, c ë SGK. -Th¶o ln c¶ líp. H: Theo em tÝnh tù chđ ®ỵc thĨ hiƯn nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu néi dung bµi häc H: TÝnh tù chđ biĨu hiƯn nh thÕ nµo? H:tÝnh tù chđ cã ý nghÜa nh thÕ nµo? - Các câu hỏi HS dựa vào Sgk trả lời - Qua phần trả lời của HS, GV giáo dục cho học sinh một số kó năng cần GD trong bài học Ho¹t ®éng 3: Th¶o ln, t×m hiĨu ph¬ng ph¸p rÌn lun H:Th¶o ln nhãm: Lµm thÕ nµo ®Ĩ trë thµnh ngêi cã tÝnh tù chđ? §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi. - Cho HS lấy VD, từ đó GV giáo dục một số kó năng sống qua bài học cho học sinh -GV chèt c¸c ý chÝnh. I. Néi dung bµi häc: 1/ Khái niệm: Tù chđ lµ lµm chđ b¶n th©n mình trong mọi hoàn cảnh. 2/ Biểu hiện: Ngêi tù chđ lµ ngêi lµm chđ suy nghÜ, t×nh c¶m, hµnh vi cđa m×nh trong mäi hoµn c¶nh, t×nh hng. 3/ý nghÜa: Gióp con ngêi biÕt sèng, c xư mét c¸ch ®óng mùc, cã ®¹o ®øc, cã v¨n ho¸. 4/Ph¬ng ph¸p rÌn lun: +Suy nghÜ tríc khi hµnh ®éng. +Sau mçi viƯc lµm cÇn xem l¹i th¸i ®é , lêi nãi, hµnh ®éng cđa m×nh lµ ®óng hay sai. II. Bµi tËp: 244- ib'$1BC  Ho¹t ®éng 4: Lun tËp - củng cố HS lµm viƯc c¸ nh©n, N?3G:. b3iDR3N? -Bµi tËp 1: a- b- ®- e -Bµi tËp 2: HS kĨ mét c©u chun trong thùc tÕ. 4/ Đánh giá: Em thấy mình đã tự chủ chưa? Em cần làm gì để trở thành người tự chủ? SsBM - HiĨu thÕ nµo lµ tÝnh tù chđ. Nªu biĨu hiƯn. - Lµm bµi tËp 4. - Soạn bài 3: Đọc truyện và trả lời các câu hỏi phần gợi ý. 7: 7896:;<=> I.Mơc tiªu: Qua bµi häc, HS cÇn ®¹t ®ỵc c¸c mơc tiªu sau: 1.KiÕn thøc: - HiĨu ®ỵc d©n chđ, kØ lt lµ g×? Nh÷ng biĨu hiƯn cđa d©n chđ, kØ lt trong ®êi sèng x· héi, trong nhµ trêng - HiĨu ý nghÜa cđa viƯc tù gi¸c thùc hiƯn nh÷ng yªu cÇu ph¸t huy d©n chđ vµ kØ lt lµ c¬ héi, ®iỊu kiƯn ®Ĩ mçi ngêi ph¸t triĨn nh©n c¸ch vµ gãp phÇn x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng, d©n chđ vµ v¨n minh 2.KÜ n¨ng: - Thùc hiƯn tèt d©n chđ, kØ lt nh biÕt biĨu ®¹t qun, nghÜa vơ ®óng lóc, ®óng chç, biÕt gãp ý víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi xung quanh 3.Th¸i ®é: - Cã ý thøc rÌn lun tÝnh kØ lt, ph¸t huy d©n chđ trong ho¹t ®éng häc tËp x· héi - đng hé nh÷ng ngêi thùc hiƯn tèt d©n chđ vµ kØ lt  !"#$% &'() *' ]@'3B<=:)4:)dD@'3O)N?=8<=)@+67(O) III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):PQ27o :)m:):4<2?Le<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n Tranh ¶nh minh ho¹. 245- ib'$1BC  + Tranh ¶nh vi ph¹m d©n chđ kØ lt. - Häc sinh: SGK, §å dïng häc tËp. V.*3,(01,2  1.KiĨm tra bµi cò: - TÝnh tù chđ biĨu hiƯn nh thÕ nµo trong cc sèng? - Nªu mét sè t×nh hng ®ßi hái tÝnh tù chđ mµ em cã thĨ gỈp trong cc sèng h»ng ngµy? ,W3)5<N?(W b4<89+h3)R3+6730)BC+)62?DEF<G33+125+2?P8_uvK?(W 3.K?(W Ho¹t ®éng cđa GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Khai th¸c, t×m hiĨu trun -Yªu cÇu HS ®äc trun ë SGK H:H·y nªu nh÷ng chi tiÕt thĨ hiƯn viƯc ph¸t huy d©n chđ vµ thiÕu d©n chđ trong 2 trun trªn? H:Qua 2 chun trªn, em hiĨu nh thÕ nµo lµ d©n chđ? ThÕ nµo lµ kØ lt? Cho ví dụ? Hs: Dựa vào Sgk trả lời, lấy ví dụ minh họa. Từ đó GV giáo dục cho HS một số kó năng có trong bài Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t¸c dơng, hiĨu ý nghÜa H:T¸c dơng cđa ph¸t huy tÝnh d©n chđ, thùc hiƯn kØ lt ë líp 9A H:TÝnh d©n chđ cã t¸c dơng g×? D©n chđ- kØ lt cã quan hƯ víi nhau nh thÕ nµo? -LÊy vÝ dơ thĨ hiƯn thiÕu d©n chđ vµ kØ lt trong sinh ho¹t §oµn- §éi? Ho¹t ®éng 3: Lun tËp -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1+2 ë SGK Nêu những biểu hiện thiếu dân chủ và kỉ luật trong học sinh. Từ những biểu hiện đó xây dựng thàn một tiểu phẩm có nội dung phê phán ý thức của các học sinh đó Gv: Cho HS thảo luận trả lời và xây dựng tiểu phẩm. I. Néi dung bµi häc 1/ D©n chđ: Lµ mäi ngêi ®ỵc lµm chđ c«ng viƯc cđa tËp thĨ vµ x· héi; mäi ngêi ph¶i ®ỵc biÕt, ®ỵc cïng bµn, cïng tham gia vµo c«ng viƯc chung 2/ KØ lt: Là tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh chung cđa céng ®ång hc cđa 1 tỉ chøc x· héi 3/ý nghÜa: - T¹o ra sù thèng nhÊt cao vỊ nhËn thøc, ý chÝ vµ hµnh ®éng cđa mäi ngêi II. Bµi tËp -Bµi tËp 1 -Bµi tËp 2 4/ Đánh giá: Theo em tình hình thực hiện dân chủ và kỉ luật trong lớp, trường ta hiện nay như thế nào? 5/.sBM -Yªu cÇu mçi häc sinh: su tÇm 1 c©u chun hc t×m 1 vÝ dơ, 1 t×nh hng thĨ hiƯn viƯc thùc hiƯn tèt tÝnh d©n chđ vµ kØ lt trong cc sèng.Nªu t¸c dơng -Su tÇm ca dao, tơc ng÷ phï hỵp chđ ®Ị 246- ib'$1BC  - Soạn bài 4, trả lời câu hỏi phần gợi ý… ?: ?KwxbyzK  I. Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: HiĨu ®ỵc gi¸ trÞ cđa hoµ b×nh vµ hËu qu¶ tai h¹i cđa chiÕn tranh. HiĨu sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vƯ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh. 2.KÜ n¨ng: TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh. 3.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é yªu hoµ b×nh, ghÐt chiÕn tranh.  !"#$% &'() *' ]@'73R:dkfnd]f+PU)3Ud]3B<=:)4:)d]3O(DR(2?fnF0 3)13 III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):4<2?L e<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n 2? tranh ¶nh minh )*7. + Sè bµi h¸t vỊ hoµ b×nh; 2 bøc tranh SGK 13-14. - Häc sinh: SGK, §å dïng häc tËp. V.TiÕn tr×nh (01,2 : 1.KiĨm tra bµi cò: a/.Em hiĨu thÕ nµo lµ d©n chđ? ThÕ nµo lµ kØ lt? Thùc hiƯn tèt d©n chđ vµ kØ lt cã ý nghÜa nh thÕ nµo? b/.Yªu cÇu 1 HS lµm bµi tËp 1 ë SGK. 2. W3)5<N?(W Hoµ b×nh lµ vÊn ®Ị cÊp thiÕt cđa toµn nh©n lo¹i hiƯn nay. B¶o vƯ nỊn hoµ b×nh lµ tr¸ch nhiƯm cđa toµn céng ®ång TG. Nh vËy hoµ b×nh lµ g×? B¶o vƯ hoµ b×nh lµ g×? VÊn ®Ị chiÕn tranh vµ hËu qu¶ cđa nã ra sao? §Ĩ b¶o vƯ hµo b×nh chóng ta ph¶i lµm g×? §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ì chóng ta sÏ ®Ì cËp ®Õn trong bµi nµy. 3 Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu th«ng tin -1 HS ®äc th«ng tin ë SGK -Chia líp thµnh 3 nhãm vµ yªu cÇu: Nhãm 1: Nªu hËu qu¶ cđa chiÕn tranh. Nhãm 2: V× sao ph¶i b¶o vƯ hoµ b×nh? Nhãm 3: Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ hoµ b×nh, ng¨n chỈn chiÕn tranh? 247- ib'$1BC  -Sau khi c¸c nhãm th¶o ln, mçi nhãm cư ®¹i diƯn tr×nh bµy. -Líp nhËn xÐt, bỉ sung. - GV kết hợp giáo dục cho học sinh một số kó năng sống trong bài học Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu néi dung bµi häc H: Em hiĨu thÕ nµo lµ hoµ b×nh và bảo vệ hòa bình? - Cho ví dụ liên hệ? - GV: Liên hệ và giáo dục kó năng cho học sinh H: Vì sao phải bảo vệ hòa bình? - HS: Tìm kiếm thông tin để trả lời? -  viên cho học sinh liên hệ tình hình thế giới hiện nay + HS: Trình bày sự hiểu biết của bản thân qua thông tin thời sự + GV: Nhấn mạnh một số nét nổi bật của thế giới như tình trạng khủng bố, xung đột, nội chiến H: Nêu trách nhiệm của công dân - Häc sinh? -Liªn hƯ thùc tÕ Ho¹t ®éng 3: Th¶o ln c¶ líp- Liªn hƯ thùc tÕ H: Trong cc sèng hµng ngµy, lßng yªu hoµ b×nh ®ỵc thĨ hiƯn nh thÕ nµo? -LÊy vÝ dơ trong thùc tÕ. Ho¹t ®éng 4: Lun tËp cđng cè kiÕn thøc -Híng dÉn HS lµm bµi tËp -Yªu cÇu lµm bµi tËp a- b. -Em biÕt 1 bµi h¸t hc 1 bµi th¬ nµo cã chđ ®Ị vỊ hoµ b×nh? I. Néi dung bµi häc: 1.Kh¸i niƯm: - Hoµ b×nh là: T×nh tr¹ng kh«ng cã chiÕn tranh, xung ®ét.vũ trang giữa các dân tộc hay quốc gia trên thế giới - Bảo vệ hòa bình là: Giữ gìn cuộc sống bình yên; Dùng thương lượng đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn 2. Vì sao phải bảo vệ hòa bình? - Vì chiến tranh vẫn đang tồn taaij, âm ỉ ở nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới. 3.Tr¸ch nhiƯm cđa cd - B¶o vƯ hoµ b×nh - Ng¨n chỈn chiÕn tranh 4.Tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh: - Kh«ng g©y gỉ ®¸nh nhau. - X©y dùng mèi quan hƯ b¹n bÌ th©n thiƯn trong líp, trong trêng. - Sèng chan hoµ víi mäi ngêi. II. Bµi tËp: -Bµi tËp a: C¸c hµnh vi chän lµ: a- b- d- e- h- i -Bµi tËp b: a- c J{) )ll(2hP>)M7NO))57=343)RW)3)R?| S{sBM - X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hÞªn 1 ho¹t ®éng vỊ b¶o vƯ hoµ b×nh. - Su tÇm tranh ¶nh vỊ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc chn bÞ cho tiÕt häc sau. - Soạn bài 5, trả lời các câu hỏi có trong phần gợi ý - Xây dựng 1 kòch bản liên quan đến nội dung bài học 248- ib'$1BC  @: @ }~•}z€•‚ƒ& I.Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: HS hiĨu ®ỵc: -ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc? -T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi mang l¹i lỵi Ých g×? -ThĨ hiƯn t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc b»ng c¸c th¸i ®é, hµnh vi nh thÕ nµo? 2.KÜ n¨ng: BiÕt biĨu hiƯn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c níc kh¸c trong cc sèng hµng ngµy. 3.Th¸i ®é: đng hé chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ cđa §¶ng vµ nhµ níc ta.  !"#$% &'() *' ]@'73R:dkfnd]f+PU)3Ud]3B<=:)4:)d]3O(DR(2?fnF0 3)13 III. & +,$!+,&+-.,/(01,2  )m:):D0+)3)0+)3B<=o:)m:):3)LF<G)Q(o:)m:):4<2?L e<=R32hP>o:)m:):3i+)k+3M+)mo:)m:):P_3)c IV. Chn bÞ: - Gi¸o viªn: SGK, SGV, gi¸o ¸n. Bµi b¸o, c©u chun vỊ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ VN vµ c¸c níc trªn TG. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp; 8<3p((V38_ bµi b¸o, c©u chun vỊ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ VN vµ c¸c níc trªn TG. V.TiÕn tr×nh (01,2 : 1.KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra 15 phót: C©u hái: a. KĨ mét sè viƯc lµm nh»m ng¨n chỈn chiÕn tranh vµ b¶o vƯ hoµ b×nh. b. Lßng yªu hoµ b×nh cđa HS ®ỵc thĨ hiƯn nh thÕ nµo? Yªu cÇu tr¶ lêi: C©u 1: KĨ ®ỵc mét sè viƯc lµm cơ thĨ nh: - MÝt tinh biĨu t×nh ph¶n ®èi chiÕn tranh - X©y dùng t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi - đng hé nh©n d©n c¸c vïng cã chiÕn tranh - Gi¶i qut c¸c m©u thn gi÷a c¸c d©n téc b»ng th¬ng lỵng hoµ b×nh - T«n träng nỊn v¨n ho¸ cđa c¸c d©n téc, qc gia kh¸c C©u 2: Nªu ®ỵc mét sè ý nh sau: - Kh«ng g©y gỉ ®¸nh nhau - X©y dùng mèi quan hƯ b¹n bÌ th©n thiƯn trong líp, trong trêng - Sèng chan hoµ víi mäi ngêi - BiÕt l¾ng nghe ngêi kh¸c 2.W3)5<N?(W H: Em biÕt bµi h¸t nµo nãi vỊ t×nh h÷u nghÞ VN víi c¸c níc trªn TG? ThĨ hiƯn bµi h¸t ®ã? ( )„)cTr¸i ®Êt nµy lµ cđa chóng em) => N?(W 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cđa GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: T×m hiĨu th«ng tin -Yªu cÇu 1 HS ®äc phÇn th«ng tin và trả lời nội dung thông tin qua phần gợi ý Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu nội dung bài học H:ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ? Cho ví dụ? - HS: Trả lời - GV:  dục học sinh cần có những kó năng cần thiết khi giao tiếp H: Tại sao chúng ta cần quan hệ hữu nghò I. Néi dung bµi häc: 1. Kh¸i niƯm: Lµ quan hƯ b¹n bÌ th©n thiƯn gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. 2.ý nghÜa: -T¹o ®iỊu kiƯn, c¬ héi ®Ĩ c¸c níc, c¸c d©n téc cïng hỵp t¸c, ph¸t triĨn vỊ nhiỊu mỈt. 249- ib'$1BC  với các nước trên thế giới? - HS: Dựa vào SGK và hiểu biết bản thân để trả lời H:Em hiĨu nh thÕ nµo vỊ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cđa §¶ng vµ Nhµ níc ta vỊ mèi quan hƯ cđa nh©n d©n ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi? H:ý nghÜa cđa quan hƯ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc? Ho¹t ®éng 3: Th¶o ln: T×m hiĨu vỊ trách nhiệm của công dân - học sinh - HS : Trả lời theo sự hiểu biết của bản thân - GV : Kết luận , mở rộng và giáo dục kó năng sống cho học sinh Ho¹t ®éng 4: HS tr×nh bµy, giíi thiƯu c¸c t liƯu su tÇm -Tr×nh bµy theo nhãm -Líp nhËn xÐt Ho¹t ®éng 5: Lun tËp -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1, 2 SGK ( HS làm việc nhóm). - Các nhóm trình bày kết quả, giáo viên nhận xét - Nêu khái niệm và ý nghóa của tình hữu nghò giữa các dân tộc trên thế giới? - Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là gì? -T¹o sù hiĨu biÕt lÉn nhau, tr¸nh g©y m©u thn, c¨ng th¼ng. 3.ChÝnh s¸ch cđa §¶ng vµ Nhµ níc ta -Thùc hiƯn chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ víi c¸c d©n téc, c¸c qc gia trªn thÕ giíi. 4/ Trách nhiệm của công dân ( Học sinh tự liên hệ) II. Bµi tËp: bµi tËp 1, 2 SGK LF+++C<)… 4/ Đánh giá: Theo em tình hữu nghò giữa các dân tộc trên thế giới hiện nay được thể hiện như thế nào? 5/ sBM -Su tÇm c¸c tranh ¶nh, b¨ng h×nh, t liƯu nãi vỊ sù hỵp t¸c gi÷a níc nµy víi níc kh¸c trªn mäi lÜnh vùc. - Học kó nội dung bài học - Soạn bài 5, trả lời đầy đủ các câu hỏi phần gợi ý. Chuẩn bò một tiểu phẩm liên quan đến nội dung của bài. A: A†€‡€ˆ I.Mơc tiªu: 1.KiÕn thøc: HiĨu ®ỵc thÕ nµo lµ hỵp t¸c, c¸c nguyªn t¾c hỵp t¸c, sù cÇn thiÕt ph¶i hỵp t¸c - §êng lèi cđa §¶ng vµ nhµ níc ta trong vÊn ®Ị hỵp t¸c víi c¸c níc kh¸c. Tr¸ch nhiƯm cđa häc sinh trong viƯc rÌn lun tinh thÇn hỵp t¸c trong häc tËp, lao ®éng, ho¹t ®éng x· héi 2.KÜ n¨ng: BiÕt hỵp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi trong c¸c ho¹t ®éng chung 2410- ib'$1 BC [...]... đẹp của dân tộc? 4/ Đánh giá: Em đã làm gì trước những hành vi làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ví dụ như: có người bôi nhọ truyền thống yêu nước ? 5/ Dặn dò: - Học kó nội dung bài học - Soạn bài 8 tìm các biểu hiện thể hiện sự năng động sáng tạo trong học tập và trong lao động Giáo viên: …………… dân -15- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… Giáo viên: …………… dân - -16- Giáo án: GDCD 9 Tổ Văn... là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp nào? (2đ) ( Ghi chú: Phần tự luận học sinh làm ở mặt sau) Giáo viên: …………… dân -20- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 ĐÁP ÁN ĐỀ 1: I TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu Đáp án 1 c 2 c 3 b Mỗi câu đúng 0.25đ Câu 5: a; điều kiện b; phát triển 0.25đ) Câu 6: a; tồn cầu b; quốc gia II Câu 1 2 3 4 4 c c; mâu thuẩn c; giải quyết... đẹp của dân tộc? Giáo viên: …………… dân -22- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp nào? (2đ) ( Ghi chú: Phần tự luận học sinh làm ở mặt sau) PHỊNG GD & ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THCS VÕ ĐẮT MƠN: GDCD 9 Đề 2: ( Tiết 9, Tuần 9 theo PPCT) A SƠ ĐỒ MA TRẬN Chủ đề Biết TN Hiểu TN TL Bảo vệ hòa bình Câu 1: 0.25đ Tình hữu nghị giữa các dân tộc... này qua thế hệ khác b u nước, hiếu học, đồn kết, nhân nghĩa, tơn sư trọng đạo Giáo viên: …………… dân -21- Điểm 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… PHỊNG GD & ĐT ĐỨC LINH TRƯỜNG THCS VÕ ĐẮT Đề 2: Họ và tên:………………………… Lớp ……………………………… - Giáo án: GDCD 9 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MƠN: GDCD 9 ( Tiết 9, Tuần 9 theo PPCT) Điểm Lời phê của giáo viên I TRẮC NGHIỆM : (3đ) Chọn câu đúng bằng cách khoanh tròn... dân tộc thế giới?Ý nghĩa? Trách nhiệm của cơng dân? Nhóm 5 Bài 6: Hợp tác cùng phát triển -Hợp tác là gì? Ngun tắc? -Ý nghĩa? -Chủ trương của Đảng và nhà nước về hợp tác? -Trách nhệim của hs? Nhóm 6 Bài 7:Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc -Thế nào là Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Giáo viên: …………… dân -17- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 -Dân. .. Bài tập 2 sgk §¸p ¸n: b, ®, e, h Giáo viên: …………… dân -26- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 - Bài tập 2 Củng cố : H : V× sao ph¶i rÌn lun tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o? H : §Ĩ rÌn lun tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cÇn ph¶i lµm g×? 4 Đánh giá: H : Năng động – sáng tạo sẽ giúp em vấn đề gì trong học tập? H : Bản thân em dã năng động - sáng tạo hay chưa? ( Học sinh tự đánh giá) 5 Dặn dò: -Lµm hÕt bµi... HS nhu cÇu vµ ý thøc rÌn lun tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ë bÊt cø ®iỊu kiƯn, hoµn c¶nh nµo trong cc sèng II.Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Giáo viên: …………… dân -25- Tổ Văn – Cơng Trường THCS …… - Giáo án: GDCD 9 - Kĩ năng tư duy sáng tạo - Kĩ năng tư duy phê phán - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin - Kĩ năng đặt mục tiêu III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy;... MƠN: GDCD 9 ( Tiết 9, Tuần 9 theo PPCT) SƠ ĐỒ MA TRẬN Chủ đề Biết TN Hiểu TL Tự chủ Bảo vệ hòa bình Tình hữu nghị giữa các Câu dân tộc trên thế giới 5: 1đ Hợp tác cùng phát triển Câu 6: 1đ Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp Tổng 2 Giáo viên: …………… dân Câu 1: 1đ TN Câu 3: 0.25đ Câu 4: 0.25đ TL Vận dụng TN TL 0.5 Câu 1: 0.25đ 1.25 Câu 2: 2đ Câu 2: 0.25đ Câu 3: 2đ 3 Tổng 3.25 3 1 - 19- Câu 4: 2đ 2... THCS …… - Giáo án: GDCD 9 Tuần 9: Tiết 9: ƠN TẬP I.Mơc tiªu: 1 Kiến thức: Giúp hs ơn lại 1 số kiến thức cơ bản ở các bài 1,2,3 .4, 5,6,7, để làm bài kiểm tra 2 Kĩ năng : Biết tìm ra nội dung chính, cơ bản của bài; nắm được phần lí thuyết để liên hệ đến bản thân, giải quyết tốt các tình huống trong cuộc sống 3 Thái độ: Hs tự giác học bài, làm bài nghiêm túc II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong... Câu3: 0.25đ Câu 4: 0.25đ Câu 4: 2đ 4 B TL Câu 1: 1đ Vận dụng TN TL Tổng 1.25 3.25 Câu 3: 2đ 3.5 2 2 1 2 10 ĐÁP ÁN ĐỀ 2: I TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu Đáp án 1 b 2 c 3 c Mỗi câu đúng 0.25đ Câu 5: a; điều kiện b; phát triển Câu 6: a; ASEAN b; UNICEF 4 c c; mâu thuẩn c; FAO d chiến tranh ( mỗi từ đúng 0.25đ) d; WHO ( mỗi từ đúng 0.25đ) II.TỰ LUẬN (7đ) Câu 1 2 3 4 Nội dung a Xây dựng mối quan hệ tơn trọng, bình đẳng, . qc gia trªn thÕ giíi. 4/ Trách nhiệm của công dân ( Học sinh tự liên hệ) II. Bµi tËp: bµi tËp 1, 2 SGK LF+++C<)… 4/ Đánh giá: Theo em tình hữu nghò giữa các dân tộc trên thế giới. hiĨu vỊ trách nhiệm của công dân - học sinh - HS : Trả lời theo sự hiểu biết của bản thân - GV : Kết luận , mở rộng và giáo dục kó năng sống cho học sinh Ho¹t ®éng 4: HS tr×nh bµy, giíi thiƯu. +,&  ,1 *1R,#d+ C< J,P , [ 4 7  4 4 O 2 4  19- ib'$1 BC  œ%Œ]ˆ"z.ƒ !b•ž"# >.HR3d<p3)lI *2? 34  %W: [(
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4 (hay), Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4 (hay), Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4 (hay), I. Néi dung bµi häc, I. Néi dung bµi häc: