Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3

38 730 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:57

Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 Ngy son: 12/08/2013 Tun 1 - Tit: 1 BI 1: SNG GIN D I/MC TIấU BI HC: 1. Kin thc: -Hiu c th no l sng gin d - K c mt s biu hin ca li sng gin d. - Phõn bit c gin d vi xa hoa cu kỡ, phụ trng hỡnh thc vi lum thum, cu th. -Hiu c ý ngha ca sng gin d. 2. K nng: - Bit thc hin gin d trong cuc sng 3. Thỏi : -Quý trng s gin d, chõn tht, xa lỏnh li sng xa hoa, hỡnh thc. II/CC K NNG SNG C BN C GIO DC: -KN xỏc ng giỏ tr v biu hin v ý ngha ca giỏ tr -KN t duy phờ phỏn -KN t nhn thc -KN so sỏnh nhng biu hin gin d v trỏi vi gin d III/CC PHNG PHP/ K THUT DY HC TCH CC: - Nghiờn cu trng hp in hỡnh - ng nóo - X lớ tỡnh hung - Liờn h v t liờn h IV/PHNG TIN DY HC: -SGK, sỏch GV GDCD 7- Tranh nh, cõu chuyn, th hin li sng gin d. -Th, ca dao, tc ng núi v tớnh gin d. -Giy kh to, bỳt d, V/TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 7A: 7B: 2/Kim tra bi c: 3/Bi mi: Hot ng 1: TèM HIU NI DUNG TRUYN C Bỏc H trong ngy Tuyờn ngụn c lp Hot ng ca thy v trũ Ni dung kin thc Hng dn HS tỡm hiu truyn: Bỏc H trong ngy Tuyờn ngụn c lp HS: c din cm truyn GV: Hng dn HS tho lun lp theo cõu hi SGK HS: Tho lun GV: Ghi nhanh ý kin ca HS lờn bng HS: Nhn xt, b sung. GV: Cht ý ỳng. 1. Tỡm chi tit biu hin cỏch n mc, tỏc phong v li núi ca Bỏc? - Bỏc mc b qun ỏo Ka - Ki, i m vi ó ng mu v i mt ụi dộp cao su. - Bỏc ci ụn hu v vy tay cho mi ngi. I. Truyn c: Bỏc H trong ngy Tuyờn ngụn c lp Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 - Thỏi ca Bỏc: Thõn mt nh ngi cha i vi cỏc con. - Cõu hi n gin: Tụi núi ng bo nghe rừ khụng? 2. Em cú nhn xột gỡ v cỏch n mc, tỏc phong v li núi ca Bỏc H trong truyn c? - Bỏc n mc n s, khụng cu kỡ, phự hp vi hon cnh t nc. - Thỏi chõn tỡnh, c m, khụng hỡnh thc, l nghi nờn ó xua tan tt c nhng gỡ cũn cỏch xa gia v Ch tch nc v nhõn dõn. Li núi ca Bỏc d hiu, gn gi thõn thng vi mi ngi. - Gin d c biu hin nhiu khớa cnh. Gin d l cỏi p. ú l s kt hp gia v p bờn ngoi v v p bờn trong. Vychỳng ta cn hc tp nhng tm gng y tr thnh ngi cú li sng gin d. 3. Hóy tỡm thờm vớ d khỏc núi v s gin d ca Bỏc. 4. hóy nờu tm gng sng gin d lp, trng v ngoi xó hi m em bit. *GV: t chc cho HS tho lun theo ni dung: Tỡm hiu biu hin ca li sng gin d v trỏi vi gin d. GV: Chia nhúm HS v nờu yờu cu tho lun: mi nhúm tỡm 5 biu hin ca li sng gin d v 5 biu hin trỏi vi gin d? Vỡ sao em li la chn nh võy? HS: V v trớ tho lun, c i din ghi kt qu ra giy to. GV: Gi i din mt s nhúm trỡnh by. HS: Cỏc nhúm khỏc