Giáo án Tập viết lớp 3 HK1_CKTKN

41 653 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:20

Thứ . . . . .ngày . . . . . . .tháng . . . . . . năm 200 TIẾT 1 : TẬP VIẾT BÀI 1 : ÔN CHỮ CÁI A – TỪ VỪ A DÍNH I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Củng cố cách viết chữ hoa A( viết đúng mẫu ,đều nét và nối chữ đúng quy đònh) thông qua BT ứng dụng: - Viết tên riêng(V ừ A Dính) bằng chữ cỡ nhỏ. - Viết câu ứng dụng(Anh em như thể tay chân/Rách lành đùm bọc dở hay đỡ) bằng chữ cỡ nhỏ II – ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - Mẫu chữ viết hoa A. -Tên riêng Vừ A Dínhvà câu tục ngữ trên òng kẻ ô li. -Vở tập viết 3,tập một(vở TV).Bảng con,phấn III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 .KIỂM TRA BÀI CŨ -Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập. 2 DẠY BÀI MỚI 2.1 Gíới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học Hoạt động 1.hướng dẫn viết bảng con a. Hướng dẫn viết trên bảng con - GV theo từ V ừ A Dính cho HS tìm các chữ hoa có trong từ . -GV theo chữ cái A hoa. - GV cho HS nêu cấu tạo của chữ A GV nhận xét chốt ý - GV cho HS nêu cách viết GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách viết chữ (A) GV ghi bảng - GV cho HS nêu cách viết chữ cái hoa V,D HS nhắc lại. A, D, V Chữ A cao hơn 2 đơn vò chữ gồm 3 nét , đó là 1 nét móc ngược trái 1nét móc ngươc phải 1 nét ngang giữa HS nhận xét HS nêu cách viết HS nêu cách viết GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2:. HS viết tư,câù ứng dụng GV cho HS đọc từ GV giải nghóa từ Xem sách giáo viên Từ có mấy tiếng . GV nê cách viết GV ghi bảng : cho HS viết bảng con -GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ : anh em thân thiết , gắn bó với nhau như chân với tay , lúc nào cũng phải yêu thương , đùm bọc nhau. HĐ3:Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ A : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết các chữ V và D : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết tên Vừ A Dính : 2 dòng cỡ nhỏ. +Viết câu tục ngữ 2 lần 4.Chấm chữa bài -GV chấm nhanh khoảng 5 đến 7 bài. -Sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 5.Củng cố dặn dò -GV nhận xét tiết học. -Nhắc những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp ; luyện viết thêm phần bài ở nhà. Khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. HS tập viết chữ A,V,D vào bảng con HS nhận xét HS đọc từ V ừ A Dính 3 tiếng HS nêu cách viết từ HS viết từ V ừ A Dính vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. -HS tập viết trên bảng con các chữ : Anh, Rách. -HS viết vào vở . GV nhắc nhở HS ngồi viết đng1 tư thế , chú ý hướng dẫn các em viết đúng nét , độ cao và khoảng cách giữa các chữ . Trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu. Thứ . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 200 TIẾT 2 TẬP VIẾT BÀI 2 : ÔN CHỮ HOA Ă ,  – ÂU LẠC I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. Củng cố cách viết các chữ vết hoa Ă,  ( viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy đònh) thông qua bài tập ứng dụng: 1.Viết tên riêng ( Âu Lạc) bằng chữ cỡ nhỏ. 2.Viết câu ứng dụng ( Ăên quả nhớ kẻ trồng cây /Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng ) II – ĐỒ DÙNG HỌC TẬP - Mẫu chữ viết hoa Ă ,  , L -Tên riêng ÂU LẠC và câu tục ngữ trên òng kẻ ô li. -Vở tập viết 3,tập một(vở TV).Bảng con,phấn III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 .KIỂM TRA BÀI CŨ -GV cho HS viết bảng con từ Vừa A Dính . GV cho HS nêu cấu tạo của chữ hoa A . 2 DẠY BÀI MỚI 2.1 Gíới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng con a. Hướng dẫn viết trên bảng con -GV treo.chữ Ă và hỏi -Chữ Ă cócấu tạo như thế nào ? -GV treo chữ cái  và nhận xét tưng tự . -Chữ cái Ă,  có cấu tạo giống chữ cái A hoa như thế nào ? -HS viết bảng con , bảng lớp. HS nhắc lại. Chữ Ă có 3 nét chính một nét móc ngược trái và nét móc ngược phải , một nét ngang ở giữa .và một nét phụ cong nhỏ đầu chữ cái Ă -Chữ cái Ă ,  có cấu tạo giống chữ cái A hoa , chỉ khác chữ A là chữ Ă có nét phụ là nét cong nhỏ ở trên đầu chữ cái Ă . Còn chữ cái  có nét GV nhận xét chốt ý - GV cho HS nêu cách viết chữ Ă ,  . GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách viết chữ (Ă ,  ) - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2: HS viết từ ,câu ứng dụng - GV cho HS đọc từ -Từ Âu Lạc là tên nước ta thời cổ , có vua An Dương Vương , đóng đô ở Cổ Loa ( nay thuộc huyện Đông Anh Hà Nội ) - Từ có mấy tiếng . - GV nê cách viết GV ghi bảng : cho HS viết bảng con -GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ : Phải biết nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình , những người đã làm ra những thứ cho mình được thừa hưởng . HĐ3:.Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ Ă : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết các chư  và L : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết tên riêng Âu Lạc : 2 dòng cỡ nhỏ. +Viết câu tục ngữ 2 lần -Dấu chấm là điểm đặt bút đầu tiên . 4.Chấm chữa bài -GV chấm nhanh khoảng 5 đến 7 bài. -Sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. gãy dấu mũ trên đầu chữ cái Â. HS nhận xét -HS nêu cách viết 2 em . -HS nêu cách viết 2 em HS tập viết chữ Ă ,  , vào bảng con HS nhận xét HS đọc từ Âu Lạc -2 tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Âu Lạc vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: -HS tập viết trên bảng con các chữ : Ăn khoai ,Ăn quả . -HS viết vào vở . GV nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế , chú ý hướng dẫn các em viết đúng nét , độ cao và khoảng cách giữa các chữ . Trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu. 5 .CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV nhận xét tiết học. -Nhắc những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp ; luyện viết thêm phần bài ở nhà. Khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. Thứ . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 200 TIẾT 3 TẬP VIẾT BÀI 3 : ÔN CHỮ HOA B - BỐ HẠ I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. Củng cố cách viết các chữ vết hoa B ( viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy đònh) thông qua bài tập ứng dụng: 1.Viết tên riêng (Bố Hạ ) bằng chữ cỡ nhỏ. 2.Viết câu ứng dụng ( Bầu ơi thương lấy bí cùng / tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn ) II – ĐỒ DÙNG HỌC TẬP -Mẫu chữ viết hoa B -Tên riêng Bố Hạ và câu tục ngữ trên òng kẻ ô li. -Vở tập viết 3,tập một(vở TV).Bảng con,phấn III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 .KIỂM TRA BÀI CŨ -GV cho HS viết GV cho HS nêu cấu tạo của chữ hoa Ă ,  2 DẠY BÀI MỚI 2.1 Gíới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng con a. Hướng dẫn viết trên bảng con -GV treo.chữ B và hỏi -Chữ B cao mấy li ? -Chiều ngang rộng mấy li ? -Chữ B có cấu tạo như thế nào ? - -HS viết bảng con , bảng lớp. HS nhắc lại. -Chữ B cao 2 li rưỡi , nằm trong khung hình chữ nhật . -Chiều ngang rộng hơn một đơn vò chữ. Chữ B có 2 nét , nét thứ nhất móc ngược trái , nét 2 là kết hợp của 2 nét cơ bản cong trên và cong phải nối liền nhau tạo thành vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ . - HS nhận xét GV nhận xét chốt ý - GV cho HS nêu cách viết chữ Ă ,  . GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách viết chữ (Ă ,  ) - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2:. HS viết từ ,câu ứng dụng - GV cho HS đọc từ ứng dụng . -Từ Bố hạ chỉ một xã ở huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang , nơi có giống cam ngon nổi tiếng . - Từ có mấy tiếng . - GV nê cách viết GV ghi bảng : cho HS viết bảng con -GV treo câu ø ứng dụng -GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ : Bầu bí là những cây khác nhau mọc trên cùng một giàn . Khuyên bầu thương bí là khuyên người trong một nước yêu thương đùm bọc lấy nhau . GV cho HS viết một số từ khó . GV cho HS nêu cách từ ứng dụng . HĐ3:.Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ B : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết các chư H và T : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết tên riêng Bố Hạ : 2 dòng cỡ nhỏ. +Viết câu tục ngữ 2 lần -Dấu chấm là điểm đặt bút đầu tiên . 4.Chấm chữa bài -GV chấm nhanh khoảng 5 đến 7 bài. -HS nêu cách viết 2 em . -HS nêu cách viết 2 em HS tập viết chữ Ă ,  , vào bảng con HS nhận xét HS đọc từ Âu Lạc -Bố Hạ -2 tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Bố Hạ vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: . -HS tập viết trên bảng con các chữ : Bầu , tuy . -HS nêu cách viết từ ứng dụng -HS viết vào vở . HS nêu cách ngồi viết đúng tư thế , chú ý hướng dẫn các em viết đúng nét , độ cao và khoảng cách giữa các chữ . Trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu. -Sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 5 .CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV nhận xét tiết học. -Nhắc những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp ; luyện viết thêm phần bài ở nhà. Khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. Thứ . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 200 TIẾT 4 : TẬP VIẾT BÀI 4 : ÔN CHỮ CÁI C HOA – CỬU LONG I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. Củng cố cách viết các chữ vết hoa C ( viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy đònh) thông qua bài tập ứng dụng: 1.Viết tên riêng (Cửu Long ) bằng chữ cỡ nhỏ. 2.Viết câu ứng dụng ( Công cha như núi Thái Sơn / Nghóa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ) bằng chữ cỡ chữ nhỏ . II – ĐỒ DÙNG HỌC TẬP -Mẫu chữ viết hoa C -Tên riêng Cửu Long ï và câu tục ngữ trên òng kẻ ô li. -Vở tập viết 3,tập một(vở TV).Bảng con,phấn III – CÁC H OẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 .KIỂM TRA BÀI CŨ -GV cho HS viếtchữ B và từ Bố Hạ . GV cho HS nêu cấu tạo của chữ hoa B 2 DẠY BÀI MỚI 2.1 Gíới thiệu bài GV nêu MĐ, YC của tiết học * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng con a. Hướng dẫn viết trên bảng con -GV treo.chữ C và hỏi -Chữ C cao mấy li ? -Chiều ngang rộng mấy li ? -Chữ C có cấu tạo như thế nào ? GV nhận xét chốt ý - GV cho HS nêu cách viết chữ C ,. GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách viết chữ (C ) -HS viết bảng con , bảng lớp. HS nhắc lại. -Chữ C cao 2 li rưỡi , nằm trong khung hình chữ nhật . -Chiều ngang rộng hơn một đơn vò chữ. . . . . . . - HS nhận xét -HS nêu cách viết 2 em . -HS nêu cách viết 2 em - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2: HS viết từ,câu ứng dụng - GV cho HS đọc từ ứng dụng . -Cửu Long là dòng sông lớn nhất nước ta , chảy qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ . - Từ có mấy tiếng . - GV nê cách viết GV ghi bảng : cho HS viết bảng con GV treo câu ø ứng dụng -GV giúp HS hiểu nội dung câuCa dao : Công ơn của cha mẹ rất lớn lao . -Gv cho HS viết bảng con tiếng khó . - -GV cho HS nêu cách viết từ ứng dụng . HĐ3:.Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu : +Viết chữ C : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết các chư L và N : 1 dòng cỡ nhỏ. +Viết tên riêng Cửu Long ï : 2 dòng cỡ nhỏ. +Viết câu tục ngữ 2 lần - Dấu chấm là điểm đặt bút đầu tiên . - GV hướng dẫn các em viết đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ . Trình báy câu tục ngữ theo đúng mẫu . 4.Chấm chữa bài -GV chấm nhanh khoảng 5 đến 7 bài. -Sau đó nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 5 .CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV nhận xét tiết học. -HS nêu cách viết chữ T , S , N . -HS tập viết chữ C , L , S , N vào bảng con HS nhận xét HS đọc Cửu Long -2 tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Bố Hạ vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: HS tập viết trên bảng con các chữ :Công , Thái Sơn , Nghóa . -HS nêu cách viết từ ứng dụng HS nêu cách ngồi viết đúng tư thế , -HS viết vào vở theo yêu cầu GV . [...]... +Viết các chữ I: 1 dòng +Viết chữ Ô, K : 1dòng +Viết tên riêng ng Ích Khiêm : 2dòng +viết câu tục ngữ : 5 dòng -HS viết 4 Chấm, chữa bài -HS tập viết chữ I, vào bảng con HS nhận xét HS đọc ng Ích Khiêm -3 tiếng -Chữ I., Ô , K - HS nêu cách viết chữ - HS nêu cách viết từ HS viết viết từ ông Ích Khiêm vào bảng con và bảng lớp HS nêu cách viết chữ -HS nhận xét - đọc câu ứng dụng: -Ít HS nêu cách viết. .. HS đọc Ghềnh Ráng -2 tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Ghềnh Ráng vào bảng con và bảng lớp -HS nhận xét -HS đọc câu ứng dụng HS tập viết trên bảng con các chữ :Ai, Ghé -HS nêu cách viết câu ø ứng dụng - HS nêu cách ngồi viết đúng tư thế , -HS viết vào vở theo yêu cầu GV Thứ ngày tháng năm 200 TIẾT 10: BÀI 10 : TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA G I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết các chữ... -HS nêu cách viết -Chữ hát có cấu tạo như thế nào ? -Chữ viết có trong bài là chữ N ,V -HS nêu cách viết chữ N V GV nhận xét chốt ý - HS nhận xét - GV cho HS nêu cách viết chữ H -HS nêu cách viết 2 em GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói -HS nêu cách viết 2 em cách viết chữ ( H) -HS tập viết chữ H, N , V vào - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2: HS viết từ câu ứng... TIẾT 13 TẬP VIẾT ÔN CHỮ CÁI I HOA – ÔNG ÍCH KHIÊM BÀI 13 : I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết các chữ vết hoa I thông qua bài tập ứng dụng: 1 .Viết tên riêng ( ông Ích Khiêm ) bằng chữ cỡ nhỏ 2 .Viết câu ứng dụng : Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí bằng chữ cỡ nhỏ II – ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC -Mẫu chữ viết hoa I Ô , K -Các chữ ng Ích Khiêm và câu ứng dụng viết trên dòng kẻ ô li -Vở tập viết 3 ,tập một(vở... -Chữ viết hoa là chữ dê , đê , ca -HS nêu cách viết chữ K -HS tập viết chữ, K vào bảng con HS nhận xét - HS nêu cách viết từ HS viết từ Kim Đồng ï vào bảng con và bảng lớp -HS nhận xét - -HS đọc câu ứng dụng: HS tập viết trên bảng con các chữ :Dao sắc -HS nêu cách viết câu ø ứng dụng +Viết chữ D : 1 dòng cỡ nhỏ +Viết các chư Đ và K : 1 dòng cỡ nhỏ +Viết tên riêng Kim Đồng ï : 2 dòng cỡ nhỏ +Viết. .. -Trong câu có những tiếng nào viết hoa ? -HS tập viết trên bảng con: từ Khi -GV cho HS nêu cách viết câu ứng dụng -Khi HĐ 3. Hướng dẫn viết vào vở TV HS nêu cách viết câu ø ứng dụng -GV nêu yêu cầu +Viết các chữ K: 1 dòng +Viết chữ Kh , Y: 1 dòng +Viết tên riêng Yết Kiêu : 2dòng +viết câu tục ngữ : 5 dòng - HS nêu cách ngồi viết đúng tư -HS viết thế , 4.Chấm, chữa bài -HS viết vào vở theo yêu cầu GV... nào viết hoa ? -HS tập viết trên bảng con: từ Lời nói ,Lựa lời , -GV cho HS nêu cách viết câu ứng dụng HĐ 3. Hướng dẫn viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu +Viết các chữ L: 1 dòng +Viết tên riêng Lê Lợi : 2dòng +viết câu tục ngữ : 2 dòng -HS viết 4.Chấm, chữa bài 5 CỦNG CỐ , DẶN DÒ -GV nhận xét tiết học -HS tập viết chữ L vào bảng con HS nhận xét HS đọc Lê lợi - 2 tiếng -Chữ L - HS nêu cách viết từ HS viết. .. B 1 dòng +Viết tên riêng Mạc Thò Bưởi: 2dòng +viết câu tục 2 dòng -HS viết 4.Chấm, chữa bài 5 CỦNG CỐ , DẶN DÒ -HS nêu cách viết 2 em -HS tập viết chữ M vào bảng con HS nhận xét HS đọc Mạc Thò Bưởi - 3 tiếng -Chữ M, T, B -HS nêu cách viết chữ - HS nêu cách viết từ HS viết từ vào bảng con và bảng lớp -HS nhận xét -HS đọc câu ứng dụng: Từ Một, Ba -HS viết bảng con , bảng lớp HS nêu cách viết câu ø... nêu cách viết chữ K GV viết mẫu : Vừa viết vừa nói cách -HS nêu cách viết 2 em viết chữ ( K) - GV ghi bảng - GV cho HS viết bảng con -HS nêu cách viết 2 em -HS tập viết chữ K vào bảng con HS nhận xét GV nhận xét khen các em viết đẹp HĐ2: HS viết tư câù ứng dụng - GV cho HS đọc từ ứng dụng:Yết Kiêu - Từ có mấy tiếng ? HS đọc Yết Kiêu - -Những chữ nào viết hoa ? - 2 tiếng GV cho HS nêu cách viết của... tiếng - HS nêu cách viết từ HS viết từ Ê-đê vào bảng con và bảng lớp -HS nhận xét -HS đọc câu ứng dụng: HS tập viết trên bảng con các chữ :Ê-đê, Em -HS nêu cách viết câu ø ứng dung - - HS nêu cách ngồi viết đúng tư thế , -HS viết vào vở theo yêu cầu GV Thứ ngày tháng năm 200 TIẾT 8: BÀI 8 : TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA G I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Củng cố cách viết các chữ vết hoa G( viết đúng mẫu , . nêu cách viết chữ Ch õ , -GV viết bảng vừa viết vừa nói cách viết - GV cho HS nêu cách viết từng chữ V , A , N. - GV cho HS viết bảng con GV nhận xét khen các em viết đẹp -HS viết bảng. nêu cách viết từ HS viết từ Âu Lạc vào bảng con và bảng lớp -HS đọc câu ứng dụng: -HS tập viết trên bảng con các chữ : Ăn khoai ,Ăn quả . -HS viết vào vở . GV nhắc nhở HS ngồi viết đúng. trên lớp về nhà viết tiếp ; luyện viết thêm phần bài ở nhà. Khuyến khích HS học thuộc câu ứng dụng. Thứ . . . . . ngày . . . . . . tháng . . . . . năm 200 TIẾT 3 TẬP VIẾT BÀI 3 : ÔN CHỮ HOA
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tập viết lớp 3 HK1_CKTKN, Giáo án Tập viết lớp 3 HK1_CKTKN, Giáo án Tập viết lớp 3 HK1_CKTKN, BÀI 11: ÔN CHỮ HOA G.(Gh)

Mục lục

Xem thêm