b sung. GV: Cht vỏn . GV: Nhn mnh bi hc. * Biu hin ca li sng gin d: - Khụng xa hoa lóng phớ - Khụng cu kỡ kiu cỏch. - Khụng chy theo nhng nhu cu vt cht v hỡnh thc b ngoi. - Thng thn, chõn tht, gn gi, ho hp vi mi ngi trong cuc sng hng ngy. *Trỏi vi gin d: - Sng xa hoa, lóng phớ, phụ trng v hỡnh thc, hc ũi trong n mc, cu kỡ trong c ch sinh hot, giao tip. - Gin d khụng cú ngha l qua loa, i khỏi, cu th, tu tin trong np sng, np ngh, núi nng ct ngn, trng khụng, tõm hn nghốo nn, trng rng. Li sng gin d phi phự hp vi la tui, iu kin gia ỡnh, bn thõn v mụi trng xó hi xung quanh. Hot ng 2: HNG DN HC SINH TèM HIU NI DUNG BI HC HS: c ni dung bi hc(SGK - Tr 4) II. Ni dung bi hc Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 GV: t cõu hi: 1. Em hiu th no l sng gin d? Biu hin ca sng gin d l gỡ? 2. ý ngha ca phm cht ny trong cuc sng? HS: Trao i. GV: Cht vn bng ni dung bi hc SGK. 1. Sng gin d l sng phự hp vi iu kin, hon cnh ca bn thõn, ca gia ỡnh v xó hi. Sng gin d biu hin ch: Khụng xa hoa lóng phớ, khụng cu kỡ, kiu cỏch khụng chy theo nhng nhu cu vt cht v hỡnh thc bờ ngoi. 2. Gin d l phm cht o c cn cú mi ngi. Ngi sng gin d s c mi ngi xung quanh yờu mn, cm thụng v giỳp Hot ng 3: HNG DN HC SINH LUYN TP Gv: Nờu yờu cu ca bi tp Hs: lm vic cỏ nhõn Gv: gi hs nhn xột tranh Gv: cht ý ỳng III.Bi tp: 1.Bc tranh no th hin tớnh gin d ca hs khi n trng? ( sgk5) -Bc tranh 3: th hin c tớnh gin d: Cỏc bn hs n mc phự hp vi la tui, tỏc phong nhanh nhn, vui ti thõn mt. 2.ỏp ỏn: - Li núi ngn gn d hiu - i x vi mi ngi luụn chõn thnh ci m. 3. Hóy nờu ý kin ca em v vic lm sau: Sinh nht ln th 12 ca Hoa c t chc rt linh ỡnh. A: Vic lm ca Hoa l xa hoa lóng phớ khụng phự hp vi iu kin ca bn thõn. Hot ng 4:Cng c:Thc hnh gii quyt tỡnh hung GVT ch cho HS chi trũ chi sm vai. HS: Phõn vai thc hin. GV: Chn HS nhp vai gii quyt tỡnh hung: TH1: Anh trai ca Nam thi vo trng chuyờn THPT ca tnh, cú giy nhp hc, anh ũi b m mua xe mỏy. B m Nam rt au lũng vỡ nh nghốo ch tin n hc cho cỏc con, ly õu tin mua xe mỏy! TH2: Lan hay i hc mun, kt qu hc tp cha cao nhng Lan khụng c gng rốn luyn m sut ngy ũi m mua sm qun ỏo, giy dộp, thm chớ c m phm trang im. GV: Nhn xột cỏc vai th hin v kt lun - Thụng cm hon cnh gia ỡnh Nam. - Thỏi ca Nam v chỳng ta vi anh trai nam. - Lan ch chỳ ý n hỡnh thc bờn ngoi. - Khụng phự hp vi tui hc trũ - Xa hoa, lóng phớ, khụng gin d. L HS chỳng ta phi c gng rốn luyn cú li sng phự hp vi iu kin ca gia ỡnh cng l th hin tỡnh yờu thng, vang li b m, cú ý thc rốn luyn tt. 4/Hng dn v nh: -Lm bi tp. -V nh lm bi d, , e (SGK - Tr 6) Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 -Chun b bi Trung thc -Hc k phn ni dung bi hc. Ngy son: 19/8/2013 Tun 2 - Tit: 2 BI 2: TRUNG THC I/MC TIấU BI HC: 1. V kin thc: -Th no l trung thc, biu hin ca lũng trung thc v vỡ sao cn phi trung thc? - í ngha ca trung thc 2. Thỏi -Hỡnh thnh HS thỏi quý trng v ng h nhng vic lm trung thc, phn i, u tranh vi nhng hnh vi thiu trung thc. 3. K nng -Giỳp HS bit phõn bit cỏc hnh vi th hin tớnh trung thc v khụng trung thc trong cuc sng hng ngy. -Bit t kim tra hnh vi ca minh v bin phỏp rốn luyn tớnh trung thc. II/CC K NNG SNG C BN C GIO DC: -K nng phõn tớch so sỏnh -K nng t duy phờ phỏn -KN gii quyt vn -KN t nhn thc III/CC PHNG PHP/ K THUT DY HC TCH CC: - ng nóo - Tranh lun -Tho lun nhúm v x lớ tỡnh hung IV/PHNG TIN DY HC: -Chuyn k, tc ng,, ca dao núi v trung thc. -Bi tp tỡnh hung. -Giy kh ln, bỳt d. V/TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 7A: 7B: 2/Kim tra bi c: Cõu 1: Nờu mt s vớ d v li sng gin d ca nhng ngi sng xung quanh em. Cõu2: ỏnh du x vo t sau cỏc biu hin sau õy m em ó lm c rốn luyn c tớnh gin d. - Chõn tht, thng thn trong giao tip - Tỏc phong gn gng - Trang phc, dựng khụng t tin - Sng ho ng vi bn bố 3/Bi mi: a)/Khỏm phỏ: b)/Kt ni: Hot ng 1: PHN TCH TRUYN C Hot ng 2: RT RA NI DUNG BI HC Hot ng ca thy v trũ GV: Cho HS c lp cựng tho lun sau ú mi 3 em lờn bng trỡnh by. S HS cũn li theo dừi v nhn xột. HS tr li cõu hi sau: Ni dung kin thc II. Ni dung bi hc + Hc tp:Ngay thng, khụng gian di vi thy cụ, khụng quay cúp, nhỡn bi cu bn, khụng ly Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 Cõu 1: Tỡm nhng biu hin tớnh trung thc trong hc tp? Cõu 2: Tỡm nhng biu hin tớnh trung thc trong quan h vi mi ngi. Cõu3: Biu hin tớnh trung thc trong hnh ng. GV: Yờu cu HS lờn bng trỡnh by theo 3 phn (GV cho im HS tr li xut sc) HS: Tr li vo phiu, nhn xột phn tr li ca 3 bn. GV: Chia nhúm tho lun. (Cú th chia theo v t: 3 nhúm) HS: Tho lun nhúm theo cỏc cõu hi sau: Cõu1: Biu hin ca hnh vi trỏi vi trung thc? Cõu 2: Ngi trung thc th hin hnh ng t nh khụn khộo nh th no? Cõu 3: Khụng núi ỳng s tht m vn l hnh vi trung thc? Cho VD c th HS: Cỏc nhúm tho lun, ghi ý kin vo giy kh ln. C i din lờn trỡnh by. HS c lp nhn xột, t do trỡnh by ý kin. GV: Nhn xột, b sung v ỏnh giỏ. Tng kt 2 phn tho lun, hng dn HS rỳt ra khỏi nim, biu hin v ý ngha ca trung thc. HS tr li cỏc cõu hi sau: 1, Th no l trung thc? 2, Biu hin ca trung thc? 3, ý ngha ca trung thc? GV: Cho HS c cõu tc ng Cõy ngay khụng s cht ng v yờu cu gii thớch cõu tc ng trờn GV: Nhn xột ý kin ca HS v kt lun rỳt ra bi hc. dựng hc tp ca bn + Trong quan h vi mi ngi: Khụng núi xu, la di, khụng i li cho ngi khỏc, dng cm nhn khuyt im. + Hnh ng: bờnh vc, bo v cỏi ỳng , phờ phỏn vic lm sai. + Nhúm1: Trỏi vi trung thc l di trỏ, xuyờn tc, búp mộo s tht, ngc li chõn lý. + Nhúm 2: Khụng phi iu gỡ cng núi ra, ch no cng núi, khụng phi ngh gỡ l núi, khụng núi to, n o, tranh lun gay gt + Nhúm 3: Che giu s tht cú li cho xó hi nh bỏc s khụng núi tht bnh tt ca bnh nhõn, núi di k ch, k xu õy l s trung thc vi tm lũng, vi lng tõm. - Trung thc l tụn trng s tht, tụn trng l phi, tụn trng chõn lý. - Biu hin:Ngay thng, tht th, dng cm nhn li. - í ngha: + c tớnh cn thit quý bỏu + Nõng cao phm giỏ + c m ngi tin yờu kớnh trng + Xó hi lnh mnh - Sng ngay thng, tht th, trung thc khụng s k xu, khụng s tht bi. c)/Thc hnh, luyn tp: LUYN TP V HNG DN LM BI TP Lu ý: GV: Cn gii thớch rừ ỏp ỏn v gii thớch vỡ sao cỏc hnh vi cũn li khụng biu hin tớnh trung thc. * Trũ chi sm vai: GV: Yờu cu HS sm vai th hin ni dung sau: Trờn ng i v nh, hai bn An v H nht c mt chic vớ, trong vớ cú rt nhiu tin. Hai bn tranh lun vi nhau mói III. bi tp 1. Bi tp cỏ nhõn GV: Phỏt phiu hc tp. HS: Tr li bi tp a, SGK, Tr 8. Nhng hnh vi sau õy, hnh vi no th hin tớnh trung thc? Gii thớch vỡ sao HS: Tr li, cho bit ý kin ỳng 1.ỏp ỏn: 4, ,5, 6 Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 v chic vớ nht c. Cui cựng hai bn cựng nhau mang chic vớ ra n cụng an gn nh nh cỏc chỳ cụng an tr li cho ngi b mt. HS sm vai 2 bn HS v 1chỳ cụng an. GV: Nhn xột v rỳt ra bi hc qua trũ chi trờn. - Thc hin hnh vi trung thc giỳp con ngi thanh thn tõm hn. d/Vn dng: GV tng kt ton bi rỳt ra bi hc v ý ngha ca trung thc: Trungthc l mt c tớnh quý bỏu, nõng cao giỏ tr o c ca mi con ngi. Xó hi s tt p lnh mnh hn nu ai cng cú li sng, c tớnh trung thc. 4/Hng dn v nh: -HS: Su tm cỏc cõu tc ng, ca dao v trung thc Su tm t liu, cõu chuyn núi v trung thc -Gi ý: -Tc ng: An ngay núi thng Thuc ng dó tt s tht mt lũng. ng i hay ti núi di hay cựng. Tht th l cha qu quỏi -Ca dao: -Nh nghốo yờu k tht th -Nh quan yờu k vo ra nnh thn -Truyn ng ngụn: chỳ bộ chn cu. Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 Ngy son:26/8/2013 Tun 3 - Tit: 3 BI 3: T TRNG I/MC TIấU BI HC: 1. V kin thc: -Th no l t trng v khụng t trng? - Biu hin v ý ngha ca lũng t trng. 2. Thỏi : HS cú nhu cu v ý thc rốn luyn tớnh t trng. 3. K nng: -HS bit t ỏnh giỏ hnh vi ca bn thõn v ca ngi khỏc. -Hc tp nhng tm gng v lũng t trng. II/ CC PHNG PHP/ K THUT DY HC TCH CC: - Tho lun nhúm - ng nóo, úng vai III/ PHNG TIN DY HC: -Cõu chuyn v tớnh t trng. -Tc ng, ca dao, danh ngụn núi v t trng. -Giy kh ln, bỳt da, IV/ TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 7A:29 7B:32 2/Kim tra bi c: Cõu 1: Em cho bit ý kin ỳng v biu hin ca ngi thiu trung thc? -Cú thỏi ng hong, t tin. -Dng cm nhn khuyt im -Ph ho, a dua vi vic lm sai trỏi. -ỳng hn, gi li ha. -X lớ t nh, khụn khộo. Cõu 2: Trung thc l biu hin cao ca c tớnh gỡ? 3/Bi mi: a)/Khỏm phỏ: b)/Kt ni: Hot ng 1: PHN TCH TRUYN C Hot ng ca thy v trũ GV: Hng dn HS c truyn bng cỏch phõn vai. HS: c phõn vai truyn theo hng dn: GV: t cõu hi -HS: Tr li 1, Hnh ng ca Rụ - be qua cõu truyn trờn. 2, Vỡ sao Rụ - be li nh em mỡnh tr li tin cho ngi mua diờm? 3, Cỏc em cú nhn xột gỡ v hnh ng c Rụ -be 4, Vic lm ú th hin c tớnh gỡ? Ni dung kin thc I. Truyn c: MT TM HN CAO THNG Nhúm 1:(cõu1) Hng ng ca Rụ - be - L em bộ m cụi nghốo kh i bỏn diờm. - Cm ng tin vng i ly tin l tr li cho ngi mua diờm. - Khi xe cht v b thng nng, Rụ - be ó nh em mỡnh tr li tin cho khỏch. Nhúm 2: (cõu 2) Vỡ sao Rụ - be li lm nh vy? Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 5, hnh ng ca Rụ - be tỏc ng n tỏc gi nh th no? GV: Chia lp thnh 4 nhúm tho lun. HS: Trỡnh by ý kin vo kh giy ln. Sau ú c i din trỡnh by trờn lp. GV: Nhn xột b sung ý kin. HS: T do trỡnh by ý kin ca mỡnh khi ỏnh giỏ hnh ng ca Rụ - be. GV: Kt lun Qua cõu truyn cm ng trờn ta thy c hnh ng, c ch p cao c. Tõm hn cao thng ca mt em bộ nghốo kh. ú l bi hc quý giỏ v lũng t trng cho mi chỳng ta. - Mun gi ỳng li ha. - Khụng mun ngi khỏc ngh mỡnh nghốo m núi di n cp tin. - khụng mun b coi thng, danh d b xỳc phm, mt lũng tin mỡnh. Nhúm 3:(cõu 3) Nhn xột ca Rụ - be - Cú ý thc trỏch nhim cao - Gi ỳng li ha. - Tụn trng ngi khỏc v tụn trng chớnh mỡnh - Tõm hn cao thng tuy cuc sng rt nghốo. Nhúm 4:(cõu 4 + 5) - Hnh ng ca Rụ - be th hin c tớnh t trng - hnh ng ca Rụ - be ó lm thay i tỡnh cm ca tỏc gi. T ch nghi ng, khụng tin n sng s, tim se li vỡ hi hn v cui cựng ụng nhn nuụi em Sac - lõy Hot ng 2: TèM HIU NI DUNG BI HC GV: HS hiu c ni dung nh ngha ca bi hc, GV gii thớch: Chun mc xó hi l gỡ? cú c lũng t trng mi cỏ nhõn phi cú ý thc, tỡnh cm, bit tụn trong, bo v phm cht ca chớnh mỡnh GV: Hng dn HS tho lun lp. HS: Tr li cõu hi sau: 1. tớnh t trng trong thc t. Cõu 2: Tỡm nhng hnh vi khụng biu hin lũng t trng trong thc t. GV: Mi 2 HS xung phong lờn bng, em no vt c nhiu v chớnh xc thỡ c im cao ( phn ny t chc trũ chi Nhanh tay nhanh mt Cho gi hc sụi ng.) HS: Nhn xột ỏnh giỏ ý kin ca 2 bn trờn bng. GV: t cõu hi (phỏt phiu hc tp): Lũng t trng cú ý ngha nh th no i vi: a, Cỏ nhõn b, Gia ỡnh c, Xó hi. HS: Lờn bng ghi ý kin ca mỡnh. HS: C lp nhn xột. GV: Nhn xột b sung. 1, Th no l t trng? 2, Biu hin ca t trng? 3, ý ngha ca t trng? 4,L HS em rốn luyn tớnh t trong ntn? HS: Tr li cỏ nhõn GV: Nhn xột, b sung. Xó hi ra cỏc chun mc xó hi mi ngi t giỏc thc hin. C th l: - Ngha v Danh d - Lng tõm- Lũng t trng - Nhõn phm Cõu 1 - Khụng quay cúp - Kớnh trng thy cụ. - Gi ỳng li ha. - Lm trũn ch hiu. - Dng cm nhn li. - Gi ch tớn - C x ng hong. - Núi nng lch s. - Núi nng lch s. - Bo v danh d. Cõu 2 - Sai hn - Khụng trung thc, di trỏ. - Sng buụng th. - Sng lum thum - Sung só. - Tham gia t nn xó hi - Khụng bit n nn - Bt n ngi khỏc. - Khụng bit xu h - Nnh b lun cỳi. - Cỏ nhõn:nghiờm khc vi bn thõn, cú ý chớ t hon thin. - Gia ỡnh: Hnh phỳc, bỡnh yờn, khụng nh hng n thanh danh - Xó hi: Cuc sng tt p cú vn hoỏ, vn minh - T trng l bit coi trng v gi gỡn phm cỏch, bit iu chnh hnh vi cỏ nhõn ca mỡnh cho phự hp chun mc xó hi. - Biu hin: C x ng hong ỳgn mc, bit gi li ha v luụn luụn lm trũn nhim v. - í ngha: L phm cht o c cao quý, giỳp Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 con ngi cú ngh lc nõng cao phm giỏ, uy tớn cỏ nhõn v c mi ngi tụn trng quý mn. c)/Thc hnh, luyn tp: GV: Hng dn HS lm bi tp ti lp. GV: Phỏt phiu hc tp cho HS Cõu hi: Bi tp a, tr 11, SGK. HS: Tr li vo phiu bi tp. GV: Gi HS c phiu tr li. GV: Nhn xột v yờu cu HS gii thớch vố sao hnh vi 3 v 4 khụng th hin lũng t trng? III. bi tp Bi tp a, tr 11, SGK. ỏp ỏn: 1, 2, 5 d/ Cng c : GV: Nu cỏc tỡnh hung v yờu cu HS by t thỏi ca mỡnh vi cỏc nhõn vt trong mi tỡnh hung: 1, Bn Nam xu h vi bn bố vỡ c bn ang i chi thỡ gp b ang p xớch lụ. 2, Bn Hng r bn bố n nh mỡnh chi nhng li a bn sang nh cụ chỳ vỡ nh cụ chỳ sang trng hn. 3, Minh khụng bao gi i sinh nht vỡ khụng cú tin mua qu. 4/Hng dn v nh: -Lm bi tp v nh -Chun b bi tip theo Ngày tháng năm 2013 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 2013-2014 Ngy son:2/9/2013 Tun 4 - Tit: 4 BI 4: O C V K LUT I. Mc tiờu: 1. Kin thc: - HS hiu th no l o c v k lut. - Mi quan h gia o cs v k lut. - í ngha ca rốn luyn o c v k lut i vi mi ngi. 2. K nng: Bit t ỏnh giỏ xem hnh vi ca bn thõn, ca mt cỏ nhõn hoc mt tp th theo chun mc o c, k lut. 3. Thỏi : Sng cú o c, tụn trng k lut, phờ phỏn thúi t do vụ k lut. II. Chun b: - Giỏo viờn: SGK, SGV, giỏo ỏn. - Hc sinh: SGK, tp ghi, lm bi tp . III/TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 7A:29 7B:32 2/Kim tra bi c 3/Bi mi: Hot ng 1: Tỡnh hung Hot ng ca thy v trũ GV: a tỡnh hung sau Vo lp ó c 15 phỳt. C lp 7A ang lng nghe cụ giỏo ging bi. Bng bn Nam hong ht chy vo lp v sng li nhỡn cụ giỏo. Cụ ngng ging bi, c lp git mỡnh ng ngỏc. Bỡnh tõm tr li, cụ giỏo yờu cu Nam lựi li phớa ca lp cụ quay li núi vi c lp: Cỏc em cú suy ngh gỡ v hnh vi ca bn Nam? HS: Suy ngh v tr li cõu hi. GV: Nhn xột v chuyn tip vo bi hụm nay Ni dung kin thc Cỏch ng x ca nam - o c + Khụng cho cụ giỏo + Khụng xin phộp - K lut: i hc mun Hot ng 2: TèM HIU TRUYN C GV: Mi mt em cú ging c din cm c truyn HS: Theo dừi v t c SGK tỡm hiu ni dung. GV: Giỳp HS khai thỏc truyn c. GV: Cú th t chc trũ chi Nhanh mt, nhanh tay HS c lp cựng tham gia. I.Tỡm hiu truyn c Mt tm gng tn ty vỡ vic chung 1 - Hun luyn k thut. - An ton 2 - Dõy in, dõy in thoi, qung cỏo chng 3 - Khụng i mun v sm. - Vui v Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp [...]... khụng? Ngày Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp tháng Kí duyệt năm 20 13 Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 22/09/20 13 Tun 7- Tit: 7 Bi 6: TễN S TRNG O I/MC TIấU BI HC: 1 V kin thc: - Th no l tụn s trng o - Vỡ sao phi tụn s trng o - ý ngha ca tụn s trng o 2 Thỏi : - Hc sinh cú thỏi bit n, kớnh trng vi thy cụ giỏo - Phờ phỏn nhng ai cú thỏi v hnh vi vụ n vi thy cụ giỏo 3 K nng: Giỳp... số: 7A: 29 vắng: 7B: 32 vắng: 2/.Kim tra s chun b ca HS Nội dung chủ đề Nhận biết A Tôn s trọng đạo B.Trung thực, Đoàn kết tơng trợ, Yêu thơng con ngời B Đạo đức và kỉ luật Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Các cấp độ của t duy Thông hiểu Vận dụng Câu 1 TN (1 Đ ) Câu 2 TN (2Đ) Câu 3TL (3 Đ) Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 C.Tôn s trọng đạo Tổng số câu 1 Câu 4TL (1 Đ) 2 Câu 4TL (3 Đ)... động 3: GV cho HS quan sát một số hình ảnh,thông tin về MT trên Tg và VN - GV dùng máy chiếu các hình ảnh, số Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Hoạt động của gv-hs Nội dung liệu choHS quan sát 4 Củng cố: ? Em hãy cho biết MT là gì ? ? Tình hình MT tại địa phơng (xã, huyện, tỉnh ta) 5 Dn dũ Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Ngy son: 1/12/20 13 Tun 17- Tit: 17 ôn... sung Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 VI/ RT KINH NGHIM TIT DY: Ngy son: 14/10/20 13 Tun 10- Tit: 10 Bi 8: KHOAN DUNG I MC TIấU BI HC 1 Kin thc: - HS hiu th no l khoan dung? Thy ú l mt phm cht o c tt p - í ngha ca khoan dung trong cuc sng? Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7. .. thuc phn ni dung bi hc - Lm bi tp e Ngày Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp tháng Kí duyệt năm 20 13 Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 14/10/20 13 Tun 8- Tit: 8 BI 7: ON KT TNG TR I/MC TIấU BI HC: 1 Kin thc: -Th no l on kt tng tr? -í ngha ca on kt tng tr trong quan h ngi vi ngi 2 Thỏi : Giỳp HS cú ý thc on kt, giỳp nhau trong cuc sng hng ngy 3 K nng -Rốn luyn mỡnh tr thnh ngi bit... núi v o c, k lut Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 2/09/20 13 Tun 4 - Tit: 4 Bi 5: YấU THNG CON NGI I Mc tiờu cn t: 1 Kin thc: HS hiu th no l yờu thng con ngi? Biu hin? í ngha? 2 K nng: Rốn luyn tr thnh ngi cú lũng yờu thng con ngi, sng cú tỡnh ngi, yờu thng t trong gia ỡnh n nhng ngi xung quanh 3 Thỏi : Quan tõm n nhng... thng con ngi ỏp ỏn:a, b, d Kt lun ni dung phn ny d Cng c 4/Hng dn v nh: + Bi tp v nh b, c, d ( SGK trang 17) + Chun b bi sau: c trc truyn c Bn mi nm ngha nng tỡnh sõu Ngày Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp tháng Kí duyệt năm 20 13 Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 18/09/20 13 Tun 6- Tit: 6 Bi 6: TễN S TRNG O I/MC TIấU BI HC: 1 V kin thc: - Th no l tụn s trng o - Vỡ sao phi tụn s... dao Ngày tháng Kí duyệt năm 20 13 Ngy son: 19/11/20 13 Tun 15, 16- Tit: 15+16 THC HNH, NGOI KHểA: CC VN CA A PHNG V CC NI DUNG HC CC CHT MA TY V CC CHT GY NGHIN I Mục tiêu bài học: 1, Kiến thức: - HS nắm đợc thực trạng, nội dung của BVMT 2, Kỹ năng: - Giúp HS nhận biết đợc hiện tợng, tác hại của phá hoại MT Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 3, Thái độ:... Đây là truyền thống quý báu của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Chúng ta cần rèn luyện mình, biết sống đoàn kết, t ơng trợ, phê phán sự chia rẽ 5 Hớng dẫn học ở nhà: - Học kĩ bài, làm bài tập d (22) - Đọc trớc truyện: Hãy tha lỗi cho em Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son:02/11/2011 Tit: 09 KIM... c: Câu 1: Nêu các tiêu chuẩn của gia đình văn hoá? Giáo viên: Trần ThiThảo THCS Nghĩa Hiệp 7B: 32 vắng: Tr ờng Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Câu 2: Để có một gia đình văn hoá, theo em tình cảm của các thành viên trong gia đình, sinh hoạt văn hoá tinh thần nh thế nào ? - HS trả lời, GV nhận xét, ghi điểm 3 Bài mới : Giới thiệu bài: Chúng ta đã tìm hiểu và biết đợc các tiêu chuẩn của gia đình văn . dy, trng o lý lm ngi. Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 22/09/20 13 Tun 7- Tit: 7 Bi 6: TễN S TRNG O I/MC TIấU. ra nnh thn -Truyn ng ngụn: chỳ bộ chn cu. Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son:26/8/20 13 Tun 3 - Tit: 3 BI 3: T TRNG I/MC TIấU BI HC: 1. V. t trng dõn ph giỳp mi ngi Ngày tháng năm 20 13 Kí duyệt Giáo viên: Trần ThiThảo Tr ờng THCS Nghĩa Hiệp Giáo án GDCD 7 Năm học: 20 13- 2014 Ngy son: 9/09/20 13 Tun 5- Tit: 5 Bi 5: YấU THNG CON
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 3, I. Môc tiªu bµi häc: